ŽITIE V BOŽEJ VÔLI

✍️ O ,,žití v Božej vôli“ píše mystička, ktorá bola v modernej dobe povolaná slúžiť Cirkvi. Jej meno je Luisa Piccarreta. Žila na prelome 19. a 20. storočia. Táto Božia služobnica bola vyvolená Bohom, aby skrze prácu Ducha Svätého priniesla svetu poznanie žitia v Božej vôli, ku ktorej sa vo svojich spisoch prostredníctvom modlitby Otče náš neustále vracia.

⚜️ V modlitbe Otče náš sa stretávame so slovami: ,,buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi.“ Tieto slová v Luisiných spisoch odhaľujú nový dar, ktorý sa dnes dáva Cirkvi. Nazýva sa dar ,,žitia v Božej vôli.“ Tento dar prináša obnovenie zjednotenia Božej a ľudskej vôle, z čoho sa Adam a Eva tešili pred pádom. Je to dar a nie cnosť. Ježiš zjavil Luise aj to, že Adam a Eva boli pred prvotným hriechom v dokonalej harmónii s Božou vôľou. A preto každý ich čin, ktorý Adam a Eva urobili mal univerzálny vplyv na celé stvorenie. Kvôli prvotnému hriechu tento mimoriadny dar stratili. To znamená, že harmónia stvorenstva s Božou vôľou, ktorá bola pred hriechom sa taktiež stratila. Po Adamovi a Eve dostali tento dar len dve ľudské bytosti: Mária a Ježiš.

✍️ Ježiš následne Luise zjavuje, že ona je prvým stvorením počatým v hriechu, ktoré prijalo tento mimoriadny dar, a že ho môže prijať aj každý človek po nej. Vysvetlil jej, že je to dar a nie cnosť, ktorý sa Boh rozhodol dať až v moderných časoch. Zároveň je to mocné vyliatie Ducha Svätého odovzdávajúce sa človeku – nové Turíce; prinášajúce úplne obnovenie našej ľudskej prirodzenosti, ktoré naši prví rodiča stratili hriechom.

✝️ Samotný Ježiš odhaľuje podstatu daru ,,Žitia v Božej vôli“ nasledovne: V okamihu keď vyslovujeme slová ,,buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi,“ pozývame Najsvätejšiu Trojicu do nášho tela a duše, kde Božské osoby pôsobia v nás presne tak isto ako v Adamovi. Otec bil v jeho srdci, Syn prúdil v jeho krvi a Duch dýchal v jeho dychu. Zároveň, tak ako Otec hýbal Adamovou vôľou, Syn jeho rozumom a Duch jeho pamäťou – tri Božské osoby pôsobia v našom tele a duši, pretože Boh je jeden večný čin – ,,Ja som.“ Keď Trojediný Boh pôsobí prostredníctvom našich schopností duše a tela, naše činnosti získavajú Jeho večné fungovanie. Preto všetko čo Adam a Eva robili pred prvotným hriechom, vytváralo univerzálny vplyv na celé stvorenie. Teda, keď sa nám ponúka tento dar, ktorý oni stratili – aj my máme možnosť uplatňovať univerzálny vplyv na celé stvorenie.

ŽITIE V BOŽEJ VÔLI 1

Presne týmto spôsobom sú tri Božské osoby pozvané pôsobiť aj v našom tele a duši.

⚜️ A ako prijať tento dar a ako v ňom postupom času napredovať?

Spôsob prijatia rozvádza Luisa v štyroch na seba nadväzujúcich krokoch:

1️⃣ TÚŽBA

Prvý krok je túžiť po dare. Ježiš hovorí, že naša túžba musí byť pevná. Vtedy Trojica vlieva do našej duše svoj jediný večný akt. Znamená to, že čokoľvek čo robíme – či chodíme, hovoríme, jeme alebo spíme, bude sprevádzané ,,jediným večným Božím aktom – Jeho pôsobením.“ Trojica sa bude vlievať do našej duše, kde Otec bude pôsobiť prostredníctvom našej vôle, Syn prostredníctvom intelektu a Duch Svätý cez našu pamäť. Otec bude biť v našom srdci, Syn bude životodarne prúdiť v našej krvi a Duch Svätý bude dýchať v našich pľúcach.

Tak ustanovia trojjediné prebývanie vo vašom tele a duši. Toto sa nazýva ,,miestom vstupu.“ Ale aby sme v tomto dare rástli, je potrebné o ňom vedieť viac, pretože čím viac o Bohu vieme, tým viac ho môžeme milovať. Preto Luisa napísala 36 zväzkov v rozsahu 9000 strán. Cieľom všetkých týchto spisov bolo, aby bol spoznaný ,,dar žitia v božej vôli.“

2️⃣ POZNANIE

Ak nás túžba pripúšťa k vstupu do daru cez jediný večný čin Boha, tak poznanie nás posúva v tomto dare. Teda prvým krokom je túžba a druhým krokom je poznanie. Ďalším krokom v poradí je cnosť.

3️⃣ CNOSŤ

Luisa prijala tento dar vo veku 16 rokov, ale vstupovala a vystupovala z jediného večného Božieho pôsobenia, čo je v teológii známe ako vstupovanie a vystupovanie z večného módu. Vo veku 24 rokov, keď Luisa dostala tento dar, ho už nikdy neopustila. Znamenalo to, že týmto nepretržite vykonávala vplyv na celé stvorenie – tak ako Adam a Eva, ktorí mali schopnosť pôsobiť na všetko v našich životoch, čo hriechom stratili. Tým, že Luisa vstúpila do nepretržitej Božej vôli, bola schopná mať vplyv na všetky ľudské stvorenia v minulosti, v prítomnosti a v budúcnosti. Po celý zvyšok svojho života pokračovala v raste ,,v Božej vôli.“ Vo veku 35 rokov vstúpila do toho, čo Ježiš nazýva ,,stred Božej vôle.“

Takže prvým krokom žitia v Božej vôli je túžba, druhým je poznanie a tretím krokom je cnosť. Poznanie a cnosť nám pomáhajú napredovať v tomto dare. Cnosti nás robia stabilnými v milosti a a stabilné žitie v cnostiach nás chráni pred opustením daru. Posledným krokom je žitie.

4️⃣ ŽITIE

Keď máme skutočnú túžbu, sme stabilní v cnostiach, a zároveň sme stabilní aj v milosti; vtedy ,,žijeme v Božej vôli.“ To znamená, že čokoľvek robíme, chodíme, jeme alebo spíme má zároveň univerzálny vplyv na celé stvorenie, pretože nekonečné Božie pôsobenie sa spája s našimi obmedzenými konečnými skutkami. Ježiš hovoril, že On pohlcuje naše obmedzené skutky a rozdeľuje ich do celej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. A toto je ten dar, ktorý Adam a Eva vlastnili pred prvotným hriechom.

✍️ Po štyroch krokoch je potrebné sa vrátiť späť na začiatok k modlitbe Otče náš k slovám: ,,buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi,“ pretože sa nám ponúka to isté zjednotenie s Božou vôľou, aké majú svätí v nebi. Nie je to blažené videnie, ale je to to isté zjednotenie. Ježiš pozýva každého jedného z nás, aby sme prijali ,,dar žitia v Božej vôli.“

⚜️ Na začiatok si tento dar stačí želať; a to túžbou pevnou a stálou. Potom bude môcť Boh Otec, Syn a Duch Svätý vstúpiť do našej duše a do nášho tela, a mať vplyv na všetkých ľudí v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti, nakoľko to Boh spôsobuje, pretože Boh je jeden večný čin – ,,Ja som.“

✍️ Je to dar a nie cnosť. Je to dar, ktorý bol uchovaný pre našu dobu. Svätý Pavol v 8. kapitole Listu Rimanom hovorí, že “celé stvorenie túžobne očakáva a vzdychá…” a že ,,tam kde sa rozhojňuje hriech, sa ešte viac väčšmi rozhojňuje milosť…”

A Ježiš si to najlepšie víno nechal nakoniec.

Luisa Piccarreta sa vo svojich spisoch sústreďuje na jednu ústrednú tému – Božiu vôľu, ku ktorej sa v celom svojom životnom diele ustavične vracia, a ktorú rozvíja s cieľom umožniť vnútorné precítenie skutočnosti, že Božia vôľa je najvyššie dobro, ktoré má človeka priviesť k bezvýhradnému stotožneniu sa s Božím plánom pre jeho život.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták Rytier Nepoškvrnenej ⚔️Ⓜ️

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás