Zmysel utrpenia – Dominik Chmielewski

,,A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18)

Často sa pýtame, prečo tak trpíme a či má utrpenie vôbec nejaký zmysel. Prečo utrpenie existuje? Môže byť pre kresťana utrpenie dokonca užitočné? Za čo niesol utrpenie pápež Ján Pavol II.? Otec Dominik nám odpovie na tieto, aj iné otázky a vysvetlí nám, ako utrpenie ľahšie zvládať.  

PREČO MUSÍ PÁPEŽ TRPIEŤ ZA RODINY – FATIMSKÉ TAJOMSTVO  

Pápež Ján Pavol II. bol športovo veľmi aktívny. Sršala z neho energia. Môžeme o ňom povedať, že viedol Cirkev ako kňaz, biskup, kardinál a pápež takým spôsobom, že udivoval celý svet. Všetci ním boli udivení – bol mladý, usmievavý, radostný, plavec, športovec, ktorý chodil po horách. Takého pápeža všetci chceli. Trinásteho mája 1981 došlo k atentátu na Jána Pavla II.. Tento muž nevedel, že 13. máj je dňom, kedy sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Tak ako každý deň vyšiel papamobilom na audienciu, avšak strely atentátu ho zasiahli a zázrakom je zachránený. Až v nemocnici si uvedomil, že 13. máj je dňom zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Poprosil o všetky dokumenty týkajúce sa Fatimy. Ešte na nemocničnom lôžku začína hovoriť o niečom, o čom nikdy predtým nehovoril. Panna Mária mu pripomenula, že tento Jej syn musí začať hlásať svojím životom, pretože nadišiel čas. Ján Pavol II. vtedy napísal texty rôzneho druhu, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Hovorí o Fatime a Fatimskom tajomstve: ,,Moje myšlienky utekajú k tomu zdrvujúcemu a nikdy tak dobre nepochopenému tajomstvu. Mocou ktorého spása veľmi veľa duší závisí od modlitieb a utrpenia, dobrovoľne prijatých na tento úmysel od členov Mystického tela Pána Ježiša Krista.“ V týchto vetách hovorí o dobrovoľnom znášaní utrpenia na úmysel záchrany hriešnikov. 

Bratia a sestry, myslím si, že viacerí môžeme povedať, že dobrovoľné prijatie spoluutrpenia s Ježišom je aj zdrvujúce aj nechápané. Keď takto píše pápež, tak sa nečudujme, že aj my máme problém to prijať. Pápež ďalej píše takto: ,,Až keď bol na mňa spáchaný atentát a bol som zázračne zachránený, som pochopil, že Cirkev musí byť vedená cez utrpenie. Rodina je ohrozená, rodina je predmetom útoku. A pápež musí byť predmetom útokov, musí trpieť, aby každá rodina na svete, mohla vidieť, že existuje vyššie Evanjelium. Evanjelium utrpenia, ktoré pripravuje budúcnosť každej rodiny a všetkých rodín v treťom tisícročí. Som vďačný Najsvätejšej Panne Márii za tento dar utrpenia a ďakujem Jej zaňho.“ Pápež trpí za rodiny, ktoré vojdú do tretieho tisícročia. Sestra Lucia povedala veľmi zreteľne kardinálovi Caffarrovi, že posledný boj medzi Bohom a satanom, bude boj o rodinu. Rozumiete teraz, aké dôležité je chápať prijatie dobrovoľného utrpenia? A už nielen trpieť za hriešnikov, aby nešli do pekla, nielen zadosťučiňovať za urážky voči Panne Márii. Ale teraz žijeme na začiatku tretieho tisícročia a utrpenie prijaté dobrovoľne, má byť na úmysly záchrany rodín v treťom tisícročí. A preto pápež musí trpieť. 

ŽIŤ EVANJELIUM UTRPENIA 

Svätý Pavol píše o utrpení veľmi často a Ján Pavol II. sa nad jeho zmýšľaním zamýšľa hovoriac, že keď čítame Evanjelium musíme v ňom vidieť to, čo nechceme – vyššie Evanjelium, Evanjelium utrpenia, ktoré je v štyroch Evanjeliách ukryté. Avšak my ho nechceme odkryť a dokonca o ňom nechceme ani počuť. Keď pozorne čítame Skutky apoštolov a Pavlove listy, vidíme ako sa mení kerygma, ktorú hlása. Na začiatku vstupuje Ježiš Kristus ako búrka – premáha každú chorobu, ničí každé zlo, je Mesiáš, ktorý vytína všetko, čo je akýmkoľvek spôsobom proti Bohu. A v istej chvíli sa u Pavla začína táto kerygma meniť. Pavol začína poukazovať na to, že už nechce poznať iného Ježiša ako Ukrižovaného (porov. 1 Kor 2,2). Keď porovnávam to, čo ohlasoval Ján Pavol II. do momentu atentátu a po atentáte (po 13. máji, kedy sa mu Panna Mária pripomenula), veľmi mi to pripomína sv. Pavla. Hovorí úžasné slová o tom, že v ňom neustále koná Ježiš, aby spolu s Ním mohol vstavať zmŕtvych. Nielen zmŕtvychvstanie, ale najsamprv to konanie, ktorým spolu s Ježišom a v Ježišovi prechádzam na budovanie Kristovho Tela, pre doplnenie chýbajúceho utrpenia ukrižovaného Krista. 

Svätý Pavol vo svojich listoch ďalej píše: ,,Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ (Kol 1, 24) Vidíte tú zmenu v jeho ohlasovaní? Aj sv. Peter neskôr povie: ,,Ste povolaní k utrpeniu.“ Ľudia sa búria a hovoria, že sú povolaní do uzdravovania, do oslobodzovania, do ohlasovania úspechu. Ale toto nie je Evanjelium, o ktorom píše sv. Pavol. 

Svätý Pavol prechádza transformáciou kerygmy a Ulf Ekman (bývalý pastor, ktorý sa navrátil ku katolíckej viere), hovorí: ,,Protestanti, moji bratia, majú veľmi zaujímavú zručnosť vyťahovania tých veršov z Biblie, ktoré sa im páčia. Spôsobuje to, že počas celého života neprečítajú celé Evanjelium, ale čítajú len tie citáty, ktoré sa im páčia a začínajú ich ohlasovať a prorokovať, že toto sa má stať v ich živote. S tým som sa stretával všade u protestantov: vyťahovanie citátov, ktoré sa mi páčia, ohlasovanie a hovorenie: ´Bože, sprav to, lebo ty si víťaz nad všetkým a ja to chcem mať.´ Nám hrozí to isté, ak nebudeme čítať celé Evanjelium.“ 

SME PRIPRAVENÍ SPOLUTRPIEŤ S UKRIŽOVANÝM KRISTOM? 

Ježiš k spoluutrpeniu nepozýva všetkých. Duchovný vodca mystičky Natuzzy Evolo raz hovoril: ,,Natuzza, prečo nepoprosíš Ježiša, aby zobral trochu tohto utrpenia, ktorým trpíš a jednoducho ho rozdelil medzi ostatných ľudí, aby si nemusela takto trpieť.“ Mimochodom, bola to najradostnejšia mystička, s ktorou som sa stretol, pretože zažívala hlbokú vnútornú radosť uprostred utrpenia, o ktoré Boh prosí, aby sme ho prijali. Ona tomuto kňazovi odpovedá: ,,Otče, Boh sa vás bojí a preto vám nebude dávať utrpenie.“ Prečo sa nás Boh môže báť? Pretože ak nám dá trochu utrpenia, my sa proti Nemu vzbúrime a prekľajeme svoj život. Urazíme sa, hneváme, veď predsa každú nedeľu chodíme do kostola, postime sa a Boh nám aj tak zošle utrpenie. Pýtame sa, prečo, za aké hriechy? Preto Boh nedá utrpenie každému, lebo by sme sa na neho urazili. Len tí, ktorí skutočne milujú na maximum, sú schopní spolutrpieť so svojou Láskou. Lebo až keď sme do Ježiša skutočne zamilovaní, vtedy k nám prichádza s otázkou, či s Ním naozaj chceme spolutrpieť. 

Keď Ježiš sv. Petrovi hovorí o svojom umučení a predpovedá, že bude trpieť, že bude odhodený ľuďmi, Peter ako taký americký učiteľ viery hovorí: ,,Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22) A Ježiš mu povie: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16, 23) Čo by sa stalo, keby Ježiš počúvol Petra? Každý z nás je povolaný k pasche, čiže ku prechodu zo smrti k životu. Ale život je vtedy, keď pred ním je smrť. Každý z nás, keď je pravý kresťan, bude mať svoju hodinu kríža, kde bude veľmi reálne zomierať. Démoni nás vtedy budú hrýzť: ,,Keď ťa Boh miluje, prečo tak trpíš? Prečo je tvoje dieťa stále choré? Prečo si už 3 roky nevieš nájsť prácu?“ Boh ťa pozve k podeleniu sa nielen s Jeho slávou, ale aj s Jeho utrpením. A takým neuveriteľným spôsobom ti dá pocítiť svoju prítomnosť uprostred utrpenia, že slzy ti budú stekať po tvári a budeš hovoriť, že viac nevieš vydržať to šťastie. 

V UTRPENÍ HĽAĎ NA PANNU MÁRIU 

Spomínam si, ako som raz stretol jedno dievča, ktoré zomrelo v stave svätosti. Bola nepochopená najbližšími, ktorí ju považovali za náboženského fanatika. Táto dievčina mala veľmi konkrétne skúsenosti, kedy videla Pána Ježiša. Raz keď k nej Ježiš prišiel, ona Mu povedala: ,,Ja už nevládzem, Pane Ježišu. Nevládzem vydržať toto prenasledovanie.“ Pri tom ako to vravela, Ježiš sa na ňu zahľadel a čoraz viac otváral oči a nakoniec úplne zaskočený povedal: ,,Dcéra moja, keby si vedela, akú slávu ti pripravujem v nebi, nikdy by si ma neprosila, aby som ti zobral čo len zlomok tohto utrpenia.“ A viac nechcela, aby jej Ježiš zobral utrpenie.  

Svätý Pavol v liste Rimanom píše: ,,A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18) Nepozeraj na utrpenia. Keď Ježiš visel na kríži, tiež nepozeral na svoje ruky, ani nohy, ktoré mal prebodnuté klincami. Nekoncentroval sa na svoje bolesti, neskúmal ako veľmi trpí, neľutoval sa, ale pozeral na Matku a na toho, ktorého nazývame dobrý lotor. Keď budeš v utrpení, pozeraj sa na Pannu Máriu, prosím, nesústreď sa na seba. Pán pánov a Kráľ kráľov ťa buď oslobodí alebo uzdraví z tohto utrpenia, alebo do neho vstúpi tak osobne, že ak Mu povieš áno, prejdeš týmto utrpením s úplnou ľahkosťou. Radujte sa vo vašom utrpení. Ako je to možné? Sv. Pavol hovorí: ,,Keď spolu s ním zomieraš, spolu s ním vstávaš zmŕtvych.“ 

Ježiš je stále ten istý: včera, dnes a naveky. Stále tu bude tajomstvo, prečo jedných uzdravuje a iných nie. Ale chcem vám povedať, že náš Pán je suverénny, uzdraví, koho chce. Ale to neznamená, že tí, ktorí nie sú uzdravení, neobdržali milosť uzdravenia. Milosťou uzdravenia pre tých, ktorí neboli uzdravení, môže byť milosť prijať toto utrpenie a dať mu zmysel. Keď nám Ježiš vezme tú vzburu proti utrpeniu a dá nám túžbu spolutrpieť s Ním. A On sám vchádza do stredu tohto utrpenia a nikdy nás nenechá samých. Neexistujú ľudia, ktorí sú neuzdravení. Všetci sú uzdravení, iba že nie všetci sú v stave prijať tú milosť uzdravenia. Pre mnohých je utrpenie hodeným záchranným kolesom, aby sme zmúdreli a spamätali sa. Veď aj pátrovi Piovi Pán Ježiš povedal: ,,Keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel.“ 

,,Veď naše terajšie ľahké súženie, prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.“ 2 Kor 4,17

Celú prednášku Dominik Chmielewski – zmysel utrpenia si môžete pozrieť tu:

Aj toto vysielanie vzniklo vďaka Vaším pravidelným príspevkom, ak CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť TU: ▶: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/podporte-nas-2/
Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás ❤

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/novinky/

⏩Aplikáciu Slovenského dohovoru pre každého kresťana katolíka si stiahnete TU:
▶ (Android) https://play.google.com/store/apps/dev?id=6226579243063354869
▶ (iPhone): https://apps.apple.com/sk/app/marianet/id6474481190?l=sk

Zmysel utrpenia - Dominik Chmielewski 1
Podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás