Obete kráľovstva krivých zrdkadiel

Obete kráľovstva krivých zrdkadiel 3Prečo neverím pani Pietruchovej? V rámci tzv. rodovej rovnosti sa presadzujú Barcelonské ciele EÚ, ktoré doslova nabádajú na odkladanie detí do jasiel. Čo znamená číslo 33 % zistíte nižšie. Osobná materská starostlivosť o dieťa je vnímaná ako prekážka v účasti žien na trhu práce. Nespomínate si? Ale áno, už to tu bolo. Kolektívna výchova v komunizme. Dieťa musí z rodiny preč, vychovávať ho bude kolektív, žena sa musí oslobodiť od materstva.

Pani Pietruchová napísala extrémne dlhý  blog na Denníku N, v ktorom vážne napadla organizátorov kampane Zastavme zlo z Istanbulu a preto reagujem v ďalšom blogu o obetiach. Organizátori Slovenského dohovoru za rodinu patria medzi priekopníkov v pomoci týraným ženám. Stojí za nimi monumentálne sociálne dielo. Otec Marián Kuffa má dlhé desaťročia útulok pre týrané ženy. Poskytuje pomoc aj pre ľudí s iným ako heterosexuálnym cítením bez rozdielu. Rovnako ako Pavol Vilček. Pomáhať nestačí, ideovo nespoľahliví musia byť odsúdení. Čo také strašné povedali?

Istanbulský dohovor a LGBTI

Pani Pietruchová nesprávne tvrdí, že hovoríme:

  • Istanbulský dohovor podsúva manželstvá homosexuálov, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, a ohrozuje tradičnú rodinu a v konečnom efekte deti.

Pani Pietruchová nám znovu sčasti vymyslela a vložila do úst tvrdenia, ktoré nikto nepovedal. My len žiadame, aby sa zmenou pojmu „rod“ nezmenil význam slova „muž“ a „žena“, pretože potom by manželstvo muža a ženy v našej Ústave naozaj mohlo znamenať čokoľvek. Po zmene zákona ohľadom rodu v Grécku to už asi nie sú  konšpirácie. Rod však neznamená to, ako sa cítim. Môžem sa stokrát cítiť ako žena, ak som chlap  tak neporodím a preto sa nemôžem vydať, iba oženiť. Manželstvo je pre muža a ženu a jeho účelom je založenie rodiny. Rod je od slova rodiť. Sme pohlavné bytosti, rodíme sa. Rod je spojený s pohlavím. Čo znamená zmena rodovej príslušnosti pre Grékov a ako to v Grécku chápu bolo zverejnené na portáli aktuality.sk.

Kolíše nám počet rodov?

Keď sme o tejto téme rodovej rovnosti hovorili na prerokovaní našich pripomienok k Stratégii ľudských práv, spomínali sme, že Facebook v zahraničí už umožňuje ako rod uviesť nielen muž alebo žena, ale niekoľko desiatok rodov. Na to sa nám z protistrany spomedzi zástupcov tejto kontroverznej Stratégie ľudských práv ozval Laco Oravec, ktorý uviedol, že nesúhlasí, aby bol pojem „rod“ obmedzovaný iba na niekoľko desiatok rodov. O pár mesiacov Facebook túto novinku „neobmedzených rodov“ zaviedol.

Písmenko „T“ v skratke LGBTI znamená transsexuáli. Organizácie transsexuálov či transrodových osôb výrazne podporujú Istanbulský dohovor, pretože ho vnímajú ako ochranu pre tých, ktorí nezastávajú typické mužské, či ženské kategórie. Odvolávajú sa priamo na vysvetľujúcu správu k Dohovoru a zákaz diskriminácie na základe rodovej identity v Istanbulskom dohovore. Aký to má súvis s týraním žien? Asi taký ako „rod“. Čo to robí v Istanbulskom dohovore?

Obete

Politika tzv. „rovnosti“ však nie je bez obetí. Len pár týždňov dozadu  bol suspendovaný oxfordský učiteľ, za to, že pochválil dievčatá medzi ktorými sa nachádzalo dievča, ktoré sa cíti ako chlapec slovami „veľmi dobre dievčatá“.

Na jednom zo stretnutí s pani Pietruchovou na Ministerstve práce som pripomínal, že predsa rešpektovanie biologického pohlavia má nesmierny význam. Nakoniec na túto tzv. rovnosť doplatia ženy stratou intimity napr. na záchodoch a v iných intímnych priestoroch. Od pani Pietruchovej som dostal otázku: Či mám doma oddelené záchody pre ženy a mužov? Musel som to výrazne predýchavať. So svojou manželkou predsa zdieľam iný druh intimity, ktorý nezdieľam s inými.

Pamätáme si na Obamovu záchodovú vojnu, ktorou pod hrozbou straty príspevkov nútil verejné školy, aby dovolili všetkým vyberať si toalety podľa rodovej identity, bez ohľadu na pohlavie? Ani zavedenie osobitných záchodov pre osoby, ktoré sa cítia iným pohlavím neboli pre Obamu dostačujúce. Našťastie Trump tento príkaz Obamu zrušil. Aj to je hoax?

Spomíname  si aj na prípad v USA keď sa musel tréner ospravedlniť viac ako 40  ročnému chlapovi, ktorí sa cíti ako žena zato, že ho vyhnal, keď bol nahý so svojim mužským pohlavným ústrojenstvom v dámskej saune v školskej plavárni, potom, ako mu to boli hlásiť dievčatá zo strednej školy.

Slová, slová, skutky!

Odborníci na útulky versus odborníci na ideológiu rodu. Veľký zápas. Hádajte, kto vyhral? Sama pani Pietruchová nám prakticky vysvetlila, ako sú týrané ženy dôležité pri Istanbulskom dohovore.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vybudovalo zrejme pod dohľadom pani Pietruchovej nový úrad – “Koordinačné a metodické centrum pre rodovo podmienené násilie a rodovú rovnosť”. Kto v tomto centre k 30.3.2017 pracoval? Namiesto skutočných zástupcov organizácií, ktoré na Slovensku desaťročia pomáhali týraným ženám, v ňom vo veľkom počte nájdeme osoby spojené s aktivistami LGBTI lobby. Kto sú tieto osoby, platené ako experti zo štátnych peňazí na boj proti týraniu žien? Drvivá väčšina z telefónneho  zoznamu centra boli osoby, ktoré sa výrazne aktivizovali listom proti vládnej novele Ústavy SR o podpore manželstva muža a ženy v roku 2014:

  • Mgr. Ing. Andrej Kuruc, Iniciatíva Inakosť, Šéf LGBTI divadla Nomantinels a člen výboru pre práva LGBTI osôb,
  • Mgr. Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti, členka výboru LGBTI,
  • Mgr. Christián Havlíček, Transfúzia,  člen výboru LGBTI,
  • Mgr. Viera Böttcher
  • Mgr. Jana Jablonická-Zezulová, Iniciatíva Inakosť.

Rod ako súbor rolí v našom práve

Pani Pietruchová správne hovorí, že podľa nás:

  • Istanbulský dohovor používa rodovú terminológiu, ktorá by sa u nás štandardným legislatívnym procesom neschválila. Je potrebné, aby sme do našej legislatívy presadili takéto pojmy?

Pani Pietruchová ale tvrdí, že darmo bojujeme, vraj je už neskoro, už sme rodovú terminológiu prijali. Zakrýva však podstatný rozdiel. Rod v našej legislatíve je vždy spojený s pohlavím alebo častejšie s rodinným pôvodom. Istanbulský dohovor prvýkrát v histórii nášho práva definuje rod iba ako „súbor rolí“. Tieto role podľa Dohovoru nie sú len voľne meniteľné, ale Dohovor dokonca považuje za žiadúce, aby sa podporovali výchovou nestereotypné rodové role. Domnievame sa, že to, ako si muž a žena rozdelia úlohy v rodine je čisto ich vec a štát tu nemá robiť sociálne inžinierstvo.

Nevedeckosť gender ideológie.

Pani Pietruchová tvrdí, že hovoríme:

  • Gender ideológia je nevedecká a proti prírode, lebo oddeľuje pohlavie od rodu.

Pani Pietruchová tvrdí, že rod je spojený s biologickým pohlavím. Bolo by to fajn vysvetlenie, ale Dohovor takéto spojenie neobsahuje. A  v tom je problém. Rod v slovenskom jazyku nemá význam, ktorý sa uvádza v dohovore.  Pietruchová hovorí, že pri rode ide o mužnosť a ženskosť. Ale mužnosť a ženskosť tiež nie sú sociálne role. Sú to vlastnosti hlboko spojené s biologickým pohlavím. Máme sa snažiť odstraňovať mužskosť a ženskosť?

Pani Pietruchová tvrdí: „Rodová podmienenosť“ násilia na ženách vyjadruje, že mužské násilie páchané na ženách sa chápe v jeho širokom sociálnom kontexte, a nie ako individuálny problém konkrétneho vzťahu. Násilie na ženách je založené na presvedčení, ktoré umožňuje niektorým mužom získať nadvládu a kontrolu nad ženami a tým získať právo používať násilie ako prostriedok uskutočňovania tejto nadvlády a kontroly (zjednodušenie zjednania poriadku „hlavou rodiny“).“

Problémom Istanbulského dohovoru je práve toto nevedecké a agresívne určenie príčiny násilia – citujem Istanbulský dohovor: „násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia sily medzi ženami a mužmi, ktorá viedla k dominancii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi, a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien.“

Tento princíp môže vysvetľovať istý čiastkový druh násilia, avšak celý fenomén násilia ideologicky zjednodušuje až tak, že nie je pravdivý. Už dlhý čas u nás, sa vďaka kresťanstvu a silnej mariánskej úcte, žena vníma ako rovnocenná partnerka muža. Fenomén násilia na ženách nemožno vôbec vysvetľovať takto zjednodušujúco.

Podľa pani Pietruchovej: „Napr. rodový stereotyp neznamená, keď povieme, že „žena je matka“, rodový stereotyp by bolo tvrdenie, že „žena nemôže zastávať v spoločnosti inú úlohu ako je úloha matky“ alebo že „ženy sa nehodia do politiky alebo riadiacich funkcií“. Načo máme prijímať Istanbulský dohovor, ak toto je v našej kultúre jasné už niekoľko storočí?

Od čias Márie Terézie je zrejmé, že žena môže zastávať aj iné úlohy. Od čias našich spisovateliek, svätíc, rehoľných sestier naša kultúra uznáva, že existujú pre ženu aj iné povolania ako biologické materstvo. Diabol je ukrytý v detailoch. Rozhodnutie obetovať sa pre deti je cennejšie ako rozhodnutie urobiť si kariéru. Spoločnosť si to prirodzene viac váži. Materstvo musí ostať mimoriadne uznávané poslanie ženy. Naše dievčatá majú právo, aby boli k materstvu vychovávané. Rovnako ako by mali byť mužovia vychovávaní k otcovstvu a zodpovednosti za rodinu. Tohto „stereotypu“ vzájomnej spolupráce a dávania sa medzi mužom a ženou sa nemienime vzdať.

Prečo neverím pani Pietruchovej? Podľa Barcelonskej stratégie majú členské štáty zriaďovať zariadenia starostlivosti pre najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky a pre najmenej 33 % detí vo veku do troch rokov“. Doteraz máme iba 4 percentá matiek, ktoré odkladajú svoje deti do jasiel. Veľmi známy slovenský pediater vyhlásil, že jasle od dvoch rokov sú ťažký hriech na psychickom vývoji dieťaťa. V tomto nemôžem inak ako súhlasiť. Deti sú najväčšie obete tzv. rodovej rovnosti.

PS: Ak sa Vám článok páčil hlasujte za to, aby ho videlo viac ľudí na vybrali sme.sk.!

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás