Škapuliar, vzácny dar Panny Márie

ČO JE ŠKAPULIAR?

Škapuliar je dar Panny Márie, skrze ktorého nás chce ochrániť, starať sa o nás a priviesť nás do neba. Čo je škapuliar? Škapuliar obsahuje dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením určitých symbolov. Škapuliar by mal byť posvätený kňazom alebo diakonom príslušnej rehole, ktorá udeľuje škapuliar. Nosí sa tak, že jedna jeho časť spočíva na pleciach a druhá na prsiach. Od roku 1910 pápež Pius X. povolil nahradenie plátenného škapuliara medailou. Člen(ka) bratstva je povinný(á) nosiť škapuliar po zvyšok života nepretržite vo dne i v noci a modliť sa denne predpísanú modlitbu. S nosením škapuliara sa spájajú určité výsady, predovšetkým ochrana Panny Márie pre dušu i telo počas života, jej pomoc v hodine smrti a veľa ďalších Božích milostí. Táto mimoriadna ochrana Matky Božej bola sľúbená nielen samým rehoľníkom, ale aj tým, ktorí sú duchovne spojení s rehoľníkmi.Škapuliar chráni v nešťastí a chráni nás pred pekelným ohňom. Mýlili by sme sa ak by sme v ňom videli zázračný prostriedok proti peklu alebo vstupenku do neba. Vyžadujú sa kresťanské čnosti a stála a posväcujúca milosť na duši. Škapuliar nikoho nezbavuje povinnosti bojovať proti hriechu. Kto by si to domýšľal, hrešil by a škapuliar by mu bol bezvýznamnou vonkajšou ozdobou. Tu platia slová sv. Bernarda:

„Prosím ťa, aby si svoje rehoľné rúcho ozdoboval(a) dobrými mravmi, tvoje rúcho je sväté, preto aj tvoje vnútro nech je sväté. Staraj sa, aby aj tvoje skutky boli sväté.“

Ak škapuliar nosíme zbožne, bude predstavovať silnú zbraň proti Zlému. Medzi mnohými darmi katolíckej cirkvi je hnedý škapuliar jedným z najpopulárnejších. Je to kúsok hnedej tkaniny, ktorá sa nosí okolo ramien a podporuje hlbší vzťah s Ježišom Kristom a jeho matkou, Pannou Máriou.

Celou históriou pomáha táto svätenina nespočetnému množstvu kresťanských duší a ukazuje sa ako silná zbraň v boji proti Satanovi. V knihe Garment of Grace (Milostivý odev), nájdeme dôkaz o tomto tvrdení v živote ctihodného Francisa Ypesa. Príbeh hovorí: „Jedného dňa mu jeho škapuliar spadol. Ako ho vymieňal, diabol zakričal: ‘Vyzleč ten odev, čo od nás odháňa toľko duší!’ Diabol priznal Francisovi, že existujú tri veci, ktorých sa tí démoni najviac báli: Svätého mena Ježiš, Svätého mena Márie a Svätého škapuliara z hory Karmel.

Počas svojich misijných ciest nosil sv. Peter Claver škapuliar ako znak moci odháňať duše od diabla. Každý mesiac dorazilo 1000 otrokov do Cartegeny (Kolumbia, Južná Amerika). Svätý Peter poskytoval prostriedky spásy pre svojich obrátencov. Organizoval katechétov a dával im dal pokyny. Staral sa o to, aby boli otroci pokrstení a oblečení v škapuliari. Niektorí cirkevní predstavitelia obvinili tohto svätca z nedôstojnej horlivosti, ale svätý Peter bol presvedčený, že Mária bude dohliadať nad každým z jeho viac ako 300 000 obrátencov!

Tieto a ďalšie príbehy sú odrazom toho, čo zažili rôzni exorcisti. Známy exorcista Gabriele Amorth pripomína, že mu počas exorcizmu povedal diabol: ‘Mám väčší strach, keď hovoríte meno Madony. Vtedy sa cítim poníženejší, lebo som bol porazený jednoduchým stvorením, než Ním. A tak keď máme oblečený škapuliar, vedie nás to k rozvoju viery, je pre nás silnou ochranou proti Satanovi a priťahuje človeka bližšie k Panne Márii, ktorej sa diabol všemožne protiví.

Škapuliar, vzácny dar Panny Márie 1

Je hnedý škapuliar len katolíckym „príveskom šťastia“?

Možno sa zdá, že sľuby Panny Márie sv. Šimonovi Stockovi vyvolávajú isté podozrenie. Jej známe slová boli: „Vezmi si, milý synu, tento škapuliar tvojho rádu ako znak môjho spoločenstva (bratstva) a pre teba a všetkých karmelitánov ako osobitný znak milosti. Kto zomrie v tomto odeve, nebude trpieť večným ohňom. Je to znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstve, prísľub pokoja a zmluvy.

Takže na základe týchto slov všetko, čo máme robiť, je nosiť hnedý škapuliar po zvyšok života a nepôjdeme do zatratenia. Bingo! Lístok do neba! Kde môžem škapuliar získať? 

No nie je to také jednoznačné. Dostať sa do neba nie je nikdy jednoduché. Nezabudnime, čo sme sa učili na hodinách náboženstva. 

Hnedý škapuliar je v Katolíckej cirkvi kategorizovaný ako „svätenina“ a nie je veru žiadnym “príveskom šťastia”. Katechizmus katolíckej cirkvi vysvetľuje: „Sväteniny neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou…“ (1670).

Znamená to, že svätenina, akou je hnedý škapuliar, nám môže sprostredkovať milosti, ktoré nám Boh chce dať, ale musíme na výzvu odpovedať. Sväteniny sú akési potrubia milostí, ktoré fungujú len vtedy, ak náš koniec potrubia nie je uzavretý. Tu je príbeh na ilustráciu: Svätý Claude de la Colombière raz povedal o mužovi, ktorý sa trikrát pokúsil utopiť. Zakaždým bol zachránený proti vlastnej vôli. Potom si uvedomil, že stále nosí pod svojím oblečením hnedý škapuliar. Rozhodnutý ukončiť svoj život strhol škapuliar z krku a posledný pokus o samovraždu mu vyšiel. Boh mu slobodne neustále daroval milosti, ktoré potreboval, a dával mu ďalšiu šancu, aby sa k nemu obrátil, ale on zostal vytrvalý vo svojom rozhodnutí a odmietol spolupracovať. V dôsledku toho sa sľub Božskej Panny Márie ukázal pravdivý: „Ktokoľvek zomrie v tomto odeve, nebude trpieť večným ohňom.“

Svätý Ján Pavol II., ktorý bol členom tretieho rádu karmelskej rehole, zbožňoval nosenie hnedého škapuliara, ale varoval pred jeho poverčivým účinkom. Napísal vo svojom posolstve Karmelitánskemu spoločenstvu: „Znakom škapuliara sú dve pravdy: na jednej strane neustála ochrana Panny Márie nielen na životnej ceste, ale aj v čase, keď prejdeme do plnosti večnej slávy. Na druhej strane je to vedomie, že táto oddanosť sa nemôže obmedziť len na modlitby a chvály na jej počesť pri určitých príležitostiach, ale musí sa stať „zvykom“, to znamená trvalou orientáciou vlastného kresťanského správania pretkaného modlitbou a vnútorným životom – častým prijímaním sviatostí a konkrétnými duchovnými a telesnými skutkami milosrdenstva.

Podľa Jána Pavla II. aby sme si zabezpečili svoje miesto v nebesiach, nemôžeme jednoducho nosiť hnedý škapuliar. Musíme sa tiež modliť, pristupovať k sviatosti zmierenia,  zúčastňovať sa svätých omší a praktizovať skutky milosrdenstva. A to vôbec nie je jednoduché! Jednoduchšie povedané: „zvyk (habit)“, ktorý nosíme, musí byť založený na „zvyku (habite)“ modlitby. (pozn.: slovo habit znamená v preklade rúcho, ale aj zvyk).

Takže ak nosíme hnedý škapuliar, otvorme si svoje srdce Božím milostiam a Máriinmu príhovoru. Chce nás viesť do neba, ale nemôžeme sedieť “na zadnom sedadle” a nechať ju robiť všetko. Musíme vziať do rúk kormidlo a keď bude Mária sedieť vedľa nás, povedie nás tam, kam by sme mali ísť.

Prisľúbenie škapuliara

Panna Mária z hory Karmel prisľúbila sv. Šimonovi Stockovi v r. 1251 prisľúbenia pre tých, ktorí nosia posvätný škapuliar: 

  • v jednom zjavení, ktoré mal Šimon Stock, prisľúbila večnú spásu pre tých, ktorí zomierajú v habite karmelitánskeho rádu – škapuliari.
  • v ďalšom zjavení, ktoré mal pápež Ján XXII. v roku 1322, prisľúbila, že v prvú sobotu mesiaca budú z očistca vyslobodení tí, ktorí zbožne nosili na sebe posvätený škapuliar, zachovali čistotu podľa svojho stavu a modlili sa určené modlitby.

Veriaci, ktorí nosia posvätný škapuliar, by mali plniť tieto povinnosti:

  1. prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza.
  2. členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej majú vždy nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik, ako viditeľný znak, že patria Márii v rodine Karmelu.
  3. žiť úctu k Panne Márii v duchu karmelitánskeho rádu takým spôsobom, že budú nasledovať čnosti Panny Márie a zjednocovať sa s ňou.
  4. nasledovať Máriu v jej spôsobe modlitby, rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu, hlavne na tú, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara, modliť sa posvätný ruženec, litánie, deviatnik, Liturgiu hodín, často sa zúčastňovať na Eucharistii a snažiť sa zotrvávať v Božej prítomnosti a v nej vykonávať svoje povinnosti.
  5. zjednotiť sa s umučením Ježiša Krista prostredníctvom dobrovoľných sebazaprení a trpieť spolu s Kristom podľa vzoru Panny Márie.
  6. členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa majú zúčastňovať na duchovných obnovách, pri ktorých sú oživované putá spoločenstva. Je potrebné zaujímať sa o spiritualitu karmelitánskeho rádu, a to všetko má byť konané v úzkom spojení s Máriou.

Zdroj: Verím.sk, Aleteia, Obrázok: Pinterest

V najbližších dňoch budete mať možnosť prijať škapuliar počas mnohých pútí po celom Slovensku.

👉 20.7 – 21.7.2024 V Gaboltove: https://gaboltov.rimkat.sk/2024/05/29/arcidiecezna-put-v-gaboltove-2024/

👉 27.7.2024 Staré hory: http://www.farnoststarehory.sk/pute-2024.html

👉 Púť k Panne Márii Karmelskej Topoľčianky 13.7. – 14.7.2024: https://topolcianky.fara.sk/skapuliarska-put-2024/ https://www.facebook.com/share/p/LXhXHtB6gcdZiUqZ/

👉 Púť k Panne Márii Karmelskej – Hontianske Nemce 13.7. – 14.7.2024: Farnosť Hontianske Nemce (fara.sk)

Prevzaté z: modlitba.sk

noc pokania potraty sdzr

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Škapuliar, vzácny dar Panny Márie 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

podporte nás sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás