Luz de María de Bonilla – posolstvá z neba pre dnešné časy

V súčasnej dobe sa internetom začali šíriť posolstvá katolíckej mystičky z Argentíny – Luz de Maríi de Bonilly. Posolstvá dostáva od Pána Ježiša, jeho Preblahoslavenej Matky Panny Márie a sv. Michala Archanjela. Tieto proroctvá obsahujú komentáre k aktuálnemu dianiu vo svete, upozornenia na nadchádzajúce udalosti vždy s prosbou o obrátenie a modlitby. Kto je táto žena? Sú posolstvá hodnoverné? Aké k nim zaujať stanovisko? Pripravili sme pre Vás preto článok, kde sa dozviete niečo viac o živote tejto mystičky a stigmatičky z Argentíny. V úvode článku nájdete súhrn informácií ako Cirkev pristupuje k súkromným zjaveniam a taktiež odporúčania ako takéto zjavenia rozlišovať.

Zvláštne upozornenie čitateľom

Súkromné zjavenia netvoria podstatný prvok viery, bez ktorého by nebol možný riadny náboženský život, ani nie sú na spásu duše potrebné.
Verejné Božie zjavenie je vo Svätom písme a v Tradícii a autenticky ho vysvetľuje Cirkev. Cirkev je jediná záväzná moc.

Nikto nesmie veriť alebo učiť to, čo sa nezrovnáva s učením katolíckej Cirkvi. To nie je
dovolené za nijakých okolností. Ba i správne náuky je potrebné učiť a rozširovať iba v duchu
cirkevného schválenia, alebo aspoň aby to boli náuky, ktoré Cirkev ani neschválila, ale ani
nezamietla.
Podľa tohto opatrenia je možné poznať, ktoré zjavenie pochádza z neba a ktoré je
plodom blúznivej ľudskej obrazotvornosti, alebo dokonca pochádza od diabla.
Je však isté, že Boh môže zjaviť a tiež skutočne zjavuje vyvoleným dušiam svoje priania a
pravdy aj také, ktoré Cirkev neučí. Pripúšťa sa tiež, že Boh v niektorých prípadoch tieto svoje
zjavenia zveruje vyvoleným osobám, aby ich oznamovali vyvoleným ľuďom. Tieto zjavenia
Boh obyčajne potvrdzuje potrebnými známkami a dôkazmi, ktoré uspokoja všetky
požiadavky opatrnosti. Prirodzene je to Bohu milé, keď zjavenia, ktoré On sám potvrdil
potrebnými dôkazmi, že majú nebeský pôvod, sa dáva rozumná ľudská viera, a že Ho
zarmucuje zatvrdilosť a nedôvera k pravdám zjaveným súkromne. Kde však nie je dosť
zjavných dôkazov, alebo keď Cirkev svätá dáva najavo priame alebo nepriame odmietnutie
alebo neschválenie takých zjavení, tu by bolo pochabé, ba i úplne nesprávne, keby sa im
verilo
.


Úplné zjavenie

Cirkev ešte nikdy neschválila úplne a verejne žiadne súkromné zjavenie, ani nikdy neschváli,
pretože tým by sa to zjavenie stalo akýmsi dodatkom k učeniu, ktoré nám zanechal Kristus.
Cirkev mlčky a nepriamo schválila mnohé súkromné zjavenia, medzi ktorými sú tiež tie, ktoré
napísala ctihodná služobnica Božia sestra Mária od Ježiša z Agredy. Toto jej dielo, nazvané
Mesto Božie – „Ciudad de Dios“ – neobyčajne vyniká nad iné podobné spisy veľkým počtom
ľahko pochopiteľných a spoľahlivých dôkazov o Božom pôvode.
Biblia nám však kladie otázku, či sú ešte aj iné knihy a spisy, napísané s nadprirodzenou
pomocou Božou? My však dobre vieme, že také spisy nikdy nebudú natoľko dôležité ako
Biblia, lebo Biblia obsahuje hlavné zjavenie Božie, dané ľudstvu všetkých stavov a vyhovuje
jeho potrebám až do skončenia sveta.

Pole je rozsiahle

Zrejme však ostáva ešte veľmi rozsiahle pole právd, ktoré ľuďom nie sú dostatočne známe a v
Biblii nie sú napísané. Poviete snáď: Veď pravé náboženstvo obsahuje všetko. Áno, tak je.
Učenie a náboženské prisluhovanie osobami k takej službe ustanovenými, zachovávanie
náboženských prikázaní a dobrý príklad osôb vynikajúcich cnostným životom, spisy založené
na pravdách náboženských sú obyčajné prostriedky pre rozširovanie pravdy a vedúce ku
spáse. Napriek tomu však dejiny dokazujú, že Boh vo zvláštnych prípadoch dovoľuje
vyvoleným osobám nazrieť hlbšie do zriadení a nadprirodzených právd, ktoré – ak sú napísané
podľa Jeho priania, sám Boh dáva ako ďalší prameň vedomostí a celkom správne sa môžu
považovať za pravdivé súkromné zjavenia.

Znaky klamu

Minulé storočia takpovediac oplývajúce spismi, o ktorých sa rozhlasovalo, že sú napísané na
základe Božieho zjavenia alebo vnuknutia. Mnohé z nich sú úplným podvodom a javia jasné znaky vedomého alebo nevedomého preludu a klamu. Mnohé sa zdajú byť povahy
nadľudskej, nepochopiteľnej, ale súčasne ich pôvod a povaha neobsahuje nič božské , ani
prospešné, čo zrejme dokazuje, že okrem ľudskej slabosti, omylov a zloby, nájdu si často
cestu do takých spisov nekalé, vierolomné snahy a zlomyseľnosť.
Staroveké čarodejníctvo a
kúzelníctvo i moderný špiritizmus majú korene v takých klamne nadprirodzených spisoch.

Dôležité je dôkladné vyšetrenie

Bolo by veľmi pochabé, keby sa nežiadalo dôkladné vyšetrenie všetkého, čo sa prehlasuje za
súkromné zjavenie.
S potešením možno povedať, že ľahko sa dá spraviť bezpečná a neklamná
skúška. Je potrebné iba zistiť charakter a snahy spisovateľa a výsledok alebo smer jeho
písania.
Mohamed sa ukázal ako dynamický dobrodruh, jeho korán je zľahčovaním židovstva
aj kresťanstva a usadil sa na ľudstve ako škodlivá smeť, kaziaca civilizáciu. Jozef Smith a
jeho spolupracovníci sa zvrhli na odbojných buričov a vrahov. Ich kniha o mormonizme je
smiešny falzifikát a základ fanatickej dvojzmyselnej bohovlády. Fakír Dowie, ktorý sa
vydával za proroka, skončil ako pomätenec v zbankrotovanom Zione, napriek tomu, že
príbuzným zanechal milióny. Klamná Eddyová divoko zostavila výstrižky z Biblie, ku ktorým
pridala útržky budhizmu, brahmanizmu a jasnovidectva a výsledok tejto zmiešaniny rozdáva
nemysliacim nasledovníkom, ktorí si prajú, aby jej nezmyselné učenie bolo dosť silne a
udržalo ju nekonečne pri živote, alebo ju vzkriesilo k životu po jej smrti.
Či nepoznáme ľahko klamstvo v takých „zjaveniach“? Napriek tomu si títo ľudia prisvojujú
dar božských zjavení a často si prisvojujú údaje, naznačujúce zdroj informácií a tiež klamstva,
ktorý nemá ľudský pôvod. Zhubné prejavy špiritizmu a úžasné informácie médií nie sú nič
iné, než obratné výkony rúk alebo vymyslené klamanie. Niektoré z nich nemožno vysvetliť
ináč, než že sú uskutočňované zlými duchmi.

Iný doklad pre súkromné zjavenia

Či by nebolo nerozumné, keby sme uznávali za možný styk so zlými duchmi alebo s dušami
zomrelých, zatratených i iných (čo pripúšťajú i dobre zmýšľajúce osoby) a pri tom odopierali
možnosť takých stykov s duchmi dobrými alebo duše s Bohom? Kto by sa odvážil takto
obmedzovať moc samého Boha? Nestačí poukazovať, že každé spojenie s Bohom a dobrými
duchmi je vyhradené iba verejným úradom pravého náboženstva. Nie je to tak. Svätý Pavol
videl veci, ktoré sa neodvážil povedať, hoci o iných svojich zjaveniach písal ochotne. Náuka o
Nepoškvrnenom Počatí a o neomylnosti bola mnohokrát zjavená súkromne, prv než o nej
úradne rozhodli a prijali ju ako absolútnu pravdu, ktorú uznávali všetci rozumne zmýšľajúci
ľudia.
Kto bol opatrnejší a prezieravejší, prv než tieto pravdy boli potvrdené verejným
prehlásením: či tí, ktorí odopierali veriť týmto pravdám len preto, že boli zjavené súkromne,
alebo tí, ktorí také zjavenia skúmali a keď zistili, že z ľudského stanoviska sú vierohodné a
neprotivia sa učeniu Cirkvi Svätej a prijali ich ako pravdy Bohom zjavené? Myslím, že
poslední boli značne pokročilejší a osvietenejší vo viere, než predošlí, ktorí zotrvávali vo
svojom odpore a nedôvere k súkromným zjaveniam.

Pravdu a klamstvo ľahko rozoznáme

Keď zistíme, že autor súkromného zjavenia je verný v pravom náboženstve, ktoré nám Boh
dal, že má príkladný a bezúhonný život, jeho písomné práce sa neprotivia učeniu
obsiahnutému v Biblii a tomu, ktoré nám podáva Cirkev Kristova, že nie je sebecký, netúži po
peniazoch a inom majetku, že jeho spisy povzbudzujú ku snahe autora po dokonalosti rovnako ako jeho čitateľov, že jeho spisy Cirkev nezavrhla – a keď jeho informácie vedú k
vyšším cieľom, alebo priamo ku spojeniu s vyšším životom, nemáme príčinu také jednanie a
spisy bez rozmýšľania zavrhovať a považovať za klamné.
Pri dôkladnejšej pozornosti sa
zaiste ukáže, že sú to dobré súkromné zjavenia. Vieme však, že aj takým dobrým zjaveniam
sa nemá prisudzovať taká viera, aká sa vyžaduje na uverenie pravdám obsiahnutým v Písme
svätom. Keď sa však nejaké také spisy dožadujú naprostej viery, znamená to, že to nie je
dobré zjavenie a máme ho zavrhnúť ako klamné a nepravé.

Zdroj: Mária z Agredy, Mystické Mesto Božie – preklad z r. 1994, str. 5-7

Zjavenia Luz de Maríi de Bonilly podliehajú cirkevnému skúmaniu. Nakoľko stále trvajú, nie je možné definitívne zjavenia potvrdiť ani vyvrátiť. V roku 2017 udelil knihám s jej posolstvami imprimatur Juan Abelardo Mata Guevara SDB, titulárny biskup v nikaragujskom Estelí. Posolstvá Luz de Maríi zatiaľ neobsahovali informácie, ktoré by boli v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi. Posúdenie pravosti týchto zjavení však patrí Cirkvi. My sa pri náležitej poslušnosti podrobujeme a akceptujeme rozhodnutie cirkevných autorít.

Luz de María de Bonilla

Luz de María de Bonilla je katolícka mystička, augustiniánka tretieho rádu a stigmatička z Kostariky. Momentálne žije v Argentíne. Vyrastala vo veľmi zbožnej rodine, ktorá sa vyznačovala veľkou oddanosťou k Eucharistii. Ako dieťa zažila nebeské návštevy svojho anjela strážneho a Preblahoslavenej Matky, ktorých považovala za svojich spoločníkov a dôverníkov. V roku 1990 sa zázračne uzdravila z choroby. V tom istom čase ju navštívila Preblahoslavená Matka, od ktorej Luz de María prijala nové povolanie verejne hovoriť o svojich mystických zážitkoch. Onedlho začala upadať do hlbokej extázy. Stávalo sa jej to nielen v prítomnosti rodiny – jej manžela a ôsmich detí, ale aj blízkych ľudí, ktorí sa u nej začali schádzať pri modlitbe. Vytvorili tak modlitbové centrum, ktoré ju dodnes sprevádza.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Po rokoch, keď sa celkom odovzdala do Božej vôle, začala Luz de María znášať bolesti kríža, ktorý nesie na svojom tele aj duši. Povedala, že sa to prvýkrát stalo na Veľký piatok: „Náš Pán sa ma spýtal, či chcem mať podiel na jeho utrpeniach. Odpovedala som kladne. Po dni nepretržitej modlitby sa mi potom v noci zjavil Kristus na kríži. Zdieľal so mnou svoje rany. Prežívala som neopísateľnú bolesť. Napriek tomu viem, že aj keby to bolo akokoľvek bolestivé, nie je to celá bolesť, ktorú Kristus naďalej znáša pre ľudstvo.“

Jej rany sú väčšinou neviditeľné, ale nie menej bolestivé. Počas roka sa niekoľkokrát stanú viditeľnými. Zakaždým, keď s ňou Kristus zdieľa viditeľné vyjadrenie svojho umučenia, upadá Luz de María do
hlbokej extázy, po ktorej nasledujú prejavy utrpenia. Rany na rukách, nohách, boku a hlave sa stanú viditeľnými. Občas jej z očí padajú krvavé slzy. Celá miestnosť sa naplní príjemnou vôňou. V tomto stave zostáva jednu až niekoľko hodín. Keď sa to skončí, jej rany sa zahoja a telo sa jej úplne zregeneruje. Zostane len krv, ktorú preliala.

Od 19. marca 1992 sa s ňou začala pravidelne rozprávať Preblahoslavená Matka. Odvtedy dostávala väčšinou dve posolstvá týždnne, príležitostne len jedno. Posolstvá pôvodne prichádzali ako vnútorné vnuknutia. Po nich nasledovali zjavenia Panny Márie, ktorá jej prišla opísať osobné poslanie. „Nikdy som nevidela toľko krásy,“ povedala vizionárka o Máriinom vzhľade. „Je to niečo, na čo sa nedá zvyknúť. Zakaždým je to ako po prvýkrát.“

O niekoľko mesiacov neskôr ju Panna Mária a svätý archanjel Michal vo videní predstavili nášmu Pánovi. Po istom čase sa s ňou Ježiš a Mária rozprávali o nadchádzajúcich udalostiach, napríklad o varovaní. Posolstvá boli najprv súkromné a neskôr verejné. Na Boží príkaz ich mala oznámiť svetu. Posolstvá hovoria o Božej láske, milosrdenstve a jeho spravodlivosti vo forme očisťovania, ktoré muselo prísť pre našu neposlušnosť. Súčasný človek premieňa sám seba na svoj vlastný bič. Toto poslanie zaviedlo Luz de María do rôznych krajín – najmä v Latinskej Amerike, kde robí rozhlasové rozhovory a prednáša na konferenciách. Je povolaná neustále cestovať a definuje sa ako „občianka sveta“. Vďaka jej práci sa modlitby a evanjelium šíria do celého sveta. Kristus ju varoval pred prenasledovaním, nespravodlivosťou a ohováraním, ktoré zažije od ľudí. Mnohí nielenže odmietnu posolstvá, ktoré oznamuje, ale budú sa neúnavne usilovať zničiť a zdiskreditovať jej službu. Luz de María to prijíma s vedomím, že ako jeho nástroj musí kráčať tou istou cestou, ktorou na zemi kráčal Kristus: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal“ (Jn 13,16).


Slovami vizionárky: „Preblahoslavená Matka nás žiada, aby sme úplne porozumeli tomu, čo znamená byť kresťanom. Nie je to niečo, čo sa obmedzuje len na modlitbu. Nemáme to chápať iba ako historické dedičstvo. Musíme žiť zjednotení s Kristom. Musíme žiť a pracovať podľa Božej vôle. Hovorí mi, aby som sa nemodlila prázdne a opakujúce sa modlitby. Nemám sa modliť nepozorne. Mám sa modliť za užšie a dôvernejšie spojenie s Pannou Máriou. Vďaka tomu získa modlitba nekonečnú hodnotu. Tiež nás žiada, aby sme poznali Krista a uznali ho za svojho Pána. Preto nás Kristus volá, aby sme študovali Sväté písmo. Nehovorme áno tomu, čo nie je Božia vôľa. V posolstvách mi bolo povedané, že nemôžeme povedať, že máme vieru, ak nekonáme s dobročinnosťou, láskou, úctou, porozumením a nádejou. Žiť s vedomím, že sme Božie stvorenia, znamená práve toto.“

Mnoho proroctiev, ktoré Luz de María dostala, sa už splnilo. Bol medzi nimi aj útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku, ktorý jej bol oznámený osem dní vopred. V posolstvách Ježiš a Mária vyjadrili hlboký smútok nad neposlušnosťou človeka voči Božiemu zákonu. To človeka vedie k spojenectvu so zlom a konaniu proti Bohu. Súčasne varujú svet pred nastávajúcimi súženiami: komunizmus a jeho prichádzajúci vrchol; vojna a použitie jadrových zbraní; znečistenie, hlad a mor; revolúcia, sociálne nepokoje a mravná skazenosť; rozkol v Cirkvi; pád svetovej ekonomiky; verejné vystúpenie a nadvláda antikrista nad svetom; naplnenie varovania, zázraku a trestov; pád asteroidu a zmena pozemskej geografie a mnohé iné súženia. Toto všetko nemá človeka vystrašiť, ale pobádať, aby obrátil svoj pohľad smerom k Bohu. Nie všetky Božie posolstvá sú katastrofy. Existujú viaceré vyhlásenia o obrodení pravej viery, jednote Božieho ľudu, víťazstve Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a poslednom víťazstve Krista, Kráľa vesmíru. Vtedy už nebudú existovať žiadne rozdelenia. Bude iba jeden ľud patriaci jednému Bohu. Od samého začiatku jej vnuknutí a videní zostal po jej boku o. José María Fernandez Rojas ako jej spovedník. Trvale s ňou spolupracujú ďalší dvaja kňazi. Posolstvá, ktoré dostáva, nahrávajú dvaja ľudia, potom ich prepisuje jedna rehoľníčka. Jeden kňaz robí kontrolu pravopisu a ďalší záverečnú úpravu posolstiev. Potom ich zverejnia na webovej stránke www.revelacionesmarianas.com. Tak ich oznamujú svetu. Posolstvá boli zozbierané aj do kníh, ktoré vyšli pod spoločným názvom Thy Kingdom Come (Príď kráľovstvo tvoje).

19. marca 2017 udelil knihám imprimatur Juan Abelardo Mata Guevara SDB, titulárny biskup v nikaragujskom Estelí. Jeho list znel:

Estelí, Nikaragua, 19. marca 2017
Slávnosť svätého Jozefa

Knihy, ktoré obsahujú „súkromné zjavenie“ z neba, ktoré dostala Luz de María od roku 2009 až do súčasnosti, mi boli dané na príslušné cirkevné schválenie. S vierou a záujmom som tieto knihy pod ná-
zvom Thy Kingdom Come skontroloval. Dospel som k záveru, že sú pre ľudstvo výzvou, aby sa vrátilo na cestu, ktorá vedie k večnému životu. Tieto posolstvá sú povzbudením z neba v týchto časoch, kedy si musíme dávať pozor, aby sme nezablúdili od Božieho slova. Náš Pán Ježiš Kristus a Preblahoslavená Panna Mária vedú prostredníctvom zjavení Luz de María kroky, dielo a skutky Božieho ľudu. Robia to práve v týchto časoch, kedy sa ľudstvo musí vrátiť k učeniu obsiahnutému vo Svätom písme. Posolstvá v týchto knihách hovoria o duchovnosti, Božej múdrosti a morálke pre tých, ktorí ich prijímajú s vierou a pokorou. Preto vám ich odporúčam čítať. Rozjímajte o nich a uvádzajte ich do praxe. Vyhlasujem, že som nenašiel nijaký doktrinálny omyl, ktorý by bol v rozpore s vierou, morálkou a dobrými zvykmi. Týmto publikáciám udeľujem imprimatur. Spolu so svojím požehnaním vyjadrujem svoje najlepšie želanie, aby tu obsiahnuté „slová z neba“ rezonovali v každom stvorení dobrej vôle. Prosím Pannu Máriu, Matku Božiu a našu Matku, aby sa za nás prihovárala, aby sa naplnila Božia vôľa „ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10).

Imprimatur
Juan Abelardo Mata Guevara SDB
Hlavný biskup v Estelí v Nikarague

Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! (1Tes, 5 19-22)

podporte nás sdzr

Slová o varovaní

Posolstvo zo 16. februára 2010 od Ježiša Krista

„Moja matka oznamuje po celom svete a v priebehu času, čo je práve teraz na obzore. Nevolám vás zo strachu, ale z lásky. Rovnakým spôsobom, ako som sa dal za vás, prídem ku každému človeku so svojím milosrdenstvom. Uvidíte svoje skutky, hoci ich nebudete chcieť vidieť; budete cítiť urážky, hoci ich nebudete chcieť cítiť. Bude to varovanie v každom z vás; budete so mnou sami. Toto je láska kráľa, ktorý nechce, aby boli jeho vlastní stratení. Preto postupuje podľa svojho plánu.

Zveril som ti svoje slovo. Bez strachu ho oznám svojim bratom a sestrám. Dnes sú moji ľudia hrdinami. Sú odvážnymi dušami, veď dávajú svoj život za mňa. Moji ľudia vedia, že bojujú so svetom. Sú uväznení a musia vstať. Preto vás nenechám samých. Prídem a tí, ktorí neuverili, budú zahanbení.“

Posolstvo zo 16. júla 2011 od Ježiša Krista

„Milovaní, zostaňte v strehu. Znamenie na oblohe uvidia všetci. Môj kríž bude žiariť skrze moje rany. V okamihu všetko osvieti. Slnko bude robiť veľké znamenia. To, čo je pre človeka nepochopiteľné, sa odrazí na oblohe, aby uverili tí, ktorí neveria.“

Posolstvo z 21. októbra 2011 od Ježiša Krista

„Oznámenie varovania vyvoláva u niektorých ľudí smiech. Ale toto, deti, je pravda, rovnako ako slová mojej Matky, ktorá hovorí, že výroky Trojice sú pravdivé. Keď príde varovanie, budú tí, čo sa tomuto Božiemu výroku posmievali, pohltení svojím vlastným hriechom. Volali sme na nich, aby si uvedomili vážnosť chvíle, v ktorej žijú. Budú však stonať rovnako ako tí, ktorí si z Noema robili žarty. Varovanie, vesmírne a duchovné, nečaká. Naplní sa. Pozývam svojich verných kňazov, aby vyzvali svoje stáda premýš-
ľať, rozpoznať a dôsledne sa vyhýbať hriechu. Hriech totiž zotročuje a vedie k večnej smrti.“

Posolstvo z 3. marca 2013 od Preblahoslavenej Panny Márie

„Ako blízko tejto generácii je varovanie! A koľkí z vás ani nevedia, čo je to varovanie! V týchto časoch sa mojim verným nástrojom a môjmu prorokovi [Luz de María] posmievajú tí, čo sa považujú za odborníkov na spiritualitu, tí, čo oslovujú milióny duší prostredníctvom masmédií. Zavádzajú ich a skrývajú pravdu, lebo ja [Mária] odhaľujem vôľu Trojice. Vôľu Trojice, ktorá už bola vyjadrená vo všetkých mojich zjaveniach počnúc dávnymi dobami.

Varovanie nie je výmysel. Ľudstvo musí byť očistené, aby nepadlo do pekelných plameňov. Ľudia uvidia sami seba a v tom okamihu ich bude bolieť, že neverili. Zmätú však veľa mojich detí, ktoré sa nebudú môcť tak ľahko zotaviť, lebo bezbožní budú varovanie popierať a pripíšu ho novým technológiám.“

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek


Posolstvo z 12. augusta 2019 od Ježiša Krista

„Moja láska zostáva otvorená pre každého, kto ma chce nasledovať. Deti, musíte byť živými svedkami mojej lásky a dobroty pre svojich bratov a sestry.

Toto nie je čas nárekov. Ten okamih príde čoskoro. Toto je okamih rozhodnutia, v ktorom bude každý človek požehnaný mojím milosrdenstvom, aby rad za radom videl hriechy, ktorých sa za celý život dopustil, či už vyznané alebo nevyznané. Tak uvidí to dobré, čo neurobil, a to zlé, čo urobil, všetky svoje hriechy zanedbávania, celý príbeh svojho života. Tí, ktorí konajú a správajú sa voči svojim blížnym na moju podobu a konajú pokánie z celej svojej sily, moci, pocitov a vyznávajú svoje hriechy s pevným od-
hodlaním napraviť sa, tieto moje deti zažijú varovanie tak, ako ho zažije každý človek. Bude však menej intenzívne ako u tých, čo sa váľajú v bahne hriechu svojou neposlušnosťou a ignorujú moje volania, volania vašej Matky a môjho svätého archanjela Michala. Moje deti, chcem, aby ste boli úprimní, a preto sa zo svojich pádov musíte poučiť. Musíte sa poučiť, aby ste mohli vstať, aby ste boli v úkryte môjho milosrdenstva preniknutí mojou láskou a lás- kou k blížnemu. Musíte sa poučiť, aby ste boli spasení ako kajúci zločinec. Je preto nevyhnutné, aby ste prosili o odpustenie a naučili sa odpúšťať.“

Skúsenosť Luz de María de Bonilla s osvietením svedomia

Vizionárka Luz de María de Bonilla prežila skúsenosť varovania jedinečným spôsobom. Nepodstúpila ho totiž vo svetle svojich vlastných hriechov, ale tak, ako by ho zažil človek, keby bol v smrteľnom hriechu a nepripravený. Luz de María opísala túto skúsenosť vlastnými slovami:

Náš Pán mi dal veľmi zvláštnym spôsobom pochopiť, že sa k zemi blíži kométa. Uvidí ju celé ľudstvo, čo vyvolá paniku. Mnoho ľudí prinúti ísť na spoveď, ale nie preto, že by chceli konať pokánie. Na oblohe sa potom objaví znamenie, „kríža“. Niekoľko dní budú ľudia s vierou cítiť potrebu vyznať svoje hriechy a konať pokánie. Zvyšok povie, že to spôsobili ľudia, a obrátia sa proti Katolíckej cirkvi. Budú hovoriť, že je to podvod na vystrašenie ľudstva. Na zemi budú zemetrasenia. Uprostred tohto zmätku príde
varovanie, ktoré mi náš Pán dovolil čiastočne zakúsiť v jednu stredu v Pôstnom období v roku 2008. Popíšem to takto:
Vo svojom vnútri som cítila úzkosť. Moje srdce začalo rýchlo biť, ako keby sa ku mne niečo približovalo. Nevedela som, čo to je… Muselo to byť niečo strašné, niečo hrozné, čo som nedokázala zistiť. Vedela som len to, že sa niečo stane. V tomto stave som bola asi dvadsať minút. Potom začala narastať moja úzkosť. Začala som mať pocit, akoby ma moja duša opúšťala. Kúsok po kúsku som pociťovala strašnú samo-
tu, ktorá nielenže napĺňala moju duchovnú bytosť, ale aj moje fyzické telo. Potom sa osamelosť tak vystupňovala, až sa stala neznesiteľnou. Úzkosť ma prinútila chodiť sem a tam, pretože moja osamelosť rástla s každým okamihom. Bola som si úplne vedomá toho, že Boh nie je v mojej bytosti. Moja duša
bola pustá a strápená. Hľadala som útechu, ale nemohla som ju nájsť; osamelosť a prázdnota sa zväčšovali až do bodu, keď som si myslela, že zošaliem. Moja duša zostala bez Boha! Potom
sa vo mne ako vo filme začali odvíjať hriechy, možno najťažšie, aké by človek vôbec dokázal spáchať. Vnímala som – alebo skôr zažila som – ich všetky, pretože som ich cítila ako svoje vlastné.
Žila som ich. Cítila som to, čo prechádza mysľou a srdcom ľudí vo chvíľach utrpenia predtým, ako si vezmú život. Zažila som, čo cítia vo svojom vnútri. Prežila som to, čo cíti dieťa, keď jeho matka podstupuje potrat.

Cítila som zneužívanie, ktorého sa dopúšťajú ľudia, keď sú rozzúrení. Zažila som drogovú závislosť aj prostitúciu. V mojej duši sa jeden po druhom odvíjali všetky druhy hriechov. Bola to strašná
úbohosť. Cítila som, že môžem odísť preč, lebo ma Boh opustil. Žila som „v úplnej neprítomnosti Boha“. Je to strašná prázdnota, ktorú nič nedokáže vyplniť. Tu na zemi ľudia hrešia a konajú pokánie, ale bremeno urážky, ktorú spôsobuje hriech, tu necítime.

Tu na zemi totiž máme Božiu prítomnosť.

Pre tých, ktorí nežijú s Bohom, bude varovanie neúnosným okamihom. Duše by sa napokon mohli ocitnúť v rukách diabla, ktorý ich so svojimi démonskými légiami obkľúči, obviní ich z hriechov
a povie, že im Boh neodpustí. Pre tých, ktorí sú vlažní, to bude chvíľa pokánia a milosti. Keď
totiž pochopia svoje chyby, budú prosiť o odpustenie a obrátia sa. Tí, čo sú v stave Božej milosti, budú naplnení prítomnosťou Ducha Svätého.

Tí, ktorí neveria, vysvetlia túto udalosť vedeckým spôsobom, aby bolo ľudstvo aj naďalej v omyle. Hriech sa zväčší [pre tých, ktorí odmietajú Boha a jeho varovanie] a dôjde k prenasledovaniu.

Od toho dňa sa môj život zmenil. Počas varovania nás Boh upozorní na hriech. Na ten deň nikdy nezabudnem. Plakala som v tých okamihoch, keď som necítila Boha. Nemohla som ani len
premýšľať, pretože neprítomnosť Boha všetko prevyšuje. Vnímala som len prázdnotu. Cítila som vo svojom tele hriechy, ktoré ma jeden po druhom zaplavovali.

V čase písania tohto posolstva a vždy, keď o ňom hovorím, plačem. Plačem, pretože už len spomienka na túto udalosť tak veľmi bolí. Prosím nášho Pána, aby mi už nedovolil znova to precítiť. Myslím si, že by som to nedokázala ešte raz vydržať.

Toto je moja osobná skúsenosť s varovaním, záznam mojej skúsenosti utrpenia s Ježišom. Povedal mi, že toto pocíti počas varovania veľa duší. Je to len kvapka toho, čo on prežil v Getsemane pre naše hriechy.

Spracovala: Natália Senderáková

Spracované z knihy Christine Watkins – Varovanie, ktorú si môžete zakúpiť tu: https://www.zachej.sk/produkt/35265/varovanie/

Luz de María de Bonilla - posolstvá z neba pre dnešné časy 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás