Silná modlitba ochrany pred zlým – pancier sv. Patrika

Pôvod modlitby

Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil sv. Patrik, apoštol Írska,
približne vo veľkonočnom období roku 433. Podľa životopisných údajov ju
zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja
medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie
praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska
a aby zlikvidovali svätého Patrika. Vďaka tejto modlitbe, ktorú prednášal
Bohu s veľkou pokorou a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený
od každého zla.
Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššiemu vládcovi vtedajšieho
Írska, kráľovi Leoghairovi, na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné
mesto vtedajšieho Írska, zasvätené pohanským božstvám. Na tomto mieste
sa prinášali najväčšie pohanské kultové obety a vzývali sa démonické sily.
Kráľ poveril druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal sv. Patrik
prichádzať, a aby ho zabili. Keď sv. Patrik a jeho spolupracovníci prechádzali
týmto nebezpečným úsekom, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa tradície
druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami a nechali ich prejsť. Preto sa
tento hymnus nazýva aj Volanie lane (The Deer’s Cry) a bol zhudobnený.
Pri stretnutí svätého Patrika a druidov na vrchu Tara svätec a jeho družina
boli priamo pred očami kráľa Božou mocou uchránení od nepriateľských
úkladov a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža druidov, keď
vykonával levitáciu prostredníctvom démonických síl. Božia moc pôsobenie
temných síl zničila a on sa zrútil dolu. Božou mocou boli zničené všetky čary
a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire videl Božiu silu, ktorá konala
skrze svätého Patrika, udelil povolenie hlásať evanjelium.
Podľa vzoru sv. Pavla, ktorý hovorí v Liste Efezanom (6, 11n), aby sme si
obliekli Božiu výzbroj, je aj v tejto modlitbe zahrnuté obliekanie si
jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej
Trojice, moc tajomstiev života Pána Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých.
Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka
a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu – diabol, žiadostivosť, prírodné živly.
Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovoriacich krajinách veľkú
tradíciu. Jej časti sa používajú ako pieseň i ako hymnus v rámci liturgie hodín.
V samotnej angličtine existuje niekoľko verzií.
Tento preklad bol zostavený podľa doslovného prekladu starého írskeho
textu tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší na pochopenie pri zachovaní
duchovného významu a tiež teologickej jednoznačnosti (alebo presnosti).
Nech slúži na duchovnú pomoc a ochranu osobitne pre tých, ktorí sú
vystavení pokušeniam a mimoriadnemu pôsobeniu Zlého.
Je potrebné prosiť o ochranu s veľkou pokorou a vytrvalosťou pravidelne
každý deň, najlepšie vždy ráno.

Modlitba Pancier sv. Patrika:

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech ma sprevádza
veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
Verím v jedného Boha v troch osobách, Stvoriteľa neba i zeme.
Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza
moc Kristovho vtelenia a krstu, moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania
moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
moc jeho príchodu v deň posledného súdu.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza moc lásky serafínov,
poslušnosti anjelov, nádej na vzkriesenie a život večný,
moc modlitieb patriarchov, predpovedí prorokov, kázaní apoštolov, viery vyznávačov
čistoty svätých panien, moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha
sila neba, svetlo slnka, jas mesiaca, nádhera ohňa, žiara blesku, prudkosť vetra
pevnosť zeme a tvrdosť skál.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím, Božia sila nech ma sprevádza,
Božia moc nech ma drží, Božia múdrosť nech ma učí, Božie oko nech bdie nado mnou,
Božie ucho nech ma počúva, Božie Slovo nech mi dáva hovoriť, Božia ruka nech ma vedie,
Božia cesta nech sa predostiera predo mnou, Boží štít nech ma kryje.

Boh je mojím útočiskom a ochranou pred osídlami démonov, pred zvodmi vášni,
pred žiadostivosťou, pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť, či zďaleka, či zblízka,
či málo, či veľa.

Dnes vzývam všetky tieto moci, proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile,
ktorá môže ublížiť môjmu telu a moje duši, proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temnému zákonu pohanstva, proti falošnému učeniu bludárstva,
proti zradnosti modloslužobníctva, proti čarovaniu ( žien, druidov, okultistov
ezoterikov, mágov, veštcov, satanistov a iných…) proti všetkému, čo spútava
a ničí dušu i telo človeka.

Kristus nech ma chráni pred každou otravou, pred ohňom, pred utopením, pred
smrteľným zranením, aby som mohol prijať hojnú odmenu.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou, Kristus vo mne,
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou, Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej
ľavici, Kristus v (dome, v škole, v aute, práci, spoločenstve….) Kristus keď si líham,
Kristus, keď si sadám, Kristus keď vstávam.

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí, Kristus v ústach každého kto ku mne hovorí.
Kristus v každom oku, ktoré ma vidí. Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť ? Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať ? ž 27. Kristus je moja spása. Nech je tvoja pomoc, Ó, Pane,
neustále s nami.)

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím nech ma sprevádza, veľká moc vzývania
Najsvätejšej trojice. Verím v jedného Boha v troch osobách. Amen

Prevzaté z: https://www.modlenie.sk/modlitba-pancier-sv-patrika/

Podporte nás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás