Slovenský dohovor za rodinu

Článok I.

Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. ((Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky))

Článok II.

Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. ((Čl. I, čl. 1 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok III.

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. ((Čl.I, čl. 2 prvá veta základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok IV.

Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. ((Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky))

Článok V.

Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. ((Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok VI.

Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. ((Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok VII.

Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky. ((Článok 41, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky))

Článok VIII.

Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.  ((Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok IX.

Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. ((Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky))

Článok X.

Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. ((Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok XI.

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.  ((Čl.I, čl. 4 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))

Článok XII.

Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.  ((Článok 41, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky))

Článok XIII.

Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností. ((Čl.I, čl. 3 základných zásad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine))