Projekt Sowa Tour pod záštitou ministerstva školstva bez vyslovenia súhlasu rodičov

‼ AK MÁTE DIEŤA NAVŠTEVUJÚCE STREDNÚ ŠKOLU ODPORÚČAME KONTAKTOVAŤ RIADITEĽA, ŽE CHCETE BYŤ UPOVEDOMENÝ AK BUDE TÁTO PREDNÁŠKA/DISKUSIA PREBIEHAŤ NA ŠKOLE, POPRÍPADE, ŽE SI AKO RODIČ NEŽELÁTE ABY SA VAŠE DIEŤA PREDNÁŠKY ZÚČASTNILO. TAKTIEŽ ODPORÚČAME UPOVEDOMIŤ ĎALŠÍCH RODIČOV ABY SA O TOM DOZVEDELO ČO NAJVIAC ĽUDÍ A MOHLO SA TAK ZABRÁNIŤ MANIPULÁCII NAŠIMI DEŤMI ‼

Projektu Social Awards Slovakia SOWA Tour s plánovanou realizáciou na základných a stredných školách od septembra 2021 pod záštitou Ministerstva školstva SR, chýba informovaný súhlas rodičov, ktorí sú aktívnou súčasťou vzdelávacieho systému svojich detí s právom oboznámiť sa s jeho presným obsahom, identitou zúčastnených odborníkov a jeho prípadným zastavením

Výchova detí je najvznešenejším poslaním a je primárnou povinnosťou a právom rodičov. Popri nich zohráva dôležitú úlohu škola, ktorá prostredníctvom učiteľov plní štátnu politiku v rámci rozvoja výchovy a vzdelávania detí a mládeže v rámci dlhodobých zámerov vlády na základe štátnych vzdelávacích programov, učebných plánov a štandardov tak, ako sú uvedené v Štatúte ministerstva školstva.

Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet, takže rokovať a vyhodnocovať otázky plnenia, týkajúce sa štátnej politiky v oblasti výchovy a vzdelávania, je príslušný Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý by tomto projektu mal venovať pozornosť a vyžiadať si k nemu všetky relevantné listiny bez výnimky, aby ich mohol objektívne vyhodnotiť, či sú v najlepšom záujme našich detí a opatrené informovanými súhlasmi rodičov.

Organizátorom tohto agitačného projektu pod názvom SOWA Tour je Social Awards Slovakia s tým, že „známe osobnosti“ sa budú od začiatku roka stretávať so žiakmi a „zhovárať“ sa o rôznych témach. Navštívia stredné aj základné školy a ako bolo uvedené:

„Už v septembri budú aj v tej tvojej škole…“

Základnými a nosnými témami budú sexuálna výchova, mediálna výchova, zdravie a xenofóbia, homofóbia a rasizmus. Ako vysvetlil Štefan Šperka z Agentúry Fakt Media:

„Väčší rozmer a edukačný smer SOWA Tour posunie celý projekt na vyššiu úroveň. Už v septembri 2021 navštívia „vplyvné osobnosti sociálnych sietí“ stredné školy. Budú to návštevy 1 až 2 škôl denne, čo predstavuje za týždeň približne 10 škôl s tým, že postupne pokryjú celé Slovensko. Záštitu nad projektom prevzal aj župan Bratislavského kraja, ktorý našu iniciatívu ocenil a s radosťou sa za ňu postavil.“

Príspevky - podporte nás
Bez súhlasu rodičov

Pri óde na tento dopredu oslavovaný projekt však nespomenul tých, ktorí ako jediní sa majú právo k nemu vyjadriť, a to rodičia detí. Bez ich vedomia a súhlasu by tento ďalší druh „edukačného“ biznisu nemal prejsť. Tu už nejde o mrhanie štátnych – teda našich spoločných peňazí na lotériu verejnoprávnej televízie Covid-19, ale o intelektuálne ničenie študentov s vážnymi psychologickými účinkami s použitím overených techník manipulácie.

Ľudia zapojení do „projektu“ nie sú skutočnými odborníkmi, ale len vybranou časťou jasne definovaného politického spektra, ktorí boli prizvaní alebo sa sami zapojili ako „dobrovoľníci a agitátori“ a samých seba považujú za schopných vzdelávať a „edukovať“ naše deti.

Nakoľko táto akcia Ministerstva školstva SR nie je vôbec transparentná, ministerstvu by malo byť uložené túto aktivitu objasniť, vysvetliť a predložiť kompletnú dokumentáciu aj s uzavretými zmluvnými podmienkami, aby učitelia ako skutoční odborníci s riadne získanými vysokoškolskými diplomami vedeli porovnať svoje platy s honorármi externých edukačných odborníkov, ktorým by mal byť povolený prístup do škôl bez výslovného súhlasu rodičov.

Deti sú ovplyvniteľné jediným krátkym rozhovorom s tzv. „laboratórnym propagandistom“, ako nazval týchto samozvaných, resp. prizvaných aktivistov jeden z účastníkov vedeckého sympózia na tému páchania škôd na deťoch.

Aký je cieľ takýchto projektov? Formálne sa uvedie jeden účel, ktorý skrýva druhý. Skutočným cieľom „edukačného“ projektu je prekonať rodové stereotypy so zdanlivým „dialógom“ aj o iných otázkach na spôsob: Každá šelma je maskovaná.

Predtým, ako prekročia „známe osobnosti“ brány našich škôl a infiltrujú sa do učebných osnov, riaditelia by mali predstúpiť pred rodičov, ktorých by mali v plnom rozsahu, dôsledne a do podrobností oboznámiť s celým projektom, dodaným škole a rodičom Ministerstvom školstva v dostatočnom množstve vyhotovení a:

  1. Oboznámiť ich s presným obsahom projektu,
  2. Predstaviť identitu zúčastnených odborníkov,
  3. Odôvodniť spôsob a formu účasti školy na projekte,
  4. Návrat do riadneho vyučovania v súlade so školskými osnovami po ukončení projektu,
  5. Od každého rodiča vyžiadať informovaný súhlas.

Parlamentný výbor by mal predložiť projekt vedeckej komunite na preskúmanie a vyjadrenie. Mal by zabezpečiť a dohliadnuť na to, aby sa takáto súkromná edukačná aktivita nezvrhla na jednopólovú politickú „diskusiu“, k čomu podľa zostavy „známych osobností“ jednoznačne speje. Do projektu by mali byť zapojení učitelia s právom zasiahnutia v prípade nevhodnosti zvolenej „diskusie“ voči žiakom a študentom, aby mohli školákov uchrániť pred subjektívnymi interpretáciami liberálnej ideológie, lebo toto je skutočným zámerom projektu, plížiacim sa do našich škôl.

Ministerstvo školstva nemôže podporovať školské aktivity bez zdieľania s rodičmi a navyše v otázkach, v ktorých je vedecká aj laická verejnosť rozdelená, čo sa stalo symptomatickým pre celú našu spoločnosť, takže nie je žiadúce zakorenené rozpory ďalej stupňovať a vyostrovať. Ministerstvo nemôže pripustiť na školách žiadnu politickú ani inú propagandu. Naši študenti sú si rovní vo svojich právach a povinnostiach a majú sa učiť bezpodmienečne akceptovať všetkých bez rozdielu. Neberme deťom slobodu ich vlastného myslenia, nedovoľme medzi nich pôsobiť propagátorov „ privilegovanej menšiny“ a „ mlčiacej väčšiny“.

Strata slobody prejavu detí

Agenda, ktorá je predmetom projektu, je okopírovaním globálneho nástroja na „indoktrináciu študentov na verejných školách, obmedzenie slobody prejavu, získavanie osobitného zaobchádzania a zasahovanie do slobody združovania“. Táto agenda v školách, ktorá vyžaduje verejné financovanie, prináša so sebou rozsiahlu stratu slobody prejavu detí, ktoré sú zmätené nastolenými otázkami, nedokážu sa zorientovať v úmysloch „edukačných odborníkov“, ktorým sme ich vydali na milosť a nemilosť bez prítomnosti psychológov a opory rodičov. Nie je to vymývanie mozgov deťom?

„Národ, ktorý opúšťa svoj morálny základ a zdegeneruje inštitúciu rodiny, zdegeneruje až do takej miery, že bude vydaný napospas tyranii“. Západná svetová populácia začína byť tak zmanipulovaná a zničená na duchovnej úrovni, že nie je schopná vnímať a čeliť realite a zodpovednosti, takže z tejto cesty by sme sa mali vrátiť k svojej vlastnej podstate a hodnotám.

A kto sú tie „známe osobnosti“, ktoré by mali na odbornej úrovni viesť diskusie na rôzne otázky ? Odborníčkou na rozoznanie hoaxu od pravdivej správy bude Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá sa podľa vlastných slov „trochu bojí, aby nás tu agresia a extrémizmus v tom našom sebeckom tichu neprevalcovali“.

Vlajkovou loďou však bude Monika Tódová, ktorá je odborníčkou na vynášanie informácií z vyšetrovacích a súdnych spisov. Ako bonus môže so sebou priniesť aj vychádzajúcu hviezdu mainstremových médií – spolupracujúceho obvineného Ľudovíta Makóa, v inej odbornej terminológii označeného ako páchateľa závažnej trestnej činnosti alebo nežným a ľúbivým slovkom „kajúcnika“, čo je výraz priam na ochrannú známku. Samozrejme, ak sa vôbec bude unúvať prísť alebo priletieť v rámci projektu na Slovensko.

Odborníkom na xenofóbiu, homofóbiu a rasizmus je Ferko Joke a odborníčkou na „rozmotávanie klbka“ informácií pre našu mladú generáciu je Veronika Cifrová Ostrihoňová, v čom jej bude po neúspešnom projekte Silnej zostavy v RTVS, ktorý vo večernom prime-time zmenila na prvoplánovú propagandu a demagógiu jedného politického názoru, manžel Matej Cifra, Kristína Tomová, Viktor Vincze a Simona Sálátová, ktorá takisto bude mať v rámci výchovy, edukácie a kultúry prejavu čo povedať a hlavne presvedčiť váhajúcich rodičov napríklad touto letorou:

„Som zaočkovaná a s chuťou môžem oblizovať aj držadlá v električke,“ pričom pózuje v tričku „Mám to v paži“. A pokračuje: „Môže mi byť srdečne jedno, koľko ľudí zomrie, koľko detí stratí rodičov, koľko lekárov bude vyčerpaných. Môžem ignorovať hlupákov v Bratislave a zasmiať sa na ich pokrikoch. Môžem mať všetko v mojej krásnej veľkej prdeli a paži. Ale nemám. A to sa dnes volá polarizácia spoločnosti. Zaočkovaní by mohli mať v paži, ale napriek tomu bojujú, lebo spoločnosť potrebuje rásť zodpovedne a spolu. Akoby vakcínu odmietali výlučne intelektovo obmedzení ľudia“ – uzatvára edukatívnym tónom intelektuálka.

A keďže predmetom projektu je aj xenofóbia, homofóbia a rasizmus, načrime do histórie: Medzinárodná organizácia gayov a lesbičiek – ILGA (ktorí majú v našej ústave a legislatíve garantované všetky práva) bola založená v roku 1978. Európska komisia ako medzivládny subjekt, poskytuje až 68 % rozpočtu ILGA. Holandská vláda poskytla ďalších 50 000.- Eur, čím sa financovanie ILGA zvýšilo na 71 %. Zvyšok financovania pochádza od ľavicových darcov, ako sú George Soros, Sigrid Rausingová a anonymný darca. Samuel Adams zhrnul:

„Je ľahko pozorovateľné, že tí, ktorí sa snažia zničiť slobodu ľudu, praktizujú každý trik, aby znečistili akúkoľvek morálku.“

To je dôvod, prečo liberálni a progresívni politici podporujú morálnu degeneráciu, úplné nihilizovanie myšlienky rodiny a na konci tejto cesty už muž a žena nebudú mať identitu, deti už nebudú vychovávané v rodinnom a chránenom prostredí. V priebehu niekoľkých rokov sa dokonca očakáva, že tí, ktorí budú považovať za rodinu ženu, otca, deti, budú perzekvovaní a dokonca trestne stíhaní a do 10 – 15 rokov by mala byť pedofília prijatá ako „alternatívny životný štýl.“

Napr. Dr. Brongers v akademickom časopise „Journal of Homosexuality, známym svojim „priateľským“ prístupom k pedofílii uvádza: Rodičia by nemali vidieť pedofila ako súpera alebo konkurenta, nie ako zlodeja, ale ako partnera pri výchove chlapca, niekoho, kto by mal byť vítaný v dome“.

George Soros daroval 525 000 dolárov mimovládnej organizácii Justice atState, ktorá sa snaží podporovať rozmanitosť na súdoch pre ľudí v rámci LGBT komunity. Citujem z jej vyjadrenia:

“Súdnictvo môže viesť k vzniku predsudkov a dokonca aj konkrétnych predsudkov. Rozmanitejšie súdnictvo zlepšuje kvalitu spravodlivosti pre všetkých občanov. Vyhrať súdne rozhodnutia nestačí, aby boli spravodlivé, musíte ich kontrolovať na súdoch.“

Naša spoločnosť by nemala „mať v paži“, kto, kedy, kde a za akých podmienok chce zasahovať do školského systému Slovenskej republiky s úmyslom priamym manipulovať vedomie našich detí a vniesť do ich zatiaľ usporiadaných hlavičiek zmätok, neistotu a strach. A už vonkoncom to nemôže mať „v paži“ Ministerstvo školstva SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – pre rodičov by to bola poľutovaniahodná ľahostajnosť k našej mladej generácii.

Eva Zámocká

Zdroj: Life News

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás