Najsvätejšie a najláskavejšie Srdce Ježišovo (prvopiatková pobožnosť)

bozske srdce jezis sdzr

Nekonečná Božia Prozreteľnosť a dobrota ľudstvu pohrúženému v hriechu dáva v každej dobe lieky na neduhy proti hriechu a nerestiam. Už celé stáročia je v Cirkvi prítomná, ako jedna z najrozšírenejších a najbezpečnejších ciest do večnosti, úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Apoštol a evanjelista Ján v opise ukrižovania na konci poznamená: ,,Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ (Jn 19, 34 – 37) V tomto evanjeliovom úryvku je objasnená úcta kresťanov k Božskému Srdcu, ktorá bola v Cirkvi prítomná už od jej počiatkov. 

Už sv. Augustín hovorí: „Longín otvoril kopijou Kristov bok a ja som tam našiel bezpečný odpočinok.“ 

Svedectvá svätých (sv. Albert Veľký, sv. Bonaventúra, sv. Katarína Sienská, sv. František Saleský, či sv. Ján Eudes) nás privádzajú do 17. storočia k azda najznámejšiemu menu v súvislosti s úctou k Božskému Srdcu – k svätej Márii Margite Alacoque. 

Tejto francúzskej mystičke Boh zjavil ako veľmi si praje, aby bolo Jeho srdce uctievané a oslavované. 

Prax prvopiatkových svätých prijímaní má svoj základ v prisľúbení, ktoré dal Pán Ježiš Kristus sv. Margite Márii Alacoque: „Sľubujem ti, že moja všemohúca láska z nesmierneho milosrdenstva môjho Srdca všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvé piatky deväť mesiacov po sebe, dá milosť pokánia na konci života, že nezomrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.”

Aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

MARGITA ALACOQUE 

Margita Mária Alacoque sa narodila sa 22. júla 1647 v Lautecour vo východnom Francúzsku. Boh si ju vyvolil, aby bola apoštolkou úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Do rehole návštevy Panny Márie v Paray-le-Monial vstúpila 25. augusta 1671, kde prijala rehoľné meno Mária. Margita nevynikala prirodzenými schopnosťami, skôr bola trochu pomalá a ťarbavá. Výčitky a kritiku znášala ponížene a trpezlivo. Pán si ju však vyvolil na veľké veci. Začala mávať mystické zážitky a zjavenia, z ktorých najvýznamnejšie boli štyri.

ZJAVENIA MARGITE ALACOQUE 

Margita mala počas svojho života množstvo zjavení, no najznámejšie sú 4, v ktorých sa jej zjavil Ježiš a Jeho Božské Srdce. 

Prvé zjavenieodhalenie tajomstva: 

27. decembra 1673 sa sestre Margite Márii počas adorácie Najsvätejšej sviatosti nečakane zjavil Pán Ježiš a pred skromnou rehoľníčkou odhalil tajomstvo svojho Božského Srdca. Tak zjavil svoju veľkú lásku k človeku.

„Moje Božské Srdce horí takou veľkou láskou k ľuďom a zvlášť k tebe, že už v sebe nemôže zastaviť plamene tejto horúcej lásky. Musí ich rozliať tvojim prostredníctvom a zjaviť ľuďom, aby boli obohatení drahocennými pokladmi, ktoré ti odhaľujem a ktoré obsahujú spasiteľné a posväcujúce milosti, nutné, aby boli dobité z priepasti straty.“ Ježiš po týchto slovách zjavil rehoľníčke svoje bijúce Srdce a následne ju požiadal o jej srdce. 

Odovzdala Mu ho s radosťou a On ho ponoril do svojho Srdca, po čom ho vrátil Margite Márii ako ,,plameň horiaci v podobe srdca.“ Povedal jej, že je to drahocenný závdavok Jeho lásky, ktorá ju bude do poslednej chvíle stravovať. Rehoľníčka mala od tejto chvíle cítiť vo svojom srdci neustálu bolesť, ktorá narastala v každý prvý piatok mesiaca.

Sestra Margita Mária vravela: ,,Odpovedajte Mu teda láskou na lásku a nikdy nezabúdajte na Toho, ktorého láska k vám uviedla až k smrti.“ 

Druhé zjaveniePán čaká na lásku ľudí: 

„Božské srdce sa mi ukázalo, ako keby na plamennom tróne, jasnejšie ako slnko a priehľadnejšie ako krištáľ so svojou ctihodnou ranou. Bolo obklopené korunou z tŕňov, symbolizujúcou urážky spôsobené našimi hriechmi. Nad ním sa týčil kríž, ktorý znamenal, že už od prvých chvíľ Jeho Vtelenia, (…) bol kríž vbitý do tohto Srdca, ktoré od samého začiatku napĺňala horkosť ponížení, chudoby, bolestí a pohŕdania, ktoré potom podstupovala Jeho ľudská prirodzenosť v živote a počas umučenia. Ukázal mi, že to bola vrúcna túžba, aby Ho ľudia milovali a zachránili sa pred zatratením, kam ich Satan vo veľkom množstve vrhá, ktorá ho viedla k tomu, aby ľuďom vyjavil svoje Srdce so všetkými pokladmi lásky, milosrdenstva, milosti, posväcovania a spásy, ktoré obsahuje. Tento kult je akoby posledným pokusom Jeho lásky, ktorá túži pomôcť ľuďom v týchto posledných časoch, aby ich oslobodil spod nadvlády Satana, ktorý ju chce zničiť.“ (sv. Margita Alacoque) 

Ježiš požiadal, aby Margita priviedla k Jeho Srdcu sestry i bratov, tiež prikázal oznámiť ľuďom, že ich miluje, a že čaká na ich lásku. Ježiš pred ňou otvoril Srdce, aby z Neho ľudia čerpali bohatstvo lásky a milosrdenstva, aj posväcujúce milosti, ktoré potrebujú na ceste k Spasiteľovi. 

podporte nás sdzr

Tretie zjavenie Trýzeň kvôli nevďačnosti: 

Margita Mária, ponorená do modlitby pred svätostánkom, ani nepomyslela, čo sa môže stať. Bol 2. júl 1674 (prvý piatok v mesiaci) a naraz sa pred ňou zjavil Pán Ježiš. Z Jeho rán žiarila neobyčajne biela svetlosť. Svetlo rany Srdca sa rozrástlo a Pán začal rozprávať o nevďačnosti, akou Mu ľudia Jeho lásku oplácajú.

 „Keby mi ľudia aspoň odplácali moju lásku, vtedy by mi už nezáležalo na tom, čo som za nich vytrpel. Oni sú však chladní a odmietajú všetko moje úsilie, ktoré vyvíjam len pre ich dobro. (…) Aspoň ty, podľa svojich síl, urob zadosť za ich nevďačnosť.“ 

Osobne ju žiada: „Na uzmierenie za to, pristupuj každý prvý piatok mesiaca k svätému prijímaniu.“ 

V jednom jej liste čítame: „Pán Ježiš mi prikázal, aby som pristupovala každý mesiac v prvý piatok k svätému prijímaniu a dávala tak zmierne zadosťučinenie za urážky Najsvätejšej sviatosti.“

Kristus jej tiež doporučil modlitbu každú noc zo štvrtka na piatok medzi 23,00 a 24,00. Margita Mária takým spôsobom mala podiel na smrteľnom smútku Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Štvrté zjaveniek sviatku Ježišovho Srdca: 

K najdôležitejšiemu zjaveniu došlo 19. júna 1675, v oktáve Božieho Tela. Margita Mária kľačala pred Najsvätejšou Sviatosťou, keď uvidela Pána Ježiša. Odhalil svoje Srdce a povedal: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, nešetrilo sa, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva – nevďak prejavujúci sa neúctou, svätokrádežami, chladom a pohŕdaním voči mne v Eucharistii. Ale najviac ma bolí to, že takto konajú aj srdcia, ktoré mi boli zasvätené. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti Božieho Tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári. Sľubujem ti, že moje Srdce sa otvorí a hojne obdarí svojou božskou Láskou tých, ktorí ho budú týmto spôsobom uctievať.“

Najsvätejšie a najláskavejšie Srdce Ježišovo (prvopiatková pobožnosť) 1

PREČO PRÁVE PRVÝ PIATOK? 

1. Piatok je požehnaný deň, v ktorom Pán Ježiš podstúpil smrť na kríži a uskutočnil vykúpenie ľudstva.

2. V piatok od Ježiša dostal milosť a odpustenie kajúci zločinec na kríži. V tento deň Ježiš podobne i všetkým ľuďom otvára poklady milosti a spásy.

3. V piatok vojak kopijou prebodol a otvoril Ježišovo Srdce, aby v ňom každý ochotný hriešnik našiel zdroj milosti a milosrdenstva.

4. Cirkev na pamiatku Ježišovho umučenia ustanovila piatok za deň pokánia. Vyzýva veriacich, aby v tento deň Ježišovej vrcholnej lásky k nám a obety jeho života preukazovali mu svoju lásku nejakou obetou. A sväté prijímanie vo všedný deň si tiež vyžaduje obetu.

5. Na prvý piatok mesiaca Ježiš obdaril svätú Margitu najväčšími dôkazmi milosti a zjaveniami, požiadal ju, aby sa v tento deň uctievalo jeho Srdce a výslovne sľúbil vyliatie svojich hojných milostí na prvý piatok vo svojom veľkom prisľúbení.

ODMIETNUTIE ZASVÄTENIA FRANCÚZSKA  – NÁSLEDKY SÚ DODNES 

V roku 1689 Ježiš v súkromnom zjavení žiada Máriu Margitu Alacoque o prednesenie požiadavky zasvätenia Francúzska (pápežmi nazývané – Prvorodená dcéra Cirkvi) kráľom Ľudovítom XIV. Keďže Boh nežiada nesplniteľné, nevedno prečo, ale „Kráľ Slnko“ ako ho nazývali, neprijal požiadavku, aj keď bol úprimne veriacim kresťanom a úcta bola už rozšírená po celom Francúzsku. (Neskôr síce po tom, čo bol zbavený trónu sľúbi zasvätenie a postavenie baziliky, ale ako Panna Mária vo Fatime povedala sestre Lucii: „bolo už príliš neskoro“) Dôsledky boli katastrofálne. Po rokoch úpadku prišlo dobytie Bastily a buržoázna revolúcia, ktorej heslo: sloboda, rovnosť, bratstvo sa stala akousi vlajkovou loďou liberalizmu, ktorý odvtedy akoby pohltil svet. V zdanlivom opojení bezbožnej slobody, ľudstvo pokračuje v odmietaní Boha a Jeho zákona lásky a rúti sa do zatratenia. 

Aj preto je dnes potrebné odprosovať a odčiňovať hriechy nás samých i ľudstva. Božia láska hľadá duše, ktoré budú zmierovať a zadosťučiňovať za hriechy sveta. 

KRÁSNE JEŽIŠOVE SLOVÁ JOZEFÍNE MENENDÉZOVEJ 

Ježiš Jozefíne Menendézovej, ktorá popri Márii Margite Alacoque tiež mala zjavenia Božského Srdca v roku 1920 (schválené Cirkvou), tak nádherne hovorí: „Aký veľký počet hriechov je páchaný!… Ako veľa duší je stratených! Zatvrdnutosť hriešnych duší hlboko zraňuje moje Srdce. Ale nežný cit toho, ktorý ma miluje, nielen hojí tie rany, ale aj odvracia tresty Božej spravodlivosti. Pretože som na teba zoslal utrpenie, to neznamená, že ťa menej milujem. Potrebujem utrpenie, aby som mohol uzdraviť rany hriechov. Ja budem zmierovať za teba a ty za duše. Mnohí ma urážajú. Mnoho je stratených. Najviac moje Srdce zraňujú tí, ktorí ma veľmi milujú, ale stále si niečo podržiavajú a neodovzdávajú sa mi celkom. Čo im neukazujem dosť jasne, ako ich vrúcne milujem? Nedávam im celé svoje Srdce? Teš ma, miluj ma, oslavuj ma pre moje Srdce. Týmto Srdcom uzmieruj a zadosťučiň Božej spravodlivosti. Obetuj Ho Bohu Otcovi ako obeť lásky za duše, hlavne za tie, ktoré sa mi zasľúbili a zasvätili.“

PODMIENKY K SPLNENIU PRVÝCH PIATKOV A PRAVEJ ÚCTE K BOŽSKÉMU SRDCU

Práve prvé piatky, tak rozšírené aj v našich končinách, sú príležitosťou, ako pokračovať v požiadavke Boha smerom k nám. 

  1. Konať zmierne Eucharistické adorácie s odprosovaním za hriechy (či už farnosti, nás samých alebo aj štátu) 
  2. Pristupovať k svätému prijímaniu s úmyslom zadosťučinenia za hriechy 
  3. Spájať svoje kríže a utrpenia s Ježišom a tak nahrádzať ľudskú ľahostajnosť a nevďak. 
  4. Často adorovať Eucharistiu a ponúkať Bohu seba samých ako zmierne obety za hriechy našich rodín i nás samých. 

Boh túži kraľovať v našich rodinách a preto sa zasväcujme Božskému Srdcu, majme na viditeľnom mieste v dome vystavený obraz Božského Srdca a predovšetkým žime Božiu lásku a premieňajme ňou tento svet. 

12 PRISĽÚBENÍ CTITEĽOM BOŽSKÉHO SRDCA 

1. Všetky milosti potrebné ich stavu; 

2. Pokoj v rodinách; 

3. Potechu vo všetkých protivenstvách; 

4. Ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; 

5. Požehnanie na všetky podujatia; 

6. Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov; 

7. Horlivosť vlažným dušiam; 

8. Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti; 

9. Požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca;

10. Kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší; 

11. Tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom. 

12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.

POZRITE SI RELÁCIU S O. MARTINOM DUDOKOM: KATOLÍCKE POBOŽNOSTI V CIRKVI: PRVÉ PIATKY A SOBOTY A DOZVIETE SA VIAC!

S konaním pokánia a odprosovaním môžeme začať už vo štvrtok pred prvým piatkom a to svätou hodinkou zmiernej adorácie, o ktorú prosil Pán Ježiš sv. Máriu Margitu Alacoque. S Ježišom tak môžete bdieť v Getsemanskej záhrade a mať tak podiel na smrteľnej úzkosti, ktorú prežíval. Vysielame pre vás pravidelne vždy vo štvrtok o 23:00! Viac informácií ako aj živé vysielanie nájdete tu:

Svätá hodinka – domáca nočná adorácia: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/svata-hodinka-domaca-nocna-adoracia/

S prvými piatkami kedy odčiňujeme za urážky, ktoré sme spôsobili Božskému Srdcu Ježišovmu je úzko spätá aj pobožnosť fatimských sobôt, kedy odčiňujeme za urážky Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viac si môžete prečítať tu:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

3 Responses

  1. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly believed youd have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you werent too busy seeking attention.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás