Údaje o prijímateľovi 2 %, potrebné pri vypĺňaní tlačiva

Názov: Slovenský dohovor za rodinu

IČO: 53115112

TLAČIVO K POUKÁZANIU 2% Z DANE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU:

POSTUP NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE PRE ZAMESTNANCA

Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“

15. 2. 2024 – do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

Je dôležité vypísať Vyhlásenie správne a úplne a sumu 2% po vypočítaní zaokrúhliť matematicky.

Ak si  v roku 2023, vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hodín a máš  o tom potvrdenie, môžeš venovať až 3%.

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti prikladáte k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane

Všetky vypísané  podpísané tlačivá je POTREBNÉ doručiť/poslať  na DÚ najneskôr do 30.4.2024.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2 % Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive uvedie údaje o prijímateľovi 2 % a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať len jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 1 % (2 %) Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).

31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Výška darovanej sumy pre jedného prijímateľa predstavuje minimálne 8 €.

podporte nas - prispevky