Čo sa môžeme naučiť na Ježišovovom príklade z Getsemanskej záhrady 

Ježiš utrpenie umučenie koruna sdzr

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

„Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“  (Mt.26, 39)

Keď vyšiel z hornej miestnosti, spolu so svojimi učeníkmi začal spievať hymnu Pesachu. To je jediný prípad, o ktorom píše Sv. Písmo, že Ježiš spieval. Keď prišli do záhrady Getsemane, povedal im:“Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, a povedal im: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.“

Ježiš dvakrát vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, ale keď ich našiel spať, znovu sa vzdialil a modlil sa tými istými slovami: “Nie ako ja chcem, ale ako ty.”  Lukáš nám hovorí: „Tu sa Mu zjavil anjel z neba a posilňoval Ho. On sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte vrúcnejšie, pričom Mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.“

Táto pasáž z Evanjelia je jednou z najsilnejších pokladov múdrostí, ktoré máme k dispozícii pre rozjímanie, najmä pokiaľ ide o najťažší čas súdu alebo o hodinu našej smrti. Tým, že o tom uvažujeme, pripravujeme sa na tieto nevyhnutné časy, ktoré prídu. Prvá a do oči bijúca vec je, že Ježiš sa sám modlil vo svojej úzkosti, pretože jeho najbližší priatelia spali. Netušili o Jeho obrovskej úzkosti ducha, dokonca si nevšimli, že sa prelieva Jeho vzácna krv.

Myslíte dnes na to. Kristus sa modlil, zatiaľ čo ostatní, neuvedomujúc si nebezpečenstvo, spali. Takisto aj my. Vstávame v noci a modlíme sa za našich spiacich bratov, ktorí zatvarajú oči pred nebezpečenstvom a ďalej si nevnímajúc spia. Ale my, ktorí vieme, musíme čerpať a modliť sa s Ježišom, naším Pánom a Bohom. Otec Groenings nám hovorí: “Jeden člen rodiny, ktorý sa vie vrúcne modliť, je často najväčším požehnaním spomedzi všetkých. Ale ak sa musí modliť aj ten, ktorý spí, o čo viac (sa musia modliť) tí, ktorí sú medzi mŕtvymi… čiže hriešnici.“ Áno, presne!

Nakoniec sa Kristus modlil, zatiaľ čo jeho nepriatelia sa spojili, aby ho uväznili a priviedli ho na smrť na kríži. V tomto prípade sme ukázali Kristovu múdrosť. Je to jeho učenie špeciálne pre nás v tento čas. Jeho nepriatelia sa zjednotili v diabolskom zámere – zničiť Ho. Jeho odpoveď bola modliť sa! Preto náš Pán Ježiš Kristus nám cez jeho veľavravný príklad ukazuje, že modlitba je základnou a nevyhnutnou zbraňou, keď temné sily zaútočia na nás alebo na Cirkev. Útok prišiel zvnútra s Judášom a zvonku zo synagógy satana (porovnaj Zjavenia 2, 9 – editor). Rovnako ako dnes. Rovnako ako dnes. Toto sa nikdy nezmení. Modlitba je zbraň, ktorú nám sám dal náš Vykupiteľ. Naše ďalšie činy nemôžu byť bez modlitby úspešné.

Čo sa môžeme naučiť na Ježišovovom príklade z Getsemanskej záhrady  1

Sebastiano Ricci – Modlitba v záhrade (okolo 1730)

Keď Peter násilne odťal Malchusovo ucho, náš Pán ho pokarhal a nariadil mu, aby schoval svoj meč (Porovnaj s Písmom: Oni však povedali: Pane, pozri, tu sú dva meče. On im na to povedal: To stačí. LK 22, 38 – interpretované aj ako svetská a cirkevná moc. Editor). Vyzbrojený modlitbou a Božou milosťou išiel dokončiť úlohu, ktorú mu dal Jeho Otec. Otec Groenings nám prípomína: „Aj my, keď prežívame ťažké obdobie, mali by sme s dôverou použiť zbraň modlitby a sebaisto dúfať, že oslobodenie Svätej Matky Cirkvi može byť vďaka nemu (Bohu) dosiahnuté.“ Všimnite si, že to bolo napísané v 19. storočí. Dokonca potom by mohol Otec rozprávať o oslobodení Cirkvi. Bolo to kvôli nenávistnej vojne vedenej slobodomurármi proti pápežstvu v tom čase, keď boli odhodlaní zničiť Cirkev.

Ďalšia lekcia, ktorú vidíme v modlitbe v Getsemanskej záhrade je, že Kristus sa úprimne modlil, aby Boh toto bremeno od neho vzal. Vidíme, že môžeme požiadať o pomoc počas pozemského utrpenia. A taktiež vidíme, že stále musíme prijať Božiu vôľu a veriť v jeho prozreteľnosť. Ten, kto zväčšuje svoj kalich utrpenia, ponúka nám bohaté milosti v nepredstaviteľnom množstve. To všetko len za prosbu a za dôveru!

Aby naše modlitby boli vypočuté, musia byť ako Kristove, to znamená, že musia byť úctivé. Kristus “pokľakol a padol na tvár”. Otec Groenings hovorí: „Ak by si niekedy nejaký človek  mohol o sebe myslieť, že môže upustiť od vonkajších prejavov úcty, bol by to určite Bohočlovek… Ak Záchranca sa neopovážil zdvihnúť jeho tvár k nebu, aká bázeň by sa mala objaviť v hriešnikovi? “…

„Nie je pozoruhodné, že existujú kresťania, ktorí sa hanbia zohnúť koleno pred Všemohúcim Bohom…? Ale len bezohľadní ľudia alebo ľudia so zvrátenou morálkou môžu v Božom chráme pohoršovať hlúpym a bezohľadným správaním. Sú to hrdé duše, otroci rešpektu ľudí.“

Keď uvažujeme o našom Pánovi počas Jeho utrpenia, môžeme poznamenať, že vyjadruje svoju nežnú lásku k svojmu Otcovi a Jeho ochote akceptovať jeho vôľu. Potom vidíme, že konečnou skúškou je pre nás obrátiť sa s láskyplnou poslušnosťou k nášmu nebeskému Otcovi v čase nášho najväčšieho utrpenia. Lebo práve v týchto časoch sme získali najväčšiu zásluhu. Z toho pramenia milosti. Ak sme skutočne Máriine deti, musíme nasledovať jej Božieho Syna v jeho dokonalej rezignácii voči vôli Otca,

„No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

Účinky Kristovej modlitby v záhrade

Prvý účinok jeho modlitby bol: „Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval Ho.“ Premýšľaj o tom! Druhá osoba najsvätejšej Trojice, Kráľ anjelov, Tešiteľ sŕdc, je sám utešovaný Anjelom! Pripomíname, že po jeho ťažkom 40-dňovom poste sa o nášho Pána postarali anjeli. Vidíš pokoru nášho Pána? Vidíš, že poslal útechu svojim stvoreniam? Premýšľajme o jeho zjaveniach svätej Márii Margite Alacoque. Žiada našu lásku na oplátku za jeho! Ako môžeme byť voči tomu takto ľahostajní!

Táto najnežnejšia scéna by mala posunúť naše srdcia k láske nášho Pána a Spasiteľa a taktiež vštepiť nám dôveru v našich spojencov, anjelov, ktorí nám boli daní z neba, aby nás viedli a strážili, a aby nás posilňovali v našich bojoch. Aký vynikajúci príklad nám ukazuje Svätá Trojica, aby nám pripomenula Božiu láskyplnú prozreteľnosť vo všetkých našich potrebách.

Teraz sme došli už ku najdôležitejšej lekcii. Predtým Boh požiadal Abraháma obetovať svojho syna Izáka. V poslednej chvíli ho Boh ušetril. Ale teraz, v utrpení, Otec neušetrí svojho milovaného Syna. Neberie od Neho kalich utrpenia.

V poslednom radostnom tajomstve náš Pán hovorí svojej Matke, že musí naplniť Otcovu vôľu. Teraz v tomto prvom žalostnom tajomstve môžeme vidieť presne to, čo sa pod spojením Otcova vôľa myslí. Kalich utrpenia nezmizne. Vypije sa celý až do poslednej horkej kvapky. Horkosť pochádzala z poznania, že táto vzácna obeť bude zavrhnutá a dokonca mnohými aj opovrhovaná, až do ich vlastného večného zatratenia. Medzi tými mnohými zatratenými dušami bude tak veľa pastierov. A dnes je ich strata zdrojom Jeho pokračujúceho zármutku.

Anjelskou útechou obnovil jeho odhodlanie, a teraz, úplne ponorený do vôle Jeho Otca, zobúdza učeníkov: „Vstaňte a poďme.“ Týmto príkladom vidíme, že Kristus, naša Hlava, vedie nás, Jeho mystické Telo. Takisto ako aj my, vstáva a stretáva sa s výzvami nášho dňa, prenasledovaniami, ktoré čakajú na nás všetkých.

Aj keď sa zdá, že sme sami, medzi spiacimi a mŕtvymi, Jeho anjeli sú s nami, a Kalich horkého utrpenia s vyrytým: „No nie ako ja chcem, ale ako ty,“ prichádza k nám z milovaných, zranených rúk.

Čo sa môžeme naučiť na Ježišovovom príklade z Getsemanskej záhrady  2

Datovať sa podarilo iba 3 stromy z 8, a to na vek 800-900 rokov. Ostatným chýba najstaršia stredná časť kmeňa. Nedá sa vylúčiť, že tie najstaršie z 8 olivovníkov v Getsemanskej záhrade sú nemými svedkami Ježišovej agónie.

modlitba: JEŽIŠOVA SMRTEĽNÁ  ÚZKOSŤ V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

Požehnaný Ježišu, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, aby si premohol tvrdosť našich sŕdc, vylievaš prúd milostí na tých, ktorí rozjímajú o Tvojom utrpení v Getsemanskej záhrade, prosím Ťa, pomôž mojej duši a môjmu srdcu, aby som často – aspoň raz za deň – rozjímal o tvojej najtrpkejšej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade a v čo najväčšom súžití sa s Tebou zjednotil.

Ó, obeťou požehnaný Ježišu, ktorý si vzal tej noci na seba nesmierne bremeno našich hriechov a dokonale si ichodčinil, dopraj mi tú preveľkú milosť dokonalej ľútosti lásky nad mojimi početnými hriechmi, za ktoré si sa krvou potil.

Ó, krížom požehnaný Ježišu, pre svoj premocný boj v Getsemanskej záhrade mi dopraj konečné víťazstvo nad pokušeniami, zvlášť nad tými, ktorým som najviac vystavený.

Ó, utrpením požehnaný Ježišu, pre svoj smrteľný zápas – nám tak nepochopiteľný a nevýslovný – v noci zrady a najtrpkejšej úzkosti duše – osvieť ma, aby som spoznával a plnil Tvoju vôľu. Daj, aby som stále myslel na Tvoj strašný zápas a uvažoval, ako si víťazne obstál, aby sa splnila nie Tvoja, ale Otcova vôľa.

Buď požehnaný, Ježišu, za všetky vzdychy tej svätej noci a za všetky slzy, ktoré si prelial.

Buď požehnaný, Ježišu, za krvavý pot a smrteľný zápas, ktorý si vytrpel láskyplne v úplnej opustenosti a nepochopiteľnej samote.

Buď požehnaný, najsladší, avšak nezmerateľnou trpkosťou naplnený Ježišu, za svoju modlitbu, ktorá tak hlboko ľudsky a božsky vytryskla z Tvojho, smrteľným zápasom sa chvejúceho Srdca.

Večný Otče, obetujem Ti všetky minulé, prítomné i budúce obete v zjednotení s krvavou smrteľnou úzkosťou tvojho Syna v Getsemanskej záhrade.  

Najsvätejšia Trojica, daj, aby sa rozšírila po celom svete znalosť a tým i láska k smrteľnej úzkosti Ježiša na Olivovej hore.

Daj, požehnaný Ježišu, aby všetci, ktorí o Tvojom umučení uvažujú, pamätali na Tvoje utrpenie v záhrade, aby sa podľa Tvojho príkladu dobre modlili, naučili sa víťazne bojovať, aby Ťa mohli naveky chváliť v nebesiach. 

Amen

Prisľúbenia, ktoré dal Ježiš Kristus pátrovi Piovi

Z môjho Srdca stále vychádza naliehavé volanie lásky. Je to volanie, ktoré sa šíri a zasiahne aj tých, ktorí ma nechcú počuť, a preto si ma nevšímajú. Hovorím však vnútorne k všetkým, všetkým posielam svoje volanie, pretože ich milujem.

Kto pozná zákon lásky, nečuduje sa, že nemôžem prestať klopať na srdce tých, ktorí mi odporujú a ktorí ma svojim odmietaním nútia, aby som znova opätoval svoje láskyplné pozvanie.

Pozri, čo ponúkam za trochu tvojej lásky:

1.       Odpustenie všetkých hriechov a istotu spásy duše v hodinu smrti tým, ktorí si aspoň raz denne s láskou a úctou spomenú na moju smrteľnú úzkosť.

2.       Dokonalú a trvalú ľútosť tým, ktorí dajú slúžiť sv. omšu ku cti môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade.

3.       Úspech v duševných záležitostiach tým, ktorí iným vštepia lásku k môjmu utrpeniu na Olivovej hore.

Aby som vám dokázal, že chcem prelomiť hrádzu svojho Srdca a vyliať z neho prúdy milostí, sľubujem tým, ktorí rozširujú uctievanie mojich getsemanských utrpení, tieto tri milosti:

1.       Úplné a konečné víťazstvo v najťažších skúškach, ktorým sa musia podrobiť.

2.       Priamu moc vyslobodzovať duše z očistca.

3.       Veľké osvietenie a silu v plnení mojej vôle.

Všetky tieto drahocenné dary dám tým, ktorí si denne s láskou a účasťou pripomínajú moju nezmerateľnú úzkosť na Olivovej hore.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás