Eschatologická správa Márie Valtorty

Mária Valtorta /1897 – 1961/uvádza pohľady do budúcnosti Cirkvi pod zorným uhlom, že dejiny Cirkvi, mystického Kristovho tela, predstavujú analógiu k priebehu pozemského Ježišovho života.

V živote mystického tela neprebieha totiž nič iné než to, čo bolo životom Kristovým. Bude tu Hosana v predvečer utrpenia, Hosana, keď národy, fascinované kúzlom a krásou božstva, budú klesať pred Pánom na kolená.

Nato bude nasledovať utrpenie bojujúcej cirkvi a konečná sláva a večné zmŕtvychvstanie. Toto obdobie širokého, ale časovo vymedzeného pokoja budú predchádzať podľa Valtortinej správy skúšky, ktorá stojí v znamení Antikrista. 

Nakoniec príde k poslednému satanskému boju, ktorý bude ešte trikrát krutejší, a po ňom bude bezprostredne nasledovať Kristov návrat a parúzia. Antikrist je popisovaný týmito slovami:

 Bude to osoba veľmi vysokého postavenia, povýšená ako hviezda. Nebude to len ľudská hviezda, ktorá žiari na ľudskom nebi. Nie, bude to hviezda nadprirodzenej sféry, ktorá podľahne lichoteniu zlého Nepriateľa a po počiatočnej pokore prepadne pýche, po počiatočnej viere ateizmu, po počiatočnej čistote nezriadenostiam, po chudobe hlásanej evanjeliom žiadostivosti zlata, po živote v skrytosti prepadne slávomamu.

Je to teda ľudská bytosť, ktorá vzíde z náboženského prostredia, kde zaujímala veľmi vysoké postavenie. Jej odpad od viery vyvolá zdesenie a bude pripravovať vpád Satana na konci časov. Apoštol Judáš, ktorého zrada predchádzala Kristovo umučenie, je pravzorom Antikrista posledných čias. Po umučení, ktoré bude musieť podstúpiť Kristovo telo, Cirkev, bude podľa správy Márie Valtorty nasledovať obdobie pokoja, ktoré je zrovnateľné s Kristovým triumfálnym príchodom /vjazdom/ do Jeruzalema.

Evanjelium bude zaznievať od pólov až k rovníku a od jedného konca zemegule až k druhému, božie slovo bude obopínať planétu ako šerpa lásky… A ako v procesiách, budú sa ponáhľať milióny a milióny s nadšením za Kristom a budú svoju dôveru vkladať v jedinú inštitúciu, ktorá netúži po utlačovaní a po pomste… Bude to Kristov Rím. Onen Rím, ktorý cisára porazil len silou lásky a jedinou zbraňou: krížom a jediným rečníckym umením: modlitbou… 

Zhromaždím svojich svätých, pretože ten, kto ma miluje a verne nasleduje, je svätý. Zvolám ich zo štyroch kútov sveta, aby som pre ich lásku odpustil zločiny ľudstva. Dobrota svätcov zadrží Božiu spravodlivosť. Moja láska a láska svätých svojim ohňom očistia zem. Zem zmierená so sebou a s Bohom bude ako veľký oltár a na tomto oltári bude božský Majster vyučovať ľud v presných znalostiach pravdy, v ktorých dobrí nebudú kolísať, keď Satan rozpúta posledný boj, pretože uvidí, že ľudstvo sa klania Kristovi. 

Eschatologická správa Márie Valtorty 1

Mária Valtorta je ako ozvena Pánovho smútku, keď uisťuje: Satanova epocha bude trikrát strašnejšia ako Antikristova. Bude však krátka, pretože celá triumfujúca cirkev vo svetle nebies bude prosiť za tých, ktorí zažijú túto hodinu, a bude sa za nich modliť aj cirkev, ktorá je v plameňoch očisťujúcej lásky v očistci, rovnako ako bojujúca cirkev, ktorá tak učiní krvou svojich posledných mučeníkov.

Zachránení budú tí, ktorí v dobe, keď svet zaplaví temnota a nenávisť, búrky a blesky Satanove, dokážu zotrvať v tieni Svätostánku, z ktorého vychádza všetka sila. Pretože Ja budem božskou silou žijúcich a kto sa Mnou s láskou a vierou sýti, bude zajedno s mojou božskou silou. 

Zachránených však bude len málo, pretože ani po dlhých storočiach mojej lásky k ľuďom sa človek nenaučil milovať.

Pán Ježiš zjavil talianskej mystičke Márii Valtorte nasledujúce slová o láske k blížnym a láske Boha k ľuďom: „Od kolísky po kríž. Od Betlehema po horu Olivovú, miloval som každého z vás. Zima a bieda mojej prvej noci na svete ma neodradili od toho, aby som vás miloval s mojím duchom a znížiac seba až do bodu neschopnosti, ja, Slovo, aby som vám povedal: Milujem vás. Povedal som vám tie slová s mojím Duchom, ktoré sú neoddelideľné od slov môjho Otca, s ktorým som bol v neustálej činnosti. Utrpenie mojej poslednej noci na Zemi mi nezabránilo v tom, aby som vás miloval. Skôr sa dotklo najvyššých vrcholov lásky. Skôr horelo v najživšom vzplanutí. Pohltilo všetko čo nebolo láskou, dokonca vytlačilo krv z mojich žíl spolu s mojim odporom k hriechu a mojou ľútosťou nad Otcovou odovzdanosťou. Ktorá je väčšia láska ako tá, ktorá dokáže milovať aj keď vie, že ona sama je nenávidená? Takto som miloval každého z vás.  Prvé gesto mojej ruky bolo pohladenie, posledné požehnanie. A medzi týmito dvoma gestami, prvým, zrodeným v tmavej zimnej noci, posledným, v lesku páliaceho rána bolo 33 rokov giest lásky, ktoré boli spojené s toľkými aktivitami lásky. Láska so zázrakmi, láska s uzdraveniami detí a priateľov, láska Majstra, láska Darcu, láska Priateľa, láska, láska, láska… 

A pri poslednej večeri viac ako ľudská láska. Pred zviazaním a prebodnutím, tieto moje ruky umyli nohy apoštolom, i toho, ktorého srdce som si želal očistiť a lámali chlieb. A s chlebom som lámal aj svoje srdce a tento chlieb som vám dal. Pretože som vedel, že môj návrat na Nebesia je blízko, nechcel som vás zanechať samých. Pretože som vedel ako ľahko zabudnete a chcel som, aby ste sa videli ako bratia posadení za jednoduchým jedálnym stolom, okolo môjho oltára, tak ako by ste povedali jeden druhému: „Patríme Ježišovi“.

Aká je väčšia láska ako tá, ktorá dokáže milovať toho, kto ju mučí? Je to taká láska, ktorou milujem každého z vás. A vedel som, ako sa mám za vás modliť keď som umieral. 

Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. (Jn 15, 12) Nenávisť zháša svetlo. I jednoduchý odpor zatieňuje pokoj. Boh je Pokoj, On je Svetlo, pretože je Láska. (porov. 1Jn 1,5; 4, 7-8) Ale ak nemilujete, a nemilujete tak ako som ja miloval vás, nemôžete mať Boha. 

Tak ako som ja miloval vás, preto bez povýšenosti. Z tohto Bohostánku, z tohto kríža, z tohto Slova prúdia iba slová pokory.

podporte nás sdzr

Ja som Boh a som vašim Služobníkom a zostávam tu čakajúc na každého z vás, aby mi povedal: „žíznim“, na to, aby som vám dal seba – chlieb. Som Boh a zjavujem sa vašim očiam obnažený a preklínaný na kuse dreva, ktoré bolo hanebným nástrojom na popravenie. Som Boh, a prosím vás, aby ste milovali moje srdce. Ja prosím vás. Kvôli láske k vám: pretože ak milujete, robíte si tým sebe samým dobre. Som Boh. Spolu s vašou láskou alebo bez nej som vždy Boh. Ale vy nie ste. Bez mojej lásky nie ste ničím: ste prachom.

Chcem každého z vás so mnou. Chcem, aby ste boli tu. Chcem urobiť z vášho prachu svetlo blaženosti. Nechcem, aby ste zahynuli, ale aby ste žili: pretože som Život a chcem, aby ste mali Život. 

Milujte sa navzájom bez egoizmu. Bola by to nečistá láska, určená k chorobnej smrti. Milujte sa navzájom tým, že budete chcieť pre iných viac dobra ako pre seba samých. Je to veľmi ťažké. Ja viem. Ale vidíte tento Eucharistický chlieb? On urobil mučeníkov. Boli stvoreniami ako je každý z vás: ustráchaný, slabý, so zlozvykmi. Tento chlieb urobil z nich hrdinov.

V prvom bode som vám poukázal na moju krv pre vaše očisťovanie. (odvolávka na predchádzajúce body, ktoré Pán Ježiš zjavil) V tomto treťom bode, na to aby ste sa stali svätými, vám ukazujem tento oltár a tento chlieb. Z hriešnikov vás krv urobila spravodlivými. Chlieb vás zo spravodlivých robí svätými. Kúpeľ očisťuje, ale nedáva výživu. Osviežuje, obnovuje, ale nestáva sa telom v tele. Ale potrava sa stáva krvou a telom, stáva sa vami. Moja potrava sa stáva vami samými. 

Ó! Uvažujte! Pozrite sa na malé dieťa. Dnes je svoj chlieb a zajtra znovu, a potom popozajtra, znovu a znovu. Pozrite sa, ako sa z neho stáva muž: vysoký, robustný, pekný. Je to matka, vďaka ktorej bol takto vytvorený? Nie. Jeho matka ho počala, nosila, priniesla na svetlo sveta, kojila ho a milovala ho, milovala, milovala. Ale ak by po jeho mlieku tento maličký nemal nič iné iba kúpanie, bozky a lásku, zahynul by od vyhladovania. Toto malé dieťa sa stáva mužom zo stravy pre dospelých, ktorú požíva. Tento muž je taký preto, že denne požíva svoju stravu. 

Tak isto je to s vašim duchovným životom. Živte ho s pravou stravou, ktorá zostúpila z neba, a ktorá vám z neba prináša všetku energiu, aby ste sa stali mužnými v milosti. Zdravá a silná mužnosť je vždy dobrá. Pozrite sa, o koľko ľahšie je nájsť chorého muža s tvrdosťou a bez súcitu alebo trpezlivosti. Moja potrava vás urobí zdravými a silnými, s mužnosťou ducha a budete vedieť ako milovať iných viac ako seba, tak ako som vás miloval ja.

Pretože pozrite sa, synovia, ja som vás nemiloval tak, ako niekto miluje sám seba, ale viac ako seba samého. Tak veľmi, že som sa odovzdal na smrť, aby som vás zachránil od smrti. Ak teda milujete, budete poznať Boha dôverne. Viete čo to znamená poznať Boha dôverne? Znamená to poznať chuť pravej Radosti, pravého Pokoja, pravého Priateľstva.

Ó! Priateľstvo, Pokoj, Radosť Boha! Je to odmena zasľúbená požehnaným. Ale je už daná tomu, kto miluje tu na Zemi celou svojou bytosťou.

Láska, aby bola skutočná, nie je zo slov. (porov. 1Jn 3,18) Je zo skutkov. Aktívna ako jej zdroj, ktorým je Boh. Ani sa nikdy neunaví zo svojej činnosti, ani zo sklamaní, ktoré prichádzajú od jej bratov. Čistá je tá láska, ktorá padá ako vták, ktorý má oslabené krídla, keď ho zraní prekážka! Pravá láska, i keď je zranená, vstáva, rastie. S pazúrmi a zobákom sa škriabe hore, ak už nemôže viac lietať, aby nezostala ležať v tieni a chlade, aby bola na slnku, ktoré je liekom pre všetku bolesť. Ale hneď ako sa zotaví, pozrite sa ako znovu začne lietať. A ide od Boha ku svojim bratom a od nich k Bohu. Tento anjelský motýl, ktorý nesie živiny z nebeskej záhrady, aby ich priniesol pre kvety na zemi a Bohu nesie vône zachytené od naskromnejších kvetov. On ich môže privítať a požehnať. 

Ale beda, ak sa dostane ďaleko od slnka. Slnko je moja Eucharistia, pretože je Otcovým požehnaním, láskou Ducha, pokým ja som Slovom, prácou. Poďte a jedzte. Toto je potrava, ktorú horlivo žiadam, aby ste požívali.

autorka: Masima

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2017/09/eschatologicka-sprava-marie-valtorty_7.html

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás