Sestra Emmanuela – 40 rokov zjavení v Medžugorí

Medzugorie_sdzr

Panna Mária sa v Medžugorí zjavuje toľko rokov, aby nás pripravila na budúcnosť, ktorá prídu. Svojím príchodom na zem a posolstvami, nám ukazuje cestu, ktorou máme kráčať. Ľudstvo potrebuje pomoc a preto Boh stále posiela Pannu Máriu, aby nás Ona viedla a priviedla nás bližšie k svojmu Synovi Ježišovi. Za toľko rokov Máriiných každodenných príchodov v Medžugorí sa mnoho ľudí obrátilo a zmenilo svoje životy. Je to krásne ovocie tejto úžasnej Máriinej práce. Ak chceme aj my zmeniť svoje životy, začnime žiť posolstvami, ktoré nám Matka Božia dáva. Zasväťme sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu a Ona premení naše srdcia na pokorné a my budeme kráčať na ceste k svätosti. 

ĎAKUJME ZA TÝCH 40 ROKOV 

Chcela by som rozprávať o štyridsiatich rokoch denných Máriiných príchodov v Medžugorí. Čo znamenajú tieto príchody? Myslím, že je to predovšetkým príprava na budúcnosť. Mnoho ľudí sa pýta: Čo je budúcnosť? Čo sa stane so svetom? Čo pre nás pripravuje Boh? 

40 je veľmi symbolické číslo. Štyridsať dní potopy s Noemom bolo potrebných na prípravu Zeme, aby sa očistila. Štyridsať rokov židovského ľudu na púšti bolo potrebných na vstup do zasnúbenej zeme. Štyridsať dní Ježiša na púšti bolo potrebných na prípravu Jeho misie – neuveriteľná evanjelizácia sveta, hlásanie Božieho kráľovstva a samozrejme Jeho ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Štyridsať dní Márie s apoštolmi po Ježišovom zmŕtvychvstaní bolo potrebných na prípravu apoštolov na zoslanie Ducha Svätého. Čo teda znamená tých 40 rokov, keď Mária každodenne prichádza? Je to dlhá príprava a v tejto príprave nám vysvetľuje všetko ohľadne nášho života, života v Bohu. Mária pripravuje ľudí. Rozprávala o nebi, očistci a pekle. Rozprávala o hriechu, o Ježišovi, o Otcovi, aj o sebe samej. Rozprávala o svätej omši, o modlitbe srdcom, o svätom ruženci, o pôste, o Biblii. O všetkom rozprávala s veľmi konkrétnymi a reálnymi príkladmi. Dala nám všetky nástroje na to, aby ľudstvo mohlo byť v pokoji na zemi; a samozrejme aj s Ňou v nebi. 

Najprv Jej musíme poďakovať, pretože vykonala úžasnú prácu. Bola prenasledovaná, kritizovaná, odmietnutá, bola mnohokrát opustená, ale tiež bola veľmi milovaná a mnohí Ju nasledovali. Milióny ľudí, ktorí boli v Medžugorí zmenili svoje životy. Je to úžasné ovocie zjavení. 

Chcela by som porovnať dve posolstvá, ktoré nám dala naša Pani. Prvé z posolstiev dala na začiatkoch zjavení. Dala cieľ svojmu príchodu: ,,Prišla som, aby som priviedla ľudstvo bližšie k Božiemu srdcu.“ Toto povedala v prvom týždni zjavení. Panna Mária prišla, aby nás priviedla bližšie k Božiemu srdcu, pretože videla, že sme od Boha veľmi vzdialení. To druhé posolstvo povedala niekoľko rokov dozadu: ,,Dnes sa ľudstvo vzďaľuje ďalej a ďalej od Božieho srdca.” Čo sa pokazilo? Samozrejme, nepokazila to Panna Mária, Ona nepoľavila vo svojej misii. Možno my sme zlyhali v počúvaní, možno sme zlyhali v tom, že neberieme vážne to, čo nám prišla povedať. Pán Ju k nám poslal, aby nám pomohla a Ona videla, že potrebujeme pomoc. Je to teda príprava a je nádherná. 

podporte nás sdzr

MODLITEBNÉ SKUPINY – MALÝ POČET VERNÝCH 

Odkedy Panna Mária prišla do Medžugoria, hovorila k nám, žehnala nás, utešovala, usmerňovala nás od prvého dňa, t.j. od 24. júna 1981. Od tohto dňa založila malé skupinky verných rodín, malé modlitebné skupinky ľudí, ktorí boli úplne pre Ňu, ktorí sa snažili nasledovať Ju, počúvať Jej posolstvá a tí, ktorí posolstvá aj uskutočňovali. Členov skupín ukryla pod svoj materinský plášť. Formovala ich, aby sa stali svätými. Povedala, že ak je modlitebná skupina vnútorne jednotná, potom je silnejšia ako atómové centrum. Cieľom modlitebnej skupiny nie je až tak modlitba, ale vzájomná láska. Mária neustále tvrdo pracuje na tom, aby zjednotila svoje deti. Viete, aké musí mať práve teraz zlomené srdce, keď vidí diabla, ktorý dostal povolenie, aby všetko rozdelil. Satanovým prvým zámerom je zničiť rodinu a druhým plánom je zničiť cirkev a celú zem.

Teraz sú tisíce a tisíce malých svetielok po celom svete. Sú to ľudia, ktorí prišli do Medžugoria i tí, ktorí nemohli prísť, ale počuli o Medžugorí a o posolstvách Panny Márie. Tieto malé svetielka sú malým počtom verných

Keď to ľudia preháňali s modlárstvom a s hriechom a boli veľmi vzdialení od Boha, vždy bol malý počet verných Bohu. Vďaka tomuto malému počtu ľudí Boh požehnal a zachránil ľudstvo. Moji drahí priatelia, som si istá, že si želáte byť touto malou skupinou verných, malou skupinou modlitby, ktorá nasleduje posolstvá našej Pani. Títo budú ľuďmi budúcnosti. 

DRAHÉ DETI, NEBOJTE SA 

Práve teraz sa nachádzame vo veľkej skúške. Mnoho ľudí sa bojí, niektorí sú dokonca bezradní. Ľudia sú neistí a trápia sa. Naša Pani opakuje: ,,Drahé deti, nebojte sa.“ Akože sa Panna Mária nebojí, keď vidí, čo všetko sa deje? Panna Mária nie je voči tomu ľahostajná. Neprizerá sa ako pozorovateľ, ani túto situáciu nesleduje ako nejaký film. Ona sa zapája. Čelí tejto skúške, dvíha zrak a vidí, čo Boh pripravuje pre budúcnosť. Dovoľte mi povedať, že to, čo je pripravované Bohom je veľmi krásne. 

Nachádzame sa v čase očisťovania, pretože ľudstvo potrebuje očistenie. Sme v prechodnom období. Neviem ako dlho bude trvať, ale myslím si, že to bude krátke a ťažké. Nie som prorok, takže to berte s rezervou. Raz sa niekto z vizionárov pýtal našej Pani: ,,Matka, prečo vyžaduješ toľko modlitby?“ Panna Mária povedala: ,,Choďte do ulíc, do sveta a uvidíte ako hriech prevzal vládu nad svetom.“ Hriech je vo svete veľmi rozšírený a preto nutne potrebujeme očistenie. Vďaka Bohu za toto očistenie, pretože by sme nemohli vstúpiť do neba naložení hriechmi. Musíme zložiť naše hriechy vo sviatosti svätej spovede. 

Naša Pani v posolstvách z posledných rokov povedala: ,,Hriech bude vládnuť a vy nebudete silní. Satan vládne a chce zničiť každého jedného z vás a dokonca aj planétu, po ktorej kráčate.“ Ale tiež nás uisťuje: ,,Zachovajte pokoj, vy ste mojimi predĺženými rukami v tomto stratenom svete.“ 

NASTANE ČAS SKUTOČNÉHO POKOJA 

Po očiste nastane čas jari. Panna Mária povedala niekoľkokrát o nových časoch, ktoré Jej Srdce túžobne očakáva. Čas skutočného pokoja. Čas jari. Obnovenie cirkvi. Na začiatku zjavení povedala, že keď budú všetky tajomstvá Medžugoria uskutočnené, bude to koniec vlády satana. Duch Svätý obnoví tvárnosť zeme. 

Nachádzame sa medzi dvoma časovými úsekmi: To, čo bolo predtým a už nikdy sa to nevráti; a nové časy, ktoré sa pripravujú. Môžeme byť nástrojmi v rukách Márie a pomôcť, aby sa urýchlil príchod nového času pokoja. 

Sestra Emmanuela - 40 rokov zjavení v Medžugorí 1

ŽITE POSOLSTVÁ NAŠEJ PANI 

Povzbudzujem každého z vás, aby ste sa poďakovali našej Pani za tých 40 rokov zjavení tým, že si vyberiete jedno z posolstiev. Začnite s jedným posolstvom, napríklad svätá spoveď, aby ste boli pripravení, pretože Ježiš môže prísť kedykoľvek. Sme pripravení, aby nás vzal z tohto sveta? 

Alebo to môže byť prežívanie svätej omše lepším spôsobom. Prijímajte Ježiša s láskou. Z posolstiev si môžete vybrať svätý ruženecmodlite sa ho srdcom každý deň tak, ako nás o to žiada Panna Mária. Ruženec je veľmi mocná zbraň proti zlu. Páter Pio nazýval svoj ruženec zbraňou, neustále sa ho modlil a ľahko vyháňal démonov. Už len vyslovenie mena Mária spôsobuje satanovi bolesť hlavy a je mu zle, keď počuje toto meno. Takže, vyberte si svoj ruženec a modlite sa srdcom. Adorujte Najsvätejšiu sviatosť. Nenechávajte váš kostol prázdny. Ježiš na vás čaká vo svätostánku. Keď ste pred Ježišom a ste príliš rozptyľovaný, Ježiš sa nikdy neunaví, nikdy nie je vyrušovaný a On vás požehná. Len príďte a robte Ježišovi spoločnosť. Ak s Ním strávite čas, obohatí vás svojimi pokladmi, svojím Svetlom, pravou láskou, radosťou, pokojom a milosrdenstvom. Ak s Ním strávite len hodinu, už nikdy nebudete rovnakí ako predtým, pretože Jeho prítomnosť vás premení. Čítajte Sväté Písmo. Zabudli sme na Bibliu, pretože čítame médiá, ale kde je Pravda? Kde je živé Slovo ak nie v Biblii? Pozývam vás, aby ste Bibliu otvorili a položili ju na viditeľné miesto vo vašom dome a každý deň si z nej čítajte nejakú pasáž. Stane sa potravou pre vašu dušu. Sme prázdni a preto potrebujeme túto potravu pre svoj život. Pomôže vám pri rozhodovaní sa a navrhne vám odpoveď, čo máte robiť, pretože je to živé Slovo. Pripravujte svoje srdcia pôstom. Predsa modlitbou a pôstom môžeme zastaviť vojny a pozmeniť prírodné zákony, ako povedala naša Pani. Nie je to presne to, čo potrebujeme? Niektorí si vyberú modlitbu a vynechajú pôst, ale to sú dvojičky, sú veľmi prepojené. Nepraktizujte iba modlitbu bez jej dvojičky, ktorou je pôst, pretože iba obidvoma môžeme zastaviť vojny. A nie sme teraz v čase vojny? Nachádzame sa v čase boja medzi Svetlom Boha a tmou satana. Mnohí sú kŕmení temnotou a návrhmi sveta. Sme rozptyľovaní satanom cez materializmus, cez modernizmus a príliš sa zaoberáme tým, aby sme pracovali a hromadili peniaze. Sme kadečím zlákaní a naša pozornosť nie je na správnom mieste. 

Nechcem hovoriť o zle, pretože Vicka mi raz povedala: ,,Nehovor o zle, pretože keď rozprávaš o zle, satan je veľmi šťastný, lebo rozprávaš o jeho práci a vtedy je veľmi pyšný.“ Mali by sme prestať hovoriť o zle a začať rozprávať o dobre. Rozprávajme o tom, čo Boh koná, o tom, čo hovorí naša Pani. Ak rozprávame o dobre, zlo sa rozplynie a tým pomáhame Ježišovi a Márii, pretože rozprávame o ich práci. 

NEOPÚŠŤAJTE CIRKEV A MILUJTE KŇAZOV 

Nachádzame sa vo veľkom zmätku. Ľudia sú stratení, dochádza ku rôznym zmenám a počas pandémie boli niektoré kostoly zavreté. Vo Francúzsku bolo mnoho kostolov vyrabovaných a spálených. Znova dochádza ku veľkému prenasledovaniu kresťanov a katolíkov. To všetko je súčasťou skúšky. 

Toto posolstvo našej Pani môže byť základnou súčasťou našej modlitby: ,,Cirkev je mojím Synom.“ Jedinou inštitúciou, ktorá trvá cez 2000 rokov, je cirkev. Bola založená na samotnom Ježišovi a na apoštoloch a pekelné brány ju nepremôžu. Je to proroctvo a Ježišov prísľub. Teraz sú pokušenia kvôli škandálom, previnenia, atď. Je tendencia vyskočiť z lode cirkvi, pretože ľudia si myslia, že mimo lode je lepšia situácia. Je to veľký omyl. Táto loď je krehkou malou loďkou, ktorá sa nachádza v búrke a možno do nej preniká aj trochu vody. Mnohí sa boja. Aj apoštoli sa báli, že sa potopia a prosili Ježiša, aby niečo spravil. 

Pozývam vás, drahí bratia a sestry, aby ste zotrvali v cirkvi. Máte učiteľský úrad cirkvi a vieru, ktorá tam vždy bola. Máte katechizmus katolíckej cirkvi; to je viera, na ktorej môžete skutočne obstáť. Prosím, zotrvajte v cirkvi. Modlite sa za svojich kňazov. Predtým sme mali ovečky bez pastiera a teraz je mnoho pastierov akoby bez svojho stáda; pretože niektoré kostoly sú prázdne. Naša Pani povedala: ,,Ja zvíťazím s nimi a nie bez nich.“ Každý kňaz je pre cirkev drahokamom. Keď kňaz vysluhuje sviatosti, je druhým Ježišom. Poznám dievča, ktoré ako tínedžerka bola veľkou rebelkou, nenávidela kňazov. Jej rodičia boli katolíci a chodili do kostola každú nedeľu, ona ostávala v zadnej časti kostola. Nenávidela kňaza vo farnosti, pretože z neho bola sklamaná; mala 12 rokov. Roky rebelovala proti cirkvi a proti kňazom. Keď mala 14 rokov, dostala príležitosť byť vpredu v kostole, aby pomohla kamarátke, ktorá mala čítať čítanie. Bola vpredu a s nenávisťou sa pozerala na kňaza. Neskôr v hĺbke srdca začula hlas: ,,Prečo ma prenasleduješ?“ Rozplakala sa a bol to koniec jej rebélie. V ten deň pochopila, že v kňazovi je samotný Ježiš. Samozrejme, že niektorí kňazi odpadli od svojej viery, ale prosím, nekritizujte kňazov, iba ich milujte a modlite sa za nich, pretože ak nenávidíte kňaza, nenávidíte Ježiša. 

Mária Pavlović, jedna z vizionárov, raz povedala: ,,Keď vidíte kňaza ako zdvíha svoju ruku, aby vás požehnal, zabudnite na kňaza. Je to Ježiš, ktorý vám žehná.“ Keď idete na svätú spoveď a kňaz je mladý, starý, nepríjemný, akýkoľvek, je to Ježiš, ktorý na vás čaká v spovednici a želá si vyliať svoju krv na vašu dušu, aby vás očistil od hriechov a zabudol na nich. 

Milujte cirkev a nehovorte o nej v zlom. Cirkev je zložená zo slabých mužov a naša Pani povedala, že oni sú ľudia takí ako my a tiež majú slabosti a zlyhávajú. Ak ich budeme kritizovať, nijako to nepomôže. Pozývam vás, aby ste milovali svojich kňazov, odpúšťajte im a prihovárajte sa za nich. Modlite sa, aby vo vašej rodine bolo povolanie ku kňazstvu. Iba povedzte: ,,Pane, daj nám milosť, aby sme v rodine mali kňaza spomedzi našich detí alebo vnúčat.“ Naša Pani povedala, že kňazi sú mostom. A keď prechádzame z času, ktorý sa už nikdy nevráti do nového času pokoja a konca vlády satana, na prechod potrebujeme most. Tým potrebným mostom sú kňazi. Kňazi sú drahokamy, preto sa o nich starajte

NA CESTE S JEŽIŠOM A MÁRIOU 

Naša Pani prišla, aby nám odhalila Ježiša a povedala: ,,Drahé deti, bez Ježiša nemáte pokoj, nemáte radosť, nemáte večný život, ani vykúpenie. Pozývam vás, aby ste dali Ježiša na prvé miesto vo svojom živote.“ To znamená, že keď máme niečo na práci, alebo sa máme v niečom rozhodnúť, je dobré sa opýtať Ježiša, čo si o tom myslí On. Aký je Jeho plán a aká je Jeho vôľa. Samozrejme, že Ježiš vám nepošle mail alebo správu na WhatsApp, ale nakloní vaše srdce smerom k Jeho vôli a vy budete obohatení poznaním, k čomu vás Ježiš vedie. 

Zhrniem to: poďakujte sa našej Pani tým, že znovu začnete prijímať Jej posolstvá. Začnite s jedným posolstvom, ktoré je pre vás ťažké a žite toto posolstvo. Vysvetlite ľuďom v okolí, prečo žijete toto posolstvo. Ak nasledujete našu Pani, budete mať pokoj v srdci, aj keď budete uprostred vĺn dneška. Budete mať pokoj v srdci, aj keď budete uprostred všetkých skúšok. Napriek neistotám dneška budete spočívať pod Jej materinským plášťom. Panna Mária povedala: ,,Drahé deti, všetkých vás chcem zhromaždiť pod svoj materinský plášť, aby som vás ochránila pred každým útokom satana.“ 

Existuje najlepšia cesta – byť zasvätený Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Nájdite si zasväcujúci text, ktorý sa vám najviac páči, napríklad od sv. Ľudovíta z Montfortu alebo od sv. Maximiliána Kolbe, alebo akýkoľvek iný text zasvätenia sa Srdcu Márie i Ježiša. Víťazstvo patrí Márii a tým, ktorí sa Jej zasvätili. Ona je tá, ktorá rozšliape hlavu hadovi. Buďte Máriini. 

,,Hriech bude vládnuť, ale ak ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočiskom bude srdce môjho Syna Ježiša.“ Všetci hľadáme útočisko v týchto časoch skúšky a je len jedno najbezpečnejšie útočisko – Ježišovo srdce. Vaše srdce sa bude podobať Ježišovmu srdcu, ak patríte Márii. Panna Mária očistí vaše srdce, aby sa stalo skrúšeným a pokorným a takto budete na ceste k svätosti. 

,,Zachovajte pokoj, vy ste mojimi predĺženými rukami v tomto stratenom svete.“ Panna Mária v Medžugorí 

Spracovala: Dominika Knapová

Celé video Sestra Emanuela – 40 rokov zjavení v Medžugorí si môžete pozrieť tu: 

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás