DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU – 3. DEŇ

Božske srdce Ježišovo SDZR

(Prečítaj a uvažuj:)

Srdce Ježišovo je Srdce tvojho najláskavejšieho brata.

Článok viery je, že Ježiš Kristus je nám bratom. Ten istý Otec nebeský je Otcom jemu i nám. Otcom je z dojakej príčiny. Ježiš Kristus je opravdivý človek, ako aj my. Boh však je Otcom všetkých ľudí, ako sv. Pavol jasne hovorí v liste Efezanom (3, 15): „Od neho pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi.“ Ježiš je opravdivý Syn Boží, a my krstom sme dietkami toho istého Boha. Ježiš Kristus – medzi mnohými bratmi, je prvorodený – (Rím 8, 29). Keď je teda Ježiš Kristus naším bratom, má k nám i bratské srdce.

Toto dokazuje opravdivú lásku k nám. Učí nás, aby sme jeho Otca nazývali svojím otcom, ba čo viac, práve skrze neho stávame sa dietkami jeho Otca. Veď i ten, ktorý posväcuje, i tí, ktorí bývajú posvätení, všetci sú z jedného. Preto ich volá bratmi, keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom (Hebr 2, 11). A keďže nás miluje ako bratov a chcel nám pomôcť bratskou láskou, stal sa nám podobným vo všetkom . Chcel znášať bolesti a trápenia podobne ako my, aby mohol mať tým väčšie zľutovanie s nami. A preto sa musel vo všetkom pripodobniť bratom, aby bol milosrdný.. Lebo preto, že sám trpel a bol pokúšaný, môže pomáhať i tým, ktorí bývajú pokúšaní (Hebr 2, 17). Chce si konečne bratsky s nami podeliť otcovský majetok, dedičstvo, večné blahoslavenstvo, aby sme raz všetci spolu s ním prebývali u jeho Otca.

Povedz mi, či môže brat bratovi viac lásky, viac dobrého preukázať, ako nám preukázal Ježiš? Či nemá k tebe Srdce ozaj bratské?

S milujúcim bratom zhovárame sa úprimne. Keď sme upadli do dlhov, a on má z čoho platiť, prosíme ho, aby nám pomohol; ak sme si rozhnevali otca, poprosíme láskavého brata, aby nám ho zas naklonil a vyprosil odpustenie. keď upadneme do akejkoľvek biedy, ideme sa požalovať bratovi a očakávame s istotou, že nám podľa možnosti pomôže. Urob to teda aj ty, so svojím nekonečne láskavým bratom, Ježišom Kristom. Pritúľ sa mu k Srdcu a povedz mu, že si jeho bratom a on tvojím.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní, najbohatšie Srdce Ježišovo!

Ponížené ťa vzývam, chválim, velebím a milujem. Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celá svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi…

(Tu si pomysli, čo si žiadaš a potom pokračuj: )

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.

Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. – Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

zmiluj sa nad nami

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

zmiluj sa nad nami

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

Zdroj: https://www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-bozskemu-srdcu-jezisovmu-1-den/

DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU VYVRCHOLÍ ZASVÄTENÍM SA BOŽSKÉMU SRDCU SKRZE RUKY PANNY MÁRIE A OSOBNÝM UZNANÍM JEŽIŠA KRISTA ZA NÁŠHO PÁNA A KRÁĽA 24.6. o 19:30 BUDEME NAŽIVO VYSIELAŤ Z LITMANOVEJ!!

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás