BOŽIA VÝZBROJ – DUCHOVNÝ ODEV, ktorým UBRÁNIŠ SEBA, svoje MANŽELSTVO a DETI

🥷 Dennis McManus tvrdí: ,,Ak nie si bojovník, budeš obeťou.“ Kedysi som sa stránil celej tej myšlienky ,,identity bojovníka“, až kým som pred rokmi sám nezistil, ako zlí duchovia útočia na mňa a na moju rodinu. Rozhodol som sa nosiť Božiu výzbroj, aby som ubránil seba, svoje manželstvo a deti. A to aj napriek tomu, že Božia výzbroj dnes nie je v móde, ale pre katolíckeho bojovníka je to ten najslávnostnejší odev, ktorý je vyrobený z bielych nití božskej lásky prepletených s červenkastými niťami Baránkovej krvi. Takýto odev nie je z nášho sveta aj keď ho nosí človek v tomto svete.

✝️ Počas exorcizmov vidíme boj o dušu človeka. Otec Candido Anantini, passionista, sa raz počas jedného exorcizmu opýtal zlého ducha: ,, ,Koľko vás je?‘ Zlý duch odpovedal: ,Je nás toľko, že keby sme boli viditeľní, zatemnili by sme slnko.‘ “ Avšak dôvod na strach nie je, pretože Boh sa o svojich bojovníkov stará. Preto im ponúka duchovný odev. Je len na nás rozhodnúť sa, či tento dar Božej výzbroje prijmeme.

✝️ Starý zákon (pozri Iz 11,5; Iz 59,16-17) i Nový zákon nás učí, akým požehnaním je Božia výzbroj a aká je potrebná.

Nosme teda (pozri Ef 6, 13-17):

➖ OPASOK PRAVDY (Ef 6,14)

,,Ježiš povedal: ,Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.‘ “ (Jn 8,31-32) Opasok je základnou časťou výzbroje každého vojaka. Upevňuje odev k telu vojaka, drží jeho meč a dodáva pevnosť.

Naše konanie musí byť v súlade s pravdou Božieho slova. (pozri Sk 17, 11) Nepravda je duchom lží. Démoni sú klamári – protirečia pravde a prekrúcaju ju na svoje účely. A preto keď sa opášeme opaskom pravdy, nenechávame žiaden priestor pre klamstvo.

🦪PANCIER SPRAVODLIVOSTI (Ef 6,14)

Táto časť výzbroje predstavuje osobnú svätosť. Človek má ten najcennejší poklad zo všetkých, ak vedie spravodlivý život, jeho srdce je čisté a myseľ zbožná. Ježiš prišiel na tento svet, aby splnil všetko, čo je spravodlivé. (Mt 3, 15) Každý z nás počas života uviazol v hriechu. Spravodlivý nás však prišiel oslobodiť od hriechu (resp. ,,nespravodlivosti“), aby sme v ňom mohli byť aj my spravodliví.

Kto nosí pancier spravodlivosti, nemusí sa báť diabla. Pancier ho chráni. Spravodliví sa neboja ani smrti. Dosvedčujú nám to mučeníci a svätci. Diabol skúšal mnohých z nich, ale nedokázal preniknúť cez ich pancier spravodlivosti.

👢 OBUJTE SI POHOTOVOSŤ pre EVANJELIUM POKOJA (Ef 6, 15)

Pokoj, ktorý môže dať iba Kristus, démoni nadovšetko nenávidia a chcú zničiť. Útočia na naše slabé stránky a všemožne sa snažia narúšať pokoj našej duše.

Ako byť správne obutí, aby sme dosiahli pokoj? Kristov pokoj je osobitý, a ako hovorí svätý Augustín, je to pokoj poriadku. Iba ak sme naplnení evanjeliom, sme dobre obutí a kráčame v pokoji s Bohom aj ostatnými a stávame sa odolnejšími v duchovnom boji.

🛡️ ŠTÍT VIERY (Ef 6, 16)

Svätý Pavol nám hovorí: ,,Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!“ Viera nie je statická, ale rastie časom a skúsenosťami. Buduje sa zakaždým, keď nás Boh vedie cez skúšky a súženia. Viera nás zachraňuje, uzdravuje, chráni a je útočnou aj obrannou zbraňou duchovného boja. Nielenže nás bráni pred diablovými ohnivými šípmi, ale ich aj uhasí.

A zároveň sa v Písme dozvedáme, že: ,,viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11, 1) Živá viera v Boha nie je naivná. Je aktom dôvery. Dôvera v Boha presahuje vonkajší vzhľad či pocity. Verí, že to, čo nám Boh zjavil, je pravda. Je to viera v Boží plán spásy.

⛑️ PRILBA SPÁSY (Ef 6, 17)

Cieľom viery je prijať spásu našej duše. (pozri 1 Pt 1, 9) Táto časť výzbroje chráni našu hlavu a myseľ, aby sme sa mohli chopiť spásy, ktorú pre nás získal Kristus. Okrem Krista ,,v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 4, 12) Keď si nasadíme prilbu spásy, môžeme zažiť to, o čom nás učil svätý Pavol: ,,Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením.“ (2 Kor 5, 17) Takto budeme môcť zamýšľať žiť v spoločenstve s Kristom. To je príklad tohto, ako vyzerá, keď sa pripodobňujeme Kristovi.

🗡️ MEČ DUCHA, ktorým je Božie SLOVO (Ef 6, 17)

Kristus, aby odolal pokušeniam diabla na púšti, reagoval slovom. Povedal mu: ,,Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4) Žiť zo slova, ktoré vychádza z Božích úst znamená zotrvávať v jeho láske a pod jeho ochranou. Keď žijeme v Božom slove, postupne nás premieňa a stávame sa tým, kým sme povolaní byť. ,,Lebo živé je BOŽIE SLOVO, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.“ (Hebr 4, 12)

🥷 Ak sa rozhodneš obliecť sa, a aj svoje manželstvo i deti do Božej výzbroje, si pripravený ,,dobrom premáhať zlo.“ (Rim 12, 21) A naopak, ak Ty alebo tvoja rodina nebude odetá do Božej duchovnej výzbroje, ostávaš spolu s tvojou rodinou zraniteľnými voči útokom zlého.

🙋 Drahý statočný človek, Boh ti bude pomáhať a využije ťa na konanie dobra. Neopúšťaj stanovište a neustále nos svoju výzbroj. Si súčasťou univerzálnej armády domácej cirkvi. Nebesá ťa vystroja, lebo si dobrý bojovník.

👉 Na záver:

🙏 MODLITBA o BOŽIU VÝZBROJ 👢🛡️⛑️🗡️

Podľa vzoru sv. Pavla, ktorý hovorí v Liste Efezanom (6, 11n), aby sme si obliekli Božiu výzbroj, je v modlitbe svätého Patrika zahrnuté obliekanie si jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých. Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu – diabol, žiadostivosť, prírodné živly. Táto modlitba má v Cirkvi, a najmä v anglicky hovoriacich krajinách, veľkú tradíciu. Jej časti sa používajú ako pieseň i ako hymnus v rámci liturgie hodín.

Modlitba ➡️ Pancier sv. Patrika:

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza moc Kristovho vtelenia a krstu, moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania, moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia, moc jeho príchodu v deň posledného súdu.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza moc lásky serafínov, poslušnosti anjelov, nádej na vzkriesenie a život večný, moc modlitieb patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov, čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prudkosť vetra, pevnosť zeme a tvrdosť skál.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza, Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou, Božie ucho nech ma počúva, Božie Slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie, Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje.

Boh je mojím útočiskom a ochranou pred osídlami démonov, pred zvodmi vášní, pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka, či málo, či veľa.

Dnes vzývam všetky tieto moci, proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile, ktorá môže ublížiť môjmu telu a mojej duši, proti zaklínaniu falošných prorokov, proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu bludárstva, proti zradnosti modloslužobníctva, proti čarovaniu ( žien, druidov, okultistov, ezoterikov, mágov, veštcov, satanistov a iných…) proti všetkému, čo spútava a ničí dušu i telo človeka.

Kristus nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu. Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne, Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici, Kristus v (dome, v škole, v aute, práci, spoločenstve….) Kristus, keď si líham, Kristus, keď si sadám, Kristus, keď vstávam.

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého, kto ku mne hovorí. Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať ? ž 27. Kristus je moja spása. Nech je tvoja pomoc, ó, Pane, neustále s nami.)

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách. Amen

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny/Kathleen Beckman – knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/38660/ako-oslobodit-a-uzdravit-rodiny/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás