Homosexuálna lobby útočí na podstatu Kristovej Cirkvi. 8 argumentov a ich vyvrátenie

Paweł Chmielewski
17. septembra 2020
 

Ukazuje sa, že liberáli a progresívci v radoch katolíckej Cirkvi sú pripravení uskutočniť v Cirkvi homosexuálnu dúhovú revolúciu a nechali sa výrazne ovplyvniť dúhovou lobby. Žiaľ katolícka Cirkev nereagovala v súvislosti s II. Vatikánskym koncilom dostatočne razantne, infiltrovali ju modernisti a súčasne sa v Cirkvi potichu usadilo množstvo tých , ktorí dúhovú revolúciu v Cirkvi podporujú.

Pri presadzovaní vlastných názorov používajú množstvo poloprávd, dezinformácii a konšpirácii, všetko preto aby zmiatli širokú obec veriacich a aby úspešne presadili svoju dúhovú agendu. Katolícka Cirkev ale o homosexuáloch hovorí úplne presne a používa argumenty, ktoré dúhové aktivity pomerne úspešne narúšajú v samotnom základe. To však „dúhovej lobby, podporovanej modernistami a liberálmi” nebráni v opakovaných pokusoch vlastné neprijateľné tézy presadzovať.

V súčasnosti je základnou zbraňou v rukách „dúhových pseudokatolíkov” hľadanie kompromisu a volanie po dialógu. Dúhoví pseudokatolíci tvrdia, že učenie Cirkvi o homosexuáloch sa nesprávne chápe, alebo že je zastaralé. Podľa ich slov, všetci majú právo na svoj názor a homosexuálne praktiky sú úplne kompatibilné s katolíckym učením. Homosexuálne praktiky však kompatibilné s katolíckou vierou nie sú a ani nikdy nebudú.

Apoštol svätý Pavol hovorí o homosexuáloch neobyčajne jasne a presne. Vyslovene odsudzuje homosexuálne aktivity, Peter Damiani z 11.storočia

bojuje proti sodomitom v radoch kléru a homosexuálne prejavy sú označované za morálne zlo. Vo výpočte svätcov, alebo veršov z Biblie by sa dalo pokračovať donekonečna, homosexualita je vnímaná vždy negatívne a je odmietaná.

Homosexuálna lobby nemá problém dezinformovať, a v argumentácii o homosexualite zavádzať. V nasledujúcich odsekoch si predstavíme najčastejšie dezinformácie, používané dúhovou lobby v argumentácii a  pri ich útokoch voči katolíckej Cirkvi.


1. Argument: Homosexuáli v Cirkvi chcú len rovnosť.

Po páde komunizmu začali homoxexuáli čoraz hlasnejšie volať po svojich právach, ukázalo sa však, že v ich ponímaní nejde o práva ale naopak o špeciálne a široké privilégia pre špeciálnu homosexuálnu skupinu obyvateľov..

Právny poriadok v EÚ od svojho vzniku nerozlišoval podľa rodových tendencií, každý občan mal rovnaké práva. Každý môže voliť, podnikať, uzavrieť sobáš /občiansky obrad/, vrátane homosexuálov. To však homosexuálom nestačí a dúhová lobby zúrivo volá po nových privilégiách, transgenderovej agende s množstvom nových pohlaví, možnosti adoptovať deti a pod. Homosexuáli v Cirkvi v širokej miere kopírujú agendu, ktorú už úspešne použili v občianskej spoločnosti. Predstava kňazskej gay pride by však mala byť mementom pre všetkých, ktorí sú ochotní argumentáciu homosexuálov prijať. Katolícka Cirkev sa nebude meniť len preto, lebo si to homosexuáli želajú.

2. Argument: Veľa kňazov je homosexuálov.

Ďalšia primitívna dezinformácia. Drvivá väčšina kňazov sa k homosexualite nehlási. Samozrejme existuje určité malé percento, ktoré sa k homosexualite hlási a homosexuáli okolo týchto jedincov vyrábajú mediálny šum. Presné štatistiky o počte homosexuálnych osôb v katolíckej Cirkvi neexistujú, takže tento argument homosexuálov je zavádzajúci. Predstavte si výrok „Veľa novinárov je alkoholikov.“ Znamená to že by sme mali začať kvôli tomu presadzovať násilne šírenie alkoholizmu v novinárskej obci a požadovali, aby sa alkoholizmus stal normou?

3. Argument: Homosexualita nie je spoločenským problémom, pestovala sa napríklad v starovekom Grécku a Ríme.

Mimoriadne zvrátený a dezinformačný argument. V starovekom Grécku bola homosexualita v niektorých kruhoch akceptovaná. V Grécku existovalo /vrátane starovekej Sparty/ množstvo starších pederastov, ktorí udržiavali amorálne vzťahy s dospievajúcimi chlapcami. Homosexualita chápaná ako vzťah medzi dvoma dospelými osobami rovnakého pohlavia nebola v žiadnom prípade normou a to dokonca ani v Ríme počas vlády Nera, alebo Caligulu, ktorí boli obzvlášť zvrátenými panovníkmi.

Pederasti a lesby boli v čase Rímskej republiky fyzicky likvidovaní a v období Rímskeho cisárstva sa udržiavali vlastne len v kruhoch najbohatšej aristokracie. Väčšina Grékov sa vysmievala zo „spartskej lásky” medzi spartskými starými vojakmi a nováčikmi, význam Alexandra Macedónskeho znižovali v gréckych očiach aj jeho homosexuálne aktivity, pričom Alexander Macedónsky nikdy nebol homosexuálne jednoznačne vyhranený.

Homosexualita bola podľa mnohých gréckych filozofov príznakom degenerácie spoločnosti a jej rozpadu /napríklad Diogenes zo Synope, Aristoteles, Sokrates…/, v roku 146 pred Kristom stratili Gréci svoju samostatnosť, podrobili si ich Rimania, v tom čase ešte nezhýralí a morálne málo poznačení. Keď starí Germáni a Huni dobyli Rím, vnímali homosexualitu v rímskej aristokracii ako príznak degenerácie rímskej spoločnosti, ktorá sa rozpadla.

4. Argument: Legalizácia homosexuálnych manželstiev nemá žiaden dopad na spoločnosť

Zavádzanie. Legalizácia homosexuálnych manželstiev má samozrejme dopad na spoločnosť. Problém nekončí legalizáciou homosexuálnych manželstiev. Tradičná európska civilizácia bola založená na základe rodiny, ktorú tvorí biologický pár muž, žena a ich potomstvo. Tým že sa akceptuje homosexuálny pár, treba dať deťom v školách najavo, že ide o niečo normálne, v budúcnosti možno bude ako normálna vnímaná aj zoofília a nekrofília.

Analogicky musia byť normálne teda aj iné formy vzťahov – napríklad vzťahy viacerých osôb. Rodina, ktorá bola základom európskej civilizácie sa tak stáva minulosťou, rovnako ako európska civilizácia. Na troskách klasickej európskej kresťanskej civilizácie môže vzniknúť niečo nové, či to ale bude pre homosexuálov prínosom je otázne. V prípade ak sa Európa stane moslimskou, určite nebudú mať homosexuáli bezpečnú pozíciu, viď príklad Čečenska, alebo Somálska, Sudánu či Saudskej Arábie, kde je homosexualita považovaná za obzvlášť závažný trestný čin a prísne sa trestá, často smrťou. Aby sme ale tento bod ukončili, legalizácia homosexualnych zväzkov má vážny dopad na spoločnosť a jej vývoj.

5. Argument: Homosexualita je prirodzená, to Boh stvoril homosexuálov

Absolútne nelogický základ tohto tvrdenia. Boh homosexuálov nestvoril, homosexuáli majú slobodnú vôľu, poznačenú dedičným hriechom a sami si zvolili vlastnú cestu. Katolícka Cirkev neodsudzuje homosexuálov, odsudzuje homosexuálne správanie. Rozlišuje pritom medzi homosexuálnymi sklonmi a homosexuálnym správaním. Homosexuálne sklony sú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia, homosexuálne správanie sú skutky sexuálnej povahy, vykonané s osobou toho istého pohlavia.

Podľa jednej skupiny názorov je homosexualita vrodená a nedá sa s ňou nič robiť. Túto tézu presadzujú tí, ktorí sa usilujú o legalizáciu homosexuálnych zväzkoch. Existujú aj názory, že homosexualita je prevažne získaná a je možné ju liečiť. To, že americká asociácia psychiatrov a lekárov vyradila v roku 1973 homosexualitu zo zoznamu duševných chorôb, pričom nasledoval podobný akt zo strany ďalších krajín Západu, znamená len toľko, že sa presadil nejaký názor. V polovici 19.storočia existoval názor, že nemôžu lietať lietadlá ťažšie ako vzduch, ukázalo sa že tento názor bol mylný. Rovnaké je to aj s názormi homosexuálov.

Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí, že psychický vznik homosexuality zostáva z veľkej časti nevysvetlený. Homosexualita nie je normálny stav ľudskej osoby, rovnako ako nie je normálny stav keď sa niekto narodí bez nohy, alebo s iným postihnutím. Homosexuálna lobby takéto argumenty neprijíma a tvrdí, že homosexualita je normálna. Homosexuáli nemôžu inak, ak by súhlasili s opakom, znamenalo by to, že sa postavili do absurdnej polohy za zrovnoprávnenie niečoho nenormálneho.

Homosexuálna osoba prechádza ťažkou skúškou a je predurčená žiť v čistote. Homosexuálne skutky sú vnútorne nezriadené a vždy ťažko hriešne. Aj osoby s homosexuálnymi sklonmi sú Bohom pozvané žiť morálne čisto a môžu plniť božiu vôľu ako kresťania. Môžu sa zriecť sexuálnej aktivity rovnako ako osoby, ktoré žijú v dobrovoľnom celibáte.

Homosexuáli tvrdia, že ich katolíci nechcú prijať. Ak sú presvedčení, že katolíci majú odsúhlasiť homosexuálne správanie, homosexuálnych zväzkov, alebo adopciu detí homosexuálnymi pármi, tak to určite katolíci nechcú a nepríjmu. Ak sa však homosexuálna osoba rozhodne žiť v čistote, nič nebráni tomu, aby čerpala z milosti Cirkvi. Ak sa v slabosti dopustí hriechu, je pozvaná k sviatostnému zmiereniu s Bohom a ak má úprimné predsavzatie sa hriechu chrániť, môže prijať rozhrešenie, rovnako ako každý iný.

6. argument: Katolícke učenie o homosexualite je kruté, pretože takýchto ľudí odsudzuje k samote a zbavuje ich radosti zo života, Kristus krutý nebol.
Na preukázanie logickej neudržateľnosti tohto argumentu stačí nahradiť „homosexualitu“ iným javom, napríklad pedofíliou. „Katolícke učenie o pedofílii je kruté, pretože takýchto ľudí odsudzuje k samote a zbavuje ich radosti zo života.“

Nuž, možno katolícke učenie o pedofílii skutočne odsúdi takýchto ľudí na osamelosť a zbaví ich „radosti zo života” – to však nie je vina katolicizmu, ale patológia pedofílie. Nejde samozrejme o to, aby sme homosexualitu stotožnili s pedofíliou. Ide o to, že ak katolícka Cirkev uzná nejaký jav za hriešny ako napríklad krádež, vraždu, pedofíliu, otroctvo, homosexualitu, je jej povinnosťou hlásať pravdu, bez ohľadu na to, ako sa v konečnom dôsledku budú cítiť zlodej, vrah, pedofil, otrokár, homosexuál. Kruté? Absolútne nie, len pravdivé.

Homosexuáli často tvrdia, že Ježiš nikde v Písme nehovoril o homosexualite. Samotný Ježiš však v Matúšovi 5,17 a 18 uviedol: 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. 18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane.… Takže neruší ani starozákonné texty, ktoré homosexualitu odsudzujú.

Argumentácia homosexuálov je zavádzajúca. Kristus nehovoril v Biblii ani o sadistickom mučení zvierat. Cirkev nemá žiaden problém s morálnym odsúdením sadistického správania voči zvieratám, pretože sa neriadi len písomnými slovami Pána, ale aj logikou a rozumom. Pán Ježiš odsúdil nečistotu a nemorálnosť, rovnako aj sexuálne vzťahy mimo manželstva. A svätý Pavol Apoštol takisto písal o homosexualite negatívne a odsudzoval vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia.

7.argument: Adopcie detí homosexuálmi sú dobré, pretože sú lepšie ako detský domov
Opätovne klasická dezinformácia. Rovnako možno tvrdiť, že je lepšie mať odrezanú len jednu ruku ako obe ruky a nohy. Áno, je to pravda – je lepšie prísť iba o jednu končatinu, najlepšie je však neprísť o žiadnu končatinu. Takže áno, môže to byť pravda – v niektorých homosexuálnych domoch môže byť dieťa bezpečnejšie ako v detskom domove. Problémom je ale že argumentácia zo strany homosexuálov vytvára úplne falošnú alternatívu a skutočnosť, že deti bezpečné v homosexuálnych domoch veľmi často nie sú.

Existuje množstvo manželských párov, ktorí si adoptujú deti z detských domovov, deti nepotrebujú homosexuálne rodiny. To skôr homosexuálne páry potrebujú deti, pretože cítia potrebu vychovávať deti. Chcú vytvoriť karikatúru rodiny, rovnako ako karikatúru vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Ich predstavy nie sú od Boha a katolíci dobre vedia, že Diabol dokáže vytvoriť len karikatúry Božieho diela. Homosexuáli nikdy nevytvoria normálnu rodinu a ich predstavy nebudú nikdy legitímne, bez ohľadu na to, čo presadia v spoločnosti.

8. argument Kritika homosexuality rozdeľuje Cirkev a spoločnosť
Toto je ďalší obzvlášť zvrátený argument. Cirkev a spoločnosť nerozdeľuje kritika homosexuálnych činov ani politická LGBT agenda, ale naopak, dúhová lobby rasisticky segreguje ľudí podľa ich sexuality a vnáša do spoločnosti napätie. Cirkev nemá ako homosexuálom zakázať ich aktivity, infiltrácia Cirkvi homosexuálmi je však v Cirkvi jednoznačne odmietaná, pretože hriech homosexuality je ohavný a odsúdeniahodný. Katolíci neodsudzujú homosexuálov, odsudzujú hriech. To homosexuáli a dúhová lobby prichádza s nenávistnou agendou a klamstvami na adresu katolíckej Cirkvi a najmä kňazov a veriacich, ktorí ich aktivity odmietajú a budú odmietať.

Predstavte si, že by katolícki kňazi spustili kritiku homosexuálnej lobby a homosexuálnych organizácii a dožadovali by sa vstupu do homosexuálnych organizácii a v tlači by požadovali právo určovať homosexuálom ako sa majú správať a žiť. Šokujúca predstava? Presne to isté v opačnom garde robia homosexuáli voči Cirkvi.

Práve homosexuálna agenda je agresívna a rozdeľuje Cirkev i spoločnosť.

Argumenty modernistov a liberálov v Cirkvi i homosexuálnej lobby sú rozporuplné, nelogické, chybné a neakceptovateľné. Argumentácia LGBT je demagogická a perverzná, dúhová revolúcia má zvrátený a agresívny charakter. Katolík musí proti klamstvám dúhovej lobby bojovať, učenie katolíckej Cirkvi je v tejto veci úplne jasné a vyjadrené presne v Katechizme katolíckej Cirkvi. Cirkev 2000 rokov učí o homosexualite pravdivo a rovnako. To liberálni a modernistickí katolíci sú z veľkej časti oklamaní nepriateľmi Kristovej Cirkvi. Ako však bolo povedané, dúhová lobby a jej argumenty nepochádzajú od Boha a sú v priamom rozpore s Božími zákonmi.

ZDROJ: https://www.christianitas.sk/homosexualna-lobby-utoci-na-podstatu-kristovej-cirkvi-8-argumentov-a-ich-vyvratenie/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás