Odkaz z Fatimy: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni celý svet

FATIMA ❤ ZJAVENIA OFICIÁLNE UZNANÉ CIRKVOU AKO PRAVÉ 🙏 HOVORÍ K NÁM SAMO NEBO TAK PREČO NEPOČÚVAME❓❓ VIETE O ČOM NÁM PANNA MÁRIA HOVORILA❓ VIETE ČO ŽIADALA❓
panna maria sdzr

Panna Mária sa vo Fatime zjavila Lucii, Hyacinte a Františkovi a odovzdala im posolstvo pre celý svet. Zjavenia vo Fatime sú oficiálne potvrdené a uznané Cirkvou.  Ak sú dôkazy spoľahlivé a posolstvá autentické, musíme si v plnom rozsahu uvedomiť nesmiernu závažnosť a dôležitosť ich obsahu. Ak sa nám Panna Mária naozaj prihovára skrze vizionárov, musíme jej slovám venovať tú najväčšiu pozornosť, zamýšľať sa nad nimi, analyzovať ich a najmä pochopiť ich význam. Tak ako nemá zmysel, ak by niekto „veril iba niečomu“ z posolstiev, tak nemá zmysel, aby niekto prikladal „iba trocha dôležitosti“ ich obsahu.  

panna maria sdzr

13. júla 1917 Panna Mária vo Fatime vyslovila jedny z najšokujúcejších slov v dejinách mariánskych posolstiev. Jej proroctvo obsahovalo takmer apokalyptickú víziu nešťastí, ktoré mali postihnúť svet, a predpovedalo vojny, hladomor, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Dala tiež konkrétne pokyny, čo urobiť, aby sa to všetko nestalo:

„Aby sa tomu zabránilo, budem prosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby sa na prvé soboty v mesiaci konalo zmierne sväté prijímanie. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a zavládne mier. Inak bude rozširovať bludy do celého sveta a prídu vojny a prenasledovanie Cirkvi; dobrí budú na smrť mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť, veľa národov bude zničených; ale moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí. Svätý Otec mi Rusko zasvätí, takže sa obráti a svetu bude dané žiť v mieri nejaký čas.“

Vážnosť situácie vo svete podľa posolstiev z Fatimy

Panna Mária prehovorila k svetu. Situáciu, v ktorej sa nachádzal, opísala ako mimoriadne vážnu a ťažkú a za jej príčinu označila desivý morálny úpadok ľudstva, pričom oznámila, že zem postihne hrozný trest – nová vojna, rozšírenie omylov komunizmu, prenasledovanie Cirkvi, a čo je tisíckrát horšie, večný trest, ak sa ľudstvo nepolepší a nenapraví. Potom ľuďom povedala o prostriedkoch, pomocou ktorých sa môžu týmto trestom vyhnúť. Napriek tomu, že niektorí optimisti zatvárajú oči pred realitou a hovoria, že náš svet, plný pochybností, naturalizmu, morálnej neviazanosti a uctievania kultu pozemských rozkoší je v súlade s tým čo chce Boh, Panna Mária nám hovorí opak.      

Zajtrajšok bude lepší než dnešok len vtedy, ak zmeníme svoje životy a budeme robiť pokánie. Inak bez ohľadu na materiálny pokrok či už v medicíne, ekonomike, zábavnom priemysle alebo osobnom pohodlí, smerujeme priamo k obrovskému celosvetovému kolapsu. 

Nanešťastie sa aj mnohí ´optimistickí´ teológovia usilujú o vytvorenie peknej atmosféry tvrdením, že do pekla sa určite dostane len málokto. Panna Mária však opäť hovorí o opaku a dosvedčuje to nielen slovami, ale aj neodškriepiteľnými, konkrétnymi argumentami: ukázala peklo vydeseným malým pastierikom, aby mohli svetu povedať, čo videli. A my by sme mali radšej uveriť Panne Márii, než vlažným teológom. 

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Pravým riešením je nadprirodzený život

Panna Mária poukazuje na modlitbu, pokánie a nápravu života jednotlivca ako na základný liečebný prostriedok pre súčasný svet. Na týchto troch duchovných rozmeroch podľa nej spočíva udržanie pokoja vo svete, záchrana Západu pred komunistickou propagandou, a v neposlednom rade prežitie samotnej civilizácie. Niečo také môže šokovať mnohých neobozretných katolíkov, ktorí vkladajú všetky svoje nádeje do ľudských zdrojov, ako sú semináre, univerzity, noviny, časopisy, kníhkupectvá, kiná, charitatívna činnosť a sociálna pomoc. Prostredníctvom tohto konceptu sa totiž všetko redukuje iba na materiálnu sféru.

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pápeži neúnavne odporúčajú používať všetky prirodzené a legitímne prostriedky k nastoleniu spoločenského kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista. V mnohých dokumentoch však pápeži poukazujú na to, že bez nepretržitého života v nábožnosti, umŕtvovaní a obete, by nemali prirodzené prostriedky žiadny úžitok. Kristovi bojovníci musia mať stále na pamäti, že prirodzené prostriedky majú byť spojovacím kanálom pre Božiu milosť a že apoštol, či už duchovný alebo laik, sa musí sám stať zásobníkom milostí, oživujúcim jeho skutky. Inými slovami, pápeži bez prestania presadzujú podstatné tézy z knihy Dom Jean-Baptiste Chautarda: The Soul of the Apostolate (Duch apoštolátu), a ide o rovnaké princípy, o akých hovorila Panna Mária vo Fatime. Vôbec nás neodrádza od oddanosti apoštolskej práci; práve naopak – opakuje len to, čo učil náš Pán v Betánii: človek musí žiť v jednote s Bohom, pretože z tejto jednoty všetko vyviera a bez nej ani ten najlepší a najužitočnejší skutok neprináša ovocie.   

anjel sdzr

Strážny anjel krajiny/národa

Pripomeňme si aj ostatné aspekty fatimského posolstva. Zjavenie Anjela Portugalska pripomína náuku Cirkvi, že každá krajina, každý národ, má svojho anjela strážcu. Boli časy, kedy sa krajiny a národy zvláštnym spôsobom zasväcovali svojim anjelom strážcom a vzývali ich o pomoc v trápeniach a najmä v boji o zachovanie svojho národa v Cirkvi. Myslíme na to? Máme v úcte anjela strážcu našej krajiny, nášho národa?

Pridajte sa k modlitbe sv.ruženca, klikni TU: ruženec-OnLine

Láska k Bohu a bázeň pred Pánom

Anjel sa modlil v prítomnosti pastierikov, ktorí sa skláňali až k zemi. Mali by sme ich napodobňovať; v modlitbe máme zaujať postoj dôvery, blízkosti a synovskej oddanosti. Nezabúdajme, že pravá synovská nábožnosť nevylučuje zároveň aj najhlbšiu úctu – aj v tomto bode sú fatimské zjavenia skvelou školou pre moderného človeka. Tým, že sa ustavične rozpráva o demokracii, zvykneme občas rovnostársky tón používať aj v našom vzťahu k Bohu. 

Zbožná úcta, s ktorou zápasia liturgisti

Istý smer liturgického zmýšľania v Cirkvi už roky stavia katolíkov proti niektorým prejavom zbožnej úcty, vrátane uctievania Najsvätejšej Sviatosti oltárnej mimo svätej omše, ako aj modlitby posvätného ruženca. Práve tieto dva prejavy zbožnej úcty však Panna Mária vo Fatime veľmi naliehavo odporúčala.

Na zjavenia Panny Márie deti najprv pripravil anjel, ktorý ich naučil veľkej Eucharistickej úcte. V roku 1916 sa im zjavil anjel ako pekný mladík, priesvitný ako krištáľ. Povedal im aby sa ho nebáli a predstavil sa ako anjel mieru. Lucia o tom píše:
Pokľakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal nám opakovať trikrát tieto slová: «Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa! Prosím ťa za odpustenie pre tých, ktorí neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.» Potom vstal a povedal: «Tak sa modlite. Srdce Ježišovo a Márie vaše prosby vypočujú.»
Jeho slová sa vryli tak pevne do našej pamäti, že sme na ne nikdy nezabudli. Od tej doby sme trávili dlhý čas tým, že sme hlboko sklonení opakovali túto modlitbu, až sme niekedy zmorení únavou padali. Okamžite som navrhla, aby sme o tom nikomu nepovedali a tentokrát ma, vďaka Bohu, poslúchli.

Druhé zjavenie anjela bolo niekedy v lete 1916, pri studni domu Lucie. Zrazu pred sebou videli postavu anjela, ktorý im povedal: „«Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete. »
«Ako máme prinášať obete?»
– spýtala sa Lucia.
«Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle. »“
Po tomto zjavení anjela sa začali viac modlievať, pripravovať sa na ten veľký plán, aj keď netušili, aký plán má s nimi Boh. Boh vstupuje do dejín svojím plánom milosrdenstva a práve skrze Pannu Máriu
.

Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí hory Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta modlili modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela.
Lucia píše: „V ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval:
«Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na zmierenie za potupy, rúhania a ľahostajnosť, ktorými je urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Márie prosím ťa za obrátenie úbohých hriešnikov.»
Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi svätú hostiu do úst a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: «Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!»

Čo sa týka modlitby posvätného ruženca, ťažko by sme našli lepšie odporúčanie, než slová samotnej Matky Božej: „Ja som Kráľovná posvätného ruženca“, povedala samotná Panna Mária počas posledného zjavenia vo Fatime. A okrem toho v každom zjavení odporúčala túto modlitbu malým pastierikom. Vďaka Bohu, obidva tieto spomínané prejavy zbožnej úcty sa v súčasnosti vracajú medzi veriacich.

V zjaveniach vo Fatime sa vrelo odporúča aj úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá sa čoraz častejšie odsúva nabok ako zvláštny druh spirituality. Všetci teológovia považujú úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu za jednu z najvzácnejších milostí, ktorá potešovala Cirkev posledných niekoľko storočí. V srdci človeka, ochromeného naturalizmom renesancie a omylmi protestantizmu, jansenistov, deistov a racionalistov, mala opätovne roznietiť lásku k Bohu. Práve prostredníctvom zbožnej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa v 19. storočí vďaka Apoštolátu modlitby nebývalým spôsobom rozmohli vo svete rehoľné povolania a vzhľadom k tomu, že zlo, od ktorého nás Božské Srdce Ježišovo chráni, sa vo svete šíri čoraz intenzívnejšie, je jasné, že potreba úcty k Nemu len vzrastá.  

Božske srdce Ježišovo SDZR

Treba dodať, že pri súčasnom zhoršení prejavov zla vo svete, chce Božia  Prozreteľnosť takpovediac prekonať samu seba tým, že ľuďom predstavuje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré istým spôsobom ešte viac zušľachťuje úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a privádza ju k plnosti a dokonalosti. Jednoduchým čítaním fatimských posolstiev zistíme, ako Panna Mária vrelo odporúča toto zasvätenie aj v našich časoch. Sestre Lucii zverila zvláštne poslanie tu na zemi, ktorým malo byť priťahovanie ľudských sŕdc k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária túto úctu často odporúčala aj počas zjavení. Pri druhom zjavení sa Jej Najsvätejšie Srdce zjavilo korunované tŕním našich hriechov, prosiace o modlitbu za ich odčinenie zo strany ľudstva. Je zrejmé, že práve táto časť posolstiev obsahovala ich najvzácnejší poklad. 

Opakujeme chybu z minulosti?

 Pán Ježiš už raz žiadal i zasvätenie Francúzska Jeho Božskému Srdcu. Povedal tak sv. Márii Margite Alacoque: „Daj vedieť najstaršiemu synovi môjho Srdca (kráľovi), že ako jeho časné narodenie bolo získané následkom pobožnosti k zásluhám môjho svätého Detstva, rovnakým spôsobom dosiahne svoje narodenie k milosti a večnej sláve svojím zasvätením, ktoré urobí môjmu Božskému Srdcu, ktoré si želá triumfovať nad veľkými tohto sveta. Praje si kraľovať v jeho paláci, byť namaľované na jeho zástavách a byť vyryté na jeho zbraniach, aby zvíťazil nad všetkými svojími nepriateľmi.“

Kráľ Ľudovít XIV. nezasvätil Francúzsko Božskému Srdcu. Neurobil tak ani jeho syn a ani jeho vnuk. Preto nepriatelia Francúzska a Cirkvi zvíťazili. Presne sto rokov na deň, 17. júna 1789 bol francúzsky kráľ zbavený svojej moci Tretím stavom francúzskej revolúcie a štyri roky neskôr bol verejne popravený gilotínou.

Aký to má súvis so súčasnou situáciou? 13. júna 1929 sa zjavuje Panna Mária sestre Lucii z Fatimy v jej kláštore v Tui a žiada zasvätenie Ruska: Prišla chvíľa, v ktorej Boh žiada Svätého Otca, aby urobil a nariadil, aby v spojení s ním a v tom istom čase všetci biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, sľubujúc, že ho obráti kvôli tomuto dňu modlitby a celosvetového zadosťučinenia.

V auguste 1931 sa Lucii zjavil Ježiš a povedal: „Daj vedieť mojim služobníkom, že budú nasledovať príklad kráľa Francúzska pre oddialenie vykonania môjho príkazu, ako on, budú ho nasledovať v nešťastí.“ Francúzsky kráľ bol zbavený svojej moci presne 100 rokov od kedy mal zasvätiť Francúzsko Božskému Srdcu. 100 rokov od zjavení vo Fatime, kde sa spomína žiadosť zasvätenia Ruska už uplynulo.

Radšej neskoro ako nikdy

13. júla 1917 Panna Mária povedala: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate určité obdobie mieru.“

25. marca 1984 v posolstve v Modrej knihe hovorí: „Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami.“
Ďalšie upresnenie nám povedal rímsky stigmatizovaný mystik Antonio Ruffini, ktorého si vysoko vážil aj pápež Pius XII. R. 1990 boli u neho na rozhovor kňazi z hnutia časopisu Fatimských Križiakov.

P. Pavol Kramer sa bez okolkov opýtal Antonia: „A čo zasvätenie Ruska? Je to pápež Ján Pavol II., ktorý zasvätí Rusko?“ Odpovedal: „Nie, nie je to Ján Pavol II. Ani to nie je jeho najbližší nástupca, ale až ten ďalší. Ten zasvätí Rusko.“ To znamená, že to bude Benediktov nástupca – pápež František.

Pravdepodobne po zasvätení Ruska, v čase krvavých udalostí a zosilnených modlitieb Svätý Duch mocne zasiahne a Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

O aké „krvavé udalosti“ ide? Terorizmus, vojna, prenasledovanie, invázia, alebo ich kombinácia? Veľmi veľa bude závisieť od nášho osobného i spoločenského obrátenia, pokánia a zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu našej Sedembolestnej a od vytrvalej jednomyseľnej modlitby, podobne ako v prípade Portugalska.

(Storočnica Fatimy a jej odkaz, Václav Kocian, JAS 2017)

*          *          *

Fatimské zjavenia nám na jednej strane ukazujú desivú závažnosť celosvetovej situácie a pravé príčiny prejavov zla vo svete. Na druhej strane nám poskytujú prostriedky, pomocou ktorých sa môžeme pozemským a večným trestom, ktoré nás čakajú, vyhnúť. Týmito prostriedkami sú: obrátenie, zanechanie akéhokoľvek hriechu a hriešneho života, pravidelné pristupovanie k sviatostiam (najmä sv. spoveď, každodenné sv. prijímanie…), každodenná modlitba sv. ruženca, adorácia, čítanie Svätého Písma, pôst a iné skutky pokánia, pobožnosť svätej hodinky, prvých piatkov a sobôt – ako odčinenie za urážky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Boj o našu spásu nekončí. Napriek tomu, že dlho očakávané zasvätenie Ruska prinesie pre svet požehnanie, k celkovému víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie musí prispieť každý jeden z nás.

Ľuďom v Starom zákone posielal Boh prorokov. Dnes sa nám prihovára prostredníctvom samotnej Kráľovnej prorokov. Čo teda môžeme povedať, keď si preštudujeme všetko, čo Panna Mária hovorí? Jediné vhodné slová sú tie, ktoré povedal náš Pán v evanjeliu

„Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ (Mk 4, 23) 

Odkaz z Fatimy: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni celý svet 1

Autor: Natália Senderáková

Zdroje:

  1. https://www.lifenews.sk/32749/zasvatenie-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie-zachrani-svet
  2. Storočnica Fatimy a jej odkaz, Václav Kocian, JAS 2017
  3. Kňazom, najmilším synom Panny Márie, MKH, 2017
  4. Fatima, celá pravda, Saverio Gaeta, 2018
  5. https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime#Najsk%C3%B4r%20sa%20de%C5%A5om%20zjavil%20anjel,%20aby%20ich%20pripravil%20na%20stretnutie%20s%20M%C3%A1riou

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Krátka každodenná modlitba zasvätenia:

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu a Teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja, toutu dôverou povzbudený, k Tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie:

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka! Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spánonosné zámery a na záchranu duší. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi. Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe. Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vo viere vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

Zasväcujúca modlitba rodín

Ježiš, Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu, plnú lásky samotného Boha a vo vzájomnej jednote ste zachovávali Jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, Kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojím nohám a zasväcujú sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pod tvojou materinskou ochranou veď  mladých a naše rodiny k svojmu Božskému Synovi, Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svätom mene, prosíme, posväcuj a zjednocuj vo svojom Božskom Srdci našich  mladých a naše rodiny, všetkých ktorí patria do farnosti /diecézy/……………….. a to na mocný príhovor Nepoškvrneného  Srdca tvojej Matky Panny Márie. Učiň svojou mocou , aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia a aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské Srdce nášho Pána Ježiša Krista a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré bijete v zjednotenej láske, osobitne vám zasväcujeme deti, mladých a rodiny. Veďte ich  výchovu v Duchu Svätom, v pokore, láske, viere a oddanosti Vám i svätej cirkvi. Ako domáca cirkev, nech sú naše rodiny spoločenstvom modlitby, lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen.

Modlitba zasvätenia rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša, Kráľovná neba a zeme, celá naša rodina sa zasväcuje tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Všetko, čo sme a čo milujeme a máme, vkladáme s plnou dôverou do tvojej mocnej ochrany a do tvojho materského požehnania. Mária, buď nám Matkou a nauč nás veriť, nauč nás dúfať, nauč nás milovať.  

    Vypros nám milosť, aby sme aj vo veľkých ťažkostiach ostali neochvejní vo viere. Pomáhaj nám, aby sme sa správne a múdro rozhodovali vo všetkých otázkach života.

     Nauč nás milovať a slúžiť vo všetkom. Ďakujeme ti, že nás svojou láskou spájaš a vedieš k svojmu Synovi. Ďakujeme, že si smieme navzájom slúžiť. Vypros nám milosť, aby sme sa ti stále viac podobali v láske k Bohu, v pokore, čistote a obetavosti. Daruj nám milosť čím viac vyžarovať lásku tvojho Syna do prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a sme.

     Vypros nám milosť, aby sa naša rodina stala ohniskom pravého pokoja a zmierenia. Svojim svedectvom života viery, nádeje a lásky nech sme oporou a svetlom pre tých, ktorí to potrebujú.

     Daj, nech si vzájomne ukazujeme cestu, ktorou je evanjelium tvojho Syna. Daj, nech sa vzájomne oslobodzujeme, daj, aby sme milovali nado všetko Boha a tak aby nám mohlo všetko slúžiť na dobré. Vovádzaj nás čoraz hlbšie do tajomstva tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je našou cestou, pravdou a životom.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás