Sme povolaní hlásať pravdu a stáť pevne vo viere, bez ohľadu na tlak okolia (Harrison Butker)

Harrison Butker – americký futbalista, ktorý hrá za Kansas City Chiefs a je tiež víťazom Super Bowlu bol pozvaný aby na promóciách Benedictine’s College predniesol úvodný prejav. To, čo povedal bolo natoľko šokujúce, že jeho prejav doslova obletel celý svet. 

“Dámy a páni z ročníka 2024: na úvod by som vám všetkým rád zablahoželal k tomu, že ste dnes dosiahli tento úspech. Som si istý, že ukončenie vášho štúdia nebolo také, ako ste si predstavovali, a pravdepodobne ani prvých pár rokov na vysokej škole.

Dúfam, že tým, že ste sa dostali až do tohto okamihu cez všetky protivenstvá, ktoré vám boli počas pandémie COVID-u hádzané do cesty, ste si odniesli dôležité ponaučenie, že utrpenie v tomto živote je len dočasné. Ako skupina ste boli na vlastnej koži svedkami toho, ako môžu mať zlí vodcovia, ktorí sa vymknú spod kontroly, negatívny vplyv na spoločnosť. 

Keď ma prezident Minnis pred niekoľkými mesiacmi prvýkrát oslovil, pôvodne som odmietol. Ale ako je jeho zvykom, prezident Minnis využil svoj dar presviedčania. Hovoril o mnohých výzvach, ktorým ste čelili počas pandémie COVID-19, a o tom, ako ste prišli o mnohé míľniky, ktoré my starší študenti považujeme za samozrejmosť. Hoci COVID významne ovplyvnil vaše formujúce sa roky, nie je to jediný faktor. Zlá politika a nekompetentné vedenie negatívne ovplyvnili mnohé dôležité otázky. Témy ako potraty, umelé oplodnenie, náhradné materstvo, eutanázia a rastúca podpora zdegenerovaných kultúrnych hodnôt v médiách pramenia z hlbokej spoločenskej krízy.

Náš národ vedie človek, ktorý sa verejne a hrdo hlási ku svojej katolíckej viere, ale zároveň je natoľko zmätený, že počas zhromaždenia za potraty robí znamenie kríža. Jeho hlasná podpora potratov spôsobuje, že mnohí ľudia si myslia, že je možné byť katolíkom a zároveň podporovateľom potratov. Od osoby, ktorá je zodpovedná za opatrenia na zmiernenie COVID-19, až po tých, ktorí snažia vnútiť americkej mládeži nebezpečné genderové ideológie, všetci majú jednu do očí bijúcu spoločnú vlastnosť – sú katolíci. Toto je dôležitá pripomienka, že byť katolíkom samo o sebe nestačí.

Tieto témy sa často považujú za spoločenské tabu. Hovorí sa, že sú to zložité a nepríjemné veci. Ale ak chceme byť dospelými ľuďmi pre túto historickú éru, musíme sa zbaviť ilúzie, že „pekná cirkev“ sama o sebe zvíťazí. Vždy musíme hovoriť a konať s láskou, ale nikdy nesmieme zamieňať lásku za zbabelosť.

Za posledné roky som si získal povesť človeka, ktorý otvorene vyjadruje svoje názory. Hoci som si nikdy nepredstavoval, že budem mať takúto platformu, Boh mi ju dal a preto ju musím prijať a používať na hlásanie nepríjemných právd o prijatí svojho životného postoja a zotrvaní v ňom.

Ako členovia Cirkvi, ktorú založil Ježiš Kristus, máme povinnosť, ale aj výsadu, byť autentickí a nefalšovaní katolíci. Nenechajte sa pomýliť – aj v rámci Cirkvi sa nájdu ľudia, ktorí vás budú chcieť umlčať. Dokonca bol ocenený film s názvom “Mlčanie”, ktorý režíroval katolík. Film zobrazuje jezuitského kňaza, ktorý opustil Cirkev a zomrel ako odpadlík, ticho držiaci kríž. Tento obraz tichého a neznámeho kresťana, ktorého pozná iba Boh, je presne to, čo podľa biskupa Roberta Barrona kultúrna elita chce vidieť v kresťanstve – súkromné, skryté a neškodné.

Biskup Robert Barron vo svojej recenzii filmu poukázal na to, že toto tiché kresťanstvo je ideálom pre tých, ktorí chcú cirkev umlčať. My však nemôžeme mlčať. Naša viera je verejná a autentická, nie skrytá a neškodná. Musíme stáť pevne a vyjadrovať svoje názory, aj keď to nie je populárne. Naša cesta nie je jednoduchá, ale je to cesta, ktorú nám určil Boh. Byť autentickým katolíkom znamená postaviť sa za svoje presvedčenie, aj keď nás to môže stáť mnoho. Sme povolaní hlásať pravdu a stáť pevne vo viere, bez ohľadu na tlak okolia. To je naša výsada a naša povinnosť ako členov Kristovej Cirkvi.

Sme povolaní hlásať pravdu a stáť pevne vo viere, bez ohľadu na tlak okolia (Harrison Butker) 1

Katolícka viera bola vždy kontrakultúrna. Náš Pán Ježiš Kristus a nespočetné množstvo jeho nasledovníkov zaplatili za svoje vyznávanie viery najvyššiu cenu – život. Dnes nás svet tlačí do toho, aby sme si svoje presvedčenie nechali pre seba, najmä keď je v rozpore s tyraniou rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. Bojíme sa hovoriť pravdu, pretože, žiaľ, pravda je teraz v menšine. Kongres práve schválil zákon, podľa ktorého by vás vyslovenie takej základnej veci, ako je biblické učenie o tom, kto zabil Ježiša, mohlo dostať do väzenia.

Ale nemýľte sa, skôr než sa pokúsime vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý trápi spoločnosť, musíme si najprv urobiť poriadok vo vlastnom dome. A to sa začína u našich vodcov. Biskupi a kňazi, ktorých Boh ustanovil za našich duchovných otcov, musia byť správne zorientovaní. Dnes nemám dosť času na to, aby som vymenoval všetky príbehy kňazov a biskupov, ktorí zavádzajú svoje stáda. Nikto z nás už nemôže obviňovať nevedomosť a len slepo vyhlasovať, že „to povedal kňaz“. Pretože žiaľ, mnohí kňazi, od ktorých očakávame vedenie, uprednostňujú svoje koníčky.

Pre nás laikov je ľahké myslieť si, že na dosiahnutie svätosti musíme byť aktívni v našej farnosti a snažiť sa ju zlepšiť. Áno, určite by sme sa mali zapájať do podpory našich farností, ale nemôžeme byť riešením pre problémy našich farárov. Podobne ako vo vzťahu otca a syna, aj medzi kňazom a jeho ľudom by mala byť jasná hierarchia. Nie je správne, aby otec stále hľadal pomoc u svojho syna; jeho úlohou je viesť ho.

Svätý Josemaría Escrivá zdôrazňuje, že kňazi sú vysvätení pre službu a nemali by sa snažiť napodobňovať laikov, ale byť kňazmi v pravom zmysle slova. Je smutné, že mnohí kňazi hľadajú svoje šťastie v obdive od farníkov, čo môže viesť k prílišnej familiárnosti. Ako sa hovorí, familiárnosť plodí opovrhnutie, čo sa často ukáže ako problematické.

Svätý Josemaría tiež poznamenáva, že kňazi by nemali byť vnímaní len ako ďalší ľudia. Očakávame od nich cnosti, ktoré sú vlastné každému kresťanovi: porozumenie, spravodlivosť, pracovitosť a dobré mravy. Nie je rozumné, aby sme sa ako laici snažili stať amatérskymi teológmi, ak nie sme študentmi teológie. Mali by sme sa sústrediť na svoj životný stav a povolanie, najmä ako ženatí muži a ženy. Máme prístup k množstvu skvelých zdrojov, ktoré nám ponúkajú tradičné a nadčasové učenia. Nemusíme dlho hľadať, aby sme našli pravdu, ktorá nebola preformulovaná pre našu dobu. Stále je mnoho dobrých a svätých kňazov a je na nás, aby sme ich vyhľadávali a podporovali.

Chaos vo svete sa, žiaľ, odráža aj v našich farnostiach a dokonca aj v našich katedrálach. Počas pandémie sme boli svedkami toho, ako mnohí biskupi zlyhali ako vodcovia. Boli poháňaní strachom – strachom zo žalôb, strachom z odvolania, strachom z neobľúbenosti. Ich konanie, či už úmyselné alebo neúmyselné, ukázalo, že na sviatostiach nezáleží. V dôsledku toho zomrelo nespočetné množstvo ľudí osamotených, bez prístupu k sviatostiam, čo je tragédia, na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť.

Ako katolíci máme mnohé príklady hrdinských pastierov, ktorí položili svoje životy za svoj ľud a Cirkev. Nemôžeme veriť lži, že opatrenia prijaté počas COVID-19 boli primerané. Počas storočí sme čelili veľkým vojnám, hladomorom a epidémiám, ktoré priniesli smrť a nebezpečenstvo. Avšak v každom z týchto prípadov cirkevní predstavitelia zostali verní svojmu povolaniu a zabezpečovali, aby ich ľudia mali prístup k sviatostiam.

Veľkí svätci, ako svätý Damien z Molokai, nám ukazujú, čo znamená skutočná oddanosť. Damien poznal nebezpečenstvo svojej služby, no aj tak zostal 11 rokov ako duchovný vodca v kolóniách malomocných na Havaji. Jeho hrdinstvo by nemalo byť vnímané ako výnimočné a jedinečné, ale ako štandard, ktorý by mali nasledovať všetci pastieri. Tak ako otec miluje svoje dieťa, aj pastier by mal milovať svoje duchovné deti. To platí ešte viac pre našich biskupov, ktorí sú súčasnými apoštolmi. Kedysi mali biskupi zbožňujúce zástupy, ktoré im bozkávali prstene a počúvali každé ich slovo. Dnes sú často odsúvaní na okraj záujmu. Keď biskup diecézy alebo biskupská konferencia vydá dôležitý dokument, málokto si ho prečíta, nieto sa ním riadi. Svojich biskupov počujeme často len pri výročnej výzve, no potrebujeme, aby hovorili o učení Cirkvi, aby odložili svoje osobné pohodlie a prijali svoj kríž. Naši biskupi nie sú politici, ale pastieri. Namiesto toho, aby sa prispôsobovali svetu, musia zostať pevní vo svojom povolaní a viesť.

Tieto slová nehovorím z hnevu, ale z potreby zamyslieť sa nad vlastným povolaním. Namiesto sťažovania sa na vedenie Cirkvi by sme sa mali sústrediť na to, ako byť lepšími otcami a manželmi. Modlitba a pôst za našich duchovných vodcov urobia pre Cirkev viac než neustále sťažovanie sa.

Keď naši lídri vytvárajú zmätok, potrebujeme jasné príklady. Jedným z nich je Benediktínska univerzita v Kansase, ktorá ukazuje, že usporiadaná a na Krista zameraná existencia vedie k úspechu. Za posledných 20 rokov sa počet študentov zdvojnásobil, prebieha neustála výstavba a revitalizácia, a komunite sa darí. Tento úspech je výsledkom prijatia tradičných katolíckych hodnôt. Reportéri z AP sa možno snažili Benediktínsku univerzitu kritizovať, no namiesto hnevu sa stretli s nadšením a hrdosťou. Nie pýcha smrteľného hriechu, ktorej je venovaný celý mesiac jún ale pravá pýcha zameraná na Boha a spolupráca s Duchom Svätým prináša radosť a úspech. (Butker naráža na to, že mesiac jún sa vo svete slávi ako mesiac LGBT komunity, pozn. redakcie) Príklad Benediktínskej univerzity nám ukazuje, že obrátenie sa ku Kristovi prináša skutočné šťastie. V malom mestečku v Kansase nájdeme mnoho inšpiratívnych laikov, ktorí využívajú svoje talenty na Božiu slávu. Prezident Minnis, Dr. Andrew Swafford a Dr. Jared Zimmerer sú skvelými príkladmi ľudí na Benediktínskej univerzite, ktorí udržiavajú svetlo Krista žiarivé pre budúce generácie. Sústreďte sa na svoje povolanie a zotrvajte na svojej ceste – to je najistejší spôsob ako nájsť skutočné šťastie a pokoj.

podporte nás sdzr

Je nevyhnutné, aby sme sa zamerali na svoj vlastný životný stav, či už ako laici, kňazi alebo rehoľníci. Dámy a páni z ročníka 2024, stojíte na prahu zvyšku svojho života. Každý z vás má potenciál zanechať odkaz, ktorý presiahne vašu osobu a túto éru. Tým, že budete žiť svoje povolanie, zabezpečíte pokračovanie Božej Cirkvi a osvetlíte svet svojím príkladom. Dnes sa obraciam na všetky prítomné dámy s blahozeláním k ich úžasnému úspechu. Mali by ste byť hrdé na všetko, čo ste dosiahli vo svojom mladom živote. Chcem sa teraz priamo obrátiť na vás, pretože si myslím, že ste často vystavené najväčším lžiam. Koľko z vás tu dnes sedí, pripravených prekročiť toto pódium, a uvažuje o budúcich povýšeniach a tituloch vo vašej kariére? Niektoré z vás možno budú mať úspešnú kariéru vo svete, no odvažujem sa tvrdiť, že väčšina z vás sa najviac teší na manželstvo a deti, ktoré privediete na svet.

Môžem vám povedať, že moja krásna manželka Isabelle by bola prvá, ktorá by povedala, že jej život sa skutočne začal vtedy, keď sa stala manželkou a matkou. Dnes som tu na javisku a môžem byť tým, kým som, pretože mám manželku, ktorá sa opiera o svoje povolanie. Som požehnaný mnohými talentami, ktoré mi Boh dal, ale nedá sa preceňovať, že všetky moje úspechy sú možné vďaka dievčaťu, ktoré som stretol v hudobnej triede ešte na strednej škole. Táto žena sa obrátila na vieru, stala sa mojou manželkou a prijala jeden z najdôležitejších titulov: žena v domácnosti.

Vedie výchovu našich detí. Ona je tá, ktorá zabezpečuje, aby som nikdy nedovolil, aby futbal alebo moje podnikanie odvádzali pozornosť od mojej úlohy manžela a otca. Ona je človek, ktorý ma pozná najlepšie v mojom vnútri, a práve prostredníctvom nášho manželstva, ak Pán dá, obaja dosiahneme spásu. Toto všetko vám hovorím preto, lebo som sa na vlastnej koži presvedčil, o koľko šťastnejší môže byť človek, keď si nevšíma vonkajší hluk a stále viac sa približuje k Božej vôli vo svojom živote. 

Isabellin sen o kariére sa možno nesplnil, ale keby ste sa jej dnes spýtali, či neľutuje svoje rozhodnutie, bez váhania by sa nahlas zasmiala a povedala: „Ani náhodou.“ Ako človek, ktorému sa dostáva veľa chvály a ktorý dostal platformu, aby prehovoril k publiku, ako je toto dnešné, sa modlím, aby som svoj hlas vždy používal pre Boha, a nie pre seba. Heterodoxných myšlienok je veľa aj v katolíckych kruhoch. Ale povedzme si úprimne, na hraní sa na Boha v otázke plodenia detí nie je nič dobré – či už ide o ich ideálny počet alebo ideálny čas na počatie. Bez ohľadu na to, ako to otočíte, na katolíckej antikoncepcii nie je nič prirodzené.

Prítomní páni teraz sa prihovorím ku vám. Čelíme nebezpečnej lži, že mužská prítomnosť v domácnosti a spoločnosti nie je dôležitá. Práve naopak, muži určujú kultúru a ich neúčasť vedie k nezriadenosti a chaosu. Neprítomnosť otcov v domácnosti má významný vplyv na násilie, ktoré pozorujeme v našej krajine. Buďte pevní vo svojej mužnosti a bojujte proti kultúrnej demaskulinizácii. Robte ťažké veci a neuspokojte sa s tým, čo je ľahké. Možno máte talent, ktorý sa vám nemusí páčiť, ale ak oslavuje Boha, možno by ste sa do toho mali oprieť namiesto niečoho iného, o čom si myslíte, že vám viac vyhovuje. Hovorím zo skúseností ako introvert, ktorý sa teraz ocitol ako amatérsky verejný rečník a podnikateľ, o čom som si nikdy nemyslel, že budem, keď som získal diplom z priemyselného inžinierstva.

Náš svet sa mení a ľudia začínajú prijímať tradičné hodnoty. Aj keď sa zdá, že môj príklad, vrátane mojej oddanosti tradičnej latinskej omši (TLM), je neobvyklý, nie je to o pýche alebo preferenciách. Chodím na TLM, pretože verím, že Boh má špecifické požiadavky na svoje uctievanie.  Mnohí ľudia sa sťažujú na stav svojej farnosti alebo spoločenstva, ale nikdy by sme nemali vymeškať svätú omšu pre spoločenské aspekty. Aj keď farnosť nie je ideálna alebo kňaz nie je dokonalý, svätá obeta omše zostáva prioritou. Verím, že je dôležitejšia ako akékoľvek iné hľadisko. 

Keď vstúpite do tohto sveta budete čeliť mnohým výzvam. Počuli sme mnoho príbehov o členoch tohto spoločenstva, ktorí po ukončení štúdia a opustení tohto prostredia čelili ťažkostiam. Niektorí sa ocitli v zlých vzťahoch, iní dokonca opustili Cirkev. Tieto príbehy sú hlboko dojímavé a nás zaujíma, čo sa stalo a ako sa veci zvrhli. V živote je dôležité robiť aj malé veci dobre a pripraviť sa na úspech. Máme byť obklopení ľuďmi, ktorí nás povzbudzujú byť lepšou verziou seba samých. Hovorím to stále, že železo ostrí železo. Je to skvelá pripomienka, že naši najbližší by nás mali robiť lepšími. Ak chodíte s niekým, kto ani nezdieľa vašu vieru, ako očakávate, že vám táto osoba pomôže stať sa svätým? Ak je vaša skupina priateľov plná ľudí, ktorí myslia len na to, čo robíte budúci víkend a nie sú ochotní viesť tieto ťažké rozhovory, ako vám môžu pomôcť vyostriť vás?

Pri výbere miesta na prácu či bývanieje mimoriadne dôležité, aby ste skutočne premýšľali o miestach, na ktoré sa sťahujete. Aká je situácia s miestnym biskupom a farnosťami? Sú tam spoločenstvá, ktoré podporujú vašu vieru? Životné náklady nesmú byť jediným arbitrom vašich rozhodnutí, pretože život bez Boha vôbec nie je životom a cena spasenia má väčšiu hodnotu ako akákoľvek kariéra.

Teším sa na vašu budúcnosť a modlím sa, aby moje slová rezonovali, keď vstupujete do ďalšej fázy vášho života. Nikdy sa nemajte strach vyznávať jedinú svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev, pretože toto je Cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus a skrze ktorú dostávame posväcujúcu milosť. Viem, že moje dnešné posolstvo malo o niečo menej pompéznosti ako sa očakáva pri týchto prejavoch, ale verím, že toto publikum a toto miesto je tým najlepším miestom na to, aby sme otvorene a úprimne hovorili o tom, kto sme a kam sa všetci chceme dostať. Do neba.

Nemýľte sa: vstupujete na misijné územie v post-Božom svete, ale boli ste pre to stvorení. A s Bohom po svojom boku a neustálym úsilím o cnosť vo svojom povolaní môžete byť svätí aj vy.

Kristus je náš Kráľ.”

Zdroj: Full Text: Harrison Butker of Kansas City Chiefs Graduation Speech| National Catholic Register (ncregister.com)

Z angl. originálu preložila: Jesika Senderáková

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Sme povolaní hlásať pravdu a stáť pevne vo viere, bez ohľadu na tlak okolia (Harrison Butker) 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás