Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“

Vážený pán predseda Národnej rady SR Andrej Danko, vážený pán predseda vlády SR Peter Pellegrini, vážený pán minister spravodlivosti,

my, občania SR,  podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí a preto Vás ako zástupcov Národnej rady SR a vlády SR vyzývame, aby ste oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu Slovenskej republiky pod diskriminačným a rodovo-ideologickým Istanbulským dohovorom.

Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili.  Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú.

Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:

  • odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
  • odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
  • odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.
  • odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).

Odmietame, aby Istanbulský dohovor alebo štát zasahoval do našich rodín a do výchovy našich detí. To ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine je ich autonómne rozhodnutie. Akú prácu si vyberú je rovnako iba na ich rozhodnutí. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.

Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné!

Žiadame Vás, aby ste sa zasadili o to, aby neboli organizácie pomáhajúce týraným ženám diskriminované len preto, lebo povedia svoj názor na Istanbulský dohovor, ako sa to deje v súčasnosti. Sme presvedčení, že všetky obete násilia a týrania vrátane týraných žien si zaslúžia, aby im štát reálne pomáhal a nemíňal prostriedky na zbytočné kampane za prijatie Istanbulského dohovoru.