Gender studies (Rodové štúdie) – veda alebo manipulácia?

Rozhovor s kňazom prof. Piotrom Roszakom, Navarská univerzita, Pamplona, Španielsko.
Gender-studies-veda-alebo-manipulácia-60-OK-MH-obr-3-wiki-Prof.-Piotr-Roszak-1024x683


Tomasz D. Kolanek: Svätý Tomáš Akvinský, svätý Ján Pavol II. a mnoho ďalších svätých nás učilo, že niet viery bez rozumu a niet rozumu bez viery. Čo sa stalo, že čoraz viac univerzít odmieta vieru a rozum v prospech nových ideológií?

Prof. Piotr ROSZAK: Je to proces, ktorý trvá už mnoho rokov a v súčasnosti sme svedkami jeho pokračovania. Nesúvisí to však s nejakou jednou konkrétnou udalosťou, ale je to dôsledok mnohých hlavných a vedľajších faktorov.

Niet pochýb o tom, že došlo k rozbitiu celkového obrazu sveta, na ktorého základe vznikali univerzity. Bolo to preto, lebo do popredia sa dostali dekonštruktivistické prúdy, teda také, ktoré sa pokúšali narušiť vzťah medzi vierou a rozumom, a ideálom modernej vedy sa stalo pragmatické panovanie nad prírodou.

Nezabúdajme, že vedu, ktorá dáva odpoveď na otázku ako sa niečo deje, alebo ako sa to dá vysvetliť, musela doplniť viera a až potom bolo možné získať komplexný obraz skúmaného problému, teda odpovedať na ďalšie otázky: prečo sa javy dejú a aký je ich význam? Puzzle treba skladať nie formou pokusu a omylu, ale podľa istého vzoru.

Pokus ovládnuť svet za cenu, že ho vidíme len jednorozmerne, viedol k tomu, že niektoré procesy sa presadili aj na univerzitách, kde došlo k významným zmenám, vďaka ktorým sa veda, bohužiaľ, stala v čoraz väčšej miere poplatnou ideológii, čo znamená, že na prvé miesto nebola snaha poznať pravdu, vrátane tej, ktorá rozum presahuje, ale nikdy s ňou nie je v protiklade, v prospech zmien v spoločenskom, kultúrnom, intelektuálnom živote atď., zmien, ktoré nie sú odôvodnené objektívne, iba ideologickými požiadavkami, ktorými chcú ovplyvňovať myslenie ľudí a podmaniť si všetky oblasti života vrátane tej, ktorá je hlavnou oporou slobody, ako je náboženstvo. Akosi napodiv ideológie vždy útočia na náboženstvo, akoby ono bolo najväčšou prekážkou budovania nového človeka a sveta.

Je tu nejaký priestor pre pravdu? Ak áno, čo je to pravda?

Pravda nie je čosi, čo si vytvárame podľa vlastných rozmarov, ale čo poznávame a čítame zo sveta, ktorý stvoril Boh. Bohužiaľ, v kultúre, v ktorej sa dnes nachádzame, sa dá bezpečne povedať, že pre mnohých ľudí je pravda iba obyčajným názorom bez akéhokoľvek odôvodnenia alebo iba subjektívnym emocionálnym pocitom, ktorý nemožno hodnotiť či posudzovať. Devalvácia pravdy má však katastrofálne následky pre život spoločnosti, v ktorej nie je nič isté. Vie to každý vodič na ceste, pretože pocity a emócie nemôžu riadiť cestnú premávku.

Prečo je Absolútna Pravda, ktorou je Kristus Ukrižovaný, Pravda s veľkým „P“, nahradená emocionálnou pravdou, názorom, pravdou malým „p“?

Na túto otázku odpovedal sv. Ján Pavol II. v encyklike Fides et ratio. Pápež pomocou metafory reťazí, do ktorých sa rozum necháva spútavať, ukázal, ako sa Pravda degraduje, nahrádza, ničí. Pán Boh má byť postupne odsunutý do úzadia a potom buď zabudnutý alebo nahradený niečím, čo má praktický účel, čo je výrazom čistého pokroku alebo falošnej predstavy rovnosti a tolerancie.

Takýto prístup znamenal, že mnoho univerzít sa prestalo pýtať na najdôležitejšiu, absolútnu Pravdu, bez ktorej všetky prvky nášho života, ktoré denne objavujeme v jednotlivých vedách, nemajú význam.

Prečo v súvislosti s týmto všetkým vznikli rodové štúdie? Čo hľadajú a prečo to nemá nič spoločné s Absolútnou Pravdou?

V prípade ideológie gender, ktorá sa pod rúškom vedy presadzuje na univerzitách a akadémiách, máme do činenia s úplne novou verziou protikresťanského projektu sveta.

Treba priamo povedať, že gender je ideologický projekt vyrastajúci priamo z kultúrneho marxizmu, ktorý nehľadá pravdu, iba nepriateľov, čo je v revolúcii obvyklé. Je to triedny boj vo forme boja pohlaví.

Cieľom rodovej ideológie je podkopať a zničiť všetko, čo bolo po stáročia základom civilizácie. Je to pokus odpútať človeka od všetkej reality – hmotnej a duchovnej – a budovať svet na základe emócií, pocitov a libida. Je to prázdna ulita, ktorá v sebe nemá žiadny obsah a pod vznešenými heslami slobody, rovnosti, tolerancie buduje svet založený na rozdelení, nerovnosti a nenávisti, na otroctve vlastných rozmarov.

Opakujem: gender studies sú ideologická manipulácia, ktorá nemá nič spoločné s Pravdou, či lepšie povedané, má s ňou spoločné to, že bojuje proti nej a útočí na všetkých, ktorí ju bránia. Neslobodno však ustupovať, ani sa vzdávať. Prvou líniou zápasu sú základy, na ktorých bola postavená naša civilizácia. Tieto základy sú dnes bombardované teóriami, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie, a cieľom týchto snáh je dekonštruovať všetko, čo sme doteraz poznali. Ale to nie je cieľ, to je prostriedok na dosiahnutie cieľa… Preto sa treba pozrieť na to, čo chce rodová ideológia budovať, akého človeka.

Gender studies (Rodové štúdie) - veda alebo manipulácia? 1
Zdroj: Flickr

Nakoniec, v západnom svete už sú kresťanské univerzity, na ktorých sa študentom prezentuje genderová ideológia a na túto tému sa uskutočňuje výskum…

A to ukazuje, že sú kresťanské iba podľa mena. Písmo hovorí priamo: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)

Cirkev už roky opakuje, že ideológia gender je nezlučiteľná s kresťanstvom a všetky výchovné predstavy v rámci tejto teórie neprispievajú k výchove človeka v duchu pravdy, dobra a krásy. Jedinými kritériami, ktoré používa rodová ideológia, sú – ako som už spomenul – emócie, pocit byť niekým, a libido.

Bohužiaľ, nástup rodovej ideológie na univerzitách posunul protikresťanskú revolúciu na vyššiu úroveň. Teraz sa pokúšajú tomuto neomarxistickému diskurzu dodať ešte väčšiu dôveryhodnosť, a tak ho prepašovávajú aj na kresťanské univerzity. Je to jednoducho rafinovaný podvod, ktorý odmieta elementárnu logiku a biológiu a zavádza sémantický chaos. Pretože muž povie, že je žena. Dobre, a čo ďalej? Otehotnie? Žena povie, že je muž, a začne produkovať spermie? Veď to je predsa úplne odtrhnuté od reality. Cieľ je však jednoduchý: Všetkými možnými prostriedkami obrátiť svet hore nohami, aj keby to malo viesť k jeho úplnému zničeniu.

Prednášate Navarskej univerzite v Pamplone. Máte nejaké signály o tom, čo sa deje na rodových štúdiách v Španielsku?

Nie je tam nič originálne – gender ideológovia sa usilujú zničiť kresťanstvo a latinskú civilizáciu podľa podobnej schémy. Podľa môjho názoru je lepšie venovať pozornosť ďalším dvom aspektom: na jednej strane máme rozhodujúcu reakciu Cirkvi. Na druhej strane mediálnu kampaň proti všetkým kritikom rodovej ideológie.

Ukazuje sa, že hovoriť pravdu a ukazovať, že gender nie je veda, ale ideológia a manipulácia, je podľa ľavicových kruhov takmer trestný čin, ktorý treba prísne trestať. Stojí za zmienku, že ľudia brániaci rodovú ideológiu veľmi často kriticky poukazujú na španielsku inkvizíciu v jej falošnej podobe. Mnohé nasvedčuje tomu, že svoje vedomosti o tejto téme čerpajú z Monty Pythonovho lietajúceho cirkusu a práve takýto osud by chceli pripraviť svojim ideologickým oponentom – v tomto prípade kresťanom.

Najdôležitejšie však je, aby sa Cirkev a kresťania nevzdávali, boli aktívni a trpezlivo vysvetľovali. Napríklad 8. marca tohto roku (2021) sa uskutočnila ďalšia kampaň prívržencov gender a extrémistických feministických hnutí pod heslom, že kresťanstvo zotročuje a rozdeľuje ľudí. V reakcii na túto provokáciu španielski katolíci rozmiestnili v mnohých mestách bilbordy a plagáty so slovami modlitby „Zdravas’ Mária“, v ktorých boli zdôraznené fragmenty „MATKA Božia“ a „MEDZI ŽENAMI“, čo jasne ukazuje, ako veľmi Cirkev ženy miluje a má v úcte, aké sú jedinečné. Ako odpoveď – slová modlitby anjela zo scény Zvestovania, ktoré hovoria samé za seba.

podporte nás sdzr

Ako reagujú Španieli na rodovú ideológiu?

V Španielsku dominuje diskusia o rovnosti alebo skôr pseudo-rovnosti. Pretože samotná rovnosť, ak sa na ňu pozrieme klasickým spôsobom, predsa nie je čosi zlé. Rovnosť pred zákonom, rovnosť pred Bohom – to je predsa fundament. Problém začína, keď ju deformujú a skresľujú ideológovia útočiaci na identitu človeka, pretože podľa nich rovnosť musí byť totálna – ľudia musia rovnako myslieť, robiť to isté, rovnako zarábať, rovnako vlastniť – až na niekoľko privilegovaných skupín, ktoré si zaslúžia viac, „pretože je to tak“.

Našťastie v Španielsku existuje veľa ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo sa stalo a tiež ktorým smerom sa uberá táto podivná revolúcia. Snažia sa budovať kultúru a inštitúcie, ktoré budú odovzdávať skutočné hodnoty. Okrem toho sa kresťania v Španielsku, ktorí sú proti rodovej ideológii, zviditeľňujú a ich odpor je zreteľnejší. Odvážnejšie a hlasnejšie odhaľujú ostatným Španielom skryté zámery rodovej ideológie a poukazujú na všetky absurdnosti genderistov. Kresťanstvo má o človeku a jeho zmysle života oveľa príťažlivejší naratív ako rodové teórie, je však dôležité, aby bolo o ňom jasne počuť v nezriedenej forme.

Je to veľmi dôležité, pretože stačí sa len zbežne pozrieť na aktivity rodových ideológov v Španielsku, aby sme videli, že ich hlavným cieľom je – zatiaľ – ešte viac vzdialiť ľudí od Boha a ešte väčšmi do nich hustiť protikresťanský model myslenia. Našťastie sa Španieli opäť zjednocujú, pretože cítia, že gender je zlo, ktoré treba prekonať dobrom a pravdou. Na plody si určite budeme musieť ešte počkať, sejba je však hotová, ale kresťanské prebudenie v Španielsku je fakt a treba ho podporovať.

Čo dáva rodová ideológia človeku? Môže predstaviť nejakú konkrétnu ponuku na základe jasného rozlišovania medzi dobrom a zlom?

V gender ideológii neexistuje klasicky chápané dobro a zlo. Dobrom je napríklad, keď jedna či druhá celebrita o sebe vyhlási, že je cis-meta-spirit-gender-queerom alebo iným predstaviteľom niektorého z 253 „rodov“. Zlom je to, že katolícka Cirkev hlása, že ľudia sú ženy a muži.

Kategória dobra a zla je odtrhnutá od všetkej logiky a reality. Všetko, čo nie je v súlade s rozmarom človeka, je zlo a každý, kto ukazuje pravdu, je bandita, ktorý v mene rovnosti a tolerancie v spoločnosti nemá miesto.

Prečo je to potom také príťažlivé?

Pretože rodová ideológia v skutočnosti ponecháva ľudí ich vlastným túžbam, čo sa im na prvý pohľad môže zdať príťažlivé a znak úplnej slobody – „Užívaj si, duša, peklo neexistuje!“ Z dlhodobého hľadiska však to všetko je neplodné, je to niečo, čo človeka nerozvíja, ale ho rozkladá a ničí.

Musíme o tom hovoriť, musíme bojovať za všetkých, ktorí sa nechali zviesť genderistami, pretože napriek všetkej zdanlivej slobode a tolerancii, ktorú genderisti a LGBT ideológovia propagujú, je konečným výsledkom ich konania deštrukcia a smrť tela i duše. Je to podvrh, ktorý však, postavený na svetlo, odhalí svoj zlovestný charakter. Bez ohľadu na to, ako sa zaklína realitou, aké klamstvá používa a ako manipuluje.

Pripomínajú sa slová jedného zo žalmov: „Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?“ (Ž 11,3)

Veru môže. Treba pripomínať, že nemožno stavať na piesku gender ideológie, že základ našej kresťanskej kultúry, aj keď neviditeľný, je osvedčeným a autentickým fundamentom slobody. Ale predovšetkým, že meradlom civilizácie je vždy vzťah k pravde – veľkí vedci sa dokázali vzoprieť móde a záujmom a dnes sme im vďační. Túto vášeň pre objavovanie pravdy, takú charakteristickú pre kresťanstvo, sa oplatí pestovať a nenechať sa zaskočiť ideologickými pascami.

Prevzaté z Christianitas

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás