KĽÚČOVÉ ZÁSADY PRE MÚDRE A POŽEHNANÉ MANŽELSTVO

manželstvo rodina obručky sdzr

Sestra Lucia z Fatimy v liste kardinálovi Caffarovi napísala: „Posledný zápas medzi Pánom Ježišom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.“ A my vidíme, že tieto slová sa skutočne vypĺňajú. Všetci z tímu Slovenského dohovoru za rodinu – organizácie, ktorej hlavným cieľom je chrániť rodinu – to môžeme aj reálne potvrdiť. Tak ako nikdy predtým vidíme obrovský až zúrivý útok na sviatosť manželstva. Diabol útočí skutočne rafinovane a bohužiaľ sa mu v tom darí. Prichádzajú očividné útoky ako presexualizovaná spoločnosť – hriech necudnosti, smilstva a cudzoložstva nielen že je tolerovaný, ale v modernej spoločnosti stavaný na piedestál ako cnosť. Konzumizmus nás naučil, že môžeme mať všetko a to hneď. Keď sa niečo pokazí alebo nás to už nebaví, jednoducho to zahodíme a kúpime si nové. Z hmotných vecí sme tento vzorec správania bohužiaľ preniesli aj do vzťahov. LGBT ideológia je už len pomyselnou „čerešničkou“ na torte – odrazom ľudstva, ktoré sa ľudovo povedané nevie „zmestiť do kože.“

Diabol však pracuje vo viacerých rovinách. Aj v normálnych veriacich rodinách, ktoré sa skutočne snažia žiť svoj život s Bohom mnohokrát vidíme, že to škrípe. A pozor – nevravím o problémoch, ktoré sú úplne normálnou a bežnou súčasťou každého manželstva – ako o tom budeme písať nižšie. Chcem poukázať na to, že diabol pracuje skutočne rafinovane. Dosiahol to, že ženy aj muži zabudli na to, čo znamená byť ženou – mužom. Aké správanie sa od nás očakáva a aké úlohy máme plniť na to, aby sme konali v našom manželstve v súlade s Božou vôľou – tak aby sme mohli byť už tu na zemi šťastní.

V tomto článku vám prinášame niekoľko kľúčových zásad pre múdre a požehnané manželstvo.

KĽÚČOVÉ ZÁSADY PRE MÚDRE A POŽEHNANÉ MANŽELSTVO

– Mať správne usporiadané priority v živote:

  • Boh je pre manželov na prvom mieste
  • manželský partner je po Bohu na druhom mieste
  • deti sú po manželskom partnerovi (ich potreby či požiadavky nie sú dôležitejšie ako manžel/manželka)
  • po deťoch nasledujú ostatní rodinní príslušníci (mama, otec, brat, sestra…)

MUŽ je HLAVOU rodiny (má od Boha poslanie byť kráľom, kňazom a prorokom vo svojej rodine) – stará sa o svoju rodinu, vedie ju, má konečné slovo v dôležitých rozhodnutiach, žena mu pomáha vo všetkých oblastiach

MUŽ MILUJE svoju manželku ako Kristus miluje Cirkev – je za ňu ochotný položiť svoj život (keď žena cíti, že je takto milovaná, nemá problém muža počúvať)

pre muža má byť vždy dôležité starať sa o svoju rodinu a tráviť čas so svojou manželkou a deťmi (prispôsobiť tomu svoju prácu, koníčky, či čas trávený s kamarátmi)

„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 25 – 33)

ŽENA je srdcom rodiny – s láskou pomáha svojmu manželovi, stará sa o deti, jej dôležitou úlohou je vnášať do rodiny lásku, porozumenie, pokoj. Stará sa o to aby domov bol miestom, kde sa rodina cíti dobre

– tak ako má muž úlohu vodcu, tak má žena úlohu byť srdcom rodiny – je to rovnako dôležitá a vzácna úloha a keď my ženy pochopíme jej veľkosť v našich manželstvách a rodinách bude panovať láska, pokoj a pohoda – to čo si želá každý

– ŽENA sa nesmie hádať s mužom, sekírovať ho a zahŕňať výčitkami, manipulovať ho, nepočúvať manžela, zhadzovať jeho autoritu pred deťmi či inými ľuďmi alebo ho zosmiešňovať, (môže však muža napomenúť v prípade nesprávneho konania)

– ak ŽENA svojho manžela vo všetkom okrem hriechu POČÚVA prinesie to POŽEHNANIE v ich manželstve a rodine

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.“ (Ef 5, 20 – 24)

MANŽELIA:

-Každý deň sa SPOLOČNE MODLIA a trávia čas s Bohom.

„Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba. Tým, že jej jednotliví členovia obracajú svoj pohľad na Ježiša, získavajú vždy znovu schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho Ducha.“ (Ján Pavol II.)

rýchlo prosia o odpustenie a ešte rýchlejšie odpúšťajú (v manželskom živote sa človek nevyhne zraneniam – je preto dôležité odpustiť si a na chyby zabudnúť t.j. nevyťahovať ich stále, nevyčítať, netrápiť sa preto). Nasledovať príklad ako nás to naučila Matka Božia vo Fatime obetovať svoje zranenia, či bolesť Bohu (Drahý Ježišu, obetujem ti toto moje zranenie, utrpenie, bolesť z lásky k Tebe, za odčinenie hriechov, ktorými som ťa urazila, za obrátenie hriešnikov, za spásu členov mojej rodiny…) Takto dáme svojmu utrpeniu zmysel čo opäť prinesie nám aj celej rodine požehnanie.

NEUPREDNOSTŇUJÚ rodičov, súrodencov alebo svojich priateľov pred svojím manželským partnerom.

-Nemajú oddelené bankové účty, ich financie sú spravované spoločne.

– Na dôležitých rozhodnutiach, ktoré treba urobiť, sa radia spoločne.

Sú ochotní meniť svoje zlé návyky, alebo návyky, ktoré zraňujú a poškodzujú ich vzťah. Všímajú si v prvom rade svoje chyby, na ktorých pracujú na chyby svojho partnera zbytočne neupozorňujú a ak je potrebné napomenúť toho druhého robia to s láskou a úctou

Nedovolia tretím osobám nerešpektovať svojho manželského partnera či neúctivo o ňom hovoriť v jeho neprítomnosti, (či už rodičov, príbuzných alebo priateľov).

– Pre oboch je PRIORITOU tráviť spolu spoločný čas (bez detí, priateľov, či rodinných príslušníkov) a užívať si intimitu.

-Jeden druhému NIKDY neklamú ani nemajú pred sebou tajnosti.

-Nebývajú u svokrovcov, ak im to situácia dovoľuje.

NEPONIŽUJÚ sa navzájom kvôli práci, či úlohám, ktoré vykonávajú.

-Manželského partnera často CHVÁLIA a skladajú mu komplimenty, hľadajú na partnerovi dobré vlastnosti a POVZBUDZUJÚ ho.

– Každý deň si navzájom žehnajú, bozkávajú sa, objímajú a modlia sa jeden za druhého.

Učia sa OVLÁDAŤ svoj charakter a emócie, snažia sa aby nikdy svojho partnera neurazili, nekričali na neho a aby vždy svojmu partnerovi preukazovali rešpekt a úctu.

–Dôležité informácie si hovoria dopredu, na správnom mieste a v správnom čase a hlavne pokojným spôsobom.

Pre oboch je prioritou DOBRÁ KOMUNIKÁCIA – porozprávať sa a dohodnúť sa na všetkom dôležitom čo sa týka ich vzťahu.

KĽÚČOVÉ ZÁSADY PRE MÚDRE A POŽEHNANÉ MANŽELSTVO 1

Toto je samozrejme len niekoľko odporúčaní pre požehnané a múdre manželstvo. Niektorí sa možno pozastavia nad rozdelením úloh manželov. Feminizmus silne zasiahol do našich predstáv o fungovaní v rodine – čo bohužiaľ vedie k mnohým neporozumeniam, hádkam a rozvodom. Ženy v dnešnej dobe častokrát preberajú úlohu mužov, čo má za následok, že ženy síce dokážu byť perfektné v práci, postarať sa o svoje deti a domácnosť na 100% a robiť množstvo vecí, ktoré by mal robiť manžel. No takto rýchlo vyhoria, sú mrzuté, smutné a nahnevané, necítia sa milované a nedokážu ani lásku dávať. Muži sa pri takejto žene zvyknú stiahnuť – nebudú sa s ňou neustále hádať a taktiež spohodlnejú a vyhovuje im, že sa o nič starať nemusia, zároveň však žena pre nich stráca sexepíl. Muž je predurčený na to, aby viedol svoju rodinu. Je to prirodzený poriadok, ktorý ustanovil Boh. Pochopenie svojej mužskosti a ženskosti, podriadenie sa Božej vôli a plnenie si svojich úloh prináša do rodín pokoj a požehnanie.

Múdre a požehnané manželstvo tvorí muž a žena, ktorí sa rozhodli postaviť Boha na prvé miesto v ich vzťahu a plniť Božiu vôľu.

Múdre a požehnané manželstvo nie je zvyčajne dokonalé, manželia sa však snažia uplatniť zásady a hodnoty, ktoré im umožnia žiť v harmónii a väčšinu času sa tešiť jeden z druhého. Nie sú múdri od prvého dňa, ale pokorne uznajú, že sa musia celý život učiť a pracovať sami na sebe aj na svojom manželstve.

Manželstvo – to nie je svadobný obrad a potom očakávanie, že všetko bude perfektné a dokonalé (vrátane manželského partnera). Manželstvo je aj o zmene – svojho života aj seba samého. Je o hľadaní niečoho cennejšieho ako je zlato a striebro – MÚDROSTI, ktorá môže prísť len od Boha. Ak si toto budú manželia uvedomovať, bude mať ich manželstvo zmysel a budú budovať manželstvo v plnom rozsahu a v súlade s Božou vôľou.

„…lebo múdrosť pochádza od Boha: chvála sluší tomu, komu dal Boh múdrosť, v ústach verného muža je ona hojná a Vladár ju dá iba takému. Nehovor: „Božou (vinou) jej nemám,“ – ale nerob to, čo má v nenávisti.Nehovor: „On ma zviedol do bludu!“ – Lebo on nepotrebuje bezbožných. Pán nenávidí každú ohavnosť, ani tí ju neobľubujú, ktorí sa ho boja. Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi. Božia múdrosť je preveľká, on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko. Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia. Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nijakému hriechu; nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti.“ (Sir 15, 10-22)

Natália Senderáková

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás