Strhujúce svedectvo o. Juraja Augustína, po ktorom sa budete chcieť zasvätiť aj vy

O. Juraj Augustín je najväčším šíriteľom diela sv. Ľudovíta M. Grigniona na Slovensku. Sám preložil jeho knihy do slovenčiny a s hlbokým nasadením sa postaral o to, aby sa dostali do všetkých kútov Slovenska. Svojou neochvejnou prácou veľkou mierou prispel k šíreniu pravej mariánskej úcty na Slovensku, ktorá formovala mnohých veľkých svätcov. V tomto článku vám prinášame jeho strhujúce svedectvo v súvislosti s 33 dňovou prípravou na zasvätenie sa Ježišovi skrze ruky Panny Márie. Záver je obohatený ďalšími krátkymi svedectvami ľudí. Veríme, že po prečítaní tohto článku sa budete chcieť zasvätiť aj vy. Začíname 6.3.2024 a záverečné slávnostné zasvätenie bude 8.4. na sviatok Zvestovania Pána. Viac info tu: ZAJTRA 6.MARCA začína 33 DŇOVÁ PRÍPRAVA NA ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE RUKY PANNY MÁRIE PODĽA SV. ĽUDOVÍTA M. GRIGNIONA (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Mária čistá forma Boha, skrze ktorú môže byť odliaty každý z nás

,,Duša drahá, ty si povolaná k svätosti. Každý človek je povolaný k tomu, aby sa stal svätým. A k tomu musí smerovať každá naša myšlienka, každá práca, každé utrpenie, každá modlitba, každé hnutie srdca. Aby sme sa mohli stať svätými k tomu potrebujeme používať prostriedky, ktorými sa posväcujeme. A to je predovšetkým pokora, modlitba, sebazaprenie, odovzdanie sa do Božej prozreteľnosti a podrobenie sa Božej vôli. Ale aby sme sa mohli stať svätými k tomu potrebujeme hlavne Božiu milosť. Sám Pán Ježiš hovorí ,že bez neho nemôžeme nič urobiť.“   (sv. Ľudovít M. Grignion)                                                                               

Všetko naše konanie sa teda redukuje na to, aby sme získali milosť od Pána Boha. Archanjel Gabriel hovorí Márii: ,, Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On vyslobodí svoj ľud z hriechov… “( Lk 1, 30-32) Mária našla milosť u Boha pre seba. Je Matka Božia. A našla ju aj pre ľud. Ten ľud to som ja, to si ty, to sme my všetci. Každý človek, ktorý nosí Pána Ježiša vo svojom srdci nosí ho len vďaka Panne Márii, lebo Ona povedala: ,, Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” (Lk 1, 38) A vtedy sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Ale potom čo Panna Mária porodila Spasiteľa sveta Duch Svätý ju neposlal preč. Duch Svätý ju neopustil, ale Duch Svätý skrze Pannu Máriu privteľuje nové a nové údy ku našej tajomnej hlave, ktorou je Kristus. Lebo matka nerodí hlavu bez údov ani údy bez hlavy. A keď Mária, Matka Božia porodila Krista, ktorý je naša hlava musí nejakým spôsobom porodiť aj nás, ktorí sme predurčení pre večný život. Sv. Augustín hovorí: ,,Mária nosí všetkých predurčených uzatvorených vo svojom lone. A dáva ich na svetlo keď sa rodia pre večný život.” Pannu Mária Cirkev nazýva ,,Matka milosti – Mater graciae.” Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť prišla skrze Ježiša Krista. Ježiš Kristus je syn Boží takže Panna Mária je Matka Kristova. Skrze Krista prišla milosť, tak  preto je Panna Mária aj Matka milosti. A v čom teda spočíva naša svätosť? V tom, že sa Kristovi priblížime, pripodobníme, že sa s Ním spojíme, že sa s Ním zjednotíme, ba čo viac, že sa v Krista pretvoríme. Sv. Pavol hovorí: ,,Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus…“ (Gal 2,20)    

Naša svätosť teda spočíva v tom, že zo seba vytvoríme Krista, že sa necháme Ním pretvoriť. Ako? Grignion hovorí, že máš 2 možnosti: ,,Tak, ako sochár zoberie kladivo, dláto a krvopotne vytesá sochu.” Častokrát sa to nepodobá, lebo ten umelec nie je taký schopný. Niekedy nepozná dobre toho, koho sochu robí alebo preto ,že stačí jeden krivý úder a všetko sa pokazí.                                

Ako hovorí Grignion: “druhá možnosť je veľmi rýchla, nenákladná. Dokonca ju máme hneď a to tak, že ju odlejeme v nejakej forme, ale najprv musíme tú formu na odlievanie mať.” Sv. Augustín hovorí: ,,Mária, keby som ťa chcel nazvať forma Božia. Si perfektná a živá.“   

A tak v Márii sa svätí nekrešú, ale odlievajú. Tento spôsob je veľmi rýchly. Grignion sa pýta: ,,Prečo máme tak málo svätých?” a odpovedá ,,lebo Mária je málo prítomná  v ľudských dušiach, keď je v duši Mária príde Duch Svätý a pretvorí tú dušu na svätca nebývalého formátu” Čo bol sv. Ján Pavol II.? Svätec nebývalého formátu. On zasvätenie žil. A vo svojej encyklike Redemptoris Mater píše: ,,Zasvätenie sa skrze Máriu Kristovi  je ako obnovenie krstných sľubov…”                                                                                               

Ale vieme, že do tej formy sa musí naliať len to, čo forme neodporuje. To, čo je teda tekuté. A Grignion ďalej hovorí: ,,Musíš roztaviť v sebe starého Adama. Naliať sa do Márie a Duch Svätý ťa pretvorí na svätca nebývalého formátu.”                                                                                                                  

No ako roztaviť v sebe starého Adama? Grignion hovorí: ,,Aspoň 12 dní sa vyprázdňuj od ducha sveta. Aby mohol byť v tebe Boží duch, nemôže byť v tebe svetský duch. Musíš sa teda vyprázdniť od ducha sveta. A preto sa 12 dní modli, premýšľaj a medituj o tom čo je v tebe svetské a svetácke. Pros Boha a Matku Božiu aby ti pomohli  sa toho zbaviť aby si nebol “sveták”…”                                                                      

Pán Ježiš hovorí: ,,Ja som si vás vyvolil zo sveta..” ( Jn 15,19) A v písme sa ďalej píše: ,,Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.” ( 1 Jn 2,16) A tak 12 dní sa máme modliť, prosiť, premýšľať, sledovať seba v čom sme svetský a svetáci. Prosme Boha aby nás toho svetského ducha zbavil. Aby sme boli ľudia ducha Božieho. Potom sa týždeň treba napĺňať poznaním seba. To sebapoznanie je tak dôležité.                         

Sv. Augustín hovorí: ,,Pane, daj nech poznám seba a Teba. Daj nech Teba milujem a sebou nech opovrhujem.”         

Svedectvo o. Juraja Augustína                                                                                                                                                                        

Presne 26. januára 2005 som prvýkrát počul o dielach sv. Grigniona a hľadal som ich v knižnici. Našiel som knižku O pravej úcte k Panne Márii v češtine. Čítal som ju každý deň a po nejakých 2 mesiacoch sa do toho hlbšie dostal. A 3.mája som sa zasvätil. Spoznal som sa počas 33 dňovej prípravy  ako človek nesmierne pyšný, sebavedomý, hrdý, ktorý nemá spôsoby, ktorý si chce presadiť iba svoje. Ale zároveň mi Panna Mária dala do srdca veľkú túžbu a ja ju stále prosím deň čo deň týmito slovami: ,,Panna Mária, prosím ťa, pomôž mi, aby som bol tichý a pokorný kňaz.” Druhý týždeň sa treba napĺňať poznaním Panny Márie. Myslel som si, že Pannu Máriu dobre poznám. Tak ako mnohí ľudia hovoria: ,,Panna Mária nemala hriech.” A to je samozrejme pravda. Nemala hriech. Ale Ona nie len že nemala hriech, ale Ona je aj milosti plná. Ona je celá krásna. Ona je Nepoškvrnená. A to už od okamihu počatia. A akými milosťami bola naplnená keď vo svojom lone nosila Spasiteľa sveta, Ježiša Krista.                                                             

Grignion hovorí: ,,Pán Boh stvoril 3 svety. Jeden pre ľudí- Zem. Jeden pre blažených- Nebo. A jeden iba pre seba- Máriu.” A počas toho týždňa sa treba modliť litánie k Duchu Svätému, Zdravas Hviezda morská a aspoň 5 desiatkov ruženca na ten úmysel. Tretí týždeň sa treba napĺňať poznaním Ježiša Krista.                                                                                                                                                                                        Sv. Pavol hovorí: ,,Nechcem medzi vami vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.”                          (1 Kor 2,2). A počas tohto týždňa sa treba modliť litánie k Duchu Svätému, Zdravas Hviezda morská a litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš a prosiť Pána Ježiša aby sa nám dal poznať. Ja som sa pred rokom 3. novembra modlil týmito slovami : ,,Pane Ježišu, ja som kňaz. A za to ako ťa poznám sa až hanbím. Prosím ťa, ak chceš daj sa mi lepšie poznať.” A po tejto modlitbe prišlo také tiché poznanie skrze Neho a pre Neho bolo všetko stvorené. Ježiš je Pán. Na meno Ježiš sa zohne každé koleno v nebi, na zemi aj v podsvetí. A tak aj moje poznanie Pána Ježiša je teraz oveľa živšie, krajšie, plnšie, šťastnejšie. To spolu dáva týchto 33 dní. Grignion potom hovorí: ,,Po týchto 33. dňoch sa vyspovedaj”. A tak som sa vyspovedal. Ďalej hovorí: ,,Prijmi telo Kristovo tak ako ťa to naučím, lebo táto úcta k Panne Márii spočíva v tom ,že všetko sa snažíme robiť s Máriou, v Márii, pre Máriu a cez Máriu aby sme to lepšie robili pre Krista, v Kristovi, skrze Krista a cez Krista. Všetko je potrebné robiť týmto spôsobom. Aj keď ideš prijímať telo Kristovo uváž si aké je tvoje srdce špinavé a Máriino je nepoškvrnené. Popros Máriu aby ti dala svoje srdce. Ona ti ho dá.”  Pán Ježiš potom rád príde do Jej srdca  tak, ako sa nezdráhal narodiť v maštali v Betleheme, lebo sa narodil z nej. Obnov si svoje zasvätenie “Totus tuus” zriekam sa seba a dávam sa tebe drahá Matka. A keď hovoríš: ,,Panie, nie som hoden”. Naozaj nie si hodný prijať Syna Božieho, lebo ty si svojím najväčším nepriateľom. Ty si popáchal tie ťažké hriechy. Čo teraz? Ale je tu tvoja služobnica. Mária, vždy verná a poslušná. A keď prijmeš telo Kristovo uveď Pána Ježiša do Máriinho srdca. Ona mu prejaví toľko lásky, poklony a úcty, že sa nám to v našich temnotách ani nesníva.  

A potom volaj celé nebo a zem: ,,Poďte klaňajte sa Bohu, milujme Boha, milujme Pannu Máriu. Príď tvoje kráľovstvo Ježišu skrze Máriu, tvoju svätú Matku do mojej duše  a do duše každého človeka.” A pros potom o nejakú milosť Krista, ale vždy s Máriou a skrze Máriu. Potom sa zasväť podľa tej zasväcujúcej sa modlitby. Zaviaž sa ,že sa budeš modliť korunku k Panne Márii každý deň. Nezaväzuje sa to pod hriechom ak ti to nedovolí čas a robí ťažkosti. Modli sa každý deň 12 Zdravas Mária a 3 Otče náš. Ján apoštol videl, ženu odetú slnkom, pod nohami mala mesiac a na hlave veniec z 12 hviezd. Tých 12 hviezd hovorí Grignion to je 12 čností, výsad a predností Panny Márie. Viera, nádej, láska, nábožnosť, pokora, poslušnosť, múdrosť, miernosť, čistota, trpezlivosť, duch sebazaprenia, vytrvalosť v dobrom až do konca. Túto úctu definuje sv. Grignion z Montfortu ako ,,zasvätenie sa skrze Máriu Kristovi ako otrok”. Pápež sv. Ján Pavol II. hovorí: ,,Moji súčasníci môžu mať s týmto problém, ale ja s tým problém nemám. Lebo najväčší dar, ktorý nám Pán Boh dal je sloboda. A sloboda sa meria mierou lásky. Svoju slobodu som dal skrze Máriu Kristovi. Nič lepšie som urobiť nemohol.” Toto je to sväté otroctvo, ktoré má Grignion na mysli.                                                                  

Grignion ďalej hovorí: ,,Keď chceš mať nejaké ovocie, nejaký plod musíš mať strom, ktorý ti ho urodí. A čo sa modlíme v modlitbe Zdravas Mária? Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Ježiš je jediným plodom Márie. Ak chceš mať Ježiša musíš mať Máriu.” Mariánska úcta je nevyhnutná ku spáse. Sám Boh nám dáva príklad mariánskej úcty. Počas sv. omše kňaz povie slová premenenia a chlieb sa premení na Kristovo telo. Pán Ježiš mohol prísť aj prvý krát nejakým iným spôsobom, ale prišiel tak, že si vzal telo z Márie Panny. Otec nebeský dal svojho syna Márii, Matke Božej a Ona ho dala nám. Lebo svet bol nehodný. Syn Boží nám ukazuje mariánsku úctu. Bohu je všetko podrobené aj Mária. Sv. otcovia hovoria: ,,Márii je všetko podrobené aj Boh.”                                      

Vo svätom Písme čítame, že 12 – ročný Ježiš sa vrátil do Nazareta a bol svojim rodičom poslušný. Ľudský rozum je na konci. Aj Duch Svätý nám ukazuje mariánsku úctu. Duch Svätý zostúpil na Máriu a mocou Najvyššieho Ju zatienil. Vidíme, že Ježiš si vzal telo z Márie Panny a stal sa človekom. A tak o ten strom sa musíme starať. Grignion hovorí: ,,Musíš si dať pozor  aby mu húsenice nezožrali listy, lebo potom by nepriniesol úrodu.” Tie húsenice to sú sebaláska, láska k sebe a k pohodliu a tá sa s láskou k Márii neznáša. Ďalej hovorí: ,,Musíš dať pozor aby bodľačie a tŕnie neudusili ten strom. Preto sa musíš zapierať. Musíš dať pozor aby ti šelmy a divézvieratá nezničili ten strom.” Týmito šelmami sú ťažké, smrteľné hriechy a preto sa musíme naozaj chrániť, lebo toto všetko sa s láskou k Márii neznáša. Ale musíš sa chrániť aj dychu tých šeliem. Dychom šeliem sú ľahké, všedné hriechy. Ak nás nemrzia sú veľmi nebezpečné. Ježiš hovorí, že kto je verný v maličkostiach bude verný aj vo veľkých veciach. Kto je neverný v maličkostiach bude neverný aj vo veľkých veciach. Nebojme sa zimy. Stromy nevymrznú. To znamená, že proti mariánskej úcte budú niektorí ľudia bojovať. Ale keď vytrváme nie je sa čoho obávať. Kontemplujme ten strom. Sv. Ján Pavol II. často používal tento výraz ,,kontemplujme ten strom”. Ako dobrý záhradník sa starajme o ten strom, milujme Pannu Máriu, robme všetko s Ňou, pre Ňu a v Nej aby sme to lepšie robili pre Krista, skrze Krista cez Krista. Sme svedkami toho, že libanonské cédre padajú.  Ľudia zanechávajú Pána Boha a prečo? Svet je zlý, diabol je prefíkaný a poklad nosíme v hlinených nádobách. Ale Mária je Panna mocná a verná. Čo si u nej uschováš to sa ti nielen nestratí, ale Ona to ešte aj svojimi zásluhami okrášli. Ona je Panna najmúdrejšia. Ona vie čo Božej sláve osoží. A tak to zasvätenie spočíva v tom, že človek sa všetkého zrieka a všetko dáva Panne Márii. Dáva jej svoje telo, svoju dušu, svoj majetok hmotný aj duchovný, svoje dobré skutky minulé, prítomné aj budúce, svoje zásluhy a čnosti, modlitby – skrátka všetko. Ona má dispozičné právo nad nami. Ona pozná slávu Božiu. A preto človek veľmi rýchlo na ceste k Bohu napreduje. Grignion hovorí: ,,Duša, ktorá sa zasvätí nedopustí sa závažného hriechu. Bude pozbavená škrupulozity a zmätkov. Bude pozbavená zbytočného, prehnaného strachu a po ceste Božej pôjde veľmi rýchlo.” Prišla za mnou jedna osoba a hovorí mi: ,, Pán farár, od detstva mám psychické ťažkosti a vyvrcholilo to v poslednej dobe tak, že chodím ku psychiatrovi a beriem lieky. Ako som od vás počula tieto slová mňa to tak oslovilo ,že som sa podľa tej modlitby hneď zasvätila. Potom som pocítila, že sa začínam uzdravovať. Urobila som tých 33 dní presne ako to Grignion žiada. Moja diagnóza je nevyliečiteľná. Ale môj zdravotný stav sa stále zlepšuje. Lekár mi stále znižuje lieky ja už beriem iba polovičku liekov, ktoré som brala. Prišla som sa opýtať lekárky či môže celkom vysadiť lieky a ona mi povedala, že môžem pretože budem úplne zdravá.” Pred pár týždňami bola za mnou a povedala mi: ,,Pán farár, už neberiem lieky”.                                                                 

Ďalšia osoba mi povedala: ,,Pán farár, zasvätila som sa a v mojom živote sa nezmenilo nič. Ako som v ťažkých hriechoch žila, žijem aj naďalej.” A ja som sa jej opýtal: ,,A prosím Vás ako ste sa zasvätili?” A ona mi odpovedala: ,,No podľa tej modlitby, ktorá je na tom papieri.” A opýtal som sa jej ďalej: ,,A tých 33 dní to ste urobili?” Odpovedala mi: ,,Nie”. Tak som jej povedal, že bez toho to nejde. Táto žena odišla a po pár mesiacoch sme sa stretli a povedal mi: ,,Pán farár, po 33 dňovej príprave som sa zasvätila. Odvtedy som nespáchala ani jeden ťažký hriech. Môj život sa celkom zmenil.”

Doktor práv mi hovorí: ,,Pán farár, takto som to ešte nepočul v mojom živote som mal všetko čo som si zažiadal. Chcel som toto dievča, vydala sa za mňa a máme rodinku. Chcel som hrať v slovenskej filharmónii, hral som. Chcem mať advokátsku kanceláriu, mám. Mám všetko. Ale v mojom živote som cítil nepokoj a strach. Z ničoho nič sa vo mne objavoval strach. Toto ma veľmi oslovilo. Ja to urobím – zasvätím sa.” Po nejakej dobe prišiel za mnou a povedal mi: ,,Pán farár, ja som sa zasvätil a strach sa odvtedy v mojom živote neobjavil.”             

Tak aj vy drahí bratia a sestry skúste a presvedčte sa, aké je dobré skrze Máriu sa zasvätiť Kristovi. Amen.      

O. Juraj Augustín    

ZAJTRA 6.MARCA začína 33 DŇOVÁ PRÍPRAVA NA ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVI SKRZE RUKY PANNY MÁRIE PODĽA SV. ĽUDOVÍTA M. GRIGNIONA (slovenskydohovorzarodinu.sk)

   

                                                                                                                                                                       

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

  1. Svätá Panna Mária ochranuj moju rodinu a prived nás všetkých do neba, zároveň požehnaj všetkych pracovníkov slovenského dohovoru za rodinu ,vaša práca je veľmi dôležita a moja rodina ju podporuje.Nebojme sa s Matkou sa nedá prehrať

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás