!!piatok 12:00 HODINA MILOSTI – VYSIELAME NAŽIVO!! Zjavenia Panny Márie v Montichiari – Rosa Mystica

UŽ TENTO PIATOK BUDE HODINA MILOSTI – VYSIELAME PRE VÁS Z LÚČOK NAŽIVO

PROGRAM:

12:00 – 13:00 – hodina milosti – modlitby

Podporte aktuálny projekt – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Archív z roka 2022:

Panna Mária sa v Montichiari predstavila : Som Mária, Matka Cirkvi, Mária, Mystická Ruža alebo Ruža duchovná tiež Rosa Mystica.
Akí sú úbohí ľudia, ktorí v Márii, Matke Božej vidia len obyčajnú ženu! Veď z pozemského hľadiska – pochádza z kráľovského rodu Dávidovho, nieto z hľadiska morálneho – je predsa počatá bez dedičného hriechu a nikdy počas svojho života sa nedopustila ani toho najmenšieho hriechu. A z hľadiska duchovného: jej duša bola u Boha odvždy, pred stvorením neviditeľného a viditeľného sveta, odvždy prebývala v Najsvätejšej Trojici. Odvždy sa tak Mária tešila Božej pozornosti ako „prvej po Bohu“, prvej po Prvorodenom Kristovi, stanúc sa jeho Matkou. To je základná hierarchia nadprirodzených hodnôt, v ktorých Mária – ona Ruža v ráji štepená, starozákonnými prorokmi predzvestovaná a ospevovaná, má svoje jedinečné a nevyvrátiteľné postavenie. Veď po Ježišovej smrti sa k nej utiekajú aj jeho apoštoli, uctievajúc ako Božiu Rodičku ale aj Kráľovnú apoštolov, Matku Cirkvi, Matku Mystického Tela Krista.

Dnes – na Konci časov, keď Mária ako Žena odetá slnkom, celkom otvorene preberá vedenie boja proti silám zla a stavia sa do čela armády oddaných a zasvätených duší, s ktorými porazí odvekého nepriateľa Satana, sú nám početnými jej zjaveniami ale hlavne Ježišovými, potvrdzované základné pravdy, tiež podrobnosti jej pozemského života, ako aj teologické pravdy, ktoré boli tušené. A práve v Montichiari, kde sily temna útočia zvonka aj zvnútra na pápežský stolec, sa Mária po druhej svetovej vojne postavila do čela Cirkvi a predstavuje sa titulom MARIA – ROSA MYSTICA, MÁRIA- MYSTICKÁ RUŽA, inak povedané MATKA CIRKVI A JEJ MYSTICKÉHO TELA. Predovšetkým tu, v Montichiari sa Mária obracia na svoje zasvätené dcéry a synov – kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a sľubuje im mnohé milosti, ak sa sklonia a budú ju o ne prosiť. A samozrejme obracia sa aj na svoje ostatné deti, predovšetkým, odlúčené a pobáda ich k návratu do Otcovského Domu, sľubujúc, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné, ak budú robiť pokánie, bude im odpustené. Montichiari, s mestskou časťou Fontanelle je mestečko asi 20 km vzdialené od biskupského mesta Brescia a asi 50 km od Schio pri Venezii, kde sa Svätá Panna zjavuje dodnes. V Montichiari sa začala zjavovať v roku 1946, prostej asi 36 ročnej žene Pierine Gilliovej, ktorá zomrela v roku 1991,keď cirkevné autority zakázali Pierine prichádzať na miesto zjavenia, po 19 ročnej odmlke to boli zjavenia vo Fontanelle, v jej súkromnej kaplnke. Pierina pracovala v miestnej nemocnici, kde poznala reholníčky radu Ancille della Carita a v roku 1944 sa rozhodla vstúpiť do tejto kongregácie. Sotva tam bola 3 mesiace, utrpela mozgovú príhodu a 12 dní bola v bezvedomí, ležala v predsmrtnej agónii, a udiala sa jej zvláštna príhoda: videla so sviečkou predstavenú rádu, ktorá mala aj kelímok s masťou a povedala Pierine Pomažem ti hlavu a uzdravíš sa, ale ponesieš ťažký kríž. A po dvoch rokoch v tejto izbe došlo k prvému zjaveniu, bolo to 24. novembra 1946.

Pierina sa na kolenách modlila večernú modlitbu, keď sa jej zjavila Svätá Panna vo fialovom šate s bielym závojom na hlave. Bola veľmi smutná, jej  oči boli plné sĺz, ktoré stekali až na zem, jej hruď bola prebodnutá troma veľkými mečmi a povedala Pierine tri slová: MODLITBA – POKÁNIE  NÁPRAVA.“ Povedala to spovedníkovi, no neuveril jej, ale Pierina presne vedela, že to bola Panna Mária. Pri druhom zjavení 31. mája 1947 Pierine bolo ukázané peklo: Prvý rad tvoria duše zasvätené Bohu, ktoré zradili svoje povolanie, nenapravili sa, preto boli odsúdené. Druhý zástup duše zasvätených Bohu, ktoré však zomreli v smrteľnom hriechu, preto  boli odsúdené. Tretí zástup tvoria kňazi – Judáši! Tieto duše sa navzájom nenávideli, lebo nenávideli aj Pána. A bolo jej povedané POKÁNIE, POKÁNIE, aby sa zabraňovalo tomu, aby duše prichádzali do pekla. V ďalších zjaveniach Svätá Panna hovorila, že ju posiela Boh, aby priniesla novú mariánsku úctu všetkým inštitútom, rehoľným rádom, svetským kňazom, ktorí ju budú uctievať oddane, dostanú zvláštnu ochranu, nové duchovné povolania. Praje si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň, deň zmierenia za urážky, ktoré Pánovi spôsobili duše Bohu zasvätené. Svojimi vinami prebodli jej materské Srdce a Srdce Božieho Syna Ježiša Krista akoby troma mečmi. Povedala, že neučiní žiadny viditeľný zázrak, lebo najväčší bude ten, že duše zasvätené Bohu, ktoré zvlažneli či dokonca ho zradili budú opäť žiť v pôvodnom duchu svätých rehoľných pravidiel. Titul novej zbožnosti Svätej Panne sa bude nazývať ROSA MYSTICA – skutočná Matka duší zasvätených Bohu.

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Význam troch mečov objasňuje Mária:

Prvý meč : opustenie kňazského alebo rehoľného povolania

Druhý meč : Kňazi a rehoľné osoby sú v stave smrteľného hriechu

Tretí meč : kňazi a rehoľníci, spáchajúci Judášovu zradu.

Biela ruža: duch modlitby; Červená ruža: duch zmierenia a ochoty k obetiam; Zlatá ruža: duch pokánia. Tieto ruže ešte Panna Mária viac objasňuje neskôr.

Pri siedmom zjavení 8.decembra 1947 Panna Mária povedala: Som Nepoškvrnené počatie, Som Mária milosti, to znamená milostiplná, Matka môjho Božského syna Ježiša Krista. Mojím príchodom sem do Montichiari si želám, aby som bola  nazývaná a uctievaná ako ROSA MYSTICA. Želám si, aby každoročne 8. decembra napoludnie sa slávila HODINA MILOSTI PRE CELÝ SVET. Týmto činom sa získajú početné duchovné a telesné milosti. Náš Pán, Ježiš Kristus, preukáže svoje nesmierne milosrdenstvo v takej miere, v akej sa budú dobrí ľudia modliť za svojich blížnych. Keď sa jej Pierina opýtala, čo treba činit, Panna povedala MODLITBA A POKÁNIE! Treba sa tri krát pomodliť Žalm 51 Miserere s rozpaženými rukami a povedala, nech je toto slávenie na poludnie čím najskôr oznámené najvyššiemu pastierovi Cirkvi, pápežovi Piovi XII., aby táto hodina bola rozšírená do celého sveta. Ak niekto nemôže prísť do kostola, nech sa modlí doma. Tiež si priala, aby bola urobená socha Rosy Mystice aby bola nosená v procesiách. Keď sa dobrí aj zlí svorne zjednotia v modlitbe, dosiahnu od môjho Srdca milosrdenstvo a pokoj,tak poznáte veľkost tejto hodiny milosti. 13. januára 1951 pri modlitbe v kaplnke Pierina uvidela žiarivými ružovými písmenami napísané: FIAT DELLA CREAZIONE (Staň sa, Stvorenie), nižšie v krvavej farbe napísané FIAT DELLA REDENZIONE (Staň sa, Vykúpenie) a pod ním v modrej farbe MARIA DELLA CORREDENZIONE (Mária Spoluvykúpenie). Anjelský hlas povedal: Máriino FIAT, vyslovené pri anjelovom Zvestovaní, ju učinilo Matkou Božou a Matkou celého ľudstva, je porovnateľné s FIAT pri Stvorení, lebo Máriino FIAT spôsobilo, že od Boha Otca obdržala všetky milosti a prešiel do spevu: Ó, Mária, Matka Božia, Matka Milostí, buď velebená všetkými ľuďmi všetkých dôb!„Panna Mária Pierine oznámila, že 12., 14. a 16. apríla po veľkonočných sviatkoch treba usporiadať procesiu vo Fontanelle. Na nedeľu Božieho milosrdenstva ju Boh opäť pošle na túto zem, aby som ľudstvu priniesla hojnosť milostí. A prameň, ktorý je tam, bude zázračný. Tá voda sa stane prameňom očisty a milosti. Prajem si, aby tu prichádzali chorí a všetky moje deti. Najprv však musia ísť do kostola v Montichiari a uctiť si môjho Božského Syna vo Sviatosti Oltárnej, a potom nech prídu sem, do Fontanelle. Nech ďakujú Pánovi, že je tak dobrotivý a milosrdný a ktorý daroval do Montichiari toľko lásky a milosti. Pri treťom zjavení vo Fontanelle na sviatok Božieho Tela 9. júna 1966 Svätá Panna hovorila: Môj Božský Syn ma sem poslal na slávnosť, na sviatok jednoty a lásky. Roztiahla ruky a ukázala na pole s pšenicou okolo: Prajem si, aby sa táto pšenica stala eucharistickým chlebom v mnohých zmiernych prijímaniach, by hostie prišli do Ríma a 13. októbra do Fatimy a aby sa procesie so sochou konali 13. októbra, aby sa ľud v Montichiari zasvätil jej Nepoškvrnenému Srdcu, pretože je to miesto, ktoré si vyvolil Syn Ježiš Kristus. Kňazom a veriaci,m ktorí budú chodievať na túto procesiu prisľubujem hojnosť svojich milostí. Tu sa zjavil veľký biely kríž a Panna povedala, že všetky deti, keď vzhliadnu na tento kríž, budú sa modliť, nech im tento pohľad dá svetlo viery, nádeje a lásky. Moje deti, modlite sa, modlite sa, pretože nepriateľ v týchto dobách chce zatemňovať svetlo môjho Syna. Ja zhromažďujem modlitby a príhovory mnohých duší a tie sú premenené v milosť pokoja, svornosti a svetla. Ja prichádzam, aby ste si uvedomili ako je toto zlo veľké a že vedie cirkev a duše do záhuby. Prihováram sa za vás a prebúdzam vás k životu v skutočnej modlitby, aby ste svetu statočne ukazovali dobrý príklad, že ste opravdivými kresťanmi a tak bol porazený nepriateľ duší! Tak sa Fontanelle premení v maják viery, modlitieb a pokání. Modlitby viery, modlitby lásky, modlitby oslavné, modlitby prosebné, to je svätý ruženec. Tu na tomto mieste si praje pokánie ako zmierenie za ľudské hriechy, nech ľudia pešo prídu do Fontanelle, alebo v skupinách a v procesiách  a pritom sa treba modliť kajúce modlitby. Toto nie je žiadna nová pobožnosť, ale súvisí to s okamihom, v ňom to má svoj počiatok, keď sa môj Božský syn Ježiš Kristus stal Človekom. Ono FIAT vykúpenia a FIAT mojej spolupráce je symbolicky vyjadrené najkrajšou kvetinou: Mystickou Ružou. Som Nepoškvrnené Počatie, Matka Ježišova, Matka Milosti, Matka mystického Tela Krista svätej Cirkvi. 24. marca 1983 sa Panna Mária zjavila Pierine celkom nečakane a povedala, že ľudská veda chcela zničiť Božie dielo. Ale Boh je mocnejší a nekonečne milosrdný. Preto ma poslal do Fontanelle, aby som tam rozvíjala jeho milosti. Moje deti, skutočne sa nenechajte zmiasť. Držte sa vždy pohromade, verne pokračujte v modlitbách, vytvorte z tohto miesta miesto svätého pokoja. Tu ostanem neustále prítomná, aby som vypočula vaše prosby a ťažkosti odovzdala svojmu Božskému Synovi Ježišovi. Som tu, aby som zo svojho materinského Srdca rozdávala všetky milosti. Toto boli posledné slová Panny Márie Pierine Gilliovej, od tej doby sa jej už nezjavila. Pierina po ôsmich rokoch na to 13. januára 1991 zomrela.

MÁRIA SPOLUVYKUPITEĽKA v Montichiari, podobne ako predtým v Amsterdame, sa Mária predstavila ako Spoluvykupiteľka ľudstva. Tento titul má byť poslednou dogmou, vyhlásenou v tejto dobe na Konci časov. Mária sa zjavovala s troma ružami – bielou, červenou a zlatožltou, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou všetkých jej sôch, prostredníctvom ktorých sa kult Márie, Mystickej Ruži rozšíril po celom svete. Biela ruža znamená, že Mária je najčistejšia dcéra Boha Otca, Nepoškvrneným Počatím. Je súčasne obrazom  Božej múdrosti, svetla, čistoty, jednoty, poriadku, harmónie a tvorivej činnosti. Červená ruža vyjadruje, že Mária je Matkou Božieho Syna, Matkou Bolestnou, Matkou Milosrdenstva. Je skutočne obrazom Božej lásky, milosrdenstva, kráľovskej súdnej moci, kríža, spásy, Kristovej krvi. Zlatá ruža predstavuje Máriu ako Nevestu Ducha Svätého, Kráľovnú nebies a zeme, Matku Cirkvi, Matku mystického Tela Kristovho. Je súčasne obrazom Božej svätosti, Božieho majestátu, mocnej Božej pôsobnosti. Tak je v týchto troch ružiach symbolicky uzavretá celá mariánska teológie vo svojej zázračnej sile a bohatosti. Mária sama ju rozviedla v mnohých svojich posolstvách: Môj Syn Ježiš chcel, po svojom Zmŕtvychvstaní, aby som sa stala Matkou rodiacej sa Cirkvi. Spolu s Ježišom som v strašných a nevýslovných bolestiach počala na Kalvárii ako Matka a Spoluvykupiteľka. Ježiš, Syn Boží, ale tiež môj vlastný pravý Syn podľa tela, ma chcel za Spoluvykupiteľku i Matku svojho Mystického Tela. Toľko pohŕdania, urážok i otvorenej nenávisti, ktoré sa dnes po celom svete dostáva Márii a to dokonca i od svojich zaľúbených synov, nemá obdoby.

Mária je „svetlom Svetla“, „láskou Lásky,“ „životom Života“. Je púčikom rozvinutým uprostred Božej Trojice. Je „stromom života“, ktorý vypučal, rastie a rozkladá svoje úrodné vetvičky po celom svete.Duše vykúpené krvou jej krvi ju právom nazývajú Matkou a vzývajú ju pod týmto menom. Vytvárajú najkrajšiu a najvzácnejšiu ozdobu Otcovho Domu. Ak je Mária Matkou rodiacou deti pre Nebeskú obec, vytvára spoločenstvo duchovne zrodených ľudí – Mystické Mesto, Nový Jeruzalem. Výsledným tvarom bude vláda Svätého Ducha, oznamovaná v mnohých mariánskych posolstvách. Svet, ktorý nutne príde uviesť Ježiš vo svojom druhom príchode ako Kristus Kráľ! A na Zem zostúpi Máriino Mystické Mesto, svet vnútorne duchovne prerozdelených ľudí. NOVÝ JERUZALEM. Preto k nám Mária najprv zostúpila ako ROSA MYSTICA.

!!piatok 12:00 HODINA MILOSTI - VYSIELAME NAŽIVO!! Zjavenia Panny Márie v Montichiari - Rosa Mystica 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás