Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni svet

Panna Mária sa vo Fatime zjavila Lucii, Hyacinte a Františkovi a odovzdala im posolstvo pre svet. Toto zjavenie je oficiálne potvrdené a uznané Cirkvou. Vizionári potvrdili, že o týchto zjaveniach sa má dozvedieť Svätý otec, cirkevná hierarchia, ako aj celý kresťanský svet. Potom sú teda tieto dôkazy jasné, spoľahlivé a presvedčivé, poukazujúce na zjavenia ako na dôveryhodné. Panna Mária chcela oboznámiť svet so svojím posolstvom a preto nepremeškala príležitosť ´zorganizovať´ následné udalosti a poskytnúť tak ľudstvu opodstatnený dôvod uveriť pravosti jej posolstiev.

Preto ak sú dôkazy spoľahlivé a posolstvá autentické, musíme si v plnom rozsahu uvedomiť nesmiernu závažnosť a dôležitosť ich obsahu. Ak sa nám Panna Mária naozaj prihovára skrze vizionárov, musíme jej slovám venovať tú najväčšiu pozornosť, zamýšľať sa nad nimi, analyzovať ich a najmä pochopiť ich význam. Tak ako nemá zmysel, ak by niekto „veril iba niečomu“ z posolstiev, tak nemá zmysel, aby niekto prikladal „iba trocha dôležitosti“ ich obsahu.  

Vážnosť situácie vo svete podľa posolstiev z Fatimy

Panna Mária prehovorila k svetu. Situáciu, v ktorej sa nachádzal, opísala ako mimoriadne vážnu a ťažkú a za jej príčinu označila desivý morálny úpadok ľudstva, pričom oznámila, že zem postihne hrozný trest – nová vojna, rozšírenie omylov komunizmu, prenasledovanie Cirkvi, a čo je tisíckrát horšie, večný trest, ak sa ľudstvo nepolepší a nenapraví. Potom ľuďom povedala o prostriedkoch, pomocou ktorých sa môžu týmto trestom vyhnúť. Napriek niektorým optimistickým vetroplachom, ktorí zatvárajú oči pred realitou a hovoria, že náš svet, plný pochybností, naturalizmu, morálnej neviazanosti a uctievania kultu pozemských rozkoší je v súlade s tým čo chce Boh, musíme veriť v opak – pretože Panna Mária nám hovorí práve o opaku.      

Niektorí evoluční sociológovia sa vyžívajú v tom, keď hovoria, že dnešok je lepší než včerajšok a že zajtrajšok musí byť nevyhnutne lepší, než dnešok. Panna Mária nás však uisťuje, že realita je absolútne odlišná: Zajtrajšok bude lepší než dnešok len vtedy, ak zmeníme svoje životy a budeme robiť pokánie. Inak bez ohľadu na materiálny pokrok či už v medicíne, ekonomike, zábavnom priemysle alebo osobnom pohodlí, smerujeme priamo k obrovskému celosvetovému kolapsu. 

Nanešťastie sa však aj mnohí ´optimistickí´ teológovia usilujú o vytvorenie peknej atmosféry tvrdením, že do pekla sa určite dostane len málokto. Panna Mária však opäť hovorí o opaku a dosvedčuje to nielen slovami, ale aj neodškriepiteľnými, konkrétnymi argumentami: ukázala peklo vydeseným malým pastierikom, aby mohli svetu povedať, čo videli. A my by sme mali radšej uveriť Panne Márii, než vlažným teológom. 

Aj tento článok bol napísaný vďaka Vaším príspevkom ?? Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme ? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Pravým riešením je nadprirodzený život

Panna Mária poukazuje na modlitbu, pokánie a nápravu života jednotlivca ako na základný liečebný prostriedok pre súčasný svet. Na týchto troch duchovných rozmeroch podľa nej spočíva udržanie pokoja vo svete, záchrana Západu pred komunistickou propagandou, a v neposlednom rade prežitie samotnej civilizácie. Niečo také môže šokovať mnohých neobozretných katolíkov, ktorí vkladajú všetky svoje nádeje do ľudských zdrojov, ako sú semináre, univerzity, noviny, časopisy, kníhkupectvá, kiná, charitatívna činnosť a sociálna pomoc. Prostredníctvom tohto konceptu sa totiž všetko redukuje iba na materiálnu sféru. Argumentujú tým, že príčinou odkresťančenia je nedostatok zdrojov a prostriedkov na propagovanie a podporu viery. V deň, keď odstránime tento nedostatok, zvíťazíme nad odkresťančovaním. 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pápeži neúnavne odporúčajú používať všetky prirodzené a legitímne prostriedky k nastoleniu spoločenského kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista. V mnohých dokumentoch však pápeži poukazujú na to, že bez nepretržitého života v nábožnosti, umŕtvovaní a obete, by nemali prirodzené prostriedky žiadny úžitok. Kristovi bojovníci musia mať stále na pamäti, že prirodzené prostriedky majú byť spojovacím kanálom pre Božiu milosť a že apoštol, či už duchovný alebo laik, sa musí sám stať zásobníkom milostí, oživujúcim jeho skutky. Inými slovami, pápeži bez prestania presadzujú podstatné tézy z knihy Dom Jean-Baptiste Chautarda: The Soul of the Apostolate (Duch apoštolátu), a ide o rovnaké princípy, o akých hovorila Panna Mária vo Fatime. Vôbec nás neodrádza od oddanosti apoštolskej práci; práve naopak – opakuje len to, čo učil náš Pán v Betánii: človek musí žiť v jednote s Bohom, pretože z tejto jednoty všetko vyviera a bez nej ani ten najlepší a najužitočnejší skutok neprináša ovocie.   

Strážny anjel krajiny/národa

Pripomeňme si aj ostatné aspekty fatimského posolstva. Zjavenie Anjela Portugalska pripomína náuku Cirkvi, že každá krajina, každý národ, má svojho anjela strážcu. Boli časy, kedy sa krajiny a národy zvláštnym spôsobom zasväcovali svojim anjelom strážcom a vzývali ich o pomoc v trápeniach a najmä v boji o zachovanie svojho národa v Cirkvi. Myslíme na to? Máme v úcte anjela strážcu našej krajiny, nášho národa?

Láska k Bohu a bázeň pred Pánom

Anjel sa modlil v prítomnosti pastierikov, ktorí sa skláňali až k zemi. Mali by sme ich napodobňovať; v modlitbe máme zaujať postoj dôvery, blízkosti a synovskej oddanosti. Nezabúdajme, že pravá synovská nábožnosť nevylučuje zároveň aj najhlbšiu úctu – aj v tomto bode sú fatimské zjavenia skvelou školou pre moderného človeka. Tým, že sa ustavične rozpráva o demokracii, zvykneme občas rovnostársky tón používať aj v našom vzťahu k Bohu. 

Zbožná úcta, s ktorou zápasia liturgisti

Istý smer liturgického zmýšľania v Cirkvi už roky stavia katolíkov proti niektorým prejavom zbožnej úcty, vrátane uctievania Najsv. Sviatosti oltárnej mimo sv. omše, ako aj modlitby posv. ruženca. Práve tieto dva prejavy zbožnej úcty však Panna Mária vo Fatime veľmi naliehavo odporúčala. Bohu nič nie je nemožné a preto sa traja pastierikovia mohli premiestniť na miesto, kde sa slávila najsv. obeta, aby mohli prijať sv. prijímanie. Božia Prozreteľnosť zariadila, že im anjel podal sv. prijímanie. Keby uctievanie Najsv. Sviatosti “extra Missam” (mimo omše) akýmkoľvek spôsobom odporovalo chápaniu reálnej prítomnosti Krista, Božia prozreteľnosť by určite nerozhodla, aby sa Eucharistická adorácia anjela a prvé sv. prijímanie malých pastierikov odohrali tak, ako sa odohrali. Čo sa týka modlitby posv. ruženca, ťažko by sme našli lepšie odporúčanie, než slová samotnej Matky Božej: „Ja som Kráľovná posvätného ruženca“, povedala samotná Panna Mária počas posledného zjavenia vo Fatime. A okrem toho v každom zjavení odporúčala túto modlitbu malým pastierikom. Vďaka Bohu, obidva tieto spomínané prejavy zbožnej úcty sa v súčasnosti vracajú medzi veriacich.

Prejavy zbožnej úcty, ktoré by liturgisti chceli vymazať z ľudských sŕdc

V zjaveniach vo Fatime sa vrelo odporúča aj úcta k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorá sa čoraz častejšie odsúva nabok ako zvláštny druh spirituality. Všetci teológovia považujú úctu k Najsv. Srdcu Ježišovmu za jednu z najvzácnejších milostí, ktorá potešovala Cirkev posledných niekoľko storočí. V srdci človeka, ochromeného naturalizmom renesancie a omylmi protestantizmu, jansenistov, deistov a racionalistov, mala opätovne roznietiť lásku k Bohu. Práve prostredníctvom zbožnej úcty k Najsv. Srdcu Ježišovmu sa v 19. storočí vďaka Apoštolátu modlitby nebývalým spôsobom rozmohli vo svete rehoľné povolania a vzhľadom k tomu, že zlo, od ktorého nás Božské Srdce Ježišovo chráni, sa vo svete šíri čoraz intenzívnejšie, je jasné, že potreba úcty k Nemu len vzrastá.  

Treba dodať, že pri súčasnom zhoršení prejavov zla vo svete, chce Božia  Prozreteľnosť takpovediac prekonať samu seba tým, že ľuďom predstavuje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré istým spôsobom ešte viac zušľachťuje úctu k Najsv. Srdcu Ježišovmu a privádza ju k plnosti a dokonalosti. Jednoduchým čítaním fatimských posolstiev zistíme, ako Panna Mária vrelo odporúča toto zasvätenie aj v našich časoch. Sestre Lucii zverila zvláštne poslanie tu na zemi, ktorým malo byť priťahovanie ľudských sŕdc k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária túto úctu často odporúčala aj počas zjavení. Pri druhom zjavení sa Jej Najsvätejšie Srdce zjavilo korunované tŕním našich hriechov, prosiace o modlitbu za ich odčinenie zo strany ľudstva. Je zrejmé, že práve táto časť posolstiev obsahovala ich najvzácnejší poklad. 

*          *          *

Fatimské zjavenia nám na jednej strane ukazujú desivú závažnosť celosvetovej situácie a pravé príčiny prejavov zla vo svete, a na druhej strane nám poskytujú prostriedky, pomocou ktorých sa môžeme pozemským a večným trestom, ktoré nás čakajú, vyhnúť. Týmito prostriedkami sú: obrátenie, zanechanie akéhokoľvek hriechu a hriešneho života, pravidelné pristupovanie k sviatostiam (najmä sv. spoveď, sv. prijímanie…), každodenná modlitba sv. ruženca, skutky pokánia. Ľuďom v staroveku poslal Boh prorokov. Dnes sa nám prihovára prostredníctvom samotnej Kráľovnej prorokov. Čo teda môžeme povedať, keď si preštudujeme všetko, čo Panna Mária hovorí? Jediné vhodné slová sú tie, ktoré povedal náš Pán v evanjeliu: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ (Mk 4, 23).  

Prevzaté z: https://www.lifenews.sk/32749/zasvatenie-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie-zachrani-svet

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Krátka každodenná modlitba zasvätenia:

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu a Teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja, toutu dôverou povzbudený, k Tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie:

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka! Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spánonosné zámery a na záchranu duší. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi. Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe. Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vo viere vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

Zasväcujúca modlitba rodín

Ježiš, Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu, plnú lásky samotného Boha a vo vzájomnej jednote ste zachovávali Jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, Kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojím nohám a zasväcujú sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pod tvojou materinskou ochranou veď  mladých a naše rodiny k svojmu Božskému Synovi, Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svätom mene, prosíme, posväcuj a zjednocuj vo svojom Božskom Srdci našich  mladých a naše rodiny, všetkých ktorí patria do farnosti /diecézy/……………….. a to na mocný príhovor Nepoškvrneného  Srdca tvojej Matky Panny Márie. Učiň svojou mocou , aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia a aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské Srdce nášho Pána Ježiša Krista a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré bijete v zjednotenej láske, osobitne vám zasväcujeme deti, mladých a rodiny. Veďte ich  výchovu v Duchu Svätom, v pokore, láske, viere a oddanosti Vám i svätej cirkvi. Ako domáca cirkev, nech sú naše rodiny spoločenstvom modlitby, lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen.

Modlitba zasvätenia sa rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, Kráľovná neba a zeme, celá naša rodina sa zasväcuje tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania. Mária, buď nám Matkou a nauč nás veriť, nauč nás dúfať, nauč nás milovať.  

    Vypros nám milosť, aby sme aj vo veľkých ťažkostiach ostali neochvejní vo viere. Pomáhaj nám, aby sme sa správne a múdro rozhodovali vo všetkých otázkach života.

     Nauč nás milovať a slúžiť vo všetkom. Ďakujeme ti, že nás svojou láskou spájaš a vedieš k svojmu Synovi. Ďakujeme, že si smieme navzájom slúžiť. Vypros nám milosť, aby sme sa ti stále viac podobali v láske k Bohu, v pokore, čistote a obetavosti. Daruj nám milosť čím viac vyžarovať lásku tvojho Syna do prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a sme.

     Vypros nám milosť, aby sa naša rodina stala ohniskom pravého pokoja a zmierenia. Svojim svedectvom života viery, nádeje a lásky nech sme oporou a svetlom pre tých, ktorí to potrebujú.

     Daj, nech si vzájomne ukazujeme cestu, ktorou je evanjelium tvojho Syna. Daj, nech sa vzájomne oslobodzujeme, daj, aby sme milovali nado všetko Boha a tak aby nám mohlo všetko slúžiť na dobré. Vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je našou cestou, pravdou a životom.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni svet 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás