Svätá hodinka – domáca nočná adorácia

ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTEJ HODINKY NÁJDETE O 23:00 NIŽŠIE:

Domáca nočná adorácia a nepretržitá poklona pred sviatostným Spasiteľom sa na Slovensku rýchlo rozšírila. Celosvetové hnutie má sídlo v Paríži a združuje ctiteľov najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorí v duchu zmierujúcej lásky a kajúcnosti Mu obetujú svoj čas i sily.

Ako táto pobožnosť vznikla?

V roku 1679 v kláštornom kostole v Paray-le-Monial vo Francúzsku pred vystavenou najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou kľačala rehoľníčka Mária Margita Alacoque. Zrazu vidí, ako sa Svätá Hostia premenila v plameň, z ktorého jej v&chádza v ústrety Pán Ježiš, ukazuje jej svoje prebodnuté Srdce a hovorí: „Pozri na toto srdce, kzoté tak veľmi milovalo svet. Aspoň ty ma potešuj, ako len môžeš a konaj vynáhrady za nevďačnosť ľudstva.

Pán ju prosí o lásku a naznačuje prostriedky vynáhrady:

  • časté sväté prijímanie
  • prijímanie na 1. piatok mesiaca
  • sväté hodiny

A takto poučuje Máriu Margitu, ako konať toto bdenie z lásky: „Prebudím ťa každú noc zo štvrtka na piatok a ty budeš smieť so mnou prežívať všetky moje utrpenia a všetok zármutok na Olivovej hore. Aby si bola účastná i mojej pokornej modlitby, ktorú som vtedy konal vstaneš a budeš sa od 23. do 24. hodiny modliť.“

Toto želanie Božského Majstra svätica verne plnila po celý svoj život, aby bola účastná utrpeniu Pána a modlila sa, aby uzmierovala Boží hnev, hriešnikom vyprosovala milosrdenstvo a vynahradzovala za ospalosť apoštolov na Olivovej hore pred Jeho smrťou.

O 226 rokov neskôr, v roku 1905 na tom istom mieste, na ktorom sa Spasiteľ zjavil Márii Margite Alacoque, kľačal kňaz P. Mateo Crawley SS. CC. Bol ťažko chorý a svoje dni života mal spočítané. Pohrúžený do vrúcnej modlitby odrazu cíti, že je uzdravený. Šťastný a vďačný za toto uzdravenie prebdie celú noc pred svätostánkom a vrúcne sa modlí, až dozreje v ňom úmysel: „Pane, Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu chcem získať celý svet! Každý dom, každú rodinu, všetky srdcia!“ Potom odchádza do Ríma požiadať pápeža Pia X. o dovolenie uskutočniť svoj plán. „Syn môj, žiadate ma o dovolenie. ale ja vám hovorím: ako Kristov zástupca vám rozkazujem, aby ste prešli celým svetom a získali Božskému Srdcu rodiny tým, že prevediete v nich intronizáciu. “ P. Mateo nastupuje na cestu tohto apoštolátu a Svätý Otec ho často povzbudzuje, žehná zasvätenie rodín a udeľuje odpustky.

Okrem Zasvätenia Rodín Božskému Srdcu Ježišovmu koná aj pobožnosť Svätej hodiny, ktorá má byť útechou a odprosovaním Božského Srdca. Táto sa koná vo štvrtok pred prvým piatkom mesiaci v kostole pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

V júni 1927 P. Mateo založil najmladšiu vetvu úcty Božského Srdca – Svätú hodinku, domácu nočnú adoráciu, ktorej úlohou je uzmierovanie Božského Srdca Ježišovho za hriechy spáchané vnoci tým, že mesačne obetujeme jednu hodinu spánku. (Svätú hodinku je možné sa modliť vždy v noci zo štvrtka na piatok alebo aspoň raz za mesiac pred prvým piatkom)

Vy, ktorí chápete utrpenie Pána a ktorí sa snažíte aby ste Ho tešili a odprosovali, vytrvajte! Konajte radi, svedomito a s láskou dobrovoľne prijatú službu. Radi obetujte, túto hodinu vnoci a nedajte sa nikým a ničím zdržiavať. Našou záchranou sú adorujúce duše, ktoré svojimi modlitbami, obetami a životom pomáhajú zachraňovať duše pre nebo.

Buďme vďační za to, že môžeme s Božským Spasiteľom pohovoriť, že s ním smieme bdieť, počúvať Ho, ako kedysi Marta a Lazár v Betánii. Horlivé duše vedia, koľko radosti a duševného pokoja im táto malá obeta prináša. Odmena je kráľovská – božská.

Domáca nočná adorácia – svätá hodinka je sľubom šľachetnej a uzmierujúcej lásky, ktorá chce:

  • mesačne vykonať aspoň jednu hodinu adorácie doma v duchu uzmierovania
  • túto hodinu bdenia vykonať v noci medzi 21. – 6. hodinou rannou zo štvrtka na piatok

SVÄTÁ HODINKA – VŽDY VO ŠTVRTOK AJ VO VYSIELANÍ SLOVENSKÉHO DOHOVORU ZA RODINU

Preto sme aj my pre Vás pripravili vždy v noci zo štvrtka na piatok od 23:00 – 24:00 v rámci celonočnej adorácie Svätú hodinku. Texty tejto modlitby sú pôvodné – nadiktoval ich sám Pán Ježiš Margite Márii Alacoque. Pozývame Vás bdieť spoločne s našim Pánom Ježišom Kristom v Getsemanskej záhrade. Obetovať jednu hodinku spánku a vytrvať na modlitbách s Ním. Uzmierovať a odprosovať Jeho Božské Srdce, ktoré nás tak veľmi miluje…

Aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

TEXT SVÄTEJ HODINKY – DOMÁCEJ NOČNEJ ADORÁCIE NÁJDETE NIŽŠIE

S konaním pokánia a odprosovaním môžeme začať už vo štvrtok pred prvým piatkom a to svätou hodinkou zmiernej adorácie, o ktorú prosil Pán Ježiš sv. Máriu Margitu Alacoque. S Ježišom tak môžete bdieť v Getsemanskej záhrade a mať tak podiel na smrteľnej úzkosti, ktorú prežíval. Vysielame pre vás pravidelne vždy vo štvrtok o 23:00! Viac informácií ako aj živé vysielanie nájdete tu:

Svätá hodinka – domáca nočná adorácia: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/svata-hodinka-domaca-nocna-adoracia/

Prvé piatky odčiňujeme urážky, ktoré sa dostávajú Božskému Srdcu Ježišovmu. Preukazujeme tak aspoň kúsok lásky Jeho Najsvätejšiemu Srdcu, ktoré je našimi hriechmi tak veľmi urážané. Ježiš nám za to pripravil hojné milosti. Viac o pobožnosti prvých piatkov sa dočítate tu:

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – dôležitosť prvých piatkov: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/ucta-k-najsvatejsiemu-srdcu-jezisovmu-dolezitost-prvych-piatkov/

S prvými piatkami kedy odčiňujeme za urážky, ktoré sme spôsobili Božskému Srdcu Ježišovmu je úzko spätá aj pobožnosť fatimských sobôt, o ktorej si môžete viac prečítať tu:

ROZJÍMANIE – MODLITBY 

Raz ráno pri rozjímaní počuje sv. Margita naliehavé volanie. Ježiš plače a búcha zosilnenými údermi a žiada, aby mu otvorila bránu svojho srdca a dala mu bez odkladu prístrešie, lebo ľudia ho znovu urazili a znesvätili. Zaliaty krvou núti ju, žiada útočište. Chce si odpočinúť na vernom srdci, chce otvoriť svoje srdce srdcu svojej služobnice. A keď svätica je celá dojatá, plná najvrúcnejšej nežnosti, ponúka mu pri stole Pána svoju lásku na uzmierenie, ako sa Ježiš ponáhľa do jej súcitného srdca! Aké večné šťastie! Počuje HO vydýchnuť si vzdychom uľahčenia a vzdávať sa vďačne ako ranený, ktorému z hrude vytiahli meč, a ktorý zaspáva osviežujúcim spánkom. 

MILUJÚCA DUŠA!

Ty si dnes na mieste šťastnej dôverníčky z Paray le Monial. Sláva Kráľa iste vzrástla, ale je tu hrozná pomsta satanova, ktorá mu neodporúča víťazstvo jeho sociálneho kráľovstva. Nepriateľ pobúril celý svet proti Ježišovi. Podarilo sa mu preniknúť hodne dopredu i do kresťanských rodov, zúrivo nahovára  ohovárky a ukrutne bičuje Božského Majstra, hlavne od niekoľkých rokov. Od hlavy až po pätu je Spasiteľ jediná krvácajúca rana. Tu je pri dverách tvojej duše! Klope a žiada o súcit, o zmierenie za vinníkov, prosí o vrúcnu lásku, ktorej predtým nenašiel. Mal by so všetkou spravodlivosťou trestať a pochovať pod plameňmi pomsty celú obrovskú karavánu svojich zvrhlých synov, ktorí znesväcujú svoj krst, rušia jeho zákon a šliapu po Jeho drahocennej krvi. Ale On je Ježiš. Je predovšetkým Spasiteľ. Jeho srdce chce panovať a zvíťaziť odpúšťaním. No toto odpustenie predpokladá zadosťučinenie Božej spravodlivosti uzmierením. A tohto uzmierenia sa dovoláva v tejto noci, aby mohol ušetriť z tisíc hrozný trest a ponúknuť im svoje Božie milosrdenstvo. Aká česť pre teba adorujúca duša, že môžeš dovŕšiť uzmierenie kalvárie a oltára a tak zachrániť duše tých, ktorí keby zomreli pred zmiernou obetou, boli by večne zavrhnutí. Aká podivuhodná koruna pre Ježiša! Dávaš Mu tieto duše ako výmenu za tŕňovú korunu a dávaš Mu ich pre večnosť. Táto koruna nesmrteľnosti bude aj tvojou, verná duša brat a sestra z povolania sv. Margity Márie. 

Nasledujúca modlitba: 

PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ, za milosť počutia a pochopenia hlasu uzmiereného Majstra. 

Prosiaci Ježiš:

Ďakujem ti za túto hodinu, odopretú tvojmu odpočinku a obetovanú mojej opustenej láske. Žehnám ti. Moje Srdce je naplnené trpkosťou až po okraj, ale tvoja prítomnosť ma potešuje. Cítim oddanosť tvojho srdca, chcem ti odplatiť tvoju lásku. Otváram ti svoje srdce v intímnej dôvernosti. Pripomeň si, že sa rozpráva s tebou Boh a klaňaj sa mi! Boh Syn, Spasiteľ, Syn Márie Panny. Menuje sa Ježiš. Počuj, verná duša: prichádzaš predovšetkým, aby si uzmierila najhroznejší hriech mojich nevďačných priateľov, ktorí sú via vinní, lebo sú si toho vedomí a sú zavrhovaní mojou láskou. Ale povedz mi predovšetkým jedno slovo v prospech tých, ktorí aspoň podľa zdania sú veľkými zločincami, bezbožníkmi , ktorí sa rúhajú, sú zradcami, ktorí sa zapredávajú. Mysli chvíľu na tých veľkých nešťastníkov bez viery, nádeje a lásky! Nemôžem sa dočkať povedať ti o inej bolesti, o inej smrteľnej úzkosti, omnoho pálčivejšej, ale očakávam najprv krátku zmiernu modlitbu za tých, ktorí už na dne priepasti nemajú nikoho, kto by im podal ruku. Učiň tento skutok milosrdenstva im i mne – Moje Srdce ťa počúva! 

ADORUJÚCA DUŠA

Srdce Ježišovo! 

Ja mám tešiť a pôsobiť, aby si sa uzmieroval pri svojich slzách? Ja mám zmieriť tvoju nesmiernu trpkosť, nalievať balzam do tvojich otvorených rán, vyťahovať tŕne a nahradzovať ich dušami? Aké milé povolanie, ktoré som si nikdy nezaslúžila. 

Ďakujem ti Kráľ lásky a Milosrdenstva! 

Tu je modlitba, obohatená tvojou krvou a slzami Panny Márie, ktorú ráčiš požadovať za katov svojej Kalvárie a svojej Cirkvi. 

Srdce Ježišovo, smutné až na smrť! Keď prijímaš bozk zradcu Judáša, maj súcit s toľkými inými bedármi, ktorí ťa znovu zapreli, zradili, predali za tvorca, za postavenie a za celý zlý peniaz. Pre slzy a lásku Panny Márie, Kráľ lásky, priveď kajúcnikov späť do lona Cirkvi! 

Odpusť im, i nám Pane! 

Srdce Ježišovo, smetné až na smrť, potupené pre súdom Herodesovým a potupne vláčené pred nespravodlivých sudcov, maj súcit s toľkými učencami tohto sveta, ktorí sú pyšní, ktorí ešte aj za našich dní si privlastňujú právo Teba súdiť a odsúdiť, aby obránili svoju ,,vedeckosť“ a ospravedlnili svoju pýchu. Pre slzy a lásku Panny Márie, Kráľ lásky priveď kajúcich späť do lona Cirkvi! 

Odpusť im Pane!

Srdce Ježišovo smutné až na smrť, pribité na potupné drevo kríža, medzi dvoch lotrov, umierajúce, opustené dobrými a preklínané tými, ktorých si vykúpilo, maj zľutovanie s toľkými veľkými zločincami, ktorí zahrnutí poctami tohto sveta pohoršilo kupčia s hriechom, tí, ktorých moc a sláva je často za cenu Tvojej krvi. Pre slzy a lásku Panny Márie, priveď Kráľ lásky kajúcnikov späť do lona Cirkvi. 

Odpusť im Pane!

Ježišu, dobrý Ježišu, prosím Ťa v spojení s Tvojím vznešeným zástupom za všetkých tých, ktorí Ťa nikdy nepoznali, alebo ktorí Ťa tak málo a zle poznali, a ktorí pri tejto dobrovoľnej nevedomosti stali sa Tvojimi zúrivými nepriateľmi. 

Zmiluj sa Pane!

Ježišu, dobrý Ježišu, prosím Ťa za toľké zavedené národy, zaujaté proti Tvojej láskyhodnej osobe, v odboji proti Tvojej Cirkvi, ktorú by chceli zničiť, aby Ťa pochovali pod jej zrúcaninami. 

Zmiluj sa Pane! 

Ježišu, dobrý Ježišu, prosím Ťa za toľkých vedomých sektárov, ziskuchtivých a ctižiadostivých, ktorí žijú v nenávisti a zlorečia Tvojmu krížu a Tvojmu zákonu, ktorý ich odsudzuje a cynicky sa sprisahávajú, aby Ťa zbavili trónu vo svedomí a na oltári. 

Zmiluj sa Pane! 

Ježišu, dobrý Ježišu, prosím Ťa za všetkých tých, ktorí Tvoje oči plné sĺz videli z Kalvárie, za tých, ktorým si ponúkol nekonečné milosrdenstvo a odpustenie, keď si umierajúc volal: 

,,Odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Ježišu, dobrý Ježišu, pripojujem tu podľa želania Tvojho súcitného Srdca, zvláštnu modlitbu, vrúcnu a plnú dôvery za svoju drahú rodinu, za všetkých, ktorých si mi dal, a ktorých chcem milovať v Tebe a pre Teba. Áno, pre Teba Kráľ a priateľ z Betánie. Poznáš ich všetkých, čítaš v hĺbke srdca a vieš, že sú v mojej rodine veľké utrpenia a bolesti. 

Maj zľutovanie s nimi Božský Priateľ z Betánie! Táto adorácia musí byť zmiernou obetou za nich i za mňa. Zverujem Tvojmu srdcu všetko, čo je smutné, biedne a poškvrnené, všetko, čo je trpké v mojej rodine. Moji ešte nie sú celkom Tvojimi ako si praješ a ako máš právo si to požadovať. Maj s nimi zľutovanie Božský Priateľ z Betánie! 

Srdce Ježišovo obráť vieru, uzdrav, oživ všetkých tých, ktorí omdlievajú okolo mňa, a ktorých Ti zasväcujem z celej duše. Osvieť, posilni a veď ich Ty, ktorý si Svetlo, Sila a Láska. Zachráň a posväť rodinu, v ktorej si mňa zvolil za obetný plamienok, síce veľmi biedny, ale ktorý si tak veľmi praje, aby bol poznaný, ctený a milovaný v tejto rodine. Zmiluj sa nad všetkými Božský Priateľ z Betánie!

Príď Kráľovstvo Tvoje do tohto domu!

/ Rozpovedz Božskému Srdcu všetky svoje rodinné bolesti a pomodli sa: 

5x Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu /

JEŽIŠ:

Dobre si urobila, že si predišla moje Srdce a hovorila mi o tých, ktorých tak veľmi milujem, lebo ty, tešiteľka moja, ich miluješ. Tvoja rodina je mojou rodinou pri všetkej jej biede a nedostatkoch. Žehnám jej, budem nad ňou bdieť, zahrniem ju dobrodením, lebo toto bdenie kajúcej lásky dosiahlo pre nich zázrak Milosrdenstva. Raz uvidíš, čo si pripravila svojim drahým, keď si bdela so mnou v noci, v hodinách samoty, temna a hriechu. Zver mi rodinné starosti a buď spokojná vo veľkom pokoji. Ale nezabudni obetovať toto zmierne bdenie za zločiny toľkých rodín, z ktorých, som vyhnaný hriechmi. Všade pustota, zúfalstvo a mravné trosky toľkých rodín, ktoré nezasluhujú tohto posvätného mena. 

V mene pokroku a vzdelanosti podkopali základy rodinnej svätyne znesvätili, ba svätokrádežne zrušili zväzok kresťanského manželstva. Zbavili ho čara a veľkosti, hrozným spôsobom urobili ľudským to, čo Ja som urobil Božským: Lásku a materstvo. 

A ako keby toľko trosiek nestačilo, hrozí oživenie pohanstva, uvoľnenie mravov… neviazanosť mládeže, neslýchaná ľahkomyseľnosť kresťaniek… úplný nedostatok cudnosti – hrozia zahubiť pod lavínou necudnosti stopy kresťanskej ušľachtilosti, ktoré ešte zostali. Modli sa, uzmieruj, aby milosrdná spravodlivosť naďalej uchránila rodiny pri pohľade na duše, ktoré milujú a obetujú sa ako ty! 

Milovaná duša!

V tejto čiernej hodine hriechu, zavolaj si na pomoc Kráľovnú z Nazaretu, ktorá berie podiel na mojej bezmiernej bolesti, aby ti pomohla zastaviť príval rastúcej nemravnosti a odzbrojiť moju ruku, zastaviť blesk spravodlivého hnevu. Zavolaj na záchranu rodín Prostrednicu z Nazaretu! 

DUŠA:

Mária, Hviezda morská, poď na pomoc, zachráň dielo a dedičstvo svojho Ježiša, lebo Nazaret – rodina je vo veľkom nebezpečenstve!

Matka Božia, zachráň nás! 

Matka a Kráľovná, ide o trón Spasiteľov…

Beda, matky s dušou kresťanskou sa dopúšťajú veľkej chyby, rodina je v najväčšom nebezpečenstve…

Matka Božia, zachráň nás!

V rodine čoskoro vyschne prameň života ľudského i božského, lebo veľký počet manželiek pohŕda cťou materstva… 

Matka Božia, zachráň nás! 

Beda mládeži, ktorá mala byť v budúcnosti kvetom – temer už nie je kvetom – miazga čnosti a čistoty zdá sa vysychá… 

Matka Božia, zachráň nás!

Mária, zachráň rodinu pre Ježiša! 

Ježiš, zachráň rodinu skrze Máriu!

Za vyprosenie Kráľovstva Srdca Ježišovho v rodinách:
ZDRAVAS KRÁĽOVNÁ …

JEŽIŠ

Obetujúca sa duša, počúvaj ma s celou vierou svojej duše, lebo ti chcem zveriť čosi veľké, čo by povrchní kresťania nepochopili! Vzývaj predovšetkým moju Matku, modli sa ako len vrúcne vieš ZDRAVAS MÁRIA, aby moje slová prenikli tvojho ducha: 

Zdravas Mária milosti plná… 

Povedz mi, čo ma miluješ, a či si ctíš s veľkou oddanosťou vznešeného zástupcu v Ríme – svätého Otca? … myslela si na to, že po Panne Márii, svätý Otec – pápež, je darom mojej a môjho Srdca? … Skrze svoju Nepoškvrnenú Matku, dal som svetu, skrze pápeža oznamujem svetu svoju vôľu. On je podivuhodným dôkazom mojej lásky. Je mojím hlasom, mojim Božským výrokom. Je mojou rukou, mojou mocou na zemi, až do skončenia sveta! 

Vo svojou srdci opatruje moje srdce. Je Otcom a Veľkňazom. Duch Boží vznáša sa nad ním a ako vo večeradle pri zostúpení Ducha Svätého, plní moja Matka celkom zvláštne poslanie u môjho najvyššieho zástupcu… A keď mlčím vo svätostánku, hovorím vo Vatikáne. Som vždy s ním JA Pán a Kráľ. Žiaľbohu, je veľa detí v mojej Cirkvi, čo ho urážajú a tým urážajú mňa… 

Zneucťujú si ma nerozumným a opovážlivým posudzovaním. No ešte viac ma urážajú, keď sa opovažujú vzpierať jeho vedeniu, lebo on je jazykom a ja hlasom… 

Útok na jeho osobu, je svätokrádežná urážka. Moje deti sa stávajú Malchuzom udierajúcim moju tvár v tvári Veľkňazovej. 

Koľko duší, mužov i žien je na scestí v obrovskom víre, ktorý unáša pekelný víchor a vrhá do zatratenia, lebo neposlúchli toho, ktorého som poslal, aby zväzoval a rozväzoval, aby viedol a vládol, predpisoval a zakazoval, jemu je daná moc a nikto neprekročí prah večnosti, ak neponesie na čele stopu jeho požehnania. 

Koľko duší je na ceste k priepasti, lebo neposlúchli Petra? Sú to ženy, ktorých spôsob obliekania toľko krát zavrhol môj zástupca. Považujú sa za katolíčky, no hrešia nielen svojou pohoršujúcou necudnosťou, ale súčasne bezbožnou ľahkomyseľnosťou.. Prinútia ma zavrhnúť ich? 

To sú mužovia, plní samoľúbosti, povýšenci opojení hlúpou pýchou, privlastňujúci si za svoju moc to, čo som dal len svojmu najvyššiemu veľkňazovi… Prinútia ma zavrhnúť ich? 

A ostatní veriaci, čo ako prefíkaní právnici sa snažia preniknúť jasné výroky pápeža, ako ma tí zraňujú! 

Zadrž ich, milovaná duša na prahu večnej priepasti svojou obeťou. Kto ctí a miluje môjho zástupcu, miluje a blaží moje Srdce. 

DUŠA:

Ďakujem Ti, Spasiteľu za vážne a krásne ponaučenie. Dovoľ mi najprv povedať, Kráľ lásky, ako som ťa zranila a zneuctila v osobe sv. Otca, moje úbohé: Odpusť!

Ježišu, z hĺbky svojho srdca žiadam si byť čiastočkou sv. Hostie, obetovanej na Tvoju slávu za osobu Tvojho vznešeného zástupcu. 

Nepoškvrnená Kráľovná Cirkvi a večeradla, skrze tvoje materinské Srdce, obetujem Ježišovmu Srdcu všetky svoje utrpenia tela a ducha, ako zmierenie za zrejmú neposlušnosť a vzdor sv. Otcovi. Skrze Tvoje ruky, obetujem Ježišovi všetky svoje sv. omše, sv. prijímania na uzmierenie za nedostatok synovskej oddanosti sv. Otcovi, za posudzovanie a nedôveru najvyššiemu Veľkňazovi. 

Odpusť, zmiluj sa Bože! 

Ďakujem ti Srdce Ježišovo za dar, ktorým je nám sv. Otec – pápež, v ktorom ešte lepšie ako v potnom rúšku, zanechal si nám živý dôkaz svojej osoby, s celou oslávenou Cirkvou a v mene všetkých ľudí Ti blahorečím, svätá, pápeža milujúca Malá Terézia, urýchli víťazstvo bojujúcej Cirkvi a ružami zahrň pápeža! 

ZDRAVAS KRÁĽOVNÁ a iné modlitby za sv. Otca. 

JEŽIŠ:

Milovaná duša! Nie je to len Pilát a Vysoká rada, ktorí ma ukrižovali… Je to svet, taký hriešny ako oni, často i viac… 

Keby si vedela ako trpím, keď vidím nesčíselné množstvo svojich detí, ktoré sa teraz zosvetáčtili. 

Hovorím ti: strašnejšie ako urážky bezbožných, cítim na svojom srdci krvavú pohanu tých, ktorých som tak veľmi miloval, a ktorí ma teraz olupujú o svoje srdce, lebo ho delia a uzatvárajú zmluvy s hriešnym svetom. 

Bozkávaj, adorujúca duša s pohnutím a s veľkou skrúšenosťou päť rán na kríži a hovor: 

,,Zmilovanie, Srdce Ježišovo, zmilovanie!“…

Milujem Ťa spasiteľ a Kráľ, namiesto týchto nevďačníkov a na zmierenie prisahám vernosť Tvojmu zákonu! Vrúcne volám: Príď kráľovstvo Tvoje! 

Počuj môj nárek a dovoľ mi zveriť ti svoju smrteľnú úzkosť… Vidíš v diaľke vír rozpustilcov? … Počuješ ich spev a smiech pomýlenej veselosti? … Je to hostina Baltazárova, šialené opojenie jednej hodiny zaslepenosti, ktorá prechádza často bezprostredne pred nešťastnou večnosťou… Plač aspoň ty so mnou nad ich bláznovstvom a uzmieruj ma! 

Bozkávaj milujúca duša, s pohnutím a s veľkou skrúšenosťou päť rán na mojom tele a pros o zľutovanie! 

Pohliadni na zástup ľudí tohto sveta, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, ba že sú mojimi priateľmi – a pritom horúčkovite vyhľadávajú hriešne zábavy. Znesvätili svoje zmysly tí, ktorých  telá posvätil krst a Eucharistia. Pozri, s akou ukrutnosťou otvárajú znova moje rany! Aspoň ty, zadosťučiniaca duša, plač so mnou nad ich bláznovstvom a uzmieruj ma! Pobozkaj oddane môj kríž a pros ma o zľutovanie! 

Pohliadni, ale zďaleka, aby si sa nepoškvrnila, na divadlá, kiná a moderné zábavné miestnosti a piesne. Pohanský Rím ma už naplnil trpkosťou, ale títo a tieto, ktorých vidíš platiť za divadlá a vyhovárať sa, že je potreba doby, ktorí azda často pristupujú k sv. prijímaniu, títo už nepatria medzi mojich. Aké odsúdeniahodné scény, kde hrozný hriech nečistoty stavaný na obdiv s prepychom a rafinovanosťou bičuje moju tvár a rozodiera moje srdce. 

Plač, plač so mnou a pros o zľutovanie! 

Maj zľutovanie so mnou, lebo v divadle práve tak ako na kúpaliskách tečie moja krv pod údermi oných ,,kresťaniek“ s jemnými rukami, usmiatych, zatiaľ čo ich necudnosť bičuje moje telo do krvi. Nepoškvrnená Matka vytrhla ženu z priepasti otroctva a zmyselného bahna: tieto kresťanky moju Matku, svoje sv. oslobodenie zavrhli! 

Uzmieruj ma, ľutuj ich úbohosť! 

DUŠA:

Môj Bože a moje všetko! Ježišu, život môjho života, môj Bože, Spasiteľ a Kráľ, bozkávam s láskou a bolesťou rany, ktoré Ti spôsobili kati bičovaním, za zmierenie za nečistotu a namyslenosť dnešnej doby, ktoré Ti dávajú podstúpiť ľudia. Nesmierne Ťa milujem! 

Rozjímaj o Ježišových mučidlách, spytuj si svedomie, či si neupadol do bahna dneška zlovôľou Ježišových mučiteľov. Odprosuj Ho za seba i tamtých, polož skrúšene hlavu na Jeho srdce a volaj do neba o zľutovanie! 

JEŽIŠ:

Uzmierujúca duša, tvojim povolaním je láska. Miluj ma z celého svojho srdca, z celej svojej duše, svojej mysle, miluj ma zo všetkej svojej sily, lebo som ťa stvoril, aby si ma milovala, aby si žila láskou v čase i vo večnosti. Smädím! 

Mám silný smäd po láske svojich a moji mi odmietli dať svoje srdcia. Milujú všetko vznešené: rodinu, pravých priateľov, dobrodincov, vlasť, ale v tomto rozdelení lásky zabudli na mňa – na Boha lásky. Čo mám ešte urobiť, aby som ich získal a pritiahol k svojmu srdcu, ktoré sa vyčerpalo dávajúc im samo seba – Boh, ktorý sa dáva, môže dať viac v samom nebi? A čo dostáva za to? Chlad, ľahostajnosť, zabudnutie, často i nevďak a zradu. 

Smädím! Smädím! Mám smäd po láske svojich! 

Keby po tom všetkom, čo som ti zveril, duša tešiteľka, o zločinoch svetáckych kresťanov, ktorí obnovujú moje utrpenie, keby som po bičoch pohoršenia, urážkach divadiel, filmov a ostatných nemravností, keby som po tejto márnivosti nečistote a pýche, ktoré každodenne obnovujú moju krížovú cestu, našiel aspoň súcit a ochotu sebaobetovania v mnohých srdciach, ako je tvoje. 

Žiaľbohu, nebýva to často. Takých sŕdc úplne mi oddaných, je málo. Vo väčšine duší je chlad a nedostatok lásky, čo ma zraňuje. Nenáležia mi úprimne. NEMILUJÚ MA! 

Zmierni moje utrpenie! Vlož svoje pery a svoje srdce do rany môjho boku a povedz aspoň ty, že ma miluješ! 

Bozkávaj ranu sv. boku na kríži, ktorý držíš, úplne sa oddaj Ježišovi a 5x povedz: 

,,Milujem lásku, ktorá nie je milovaná! Rozpáľ a stravuj moje srdce Ježišu!“ 

JEŽIŠ:

Ďakujem ti, že uľahčuješ môjmu Srdcu a mierniš môj smäd. 

Ďakujem ti. Keď som sa s bolesťou rozprával so sv. Margitou Máriou, žiadal som ju o EUCHARISTICKÚ lásku, ako poctu zmiernej lásky. 

A od toho času zbor vyvolených duší dobre pochopil dar môjho Srdca – Najsvätejšej Sviatosti. 

Ale tento zbor je ešte veľmi malý. Ako je málo duší i mne zasvätených, ktoré keď porozumeli zázračnému daru svätej omše a plnosť mojej lásky vo svätom prijímaní, chápe, že sa im zmenšujú tieto nevysloviteľné divy nedostatkom pravej lásky, lebo byť na sv. omši bez veľkej lásky, je vedomé neuznanie lásky, ktorá vám každodenne dáva zázrak sv. omše. A prijímať bez pravej lásky, je premárniť eucharistickú hostinu bez toho posvätného a silného hladu, ktorý ju robí pôsobivou pre vás plodnou pre duše. A ako moja láska vynašla a uskutočnila zázrak oltáru, tak láska kresťana dáva silu tomuto tajomstvu pretvárať duše a vyžarovať milosť k jeho vlastnému spaseniu a k mojej oslave. Rozumieš teraz, v tejto hodine dôvernosti veciam Božím, ktoré iný nechápe, lebo nemiluje?  Ako ináč vysvetliť opustenosť a samotu mojich svätostánkov? Všade sa nájde množstvo ľudí, i tam, kde je platený a predávaný hriech. A ja som opustený a osamotený vo Sviatosti Lásky nedostatkom lásky. Mám mnoho slávnych priateľov, ale ich chovanie je samá formalita a povrchnosť, ich srdcia sú ďaleko odo mňa. 

Priatelia, ktorých som hľadal, ale ktorí nehľadali mňa.

Priatelia, veľmi často oddaní svojim priateľom, ale nie mne – svojmu Spasiteľovi a Kráľovi. 

Priatelia, ktorí sú neopatrní pri zverovaní sa so slepou dôverou, sa oddávajú tvorom a pre mňa majú len strach a nedôveru. 

Priatelia, ktorí nešetria seba, áno zabúdajú na seba pre jedného tvora. 

Priatelia, bez horlivosti pre moju slávu. 

Sú priateľmi, keď potrebujú moje zázraky, ale nie sú nimi, keď potrebujem ich čas a ich obete. 

A čo povedať o neslýchanom poblúdení týchto priateľov, moderne zbožných, ktorí sa síce približujú k oltáru, ale ich neskromné, ba odporné chovanie, zjavná márnivosť, duch rozpustilý a svetský – prehlbujú ohromnú priepasť medzi nimi a mnou. Pohodlnú svetskú zbožnosť, miešaninu strachu a starého zvyku, čo im nikdy nechýba, zavrhujem!

Túžim po milujúcich srdciach a nie po márnych sľuboch, spevoch, alebo kvetinách, po odrecitovaných deviatnikoch a tisíc slovných modlitbách. 

Miluj ma! Miluj ma aspoň ty! Ja, Ježiš, ti to prikazujem! Smädím! 

DUŠA:  / pomaly hovoriť od srdca / 

Láska nekonečná, ktorá nie si milovaná, milujem ťa a chcem, aby si bola milovaná, chcem robiť všetko na zmierenie tých, ktorí neuznávajú div tvojej lásky, Tvoje vtelenie. 

Ježiš – Dieťa, Ježiš – Mladík, Ježiš – Robotník, vrúcne a oddane ťa milujem a klaniam sa ti celým srdcom, len ho objím plameňmi svojej milosrdnej lásky. Chcem ťa milovať ako si nikdy nebol milovaný! No daj mi svoje srdce a svoju lásku, lebo aj ja smädím, prahnem po tebe!

Ježiš ukrižovaný, Ježiš umierajúci, Ježiš v hrobe pochovaný, vrúcne ťa milujem na zmier za všetkých tých, ktorí neuznávajú vo svojom živote šialenstvo Tvojej lásky!

Kiežby som ťa milovala, Ježiš – Láska, ktorá nie si milovaná, vo svojom živote osobnom a dôvernom. Učiň ma vernou svojej milosti, posväť ma láskou! 

Kiežby som Ťa milovala, Ježiš – láska, ktorá nie si milovaná, vo svojom živote rodinnom, plnením denných povinností a v prijímaní krížov, ktoré zošle Božia Prozreteľnosť. 

Kiežby som ťa milovala, Ježiš – láska, ktorá nie si milovaná, v dušiach okolo seba. V dušiach poblúdených a hriešnych – apoštolátom za tvoju česť. 

Aby moja činnosť bola účinná, posväť ma láskou! 

Kiežby som ťa milovala, Ježiš – láska, ktorá nie si milovaná, v nevýslovnom dare, ktorým je srdce Panny Márie. Nech v jej škole, sa stanem jednoduchým, pokorným a čistým človekom! Nech ňou vedená, sa posvätím láskou!

Želala by som si, aby môj život, bol chválospevom tvojej neuznanej lásky, verejným odprosením tvojej urazenej lásky a obetným baránkom tvojej znesvätenej lásky. 

Ale ty, ktorý všetko čítaš v hlbinách srdca, ty, ktorý poznáš naše veľké želania, ktorý skúmaš naše svedomie, a ktorý všetko vieš, ty vieš, nehľadiac na moju veľkú biedu, že chcem žiť a umrieť životom i smrťou a dokázať ti, že ťa milujem nad všetky poklady neba i zeme! Ako zbohom pre tento večer, kráľ lásky, srdce môjho Boha a Boh môjho srdca, prenikám s dôverou ranu, ktorú moje hriechy otvorili, vstupujem do požehnanej archy Božej lásky, ktorou je tvoje srdce. Zostávam tam, i keď odchádzam, lebo ťa milujem a chcem, ABY ŤA CELÉ ĽUDSTVO MILOVALO. 

AMEN!

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás