Panna Mária – Pomocnica kresťanov

Dnešný deň (24.5.) si v cirkvi pripomíname Panna Máriu – Pomocnicu kresťanov. Saleziáni dona Bosca majú dnes sviatok. Osobitným spôsobom si uctievajú našu nebeskú matku Pannu Máriu – Pomocnicu kresťanov, ktorá je ich patrónkou. Ich zakladateľ don Bosco, mal k Nej veľmi vrúcny osobitný vzťah. Prehlbujme denne svoj vzťah s Ňou, prostredníctvom modlitby ruženca. Vyberám Vám jednu krásnu myšlienku zo sna dona Bosca: „Panna Mária a Eucharistia sú piliere, medzi ktorými keď sa nachádzame, tak sa nemáme čoho báť!“ 

História úcty Panny Márie, Pomocnice kresťanov, siaha veľmi ďaleko. Už pri svojej byzantskej ikone, ktorú roku 1499 preniesli z Kréty do Ríma, sa sama predstavila vo sne ako „Matka Ustavičnej Pomoci“. 

Keď pred námornou bitkou pri Lepante v roku 1571 bol kresťanský svet v úzkosti o svoju existenciu, s dôverou sa utiekal pod vedením sv. pápeža Pia V. k Panne Márii, nesklamal sa. Na pamiatku slávneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil sviatok „Ružencovej Panny Márie“. 

Vzývanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ však zrejme neustanovil priamo pápež, ako sa pôvodne myslelo, ale vojaci, vracajúci sa z bitky, ktorí prechádzali cez Loreto a tam ďakovali Panne Márii, ako Pomocnici kresťanov. 

Radostné zvolanie „Pomocnica kresťanov“ bolo zvečnené na „obraze vzývania“. Benátsky senát sa rozhodol napísať pod veľký obraz pripomínajúci bitku pri Lepante vetu: „Ani mocnosti, ani zbrane, ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu, ale Ružencová Panna Mária“.

Vedľa starších názvov „Consolatrix afflictorum“ (Potešenie zarmútených) a „Peccatorum Refugium“ (Útočisko hriešnikov) bolo pridané pomenovanie „Auxilium christianorum“ (Pomocnica kresťanov). Pomocnica kresťanov podobne pomohla pri obliehaní Viedne v roku 1683.

Panna Mária - Pomocnica kresťanov 1

Ako sviatok sa začala sláviť od roku 1814 a pripomína nám ťažkú dobu skúšok na začiatku XIX. storočia. V tej dobe bol odvlečený pápež Pius VI. z Ríma vojskami revolučného Francúzska. Zomrel v zajatí 30.1.1800. Nebol mu dopriaty ani kresťanský pohreb a nad jeho rakvou sa miesto modlitieb niesli slová o konci jednej éry, ktorej bol predstaviteľom. Francúzsko sa so spojencami snažilo, aby už nebol zvolený žiadny pápež. Ale pod rakúskou ochranou sa zišlo konkláve v Benátkach a zvolilo ďalšieho Petrovho nástupcu, ktorým bol Pius VII. Tento pápež bol tiež zajatý Napoleonom a väznený od 6.7.1809 do marca 1814. 

V tej dobe zveroval seba i celú Cirkev do ochrany Panny Márie a ona ho nesklamala. Z vďačnosti za návrat do Ríma k hrobom apoštolov korunoval obraz Panny Márie a zaviedol sviatok „Panny Márie, Pomocnice kresťanov“. Slávenie sviatku bolo aj pre budúcnosť stanovené na deň návratu Pia VII. do Ríma. 

Kult Pomocnice kresťanov pokračoval aj naďalej. Mal vzostupy i pády. Celé kontinenty a národy majú Pannu Máriu, Pomocnicu kresťanov ako nebeskú Patrónku: Austrália od roku 1844, Čína od roku 1924, Argentína od roku 1949, Poľsko od začiatku 19. storočia. Uctievajú si ju aj v našich krajoch. Sviatok nie je v novom martyrológiu, pretože pri úprave cirkevného kalendára za pápeža Pavla VI. došlo k obmedzeniu slávenie tohto sviatku. Verejnou liturgiou sa slávi len v titulárnych kaplnkách a chrámoch zasvätených Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Pamiatka sa tiež pripomína v Mariánsky zameraných rádoch a každý si ju môže pripomenúť súkromne. 

V devätnástom storočí sa o úctu k Pomocnici zaslúžili hlavne dvaja ľudia. U nás menej známy bl. Bartolo Longo, ktorý sa v čase univerzitných štúdií v Neapole vzdialil kresťanskej viere a stal sa bojovným antiklerikálom a začal sa oddávať špiritistickým a poverčivým praktikám, dokonca sa stal satanistickým kňazom. Jeho obrátenie prináša veľmi výrečné posolstvo pre nás, pretože podobné tendencie nechýbajú ani v našich časoch. Po svojom obrátení sa stal dominikánskym terciárom a prijal meno Rosario (ruženec). Stal sa apoštolom kresťanskej viery, mariánskeho kultu a najmä ruženca, v ktorom videl syntézu celého evanjelia.

A druhým je sv. Ján Bosco. Celé jeho dielo je zasvätené Pomocnici kresťanov. V Turíne stojí, vďaka jemu, nádherná bazilika Panny Márie, Pomocnici kresťanov. V máji 1869 doviedli do nej choré dievčatko, o ktorom lekári konštatovali, že jej niet pomoci. Bola to Mária Starderová. Už rok bola úplne slepá. Pomodlili sa pred oltárom Panny Márie. Potom poprosili o návštevu u dona Bosca. 

Don Bosco sa jej opýtal: „Chcela by si zase vidieť?“ 

„Bože môj, prečo sa to len pýtate“ – odpovedalo dievča. Dalo sa do takého plaču, že to vzbudilo u všetkých bolesť a súcit. 

„Dôveruj teda Panne Márii Pomocnici a ona ti pomôže. Neboj sa, uvidíš. Ku cti Božej a blahoslavenej Panny povedz mi, čo držím v ruke?“ 

Dievča otvorilo slepé oči, zamierilo ich na Don Boscovu ruku a potom zrazu vykríklo: „Vidím medailu Panny Márie!“ 

Neskôr vstúpila k Dcéram P. M. Pomocnice. 

Na túto črtu Panny Márie nám v evanjeliu poukazuje viac miest. Pri Zvestovaní počuje úžasnú zvesť o tom, čo chce Boh urobiť v jej živote, a pri tom len akoby mimochodom, počuje o svojej príbuznej: „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!“ Táto správa má poslúžiť k rastu jej viery. 

podporte nás sdzr

Anjel nehovoril nič o tom, že by mala pomôcť staršej Alžbete. Jej však stačí, že sa o tom dozvie a už sa ponáhľa pomáhať. 

Podobne si počína aj v Káne na svadbe. Taký trapas, aký sa stal mladomanželom v Káne, že im došlo víno, sa obyčajne pred hosťami nepretriasa. I z toho môžeme vybadať veľkú vnímavosť a citlivosť Panny Márie, že vníma i to, čo sa jej priamo nehovorí a snaží sa pomôcť. A to všetko nám odhaľuje jej ľudskú zrelosť a veľkosť. 

Ženy majú zvláštnu charizmu, všeličo sa „dozvedia“. Niekedy sú to radostné správy, inokedy ide o chúlostivé problémy. Často si to vyčítajú a považujú za hriech. Aj keď platí, že sa nemá zbytočne hovoriť o chybách blížnych, nemusí byť každé rozprávanie o druhom hriechom. Môžeme každú takú informáciu, podobne ako Panna Mária, premeniť na dobro a to modlitbou príhovoru a praktickou pomocou, vtedy prestaneme mať zlý pocit z toho, že sme sa čosi dozvedeli. 

Pomoc Panny Márie sa netýka len pozemských vecí, ešte o mnoho výraznejšie pomáha vo veciach našej spásy. Otcovia hovorievali, že Krista nemáme napodobovať, ale žiť, ale aby sme ho mohli žiť, teda, aby sme ho mali v sebe ako svoj život, musíme napodobovať Pannu Máriu. Ona nám ukazuje, ako i my môžeme počať Krista z Ducha Svätého. Vždy, keď sa rozhodneme pre poslušnosť Božiemu Slovu, počína sa a rastie v nás Kristus. 

Panna Mária dokázala prijať Ježiša, lebo je celá svätá. Pre hriešneho človeka to však vôbec nie je také jednoduché. Často zíde z cesty odovzdanosti a jeho hriešne sklony prevládnu. Otcovia hovoria o potrebe „prijať Máriinu dušu“. 

Máriina duša tvorí životné prostredie pre Ježišovu bytosť v nás. Človek má v tomto smere dve možnosti. Môže svoje hriešne, uzavreté a zranené srdce otvárať sám, svojou silou. To však ide veľmi ťažko. 

Ak sa cíti maličký a slabý, môže skúsiť druhú možnosť, ktorú odporúča sv. Ambróz: „Ak chceš prijať Krista do seba, vyprosuj si najprv niečo z tej krásnej Máriinej duše.“ Krása Máriinej duše spočíva v tom, že je radikálne odovzdaná Bohu a jeho službe. Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere v akej táto duša jeho Nevestu prijíma. 

Anjel odporúča sv. Jozefovi: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku.“ a to isté počuje Ján pod krížom: „Hľa, matka tvoja!“ 

Jednoduchým a veľmi účinným prostriedkom je zasvätenie sa Panne Márii. Ako formulu zasvätenia môžeme použiť rôzne modlitby svätých, ale najúčinnejšia modlitba je modlitba, ktorú sme sformulovali úplne spontánne. Nejde natoľko o jednotlivé slová ako skôr o vnútorný postoj odovzdanosti. Nejde tu o nejakú zbožnú formulku, ide tu skôr o úkon srdca, ktorý si nás vyžaduje celých. 

Zasvätenie sa Bohu skrze Máriu nie je len odovzdaním srdca, ale otvorením všetkých oblasti života pre príchod Ducha Svätého, podrobenie všetkých oblasti života Božiemu Slovu v Máriinom úkone „Fiat“! 

Zasvätiť sa Márii znamená prenechať Duchu Svätému riadenie svojho vnútra ale aj celý priestor nášho každodenného života. V praxi to môže znamenať postupné, veľmi konkrétne kroky viery, načúvania a spolupráce s Božím Duchom – v škole Panny Márie. Takto postupovali apoštoli na Turíce. Počujeme, že tento veľký zázrak Vyliatia Ducha Svätého sa udial, keď zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou matkou – Pannou Máriou. Duch Svätý sa ponáhľa do tých duší, v ktorých objaví svoju Nevestu. 

Máriino poslanie Pomocnice kresťanov vyviera z ustanovenia jej Syna na kríži, aby nám bola Matkou. Biskup Juraj z Nikomédie v 9. st. vo svojom Veľkopiatočnom príhovore k veriacim, rozvádza Kristove slová z kríža adresované Panne Márii: „Odkazujem ti taktiež v ňom (milovanom učeníkovi) svojich ostatných učeníkov. A tak dlho, ako budem chcieť, aby si žila s nimi a zostávala s nimi, budeš im venovať svoju telesnú prítomnosť namiesto mňa. Buď im všetkým, čím sú od prirodzenosti matky svojim deťom, alebo skôr všetkým tým, čím by som bol ja, keby som bol prítomný. A oni budú tým, čím sú deti a poddaní. Budú ti preukazovať úctu, aká Ti patrí ako Matke ich Pána. A pretože ja som im prítomný skrze teba, nech majú v tebe ľahko prístupnú prostrednicu u mňa.“ 

V ďalšom texte rozvádza slová Kristove k milovanému učeníkovi Jánovi a pokračuje: „Od tejto chvíle, ju, Máriu, ustanovujem za vodkyňu učeníkov, za matku nielen pre teba, ale pre všetkých ostatných, a chcem, aby sa jej dostávalo úcty tak, ako plným právom náleží materskej dôstojnosti.Zakázal som vám síce nazývať kohokoľvek na zemi otcom. Ale chcem, aby ste túto nazývali matkou a ako takú ju ctili.“

Medzi jej najvýznamnejšiu pomoc zaiste patrí pomoc v hodine smrti. Je zrejmá najmä u jej ctiteľov. Mnohí sa dopustili nevernosti a vzdialili sa, ale pretože jej raz s dôverou zverili svoju dušu, ona im pred smrťou pomohla. A tam je to pre každého z nás najdôležitejšie. Všetci ju môžeme poprosiť: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, amen!“

Modlitba k Panne Márii Pomocnici kresťanov

Bože, ty si ustanovil preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku a Pomocnicu kresťanov. Upevni na jej príhovor svoju Cirkev, aby trpezlivo znášala a s láskou premáhala všetky vnútorné i vonkajšie skúšky, a tak zjavovala ľuďom tajomstvo Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom svätého Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľko zázrakov, zhliadni na mňa, biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre jeho zásluhy milosť, o ktorú ťa prosím…

Modlitba svätého Jána Bosca k Márii Pomocnici kresťanov

Mária, mocná Panna, veľká a slávna opora Cirkvi, úžasná pomoc kresťanov, ohromná ako vojsko zoradené do boja, ty sama si vyvrátila všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich ťažkostiach, zápasoch a úzkostiach a v hodine smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/05/panna-maria-pomocnica-krestanov.html

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Panna Mária - Pomocnica kresťanov 2

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás