Sila modlitby sv. ruženca

Modlitbu sv. ruženca pozná asi každý kresťan. Niektorí z nás sa modlia niekoľko ružencov denne, sú aj takí, ktorí dávajú prednosť iným modlitbám. Čo to je modlitba sv. ruženca, aká je jej história a čo na túto modlitbu hovorí samotná Panna Mária sa dozviete v tomto článku.

Modlitba ruženca má podľa tradície pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí sa, že jej autorom a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý zomrel v r. 1221. V jeho diele ďalej pokračoval a aj dodnes pokračuje Rád kazateľov (dominikáni), ktorý založil tiež sv. Dominik. U nás na Slovensku sa napríklad starajú o tzv. ružencové bratstvá, ktoré jestvujú v mnohých farnostiach a ich cieľom je modliť sa ruženec. Iné domnienky zase hovoria, že ruženec jestvoval už pred sv. Dominikom. Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá má svoje pomenovanie podľa tajomstiev, ktoré nám sprostredkúva: radostný ruženec (udalosti Ježišovho detstva), ruženec svetla (Ježišovo účinkovanie), bolestný ruženec (Ježišovo umučenie) a slávnostný ruženec (zmŕtvychvstanie). Každá z týchto častí má päť desiatkov. Každý desiatok obsahuje modlitbu Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Ó, Ježišu. Modlitbu Pána (Otče náš) nám dal Ježiš, Boží Syn. Modlitba Zdravas Mária sa modlí desať krát za sebou (odtiaľ pomenovanie desiatok). Táto modlitba sa skladá z pozdravu, ktorým anjel Gabriel oslovil Pannu Máriu pri zvestovaní, a zo slov sv. Alžbety, ktorou privítala Pannu Máriu, keď prišla k nej na návštevu. Sláva Otcu je krátka chvála Najsvätejšej Trojice. Posledná modlitba desiatku je Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Je to modlitba, ktorú dala Panna Mária pri svojom zjavení trom fatimským pastierikom. Okrem toho každý desiatok svoje vlastné tajomstvo, nad ktorým počas recitovania Zdravas Mária rozjímame. Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú.

Prevzaté z: http://www.zivotopisysvatych.sk/ruzencova-panna-maria/

podporte nás sdzr

Panna Mária, ktorá sa nám prihovára skrze Don Gobbiho na sviatok Ružencovej Panny Márie dáva toto posolstvo:

MODRA KNIHA: Blumenfeld (Nemecko), 7.októbra 1992 Sviatok Panny Márie ružencovej

Anjel s kľúčom a s reťazou

„Dnes sa nachádzaš tu, v sídle môjho Hnutia v Nemecku, aby si uskutočnil večeradlo s kňazmi a veriacimi, zasvätenými môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Uctievate ma ako Kráľovnú svätého ruženca. Ruženec je moja modlitba, je to modlitba, s ktorou som prišla z neba a ktorú som žiadala od vás, pretože je zbraňou, ktorú môžete použiť v týchto časoch veľkého boja a je znakom môjho istého víťazstva.Moje víťazstvo sa vybojuje, keď satan so svojím mocným vojskom všetkých pekelných duchov bude zavretý vo vnútri svojho kráľovstva temna a smrti, odkiaľ nebude môcť viac vyjsť na svet, aby škodil.Preto musí zostúpiť z neba anjel, ktorému bude daný kľúč pekla a reťaz, s ktorou zviaže veľkého draka, starého hada, satana, so všetkými jeho nasledovníkmi. Anjel je duch, ktorý bude poslaný Bohom splniť zvláštne poslanie. Ja som Kráľovná anjelov, preto vstupuje do môjho, toho istého plánu, ku ktorému som pozvaná Pánom, aby som splnila najväčšie a najdôležitejšie poslanie – zvíťaziť nad satanom.Vskutku už z princípu som predurčená ako tá, ktorá je nepriateľkou hada, tá, ktorá bojuje proti nemu, tá, ktorá na konci mu rozšliape hlavu.„Položím nepriateľstvo medzi tebou a ženou, medzi tvojim a jej potomstvom. Ona ti rozšliape hlavu, zatiaľ čo ty budeš číhať na jej pätu.“Moje potomstvo je Kristus.V ňom, ktorý uskutočnil vykúpenie a vás vyslobodil z otroctva satana, sa vybojuje moje úplné víťazstvo. Preto mi zveril kľúč, s ktorým je možné otvoriť a zavrieť bránu pekla.Kľúč je znakom moci toho, ktorý je pánom a majiteľom miesta, ktoré mu prináleží.V tomto zmysle ten, ktorý vlastní kľúč stvorenia, je samo vtelené Slovo, pretože prostredníctvom neho bolo všetko stvorené a preto Ježiš Kristus je Pán a Kráľ celeho vesmíru, to jest neba, zeme a podsvetia.Len môj syn Ježiš Kristus vlastní kľúč pekla, pretože on je Dávidov Kľúč, ktorý keď otvorí, nikto nemôže zavrieť, keď zavrie, nikto nemôže otvoriť.Ježiš odovzdáva tento kľúč, ktorý predstavuje jeho božskú moc, do mojej ruky ako svojej Matke, prostredníčke medzi vami a mojím synom, zveril mi úlohu zvíťaziť nad satanom a všetkou jeho mocou konať zlo. A s týmto kľúčom môžem otvoriť a zavrieť bránu pekla. Reťaz, s ktorou veľký drak má byť zviazaný, je formovaná cez modlitbu vykonanú so mnou a prostredníctvom mňa.Touto modlitbou je modlitba sv. ruženca. Táto reťaz vskutku má úlohu najprv obmedziť činnosť satana, potom ho uväzniť a nakoniec zmariť každú jeho aktivitu.– Reťaz sv. ruženca má úlohu najprv obmedziť konanie môjho protivníka.Každý ruženec, ktorý sa modlíte so mnou, má účinok obmedzovať činnosť Zlého, aby sa duše vyhli zlým vplyvom a aby bola daná väčšia sila expanzii dobra v živote všetkých mojich detí.– Reťaz sv. ruženca má tiež za úlohu uväzniť satana, čo znemožní jeho konanie a stále viac oslabí silu jeho diabolskej moci. Preto každý dobre pomodlený ruženec je tvrdým úderom, zasadeným mocnostiam zla, je príspevkom k zbúraniu jeho kráľovstva.– Reťaz sv. ruženca bude mať nakoniec ten výsledok, že satan bude úplne zneškodnený.Jeho veľká moc bude zničená. Všetci zlí duchovia budú vrhnutí do miesta ohňa a síry, mnou budú zavreté dvere kľúčom Kristovej moci a tak nebudú môsť viac vyjsť na svet, aby škodili dušiam. …Rozumejte teda, moji milovaní synovia, prečo v týchto posledných časoch boja medzi mnou, Ženou odetou slnkom a veľkým drakom, žiadam vás, aby ste rozmnožovali všade večeradlá modlitby s odriekaním sv. ruženca, meditáciou o mojich slovách a zasvätením sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto dáte nebeskej Matke možnosť dosiahnuť zviazanie satana a tak môže byť splnené moje poslanie, aby bola rozšliapaná hlava hada, čo znamená poraziť ho navždy, zatvoriť ho v jeho pekle do ohňa a síry.Pokorná a krehká niť sv. ruženca formuje silu reťaze, ktorou uväzním svetového vládcu temnoty, nepriateľa Božieho a jeho posluhovačov. Takto ešte raz bude porazená pýcha satana mocou malých, pokorných, chudobných.Keď vám dnes zvestujem, že je blízko toto moje veľké víťazstvo, ktoré vám prinesie vaše isté oslobodenie, dávam vám posilu mojej materskej prítomnosti medzi vami a žehnám vás.“

Diabol, povedal skrze posadnutého, na ktorom vykonával exorcizmus Francesco Bamonte (rímsky exorcista): „Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, sedel by som v pekle sám! Ale vy nepočúvate pápežov, svätých ani prorokov, ba ani svoje srdce. Víťazím nad vami vďaka vašej hlúposti a pýche. Nebojím sa Vás! Ale bojím sa jej ruženca… „ O. Mikuláš Tresa nadväzuje na tento citát: Ruženca, ktorý máme zavesený v aute sa nebojí. Bojí sa ruženca, ktorý sa modlíme srdcom, tak ako nás Panna Mária pozýva. Niet silnejšej modlitby s väčším uzdravujúcim účinkom na ľudskú dušu ako je modlitba sv. ruženca. Preto diabol bude robiť všetko preto, aby sme sa ju nemodlili. Sv. sestra Lucia z Fatimy povedala v r. 1958: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe sv. ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny duchovný, národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi modlitbami.“ Akú máme silnú zbraň v ruke? Tak prečo ju nepoužívame? Diabol sa nás snaží všemožne oklamať aby sme sa nemodlili sv. ruženec, pretože veľmi dobre vie, že keď sa budeme vo viere, moci a sile Ducha Svätého modliť sv. ruženec bol by vyhnaný do pekla. Panna Mária povedala, že ruženec je zbraň mocnejšia od atómovej bomby. Kto sa modlí ruženec s vierou a so srdcom vonia. A diabol neznáša túto vôňu. Svätí, ktorí sa modlili sv. ruženec voňali.

Viac z prednášky o. Mikuláša Tresu a ďalšie informácie o modlitbe ruženca nájdete tu:

Niekoľko citátov od svätých, ktorí sa modlili sv. ruženec:

„Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho Matky.“ (sv. Ján Pavol II.)

„Dajte mi armádu modliacu sa ruženec a ja dobyjem svet.“ (blahoslavený Pius IX.)

„Ruženec je po sv. omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme pomáhať ľuďom a dušiam v očistci.“ (Lev X.)

„Najmocnejšou modlitbou je modlitba ruženca.“ (sv. František Saleský)

„Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec.“ (sv. Pius X.)

„Nikdy sa nezrieknem modlitby sv. ruženca! Musím povedať, že na nej je založené celé moje dielo.“ (Sv. Ján Bosco)

„Ruženec je zbraň pre tieto časy.“ (sv. Pater Pio)

Ako sa modliť ruženec?

Je veľa spôsobov, ako sa modliť ruženec. Jeden z nich začína znakom kríža so slovami:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Niekde je zvykom začať slovami 70. žalmu:

Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Tieto slová akoby mali navodiť u modliaceho sa pokorné vedomie vlastnej úbohosti. Všetky tieto zvyky sú rovnocenné a ich úlohou je dobre pripraviť myseľ na rozjímanie.

Potom nasleduje

Apoštolské vyznanie viery.

Začať ruženec modlitbou Verím v Boha, je základom začínajúcej sa kontemplatívnej cesty.

Pri prvých piatich zrnkách sa modlíme úvodné modlitby:

Otčenáš;
3-krát Zdravas’ Mária s úvodnými tajomstvami;
Sláva Otcu.

Potom začíname prvý desiatok:

Otčenášom,
nasleduje desať Zdravasov,
a Sláva Otcu.

Aby sme meditáciu biblicky podložili a dodali jej väčšiu hĺbku, je vhodné, keď prednesenie tajomstva nasleduje po prečítaní príslušnej pasáže zo Svätého písma, ktorá môže byť podľa okolností kratšia alebo dlhšia. Žiadne iné slová nikdy nedosiahnu silu inšpirovaného slova. Treba ho počúvať s presvedčením, že je to Božie slovo, vypovedané na dnešný deň a „pre mňa“.

Keď ho takto prijmeme, stáva sa súčasťou ružencovej metódy opakovania bez toho, aby vyvolávalo nudu spôsobenú jednoduchým opakovaním už dobre známeho. Nejde o pripomínanie si informácie, ale o to, aby sme umožnili hovoriť Bohu. Pri niektorých spoločných slávnostných príležitostiach možno slovo vhodne objasniť krátkym komentárom.

Počúvanie a meditácia žijú z ticha. Prv ako prejdeme k hlasnej modlitbe, je po prednesení tajomstva a po prečítaní Božieho slova vhodné na primeraný čas sa zastaviť a zamerať svoju pozornosť na tajomstvo, o ktorom rozjímame. Objaviť hodnotu ticha patrí k umeniu, ako správne kontemplovať a meditovať.

Ťažiskom modlitby Zdravas’, Mária, ohnivkom spájajúcim jeho dve časti, je meno Ježiš. Občas, pri rýchlom odriekaní, sa môže toto ohnivko stratiť a s ním aj spojenie s Kristovým tajomstvom, o ktorom rozjímame. No zmysluplná a plodná modlitba ruženca sa vyznačuje práve dôrazom na meno Ježiš a na jeho tajomstvo. Už pápež Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii Marialis cultus pripomenul, že v niektorých oblastiach sa dodržiava zvyk zdôrazňovať Ježišovo meno pridaním dodatku pripomínajúceho tajomstvo, o ktorom sa rozjíma. Typickým príkladom tejto metódy je napr. fatimský ruženec.

Na mnohých miestach je zvykom pridať na koniec každého desiatku modlitbu, ktorú sa naučili fatimské deti od anjela Ó, Ježišu…

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

V súčasnej praxi nasleduje po Sláva Otcu krátka záverečná modlitba, ktorá sa môže líšiť v závislosti od miestnych zvykov. Je vhodné, aby sa každé tajomstvo zakončilo modlitbou zameranou na získanie špecifických duchovných plodov z meditácie o konkrétnom tajomstve. Tým by ruženec lepšie vyjadroval svoje spojenie s kresťanským životom.

Modlenie ruženca sa končí modlitbou na úmysel pápeža, čo otvára pohľad modliaceho sa aj na širší rozmer potrieb cirkevného spoločenstva. Preto, aby Cirkev povzbudila tento cirkevný rozmer ruženca, obohatila ho aj o možnosť získania odpustkov pre tých, ktorí sa ho modlia za požadovaných podmienok.

Ak sa ruženec modlíme takto, stáva sa naozaj duchovnou cestou, na ktorej je Mária matkou, učiteľkou a sprievodkyňou, pomáhajúcou veriacim svojím mocným orodovaním. Môžeme sa teda čudovať, ak po modlitbe ruženca – po takom hlbokom zážitku Máriinho materstva – cíti duša potrebu vyspievať chválu na Svätú Pannu nádhernou modlitbou Salve Regina alebo litániami? Je to najvýznamnejší okamih vnútornej cesty, ktorá veriacich priviedla k živému kontaktu s tajomstvom Krista a jeho Najsvätejšej matky.

Ruženec sa skladá z dvadsiatich tajomstiev zo života Ježiša a Márie, ktoré sú po Apoštolskom liste pápeža Jána Pavla II. Rosarium Virginis Mariæ rozdelené do štyroch častí. Prvá obsahuje radostné tajomstvá, druhá tajomstvá svetla, tretia bolestné tajomstvá a štvrtá slávnostné tajomstvá.

Toto usmernenie nemá obmedziť iniciatívu jednotlivca, ale môže napomáhať hlbšie prežívať modlitbu posvätného ruženca.

Spracované podľa Rosarium Virginis Mariæ, prevzaté z: https://dmc.sk/modlitba-ruzenca/ako-sa-modli-ruzenec/

Sila modlitby sv. ruženca 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Sila modlitby sv. ruženca 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás