Piotr Glas – Prichádza rok figovníka – blíži sa Apokalypsa? časť 1. A ako dobre prežiť Vianoce?

apokalypsa sdzr

Čo znamená, že prichádza rok figovníka a prečo sa podľa otca Glasa blíži Apokalypsa? Ako sa ozajstne pripraviť na narodenie nášho Pána a ako nestrácať nádej, ani dôveru? Vieme v dnešných časoch rozpoznať falošných prorokov? A napokon ako vianočný čas správne prežiť? 

,,Usilujte sa o svoju spásu s bázňou a chvením.“ (Fil 2,12) 

PRÍPRAVA NA NARODENIE JEŽIŠA KRISTA 

Pre mnohých ľudí je advent a vianočné obdobie časom prejedania sa a pitia. Väčšina zabudla, čo Narodenie Pána znamená. Už to viac nie sú náboženské sviatky. Tento sviatok už viac nie je o Pánovi Ježišovi. Pre niektorých vlažných kresťanov bude v tomto období dominovať jedlo, pitie a dobrá atmosféra. Je ale ešte stále dosť ľudí, ktorí chcú tento nádherný čas prežiť inak. Je to čas spojenia sa s rodinou, spoločnou modlitbou, svätou omšou. Čas spojenia sa s naším Pánom. Satan si nájde vždy spôsob, ako získať ďalších prívržencov. Peklo neustále udiera. Atakuje nás i celú Cirkev. Nedovoľme diablovi zvíťaziť. Náš Pán premohol celý svet a jedine On je skutočný víťaz. 

Veľa ľudí dnes žije vo veľkom strachu. Hovoria, že tieto sviatky nejak neprežívajú, neprežívajú celú tú atmosféru, advent. Vravia, že Vianoce sa blížia, no oni si to ani neuvedomujú. Ježiš nás však pozýva k pokoju. Pozýva nás, aby sme sa nebáli. Najbezpečnejším miestom pre nás, kde nájdeme pokoj, je Božia vôľa. Ak si uvedomíme, že trápenia, ktoré sa v živote dejú, sú Jeho vôľa, vtedy sa viac netreba strachovať. Ježiš si praje, aby sme nemysleli do minulosti. Chce, aby sme žili v prítomnosti a ďakovali Mu za ďalšie Jeho narodenie. Musí sa narodiť v srdci každého z nás, aby zažiaril pokoj v našom živote. 

DNEŠNÉ ČASY (PRICHÁDZA ROK FIGOVNÍKA) 

Pred časmi, v ktorých žijeme, nás varovali mnohý svätci. Ježiš to predpovedal v evanjeliách. Prihováral sa nám cez svätcov. Mystici nám dávali posolstvá. Panna Mária sa nám prihovárala skrz vizionárov. No my sme boli ako hluchí, nechceli sme počúvať. Pristupovali sme k tomu veľmi plytko a s nedôverou. Pred našimi očami sa vypĺňajú posolstvá, ktoré dala Panna Mária otcovi Gobbimu. Spĺňajú sa podobenstvá zo Svätého písma. 

Pripomeňme si podobenstvo o figovníku. Ježiš hovorí, aby figovník sňali, lebo neprinášal žiadne ovocie. Vtedy prichádza záhradník a Ježišovi hovorí, aby počkal ešte rok, že možno prinesie ovocie. Ježiš súhlasí a hovorí, že možno nasledujúci rok bude symbolický a figovník začne prinášať úrodu. Pán Boh nás pozoruje, čo s tým figovníkom z evanjelia budeme robiť. Pozerá sa, či zoberieme vážne našu vieru, či zoberieme vážne slová z Písma, čo nám hovorí cez iných. Pozorne sleduje, či zoberieme vážne všetky varovania pred tým, čo sa má stať. 

Časy, kde žijeme sú veľmi ťažké. Situácia je veľmi vážna vo svete a v Cirkvi. Je viac než zjavné, že Cirkev na západe zomiera a zomiera pomaly i všade vo svete. Je čoraz viac neveriacich. Kostoly sa stávajú prázdnymi budovami, alebo slúžia na iné účely. 

V týchto kritických časoch, kedy musíme povedať, že žijeme v nebezpečenstve, naša viera je v nebezpečenstve. Našou hlavnou úlohou dnes, je zachrániť našu vieru. Záchrana viery znamená boj o vytrvanie vo viere pre každého. Cirkev nikdy úplne nezanikne – ale len s našou pomocou.  

Všetky boje, ktoré prežívame musíme viesť pre záchranu našej duše. Je potrebné sa na všetko pozerať očami viery pre záchranu našej duše a pre záchranu mnohých ľudí. Musíme predať všetko, aby sme získali vieru. Možno prídeme o kostoly, farské budovy, ale vieru nám nikto vziať nemôže. Ježiš neustále opakuje: ,,Otvorte oči, čas je krátky.“ 

My, ako ľudia Krista, musíme bojovať o svoju spásu. O spásu treba zápasiť, lebo nič nie je dané len tak. Ale máme milosť od Pána, aby sme v tomto boji o spásu, zvíťazili. 

,,Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“ (Lk 22,31) 

,,Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ (Mt 11,12) 

AKO MAŤ NÁDEJ A VŽDY DÔVEROVAŤ BOHU 

Ľudí, ktorí trpia, je veľmi veľa. Boh nás ale nenecháva samých. Hovorí nám cez Sv. Písmo a prihovára sa nám aj inými spôsobmi. Ak sa nám Pán prihovára cez svätých – ich si vybral, a chcel, aby nám oni ponúkali Jeho slová. Aby nám niečo zanechali na posilnenie našej viery v týchto neľahkých časoch. 

Peklo sa neprestáva dobíjať. Možno chvíľu hlas diabla cez toto vianočné obdobie utíchne, ale neskôr si opäť nájde cestu, ako prelomiť našu vieru. Nečudujme sa, keď sa peklo opäť priblíži, možno budúci rok, s ešte väčšou silou. Preto nám Otec posiela ľudí, ktorých sám vyvolil, aby nám ukázali cestu dôvery. Pán Boh nám neustále skrz iných ponúka rôzne diela na posilnenie našich sŕdc. A to nie sú nové evanjelia, je to len vysvetľovanie toho, čo sa dnes vo svete deje. Je to určené na posilnenie ducha. 

Boh nám do cesty privádza jednoduchých ľudí, ktorí nás môžu spôsobom svojho života a skromnosťou mnoho priučiť. Nie je potreba báť sa posolstiev, ktoré prichádzajú od nášho Otca skrz obyčajných ľudí, alebo cez Máriu. Varovania Panny Márie sú len pre tých, ktorí chcú počúvať. 

Všetky tieto ,,pomôcky“ od Boha, nám majú slúžiť na to, aby sme vydržali, aby sme nestratili nádej. Aby sme porozumeli, čo sa deje v náuke Ježiša Krista, pretože Ježiš hovorí, že sme ľahostajní k nebu. Celé evanjelium sa dnes ukazuje ako jedna pravda, lebo sa plní to, o čom bolo dávno napísané. Stále to všetko slúži na posilnenie našej duše a na ešte väčšiu dôveru v Boha. 

V každom boji sa musíme všetci pričiniť. Nemôžeme sedieť so založenými rukami a povedať, nech nám Pán Boh dá všetko a všetko bude dobré. Ak sa my nebudeme angažovať v boji so zlom, Satan bude viac útočiť, a mnohí budú od viery odchádzať. 

,,Dnes je veľmi veľká koncentrácia zla a ono ničí moje deti. Idú ako ovce na zabitie, vedené Satanom, na vodítku túžbami tela a srdca. Idú ako slepé ovce, ktoré nevidia, že okolo nich je väčšia temnosť. Že sa stávajú čím ďalej, tým viac osamotení a tiesnení. Je to čas, kedy panuje Satan nad svetom a nikto nie je oslobodený od jeho pokúšania. Každý človek je vystavený skúške, a musí sa rozhodnúť medzi mojím právom lásky alebo uspokojovaním túžob, ktoré podsúva Satan. Je to čas skúšky, hrozby a rozhodnutia. Satan je ale bezmocný proti tým, ktorí mu to nedovolia. Ktorí od seba odhadzujú všetko, čo je pokryté temnosťou zla a je to v nezhode s evanjeliom. Voči tým, ktorí mu dovoľujú konať nie je bezmocný, a tých k sebe ťahá.“ 

podporte nás sdzr

FALOŠNÍ PROROCI 

Tí, ktorí dnes ohlasujú falošné náuky, ktorí učia proti náuke Cirkvi, alebo si len niečo vyberajú,herézy. Sú to ľudia Satana. Patria Satanovi a ten ich využíva. Musíme sa rozhodnúť, či budeme počúvať týchto falošných prorokov, ktorí sú vedení diablom, alebo si vyberieme náročnejšiu cestu, a budeme zachovávať Božie prikázania. Satan sa stále ryje, čoraz viac posilňuje vládu, ktorú má nad svetom. Dnes potrebujeme heroidskú vieru, nielen to, že Boh existuje (nestačí kostol, modlitba, spánok). 

Viac o falošných prorokoch sa dozviete v našich článkoch O falošných prorokoch:

Piotr Glas – kto sú falošní proroci? Ako ich rozoznať? 1. časť.

Piotr Glas – o falošných prorokoch 2. časť

ROK FIGOVNÍKA

,,Preto Panna Mária tak veľmi volá k modlitbe a pokániu, lebo jedine v tom je záchrana. Teraz, keď bije posledná hodina (hodina milosrdenstva), ktorá je daná ľudstvu, má modlitba a pokánie zmysel. Lebo čas milosrdenstva sa skončí.“ 

Ten jeden rok, o ktorom hovorí Ježiš v podobenstve o figovníku, nastal práve teraz. Teraz je ten čas priniesť ovocie, čas zmeniť život. Pretože milosrdná hodina sa skončí a nastane veľký chaos. Mária nás volá k modlitbe a pokániu, a Ježiš nám hovorí, že nemáme dôverovať sami sebe. Keď začneme dôverovať sebe, začneme si o sebe namýšľať, nastáva tragédia človeka. 

BLÍŽI SA APOKALYPSA? 

Žijeme v časoch, ktoré sú veľmi ťažké. Je to čas kríža, ale tiež čas milosti. Musíme robiť bolestné rozhodnutia určitého odumierania. Odvážne rozhodnutia aj v Cirkvi. ,,Útoky zla sa zväčšujú, a nikto na tejto zemi nie je natoľko zatienený, aby nepotreboval použiť všetky svoje sily na to, aby bol zachránený od ničiacej moci zla.“ Nikto z nás nie je v bezpečí, neexistuje taký úkryt. Nejestvuje úkryt, pred ktorým sa dá skryť pred vojnou, či nešťastím. Je potrebné použiť všetky sily, aby sme sa postavili na odpor zlu. 

,,Kresťania a Cirkev musia byť ukrižovaní, aby sa doplnila moja obeta, aby prišlo zmŕtvychvstanie ľudstva v Duchu Svätom. Je to čas obety Cirkvi. Čas obety kresťanov. Čas obety kríža môjho tela, ktorým je Cirkev. Preto je potrebné svedectvo viery: modlitba a obeta s úmyslom záchrany ľudstva i sveta pred zatratením v Satanovi. Cirkev musí zomrieť, a znova sa narodiť v plnosti Božej moci.“ 

SPRÁVNE STRÁVENÝ VIANOČNÝ ČAS 

Na to, aby sme správne strávili čas Vianoc a aj čas celého nášho života, sme pozvaní k dvom dôležitým veciam: 

  • nedať sa zviesť Satanom
  • vytrvať v milosti posväcujúcej  

,,Neboj sa kríža. Stoj pod ním s dôverou, a s láskou sa pozeraj na prichádzajúce zmŕtvychvstanie. 

,,Musíte sa rozhodnúť medzi Bohom a Satanom. Nemôžete vedome byť pri mne, sľubujúc mi vernosť a súčasne akýmkoľvek spôsobom súhlasiť s hriechom, ktorého korene sú stále v Satanovi. Búrka zla prechádza týmto svetom a záchrana je len v modlitbe, pokání a skutkoch milosrdenstva.“ 

Spracovala: Dominika Knapová

CELÚ ONLINE RELÁCIU PIOTR GLAS – PRICHÁDZA ROK FIGOVNÍKA? BLÍŽI SA APOKALYPSA? NÁJDETE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás