Sv. František a sv. Hyacinta – sväté fatimské deti

pastierikovia fatima

Svätí František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred viac ako sto rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100. výročia zjavení vo Fatime. Za ich spoločný sviatok v Cirkvi  je ustanovený 20. február, kedy si pripomíname ich spoločné narodenie pre nebo. Fatima je približne desaťtisícové mestečko vo vnútrozemí Portugalska, vzdialené asi 140 kilometrov od hlavného mesta Lisabon. Tam sa v priebehu šiestich mesiacov, od 13. mája až do 13. októbra 1917 viackrát zjavila Panna Mária trom deťom, ktorých mená sú: František (Francisco), jeho sestra Hyacinta (Jacinta) Martoví a ich sesternica Lucia Dos Santos. Deti mali od sedem do desať rokov, boli to malí pastieri. Súrodenci František a Hyacinta zomreli niekoľko rokov po zjaveniach na následky španielskej chrípky. V roku 2000 ich blahorečil vtedajší Svätý Otec, pápež Ján Pavol II., ktorý pri tejto príležitosti Fatimu osobne navštívil. Tretie z fatimských detí – neskoršia karmelitánska rehoľníčka Lucia (Lúcia) Dos Santos – zomrelo v roku 2005. V prípade sestry Lucie bola 13. februára 2017 ukončená diecézna fáza procesu beatifikácie a posunutá do Ríma k ďalšiemu procesu. 

Zjavenia vo Fatime – tak dôležité pre našu dobu

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. Zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý ich mal pripraviť na stretnutie s Pannou Máriou. Po prvýkrát sa Panna Mária zjavila 13. mája 1917. Prosí deti aby prichádzali na toto miesto 6 mesiacov po sebe a aby sa veľa modlili. Zároveň sa ich pýta, či sú ochotné obetovať sa Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na nich zošle na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Na túto otázku Panny Márie deti odpovedajú kladne. „Budete teda musieť veľa trpieť, ale Božia milosť vás bude posilňovať.“ Ďalej ich Panna Mária prosí, aby sa každý deň modlili ruženec. Boh ponúka svetu pomoc skrze Pannu Máriu. Ruženec je pre nás zbraň do boja, ktorý satan vypovedal tomuto svetu. Nasledujúci mesiac, opäť prosí deti aby sa modlili ruženec a prinášali obety za hriešnikov. Tri malé deti prijímajú výzvu na záchranu duší, veľa sa modlia a prinášajú obety. Napriek tomu, že boli veľmi chudobní a jedávali často len suchý chlieb, vzdávajú sa ho a obetujú za hriešnikov. Umŕtvujú sa aj telesne – okolo pása, nosia hrubý povraz, ktorý im spôsobuje bolesti. To všetko sú malé deti ochotné priniesť za obrátenie hriešnikov. 13. júla bolo dôležité zjavenie, v ktorom Panna Mária dáva deťom 3 tajomstvá. Dve sú o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. V prvej časti tajomstva Panna Mária deťom ukazuje peklo. Je to tak hrôzostrašné, že sa deti vyjadrili – ak by nebola pri nich Panna Mária zomreli by od hrôzy. Zvlášť pre Hyacintku je toto videnie tak strašné, že od tej chvíle bude robiť všetko čo je v jej silách aby zachránila čo najviac duší. V druhej časti tajomstva Panna Mária hovorí, že vojna sa chíli ku koncu. Ak však ľudia neprestanú urážať Boha, príde nová – ešte krutejšia vojna. Aby sa tomu zabránilo, prosí o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu a o zmierne prijímanie počas prvých sobôt v mesiaci. Tretia časť tajomstva bola zverejnená až v roku 2000. „Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“
„A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“
– „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.
Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.

Na zjavenia 13. augusta a 13. septembra prichádzajú už veľké zástupy ľudí, ktorí prichádzajú s rozličnými prosbami. Panna Mária hovorí, že niektorí sa uzdravia, iní ostanú tak ako sú so svojou chorobou či utrpením pretože pre spásu ich duše je to tak oveľa lepšie. Prosí aby pokračovali v modlitbe ruženca.

Na zjavenie zjavenie 13. októbra prichádza okolo 70 000 ľudí, pretože Panna Mária pri predchádzajúcich zjaveniach sľúbila, že v tento deň učiní zázrak aby bolo potvrdené pravosť  zjavení. V ten deň vonku od rána pršalo, bola veľká zima a fúkal strašný vietor. Ľudia sa borili v blate a boli celí premočení. Od rána tam stáli a čakali na to, čo učiní Boh skrze Pannu Máriu. Odrazu nastáva zaujímavý úkaz. Tesne predtým ako malo začať zjavenie prestalo pršať a vychádza slnko. Lucia odrazu vykríkla: Pozrite na slnko! A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť, tancovať po oblohe a menilo rôzne farby. Začalo silne rotovať a v tom akoby padalo na Zem. Ľudia si mysleli, že je to koniec sveta – od strachu kričali, padli na zem a prosili o odpustenie hriechov. Po tomto úkaze deti videli v popredí Slnka Pannu Máriu s Jozefom a malým Ježiškom, potom prišla Panna Mária Karmelská a na koniec Panna Mária Sedembolestná. Lucia chápe tieto zjavenia v rozličných podobách ako naliehavú výzvu Svätej rodiny k svätosti rodín. V zjavení Karmelskej Panny Márie vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote a zjavenie Sedembolestnej Panny Márie nám má pripomenúť hodnotu utrpenia a bolesti z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Po pravidelných zjaveniach sa Panna Mária zjavuje deťom ešte niekoľkokrát. František a Hyacintka čoskoro ochorejú na španielsku chrípku a umierajú. Pred smrťou má Hyacintka ešte zjavenie, pri ktorom Panna Mária hovorí:  „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči sv. Otcovi sa veľmi nepáči Pánu Ježišovi.“
Určite nie náhodou počula Hyacintka od Panny Márie tieto slová. V dnešnej dobe sú zvlášť aktuálne, pretože vidíme, aká móda vládne svetom. Tí, ktorí sa obliekajú neslušne, dávajú podnet k hriechu, sú zodpovední nielen za vlastné hriechy, ale aj za hriechy iných, ktoré zapríčinili. Neslušná móda je jedným z prostriedkov diabla pre zatratenie duší. Pomocou kultu tela, vyzývavosti a nemravnosti loví diabol mnohé duše. Zamyslime sa, či náš odev chráni oči a srdcia aby sme nedali zámienku pokušeniam tela a sveta.

Zjavenia, ktoré neskôr mala Lucia sú najmä prosbou Panny Márie o zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu.

František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920. Lucia zomrela 13.2.2005.  

Panna Mária nám skrze Fatimu hovorí: „Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!“ Biblia nám to potvrdzuje – „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12, 1) a na inom mieste nájdeme: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15) Musíme robiť dostatočné zadosťučinenie za našu neposlušnosť, musíme priniesť ešte veľmi veľa modlitieb, obiet, aby sme odčinili zlo, ktoré spôsobujeme.
Príklad Portugalska, ktoré vypočulo prosby Panny Márie a prostredníctvom svojich biskupov a aj štátnych predstaviteľov sa zasvätilo Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, nám ukazuje, že zasvätením sa bolo možné uniknúť hrôzam komunistických režimov a aj hrôzam 2. svetovej vojny.
Každý z nás môže prispieť k zasväteniu celého sveta: predovšetkým sám sa zveriť Panne Márii, zasvätiť svoju rodinu, pričiniť sa o zasvätenie farnosti, mesta, dediny. To, čo Panna Mária povedala vo Fatime je pre nás stále aktuálne. Aj pri súčasných zjaveniach stále pozýva ľudí k pokániu, modlitbe, obráteniu…

V dnešnej dobe racionálneho myslenia a vedy je mariánska úcta častokrát zosmiešňovaná a pozerá sa na ňu zhora. Intenzita mariánskych zjavení sa posledné roky stupňuje. Po roku 1800 bolo zdokumentovaných takmer 2000 mariánskych zjavení (zarátané sú aj neoficiálne). Fatima bola facka pre slobodomurárov a ľudí rozumu. Je paradoxom, že najpodrobnejšiu reportáž o slnečnom zázraku priniesol redaktor slobodomurárskeho časopisu O Seculo, ktorý sa nakoniec aj obrátil. 1. krát v histórii sa stalo, že Panna Mária dopredu oznámila, že učiní zázrak. Slobodomurári sa tešili, že deti budú zosmiešnené. 13. októbra prišlo na miesto zjavenia okrem vedcov, predstaviteľov polície, armády a štátneho aparátu vyše 70 000 ľudí. Každý z nich dostal jasný odkaz: mariánska úcta, zjavenia Matky Božej sú zoslané zhora – z neba. Fatima je výzva pre každého z nás: čiňte pokánie! Musíme žiť podľa desatora a uvedomiť si, že ruženec je zbraň pomocou ktorej môžeme vykonať veľké zmeny. Posolstvo Fatimy je posolstvo nádeje. Zahoďme strach, ktorí je od diabla. Veľa sa modlime, čiňme pokánie a obetujme sa za hriešnikov!

Litánie k svätému Františkovi a Hyacinte Martovým


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Panna Mária Ružencová, oroduj za nás.
Panna Mária Sedembolestná, oroduj za nás.
Panna Mária Karmelská, oroduj za nás.
Panna Mária, Matka pastierikov, oroduj za nás.
Svätý František Marto, oroduj za nás.
Svätá Hyacinta Marto, oroduj za nás.
Fatimské deti, povolané Ježišom Kristom, orodujte za nás.
Fatimské deti, povolané uvidieť Boha v nebi, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktorým Otec odhaľuje
tajomstvá Božieho kráľovstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, ktoré si vybral Otec, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory synovskej poslušnosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, prinášajúce obete
pre dobro Kristovho tela, orodujte za nás.
Fatimské deti, blízke Anjelovi mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti, strážcovia vlasti, orodujte za nás.
Fatimské deti, ctitelia Eucharistie, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace ženu odetú slnkom, orodujte za nás.
Fatimské deti, vidiace svetlo, ktorým je Boh, orodujte za nás.
Fatimské deti, vybrané Božou Matkou, orodujte za nás.
Fatimské deti, pozorné na posolstvá Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, obrancovia slov Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, šíritelia slov Božej Matky, orodujte za nás.
Fatimské deti, proroci víťazstva
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plniace zámery Najvyššieho, orodujte za nás.
Fatimské deti, verní strážcovia
zverených posolstiev, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia Ružencovej Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, misionári modlitieb Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, poslovia správ z neba, orodujte za nás.
Fatimské deti, ochrancovia Kristovho
nástupcu na zemi, orodujte za nás.
Fatimské deti, zástancovia hrdinského
života v pravde, orodujte za nás.
Fatimské deti, tešitelia Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady
kresťanského milosrdenstva, orodujte za nás.
Fatimské deti, služobníci chorých a chudobných, orodujte za nás.
Fatimské deti, obetujúce sa za urážky hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, orodujúce pri tróne Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, konvalinky šíriace vôňu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, perly žiariace šťastím, orodujte za nás.
Fatimské deti, serafíni lásky pri Pánových nohách, orodujte za nás.
Fatimské deti, znášajúce utrpenie
pre záchranu sveta, orodujte za nás.
Fatimské deti, vzory pomoci chudobným, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady v obetovaní sa
za obrátenie hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti, príklady statočnosti
v nepriaznivých časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, milovníci Boha skrze Ježiša Krista, orodujte za nás.
Fatimské deti, pastierikovia,
ktorí nás vedú k Baránkovi, orodujte za nás.
Fatimské deti, učeníci v škole Panny Márie, orodujte za nás.
Fatimské deti, plody stromu svätosti, orodujte za nás.
Fatimské deti, dar pre Cirkev, orodujte za nás.
Fatimské deti, Božie znamenia pre Boží ľud, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia Božej lásky, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia daru
krstného znovuzrodenia, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania
Božej prítomnosti naplnenej láskou, orodujte za nás.
Fatimské deti, svedkovia prežívania
Božej prítomnosti v tichu, orodujte za nás.
Fatimské deti, prosiace za hriešnikov, orodujte za nás.
Fatimské deti,
budovatelia civilizácie lásky a mieru, orodujte za nás.
Fatimské deti,
lampy osvetľujúce ľudstvo na ceste, orodujte za nás.
Fatimské deti, horiace plamene v temných
a nepokojných časoch, orodujte za nás.
Fatimské deti, sviece zapálené Bohom, orodujte za nás.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zľutuj sa nad nami Pane.


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.
Bože nekonečnej dobrotivosti,
ty miluješ nevinnosť a povyšuješ ponížených;
dožič nám na príhovor Panny Márie, Matky tvojho Syna,
aby sme ti napodobňovaním čností svätých fatimských detí
Františka a Hyacinty slúžili v jednoduchosti srdca,
a tak raz mohli vojsť do nebeského kráľovstva.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210220001

PREČÍTAJTE SI TIEŽ:

Odkaz z Fatimy: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni celý svet – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

4 lekcie od detí z Fatimy, ako našich malých sprevádzať životom viery – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Svätá Hyacinta Marto, patrónka rozjímania o pekle? (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Sv. František a sv. Hyacinta - sväté fatimské deti 1

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás