Piotr Glas – Duch Svätý a skutočné znaky Jeho konania v duši človeka

Duch Svätý sdzr

Duch Svätý je treťou Božskou osobou Trojjediného Boha. Jeho konanie nemusí byť vždycky v podobe ohňov, bleskov, či iných mystických zážitkov ako si často myslíme. Duch Svätý vo väčšine prípadov koná práve cez jednoduché osoby, skrze ktoré dostaneme odpoveď na to, čo sa pýtame. Je viac, než dôležité prosiť Pána o dar duchovného rozlišovania, pretože nie v každej situácii je to práve Duch Svätý, ktorý koná. V tomto článku zodpovedáme na dôležité otázky o Duchu Svätom: Ako robiť len to, čo chce Boh? Ako koná Duch Svätý? Akým spôsobom máme kráčať po duchovnej ceste? Ako rozlíšiť, či sú charizmy Ducha Svätého pravdivé? Aká je jediná skratka, ktorú môžeme v duchovnom živote urobiť? 

JE POTREBNÉ ROZLIŠOVANIE 

V dnešnej dobe viac ako inokedy musíme pozorne rozlišovať, či ide o konanie Ducha Svätého alebo o prefíkanosť satana, ktorý pozná Božie Slovo dokonalejšie ako ktorýkoľvek človek. Preto, keď niekto cituje Bibliu, neznamená to, že pochádza od Boha a vládne v ňom pravdivý duch. V dnešnom čase sú po svete rôzne denominácie a na ich estrádach padajú na zem celé zástupy ľudí. Je veľmi náročné sa zorientovať, pretože každý má svoju pravdu. Existuje ale jedno zásadné kritérium, vďaka ktorému zistíme, či ide o konanie Ducha Svätého: Tam, kde je Panna Mária, tam je Duch Svätý. Kde Panna Mária skutočne prebýva, vtedy Ona svojim bytím zabráni tomu, aby bol Duch Svätý zosmiešňovaný. Satan totižto Pannu Máriu nenávidí, preto tam, kde Panna Mária nie je, ide o falošné konanie Ducha Svätého v podobe diabla a Duch Svätý sa tam môže ľahko stať terčom posmechu. 

Modlime sa za dar duchovného rozlišovania, pretože je to najväčší dar, ktorý nám Duch Svätý môže dať. Ostatné dary prídu, ale keď nemáme dar rozlišovania, môže sa stať, že ostatné dary ani nebudeme vedieť rozlíšiť. 

ROBIŤ LEN TO, ČO CHCE BOH 

Katarína Sienská povedala: ,,Buď tým, kým chce Boh, aby si bol, tak rozpáliš ohňom celý svet.“ 

Je dôležité, aby sme boli tými, akými nás chce mať Boh a nie takí, akí chceme byť my sami. Je veľa neporozumenia a je veľa ľudí, ktorí idú zlou cestou, pretože robia to, čo sa im zdá dobré a tiež to, čo sa im zdá, že je Božie, ale v skutočnosti to s Bohom nemá nič spoločné. Nie všetci môžu slúžiť všetkým – jedni slúžia v slove, ďalší v spovedniciach, iní vedia organizovať. Každý má svoju charizmu a dar, ale len ak robíme to, čo chce Boh a až tak dokážeme prinášať ovocie. 

Keď sa rozhodneme robiť to, čo chce od nás Boh, ak si vyberieme Ducha Svätého – vyberáme si, že sa musíme dať celý. Ak chceme byť opravdiví ľudia Ducha Svätého, musíme byť spojení s Cirkvou a jej tradíciou. Ak toto všetko zachováme, prenasledovanie bude vpísané do našej duchovnosti. Nepôjdeme len na ohni a úspechoch, ale začne prenasledovanie, ktoré nás očistí a naučí pokore.

,,Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21, 12-19) 

,,Musíme byť verní a zachovávať si svoju vieru, aj vtedy, keď nám bude chcieť súčasnosť udeliť totálnu porážku.“ (pápež Benedikt XVI.) 

Piotr Glas - Duch Svätý a skutočné znaky Jeho konania v duši človeka 1

KONANIE DUCHA SVÄTÉHO

Ludmiłe Krakowieckej, poľskej mystičke, povedal Pán Ježiš v roku 1950 pred druhým Vatikánskym koncilom: ,,Moja dcéra, prichádza jar národov po zimných nociach, keď satan zmenil nenávisťou ľudské srdcia. Láska sa budí ako kvet, ako celá príroda. Uvidíš, akým plameňom naplní ľudské srdcia, stanú sa živými pochodňami lásky. Duch Svätý – duch lásky, začína svoje sväté kráľovstvo v srdciach ľudí – je spojený so svojou Nevestou Presvätou Matkou a Pannou, a skrze Ňu a s Ňou zasieva do duší úžasný jarný zásev na Božej roli. On už koná ako nekonečný kráľ. Preberá kraľovanie nad ľudskými srdcami a vstupuje do Cirkvi ako oblažujúci vietor.“

V roku 1952, kedy ešte nikto o koncile nehovoril, Ludmiła píše, čo jej povedal pán Ježiš: ,,To, čo prežívajú niektoré duše ako nové zjavenie – je to nové svetlo (nové svetlo na Ducha evanjelia), skrze svoju aktuálnosť. Ale celá pravda bola mnou už vypovedaná a vo väčšine zapísaná cez evanjelistov. Zanechal som vám možnosť prečítať to, čo vám nechali moji učeníci, aby ste nemuseli odísť od istoty mojej pravdy. Pre každé storočie a každé časy, Duch Svätý odcloní to, čo máte v danom čase poznať a uviesť do života. Moji učeníci uctievali moju lásku a vy budete uctievať Ducha Svätého, ktorý vo vás rozpáli úctu ku milosrdenstvu a pravde, ktorá vás vyslobodí z falošností a klamstva kniežaťa tohto sveta a dá vám slobodu Božích synov.“

Ak sa bojíme, Duch Svätý v nás nemôže konať. Svätý Maximilián Kolbe povedal: ,,Odvaha nie je to, že necítim strach. Odvaha slúži na uznanie toho, že je niečo dôležitejšie ako strach.“ Ak sa bojíme, vtedy nemôžeme byť slobodní, pretože nás zväzuje strach. Odvaha je dôležitejšia ako strach, ktorý nám dáva satan. 

AKO KRÁČAŤ PO DUCHOVNEJ CESTE

Mnoho ľudí zažije po duchovných obnovách/cvičeniach obrátenie, no nevedia, čo majú robiť ďalej. Samotné obrátenie je moment, kedy sa obrátime k Bohu a začneme duchovnú púť. To, že ľudia pri obrátení dostanú dotyk Ducha Svätého, neznamená, že dosiahli vrchol duchovného života, je to len začiatok. Akt obrátenia nie je cieľom, hoci pri ňom dostaneme dary Ducha Svätého. 

Obrátení ľudia, no i všetci, ktorí túžia kráčať za Kristom musia premýšľať, za akými duchmi idú a čo majú v srdci – či tam je Boh, Eucharistia,Panna Mária, viera v Cirkev alebo pýcha a tým pádom aj diabol. Mystici hovoria, že po obrátení musí prísť proces očistenia, potom musí prísť čas osvietenia a napokon čas zjednotenia. Bez procesu očistenia nedokážeme napredovať ďalej. Pre ,,čerstvo obrátených“ i pre každého zvlášť, je veľmi dôležitá generálna svätá spoveď (celoživotná svätá spoveď). 

Počas týchto troch etáp (očistenie, osvietenie, zjednotenie) prichádzajú momenty, kedy všetko strácame – Pannu Máriu, Ježiša, svoje pocity, vnuknutia, radosti. Čo ľudia potom urobia? Búria sa a chcú sa vrátiť k starému spôsobu života. Nevedia, že to je len etapa, ktorú Boh dáva z lásky, aby ich mohol ďalej viesť. Sú to momenty očistenia duše. Dnes sa mnohí pokúšajú obísť tieto etapy obrátenia a prijatia Ducha. Moment, kedy dostávajú Ducha, je pre mnohých akoby vrcholom – v tej chvíli sa “zmenili, prežili vyliatie Ducha, ľudia sa nad nimi pomodlili“, preto si myslia, že sú na vrchole svojej kariéry, znamená to ale začiatok všetkého

JEDINÁ SKRATKA, AKÚ MOŽNO V DUCHOVNOM ŽIVOTE UROBIŤ 

Jedinou skratkou a jediným spôsobom ako sa rýchlejšie dostať k zjednoteniu sa s Ježišom, je úcta k Panne Márii a zverenie sa Jej. Panna Mária nás bude viesť po pevnej a istej ceste. Preto, ak sa celkom oddáme Ježišovi skrze Máriu, pamätajme, že tam nemôže byť klamstvo. 

,,Úcta Najsvätejšej Panny, ktorá vedie ku Kristovi, je krátkou cestou. Preto idúc po nej, nezablúdiš. Kráča sa po nej s väčšou radosťou a ľahkosťou, s väčšou rýchlosťou, vďaka dôvere voči Márii a v závislosti na Nej, sa v krátkom čase dostávame ďalej. Ideme ďalej bez dlhých rokov putovania, vlastnými silami a vlastnou vôľou.“ (Traktát) 

,,Ak ideš za Máriou, nezídeš z cesty. Ak sa ku Nej modlíš, nestratíš nádej. Ak rozmýšľaš o Nej, nepomýliš sa. Ak sa Jej budeš pridŕžať, nezahynieš. Keď ťa Ona stráži, neboj sa. Keď ťa bude viesť, neunavíš sa. Keď bude ku tebe milostivá, dôjdeš do cieľa.“ (modlitba svätého Bernarda)  

AKO ROZLÍŠIŤ, ČI SÚ CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO SÚ PRAVDIVÉ 

  • Spoznávať, prijímať a dôverovať Božej vôli vo všetkom 
  • Ísť s krížom Ježiša a s Jeho utrpením 
  • Utiekať sa k Panne Márii a zasväcovať sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu 
  • Prijímať a veriť v Eucharistiu a v ostatné sviatosti 

Ak v našej duši naozaj koná Duch Svätý, nesmieme ostať ako batoľatá a piť len mlieko, ale musí prísť proces, v ktorom sa začneme pripodobňovať Kristovi a prijímať už solídnu potravu. My na zemi nikdy nedokážeme to, že budeme úplne podobný Kristovi, ale v tom procese pripodobňovania sa Ježišovi, sa musíme dostať do bodu, kedy zmeníme svoj život – prestaneme preklínať, zbavíme sa závislostí. V konečnom dôsledku na konci dostaneme najkrajší dar – dar slobody – staneme sa slobodným človekom v Kristovi.

,,Dary Ducha Svätého bezprostredne posilňujú duše, vedú ich k práci na čnostiach. Je to moment, kedy charizmatický život v Duchu Svätom dosahuje svoju plnosť.“

Spracovala: Dominika Knapová

PREDNÁŠKU PIOTR GLAS – DUCH SVÄTÝ – SKUTOČNÉ ZNAKY JEHO KONANIA V DUŠI ČLOVEKA NÁJDETE TU:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr
Piotr Glas - Duch Svätý a skutočné znaky Jeho konania v duši človeka 2
Piotr Glas - Duch Svätý a skutočné znaky Jeho konania v duši človeka 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás