V ohnivej peci Božej lásky

Očistec je vždy spojený s ohňom. Oheň je hlavným vonkajším trestom – trestom zmyslov. Tým, že sa dotkne duše, spáli to, čo je nečisté, a umožní jej postaviť sa pred Boha a pozrieť sa mu do tváre. Čo je to za oheň? Aká je jeho povaha?

V staroveku cirkevní otcovia verili, že ide o veľmi skutočný oheň. Navyše tvrdili, že sa nelíši od pekelného ohňa. Ten istý oheň trápi zatratených a očisťuje vyvolených – povedal svätý. Gregor Veľký. Je to „skutočný oheň, ktorý horí a spôsobuje bolesť“? Písal o ňom aj apoštol Pavol,vo svojom Liste Korinťanom: „Ten, koho dielo postavené na základoch vydrží, dostane svoju odmenu; Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň.„  (1 Kor 3,15)

Problematiku očistcového ohňa na základe toho, čo o ňom napísal sv. Gregor Veľký a svätý Augustín, vysvetlil jezuitský kňaz Štefan Dosenbach. V knihe Mesiac duší v očistci napísal: „Ak sa niekto spýtal, ako môže oheň pôsobiť na dušu oddelenú od tela, Svätý Gregor odpovedá: „Rovnako ako Lucifer a padlí anjeli trpia pekelnými ohňami, hoci sú čistí duchovia [to znamená, že majú čisto duchovnú povahu], tak skutočne trpia duše, ktoré opustili svoje telá. Bude trpieť pred dňom všeobecného vzkriesenia, či už v očistci alebo v pekle. V každom prípade, Boh mohol vytvoriť taký oheň, ktorý by mohol pôsobiť na dušu a trápiť ju. Svätý Augustín hovorí o tomto ohni, že horí zvláštnym, ale pravdivým spôsobom; že je to rozvážny oheň, ktorý osvieti každý kút srdca, vystopuje aj tie najmenšie a najtajnejšie chyby, zachytí a spáli každú škvrnu a strápi každú dušu podľa jej nedostatkov a dlhov, a najmä tie jej vlastnosti a schopnosti, ktoré mali najväčší podiel na hriechu. Ach, je to strašný plameň, akoby inšpirovaný Božou múdrosťou, ktorý sa zázračne dostáva do najvnútornejších kútov duše.” 

Kto z ľudí si vie predstaviť tento nadprirodzený, duchovný a všetko prenikajúci oheň, v ktorom sa duša očisťuje utrpením? Podľa svätej Františky Rímskej, oheň očistca je veľmi odlišný od ohňa pekelného. Pekelný oheň je oheň s čiernymi plameňmi, očistný oheň má svetlé a červené plamene. Povaha ohňa v očistci je duchovná – tvrdila sv. Katarína Janovská. Oheň, o ktorom svätica písala, je „plameň Božej lásky“, ktorý sa zapaľuje v očistenej duši, „vidiac celkom jasne, ako aj najmenšia prekážka odďaľuje naplnenie jej prirodzených túžob“. Napriek tomu je tento oheň „ako peklo“. 

„Keď duša už vstúpila na cestu návratu k svojmu pôvodu a cieľu, vzplanie v nej vrúcna túžba premeniť sa na Boha – a to sa stane jej očistcom. Nie že by to naozaj považovala za očistec, ale vrúcna a chvíľková túžba po zjednotení sa s Bohom jej spôsobuje muky. – napísala sv. Katarína Janovská a dodala: – Posledným aktom lásky Boh dovršuje dielo bez ľudskej účasti, lebo duša je zaťažená toľkými nedokonalosťami skrytými pred jej zrakom, že keby boli odhalené, upadla by do zúfalstva. Preto posledné Božie pôsobenie ničí tieto nedostatky, a keď úplne zmiznú, Boh ich ukáže duši, aby v sebe spoznala Božie pôsobenie, uskutočnené ohňom lásky, ktorý pohltí všetku nedokonalosť. V ohnivej peci Božej lásky horí duša ako zlato v tégliku. Je to krásne prirovnanie. „Pozrite sa na zlato: čím dlhšie ho roztápate, tým je lepšie; a mohli by ste ho roztaviť do takej miery, že by ste spálili každú ušľachtilú prímes. Toto je účinok ohňa vo fyzických telách. Duša sa však nemôže zničiť v Bohu, ale iba v sebe; čím dlhšie duša zostáva v očistci, tým viac nedokonalostí spáli, aby mohla konečne odpočívať čistá v Bohu. Keď je zlato bez akejkoľvek zliatiny, potom oheň, aj keď veľmi ostrý, naň nemá ničivý účinok, pretože v ohni sa spaľujú iba základné kovy. To isté platí pre pôsobenie Božieho plameňa na dušu. Boh ju drží v plameni, kým nespáli každú stopu hriechu a nedosiahne svoju možnú dokonalosť: každý podľa svojho stupňa. Keď je toto očistenie dokončené, duša odchádza sladko odpočívať v Pánovi; nič osobné ju už nezadržiava – celá jej bytosť je v Bohu!”

Presne to, čo  napísala svätá Katarína Janovská, tvrdili súčasní vizionári. Duša horí túžbou mať Boha. Práve táto túžba v nej „vytvára oheň,“ tvrdila Fulla Horak. Tento oheň „požiera“ dušu a „nemôže ju uspokojiť, pretože počas svojho pozemského života vytvorila bariéru medzi sebou a prameňom šťastia neustálym odvracaním sa od Boha a hľadaním seba“. Oheň očistca spaľuje neuhasiteľné škvrny a škvrny sebalásky. „Táto muka nepochádza z Božej prísnosti, práve naopak, tento oheň v očistci je dielom Božej dobroty, lásky a milosrdenstva, len on môže očistiť dušu a preto to Boh dopúšťa“ – napísala Fulla Horak.

Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, tiež verila (hoci jej to nebolo zjavené a dospela k tomu prostredníctvom vlastných úvah), že „to, čo nás očisťuje, je láska, oheň Božej lásky, ktorú Boh sprostredkúva dušiam do tej miery. že každá duša odpovedá na túto lásku“. „Hovorí sa, že ak je duši udelená milosť smrti dokonalým aktom lásky, láska ju úplne očistí, aby duša mohla ísť priamo do neba. Vidíme, že je to láska, ktorá nás očisťuje spolu s pokáním a smútkom, pretože sme hriechmi, opomenutiami a nedokonalosťami urazili Boha a blížneho. Týmto spôsobom malý či veľký plamienok lásky – aj keby to bol len tlejúci knôt – nezhasne, ale bude iskriť a rásť, až kým úplne neočistí dušu a premení ju na hodnú prijatia do života v Obrovskom oceáne Božej bytosti, aby sa zúčastnil s ostatnými požehnanými múdrosťou v sile, učení a vôli Božej do takej miery, do akej Boh túži sprostredkovať toto všetko každej duši.“

podporte nás sdzr

Oheň v očistci sa niekedy považuje za oheň Ducha Svätého, ktorý zdokonaľuje duše v očistci v láske.

Niektorí súčasní teológovia však tvrdia, že samotné stretnutie s Pánom bude ohňom v očistci. Tvrdia, že „človek je zachránený pred odsúdením vďaka vysloveniu svojho “áno” Bohu. Drvivej väčšine z nás však zásadný postoj v skutočnosti zakrýva množstvo „sena, dreva a slamy“. Ťažko sa to zviditeľňuje spoza mreží egoizmu, ktoré sme nedokázali prekonať. Človek dostáva milosrdenstvo, ale stále potrebuje premenu.Je to stretnutie s Pánom – oheň, ktorý ho preženie a roztaví ho do nepoškvrnenej nádoby, ktorá sa teraz môže naplniť večnou radosťou“– napísal s odkazom na myšlienky kňaza Hansa Ursa von Balthasara, zosnulý emeritný pápež Jozef Ratzinger. Spomenul aj to, že „niektorí teológovia veria, že je to sám Pán, kto je ohňom, ktorý súdi človeka, premieňa ho a formuje do podoby jeho slávneho Tela“. „Oheň v očistci treba chápať symbolicky. Je to milujúca Božia prítomnosť, ktorá očisťuje človeka od všetkého, čo ho delilo od jeho Stvoriteľa a čo mu bránilo dosiahnuť plné spoločenstvo s Najvyšším“– hovorí otec Zdzisław Józef Kijas.

O požehnanom utrpení „prechodu ohňom“ napísal zosnulý emeritný pápež Benedikt XVI v encyklike Spe Salvi: “Niektorí moderní teológovia veria, že oheň, ktorý horí a zároveň zachraňuje, je sám Kristus, Sudca a Spasiteľ. Stretnutie s Ním je rozhodujúcim aktom súdu. Pod Jeho pohľadom sa rozplynie všetka faloš. Stretnutie s Ním nás spaľuje, premieňa a oslobodzuje, aby sme znovu získali vlastnú identitu. To, čo sa vybudovalo v priebehu života, sa potom môže ukázať ako suchá slama, nič iné ako domýšľavosť a zrútenie. Avšak v bolesti tohto stretnutia, v ktorom pred nami jasne stojí to, čo je nečisté a choré v našej existencii, je spása. Jeho pohľad, dotyk Jeho Srdca nás lieči cez nepochybne bolestivú premenu, ako je „prechod ohňom“. Je to však blažené utrpenie, v ktorom nás ako oheň preniká svätá sila Jeho lásky, aby sme napokon úplne patrili sami sebe a teda úplne Bohu. Objavuje sa tu aj vzájomné prenikanie spravodlivosti a milosti: náš spôsob života nie je bezvýznamný, ale naša špina nás nezafarbí na večnosť, ak zostaneme orientovaní aspoň na Krista, na pravdu a lásku. Táto špina už bola spálená v Kristovom umučení. Vo chvíli posledného súdu zažívame a prijímame, že Jeho láska prevyšuje všetko zlo vo svete a zlo v nás. Bolesť z lásky sa stáva našou spásou a našou radosťou. Je jasné, že „trvanie“ tohto transformačného odpaľovania nemôžeme merať časom nášho sveta. transformujúci „moment“ tohto stretnutia uniká pozemským časovým mieram – je to čas srdca, čas „prechodu“ k spoločenstvu s Bohom v Kristovom tele. Boží súd je nádej, pretože je spravodlivosťou a je milosťou. Ak by to bola len milosť, takže všetko pozemské by nemalo zmysel, Boh by nám dlžil odpoveď na otázku spravodlivosti – rozhodujúcu otázku pre nás z pohľadu dejín a samotného Boha. Ak by to bola len spravodlivosť, v konečnom dôsledku by to bolo len dôvodom strachu pre nás všetkých. Vtelenie Boha v Kristovi tak spojilo spravodlivosť a milosť, že spravodlivosť je nastolená s rozhodnosťou: všetci čakáme na svoju spásu „s bázňou a chvením“ (Flp 2,12). „Avšak milosť nám všetkým umožňuje dúfať a kráčať s dôverou k Sudcovi, ktorého poznáme ako nášho ‚Zástancu‘, Parakletos (porov. 1 Jn 2, 1).

Bude bolesť v očistci? Bude bolestivé spáliť naše hriechy v ohni? Podľa mnohých teológov bude duša v očistci trpieť. Nepôjde však o fyzickú bolesť – nebude mať telo, a teda ani mozog s centrom bolesti. Tieto utrpenia budú mať teda pravdepodobne duchovný a morálny charakter. Preto sa verí, že bolesť spojená s ohňom v očistci, je bolesťou duše – bolesťou vedomia človeka.

Tento problém zaujal vizionárku Urszulu Hibbelnovú. Jedna žena sa raz spýtala jednej z duší, ako je možné, že duša človeka, ktorá je duchom, môže trpieť plameňmi. Toto je odpoveď, ktorú dostala: „Bolesť spôsobená ohňom je pociťovaná cez nervový systém v mozgu; tak je to aj v očistci. Duša cíti bolesť, akoby bola stále v ľudskom tele. Ak človek zhrešil rukami, duša cíti bolesť v rukách, ako keby boli v plameňoch. „toto sa stáva všetkým hriešnym údom ľudského tela.“

Bez ohľadu na povahu očistcového ohňa a utrpenia s ním spojeného sa však v ňom spáli všetka špina duše. Lebo nikto, kto nie je stopercentne čistý, nevstúpi do Božieho kráľovstva.

Zdroj: Henryk Bejda,Czyściec istnieje naprawdę!( Očistec je skutočný! 

Kniha je cirkevne schválená.

Preložil: Martin Handzuš – administrátor skupiny Verím v Očistec a modlím sa za duše. | Facebook – ak sa chcete dozvedieť viac o očistci a pomoci dušiam pridajte sa do skupiny

Image by ArthurHidden on Freepik

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

⏩Aplikáciu Slovenského dohovoru pre každého kresťana katolíka si stiahnete TU:
▶ (Android) https://play.google.com/store/apps/dev?id=6226579243063354869
▶ (iPhone): https://apps.apple.com/sk/app/marianet/id6474481190?l=sk

V ohnivej peci Božej lásky 1
V ohnivej peci Božej lásky 2
V ohnivej peci Božej lásky 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás