Poslanec Martin Čepček: ODSUDZUJEM KONANIE, KTORÝM SA MÁ ZABITIE NENARODENÉHO DIEŤAŤA POVAŽOVAŤ ZA PRÁVO

Vyjadrenie: Poslanec NR SR Martin Čepček 

ODSUDZUJEM KONANIE, KTORÝM SA MÁ ZABITE NENARODENÉHO DIEŤAŤA POVAŽOVAŤ ZA PRÁVO

Už dnes (07.07.2022) má plénom Európskeho parlamentu hlasovať o prijatí rezolúcie, ktorou sa niektorí poslanci Európskeho parlamentu snažia nielen apelovať na USA v súvislosti s rozhodnutím Najvyššieho súdu USA vo veci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, ale navrhujú do Charty základných práv Európskej únie doplniť nový článok, ktorý by garantoval „každému právo na bezpečný a legálny potrat.“

Dňa 24. júna 2022 Najvyšší súd USA oznámil rozhodnutie vo veci Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Predmetom tohto prípadu bolo posúdenie ústavnosti zákona prijatého v členskom štáte federácie – Mississippi, podľa ktorého mala byť zakázaná väčšina potratov po 15-tom týždni tehotenstva.

Najvyšší súd USA rozhodol, že Ústava USA nepriznáva právo na potrat a právomoc regulovať potraty je v kompetencii jednotlivých štátov federácie, resp. ich občanov prostredníctvom volených zástupcov. To znamená, že jednotlivé federatívne štáty, vrátane Mississippi majú právomoc upraviť pravidlá pre potraty v svojej právnej úprave. Týmto rozhodnutím došlo k zvráteniu skoršieho precedensu Roe v. Wade. Je to významný deň pre ochranu demokracie a ľudských práv.

Rozhodnutie Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization je dôležité aj v kontexte neustálych pokusov predstaviteľov inštitúcií Európskej únie zasahovať do kompetencií členských štátov a presadzovať umelé potraty.

Druhy a oblasti právomoci Európskej únie sú jednoznačne vymedzené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ide o oblasti ako colná únia, obchodná politika, ochrana spotrebiteľa atď., nie však oblasť tzv. sexuálneho a reprodukčného zdravia. Formulovanie a vykonávanie politiky v tzv. oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (vrátane vymedzenia zákonných pravidiel pre umelé potraty) je vo výlučnej kompetencii členských štátov Európskej únie.

Napriek tomu niektorí predstavitelia inštitúcií a orgánov Európskej únie sústavne vnucujú svoj ideologický pohľad na umelé potraty všetkým členským štátom a ich obyvateľom. Napr. dňa 09. júna 2022 bolo prijaté uznesenie Európskeho parlamentu, ktorým Európsky parlament apeluje nie len na jednotlivé členské štáty Európskej únie, ale aj na prezidenta USA a jeho administratívu, Kongres USA a Najvyšší súd USA aby presadzovali prístup k bezplatným a ľahko dostupným potratom na požiadanie.

Takéto zasahovanie do oblastí mimo kompetencie Európskej únie je neprijateľné. Právna úprava potratov v jednotlivých členských štátoch by mala byť výsledkom legislatívneho procesu v tom – ktorom členskom štáte, a nie výsledkom nátlaku inštitúcií Európskej únie, medzinárodných organizácií alebo súdneho aktivizmu.

„Právo na potrat“ nie je zakotvené v primárnom práve Európskej únie, v medzinárodnom práve a teraz sa jasne ukázalo, že ani v Ústave USA, ktorá sa často dáva za vzor. Naopak, mnohé pramene práva vrátane našej ústavy zakotvujú právo na život.

Viaceré postrehy vo väčšinovom názore vypracovanom sudcom Najvyššieho súdu USA Samuelom Alitom sú aplikovateľné aj na ochranu života v našich podmienkach. Ústava (ani USA, ani naša) nespomína potraty, žiadne také právo nie je implicitne chránené ústavnými ustanoveniami a až do neskoršej časti 20-teho storočia nebolo v americkom (ani slovenskom) práve známe žiadne takéto právo. Je neprijateľné, aby nám takéto neexistujúce právo vnucoval Európsky parlament, ktorý to ani nemá vo svojej kompetencii.

Vyzývam preto kompetentných predstaviteľov Európskeho parlamentu, predsedov konzervatívnych frakcií a hlavne slovenských europoslancov na zastavenie takéhoto práva, aby hlasovaním proti uzneseniu vyjadrili svoj nesúhlas.  

podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás