Plameň lásky

2Nihil obstat, Cirkevná vrchnosť, Székesfehérvár, 1404/26. September 1978

Všetci skusujeme, aké obavy vzbudzuje osud dnešného sveta. Obavy, zmätok a neistota sa stupňujú zo dňa na deň. Z tohto hrozného položenia a beznádejnosti nás chce vyviesť Panna Mária.
Na mnohých miestach a v mnohých štátoch ukazuje pravú cestu cez vyvolené osoby, odkrýva nejaké tajomstvo, dáva do rúk nejaký prostriedok, ktorým si praje navrátiť na Božie cesty do vojen a sebectva zapletené ľudstvo. Panna Mária SÚRI… PROSÍ… ORODUJE… aj u nás! Svätá Panna vyjavila túžbu svojho materinského Srdca jednej mamičke so šiestimi deťmi a prosí, skrze Svätého Otca, rozvinúť to na celom svete. Modlime sa, prinášajme obety, oznamujme túžbu Svätej Panny slovom i písmom.

Plameň lásky 1

Záchrana sveta skrze Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie: Svätá Panna Mária sa v roku 1961 zjavila v Maďarsku matke šiestich detí Alžbete Kindelmannovej, aby jej zverila prianie svojho Nepoškvrneného Srdca. Panna Mária nám prináša pre záchranu sveta nový dar – Plameň lásky svojho Nepoškvrneného Srdca.
Veľký Piatok, oznámenie Svätej Panny: „Tak mnoho hriechov je na zemi! Pomáhajte mi, zachráňmeduše! Dám vám do rúk Svetelnú hlaveň, bude to Plameň Lásky môjho Nepoškvrneného Srdca. Som vaša dobrá a milujúca Matka a v zomknutosti s vami vás zachraňujem. Dcéra moja, teraz ti dávam Plameň lásky svojho Srdca. Zapáľ ním najprv svoje srdce a potom ho podaj ďalej, aspoň jednej duši!“ Tu sa Matička Božia dala do takého plaču, že som bola zmätená a nevedela som, čo mám vlastne robiť.Sľúbila som v mene každého, že jej prianie splníme, len aby som uľavila jej bolesti, lebo aj moje srdce tak bolelo, že skoro puklo.

V čom spočíva Tajomstvo Plameňa Lásky? „Milostiplný Plameň, ktorý som vám dala zo svojho Nepoškvrneného Srdca, nech chodí od srdca k srdcu. Bude to ten zázrak, ktorého svetlo oslepí satana. To je oheň súdržnosti, a oheň budeme hasiť ohňom. Oheň nenávisti ohňom Lásky. Túto milosť som vymohla od Nebeského Otca skrze Sväté Rany svojho Svätého Syna.“ Keď mi toto Svätá Panna povedala, pochopila som, ako veľmi sa vôľa Svätej Panny zhoduje s vôľou Večného Otca, jej Božského Syna i Ducha Svätého. Svätá Panna prisľúbila, že bude pri nás, aby sa tento malý Plameň jej Lásky šíril po celom svete ako rýchlo sa šíriaci oheň. 
Povedala: „Chcem, aby tak, ako po celom svete poznajú moje meno, poznali aj Plameň Lásky môjho Nepoškvrneného Srdca, ktorý už v sebe nevládzem ďalej držať. Výbušnou silou razí k vám. Plameňom svojho Srdca oslepím satana. V zomknutosti s vami spáli Plameň Lásky hriech. Plameň Lásky svojho Srdca rozšírim na všetok ľud a národy. Nielen na, v katolíckej Cirkvi žijúcich, ale na celom svete. Na všetky tie duše, ktoré boli označené znakom požehnaného Kríža môjho Svätého Syna…Vidíš, dcérka moja, keď sa Plameň Lásky môjho Srdca zapáli na zemi, jeho milostivý účinok sa vyleje aj na zomierajúcich. Satan oslepne pomocou vašich bdejúcich modlitieb, prestane nemilosrdný boj umierajúcich so satanom. Pri krotkom svetle môjho Plameňa Lásky sa navráti aj najzatvrdilejší hriešnik, lebo chcem, aby sa nezatratila ani jedna duša. 

Moja prosba:
– Zadeľte si noc medzi sebou tak, aby ani jedna minúta noci neostala bez bdenia. Keď niekto bdie, odvolávajúc sa na môj Plameň Lásky, v jeho obvode – sľubujem – sa nezatratí ani jeden umierajúci. (Keď je vás odprosujúcich veľa, prijmem aj päť minút po osobách.)
– Čím je orodovanie vrúcnejšie, tým skôr sa oslepí satan a úbohý umierajúci sa dostane k novej sile, aby vedel správne rozhodnúť, čo sa týka jeho posledného osudu.
– Môj Plameň Lásky, ktorým vás vždy s väčšou mierou túžim zaplavovať, pôsobí aj na trpiace duše v očistcovom ohni. Behom osem dní vyslobodím z očistcového ohňa zomrelého príslušníka rodiny, ktorá vo štvrtkovom alebo piatkovom dni vykoná zmiernu hodinu.
– Keď sa člen rodiny niektorý pondelok bude postiť o chlebe a o vode, vyslobodím z miesta utrpenia jednu kňazskú dušu. (Netreba hladovať, len treba jesť chlieb a piť vodu!)
– Kto sa pomodlí – odvolávajúc sa na Plameň Lásky môjho Nepoškvrneného Srdca – trikrát Zdravas´ Mária, ten vyslobodí jednu trpiacu dušu z miesta utrpenia.
– Kto sa v mesiaci November pomodlí – odvolávajúc sa na Plameň Lásky môjho Nepoškvrneného Srdca – jedenkrát Zdravas´ Mária, vyslobodí z očistca desať duší. Nalieham na vás!“

Tieto slová Svätej Panny zneli v mojej duši tak, ako keď my mamičky vystríhame, ale aj chránime svoje deti starostlivou, obávajúcou sa láskou.

NALIEHAM na vás! Svätá Panna úpenlivo prosila, aby sme vykonali všetko pre to, aby sa jej Plameň Lásky rozšíril po celom svete: „Svoj Plameň Lásky už nevládzem držať viac v sebe, dovoľte, aby razil k vám! Vykonajte už konečne prvý krok! Prejavte už začiatok dobrej vôle. Len prvý krok je ťažký, uver! Keď sa tak stane a prvý krok urobíte, môj Plameň Lásky blčiac prerazí nedôveru duší a jemná žiara osvetlí ich vnútra. Duša, do ktorej bude môcť môj Plameň Lásky vstúpiť bez prekážok, a nájsť v nej trvalý príbytok, bude opojená takou hojnosťou milostí, že – ako som povedala – bude šíriť pôsobenie môjho Plameňa Lásky na celý svet. Taký príliv milostí nebol doposiaľ daný od chvíle, odkedy sa Slovo stalo Telom. Nebuďte nesmelí! Každému z vás dám k tomu silu. Treba len chcieť! Skrze milostivé pôsobenie môjho Plameňa Lásky sa vašej duši dostane svetlo, aby začala odvážne a statočne šíriť Plameň mojej Lásky. Vykonajte, o čom vás žiadam! Súrim vás!“
POTREBUJEM KAŽDÉHO!„Moje Nepoškvrnené Srdce horí plameňom lásky k vám. Nevládzem ďalej držať v sebe svoju lásku, nezadržateľnou silou prúdi k vám. Som vaša Matka! Viem vám pomáhať a aj vám chcem pomôcť, ale k tomu potrebujem i vašu pomoc. Musíte sa aj vy usilovať o oslepenie satana! Potrebujem každého z vás, jednotlivo aj spoločne! Neotáľajte, lebo satan bude slepý do takej miery, do akej budete vy horliví. K vašim krokom vám dám obdivuhodnú silu – hromadnú, aj jednotlivú. Vaša zodpovednosť je veľká! Ale vaša práca nebude daromná! Keď sa so mnou zomkne celý svet, jemné svetlo môjho plameňa Lásky vzplanie a bude sa zapaľovať na celej zemeguli. Satan bezvládne stratí svoju moc. Nepredlžujte tento prípravný čas, ani ho nechcite preťahovať! Nebuďte ľahostajní voči mojej svätej veci! Cez nemnohých, cez maličkých sa má pohnúť to svet otriasajúce veľké milostivé vyžarovanie. Každý, komu sa dostane do rúk, nech to berie za pozvanie, nech sa nerozčuľuje, nevyhovára nikto z vás. Každý je mojím dieťaťom a ja som Matkou každému z vás. Proste svätého Jozefa, čistého Snúbenca. On vyhľadá v ľudských srdciach útulok pre môj Plameň Lásky.“
Odporúčané prostriedky k oslepeniu satana

Svätá omša:„Keď počúvate svätú omšu vtedy, keď to nie je povinné a ste v stave milosti, Plameň Lásky svojho Srdca zaplavím tak, že aj cez ten čas oslepí satana, čím moje milosti hojne prúdia na tie duše, za ktoré obetujete. Účasť na svätej omši v najväčšej miere stupňuje oslepenie satana. Satan, dychtiac strašnou pomstou, pokračuje svojim trápením ešte urputnejšie v boji o duše, odkedy cíti, že jeho oslepenie nastane.“
Moc Svätej Krvi: Počas svätej omše a po svätom prijímaní hovoril ku mne Ježiš o moci jeho Svätej Krvi: „Ja som Krvdávajúcim sveta. Od mojej Božskej Krvi sa môžete opojiť. Či to viete pochopiť rozumom? Pravda, ťažko. Ja som Jediným Krvdávajúcim sveta! Rozjímajte o tom! Moja Svätá Krv zahreje, prinesie do pohybu mrazivú, ochromenú moc vašej duše. Ja ju prelejem, a prelial by som do každého stvorenia na celom svete, len sa dajte do svätého spravovania mojej Božej ruky. Dovoľte mi pôsobiť vo vašich dušiach! Prečo chcete ostať ľuďmi obyčajných duší? Chcite sa zbožštiť, aby som nachádzal vo vás slasť žiť s vami! Môj stôl je stále prikrytý. Ja, Hostiteľ – obetoval som všetko, dám seba samého. Po prijatí Svätej Krvi hľaďte do svojich duší a pozorujte to šumenie, ktoré vo vás koná moc mojej Svätej Krvi. Nebuďte bezcitní! Nech vás k môjmu stolu neprivedie zvyklosť, ale oheň lásky, ktorý sa tu zapáli od mojej lásky a skrze mňa, i s vašim pričinením vypáli hriech z vašich duší. Pozeraj sa bez prestania do mojich očí, ktorých prenikavý pohľad oslepí satana!“
Môj milovaný Ježišu, akože sa mám pozerať do Tvojich očí, keď aj zatvorím svoje, vidím Tvoje, ktoré osvetlia aj najmenší kút mojej duše. O, joj, mne, moje hriechy!…„Žiaľ, mnohí odvracajú svoje oči, lebo nevydržia môj pohľad. Povedz im, nech neodvracajú svoj pohľad, ale oľutujú svoje hriechy a ja vždy odpustím! Vieš, ako sa mi páči, keď povieš – Môj zbožňovaný Ježišu! Povedz to aj miesto iných! A keby ste za celú hodinu mi nevedeli povedať iné, len to, Ó, vtedy nechám svoj prenikavý pohľad spočinúť na vás. Pozeraj do mojich očí! To nehovorím preto, aby si ochabla, ale skôr ťa chcem povzbudiť, aby si v rade bojov neupierala svoje oči na zem. Aby si hľadiac na zem nehľadala úľavu, ale aby si sa pozerala len na mňa! Chcem, aby sa vo svojich ťažkostiach tesne sa túliac ku mne, ponechávajúc sa na mňa, pozerali vždy len hore!“

podporte nás sdzr

Denné obetovanie sa

Svätá Panna mi počas mojej dennej práce znovu hovorila: „Obetujte svoje práce aj cez deň na Božiu slávu! Keď ste v milosti, aj toto obetovanie zvyšuje oslepenie satana. Žite teda podľa mojich milostí, aby sa oslepenie satana rozšírilo do väčšej a väčšej oblasti. Tých mnoho milostí, ktoré vám poskytujem – keď ich dobre použijete – prispejete k hromadnej náprave duší!“
Vernosť: Raz som ho počas svätej hodiny oslovila takto: – Môj zbožňovaný Ježišu, milujem Ťa! – Ježiš mi na to povedal: „Povedz, keď si prišla ku mne, aby si držala svätú hodinu, či si sa tu stretla čo len raz s niekým?“ Hlboko skloniac hlavu som sa zamyslela a odpovedala: – Nie, Pane. – Ježiš mi potom prosiac povedal: „Nenechávajte ma teda samotného! Ani ty ma nenechaj osamote!“ Do duše mi vtrhla bolesť. Ježiš hovoril ďalej: „Keď neprídete, akože mám rozdeľovať svoje milosti? Moje milosti sú nahromadené v hojnosti v mojom Srdci, v nesmiernej Láske môjho Srdca. Nech naše vnútra spolu cítia, myšlienka nášho umu nech bude jedna, naše srdcia nech spolu zabúšia, naše ruky nech spolu zbierajú. Prinášajte ku mne duše! Pochopte, na veľké otázky vášho života, som jedine Ja ODPOVEĎOU!“  Vtedy mi vplavil do mojej duše svoju nežnú lásku, cítenú voči nám.
„Obeta – modlitba sú vaše prostriedky!“ povedala Panna Mária. „Cieľom je uplatňovanie sa na vykupiteľskej práci. Kiežby ste svojimi túžbami siahli k trónu Nebeského Otca, vtedy by bol aj výsledok hojný! Horte ako horiaci šípkový ker, ktorý horí, ale nezhorí! Takúto obetu potrebujem ja, ktorá nikdy nezhorí a ku ktorej horiaci ker dôjde.“
Viera a dôvera:– Pane, moja duša horí od túžby, aby sa plameň Lásky našej Matičky zapálil čím skôr. – „Povedz, dieťa moje, veríš Mne? Či veríš v svätú vec?“ – Pane, Ty moju vieru poznáš. – A vtedy mi do duše vplavil zázračnú moc viery a dôvery. „Daj to ďalej, dieťa moje. Bez viery a dôvery sa vo vás nemôže zakoreniť žiadna čnosť. To je základným pilierom tej svätej veci, na ktorú sa teraz chystáme a zakrátko aj pohneme. Rozjímaj o dôležitosti mojich slov! Dáme vám k vášmu prvému kroku silu a smelosť, len to neoddaľujte mávnutím rúk!“
Matička:„Dieťa moje, ver v moju materinskú moc! Poníženosť! Nech obidve nerozlučne panujú v tvojej duši! Ver a dôveruj! Teraz už konečne ver mojej materinskej moci, ktorej mocou oslepím satana a zachránim svet od zatratenia!“ 
Prosby Panny Márie

„Moja prvá prosba: Verejne uctievajte päť Svätých Rán môjho Božského Syna! Aby to nebola len súkromná pobožnosť, ale verejné vzdávanie úcty… Držte rodinnú svätú hodinu!“
„Dcéra moja, prosím, aby ste vo štvrtok a piatok považovali za zvláštne milostivé dni a najmä uzmierovali môjho Svätého Syna. Spôsob uzmierovania je rodinná svätá hodina. Počas tejto jednej hodiny, ktorú v rodine venujete na uzmierenie, konajte rôzne modlitby (napr. Ruženec), spievajte sväté piesne! Z Úcty k piatim Svätým Ranám môjho Syna, pobožnosť začínajte pätorým prežehnávaním sa a tak pobožnosť aj zakončite. Zapáľte svetlo (napr. sviečku), aby ste takto pripomenuli Môj sľub. Uzmierenie konajte po dvoch alebo troch, lebo viete, že kde sa zídete dvaja alebo traja, tam je prítomný aj môj Svätý Syn. Pätorú prežehnávajúcu pobožnosť konajte aj cez deň, medzitým sa odporúčajte do milosrdenstva Nebeského Otca. To vás privedie k Nemu bližšie a vaše srdce sa naplní milosťou. Vidíš, dieťa moje, ja vás pozdvihnem a odvediem do vlasti spásy, ktorú obstaral môj Svätý Syn skrze nesmierne utrpenie!“ Takým hlasom som Svätú Pannu ešte nepočula hovoriť. Jej hlas bo plný vznešenosti a moci a všetko mi hovorila s odhodlanou určitosťou. Počúvala som ju s neopísateľným obdivom a chvením.
Konajte návštevu Sviatosti Oltárnej!

„Prosím Svätého Otca, aby ste sviatok Hromníc – 2. február – považovali za sviatok môjho Plameňa Lásky.“

Pán Ježiš: „Dávam Svoje zvláštne požehnanie, skrze Svätého Otca a tých rodičov, ktorí prijmú moju božskú vôľu a spolupracujú v mojej stvoriteľskej práci. Toto požehnanie je jedinečné, môže sa dávať len rodičom. Žiadam si ho uplatňovať pri narodení každého dieťaťa.“
Panna Mária: „Odteraz pripojte ku každej modlitbe ku Mne nasledujúcu modlitbu: Rozšír milostivý účinok svojho plameňa lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen. To je orodovanie, ktorý môžete oslepiť satana!“
„Budem s vami všade, aj v teraz sa pripravujúcej búrke. Ja som vaša Matička. Viem a aj vám chcem pomáhať.  Všade budete pozorovať záblesky svetla, vychádzajúce z môjho Plameňa Lásky, ktorý ožiari nebo i zem a ktorým zasvietim aj do driemajúcich a tmavých duší.“
Svätá Matka sa mi počas jednej práce takto žalovala:„Aj ty si matkou. Podelím sa s tebou o, ako more, žiale svojho Srdca. Pomysli si, keby sa z tvojich detí čo len jedno zatratilo! Akú bolesť by si mala! A ja? Moje súženia, ktorými vidím, koľko mojich detí padá do pekla! Pomôž! Pomôž! Pomôž, dieťa moje!“ Keď to dopovedala, zaplavila mi srdce svojimi mučivými bolesťami, až mi ho stlačila.
„Ako často, a mnohí vyrieknu slová: Bolestná Matička. Nikto ale pritom nemyslí na to, že aj ja trpím, nielen vtedy, na krížovej ceste svojho Svätého Syna!“ Tieto žaloby Svätej Matičky ma naplnili veľkou bolesťou a cítim vrúcnu túžbu čím skôr rozšíriť jej Plameň Lásky. Ovládla ma nevýslovná túžba rozšíriť ho po celom svete, aby sa satan stal slepým a nevedel ničiť duše. 
Modlitby a ruženec„Deti moje, ruka môjho Svätého Syna sa chystá udrieť, už ju sotva vládzem zadržať. Keď budete volať o pomoc môj Plameň Lásky, spoločne zachránime svet!“
Pán Ježiš: „A úsmev mojej matky ožiari svet!“
Modlitba o pomoc k svätému JozefoviSvätý Jozef, tvoja moc na nebi je veľká a vzťahuje sa na všetky naše záležitosti. Ty môžeš svojím mocným príhovorom dosiahnuť aj to, čo nám sa zdá celkom nemožné. Vzhliadni preto s otcovskou láskou na všetky naše záležitosti. Vyhľadaj a povzbuď všetky malé a prosté duše, aby horlivo a čo najčastejšie obetovali Bohu Otcu Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca tvojej svätej Snúbenice a takto zachraňovali svet a duše pre večnú spásu. Náš otec, svätý Jozef, ty si hľadal salaš pre Matičku v Betleheme. Prosíme ťa, pomôž aj nám hľadať salaš pre jej Plameň Lásky v ľudských srdciach. Amen.
Pán ma naučil jednu malú modlitbu a prosil, aby som ju podala ďalej, lebo ju uznáva za účinný prostriedok k oslepeniu satana. Prosí, aby sme si osvojili jeho večné myšlienky, žiadosti všetkou silou a celou mysľou: „Naše nohy nech spolu kráčajú, naše ruky nech spolu zbierajú, naše srdcia nech spolu zabúšia, naše vnútra nech spolu cítia, myšlienka našej mysle nech bude jedna, naše uši nech spolu načúvajú v tichu, naše oči nech vzájomne na seba hľadia a splývajú, naše pery nech spoločne prosia za zmilovanie!“
„Deti moje, svojou dôverou ma môžete vylúpiť ako len chcete! Ja sa neuzavriem, stanem si pred vás Láskou svojho Srdca. Som tu, aby som vás urobila šťastnými!“


RUŽENEC k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – Plameň Lásky

Na začiatok: Na česť piatich Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa sa prežehnáme päťkrát po sebe.
Na veľké zrnká: Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, k Tebe sa utiekame!
Na prvé tri malé zrnká:Ó môj Bože, verím v teba, lebo si nekonečne dobrý!Ó môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečne milosrdný!Ó môj Bože, milujem ťa, lebo si nadovšetko hodný lásky!
Na malé zrnká: Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky svojho Nepoškvrneného Srdca!
Za každých desať zrniek: Rozšír milostivý účinok svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz, i v hodine smrti našej! Amen.
Na dokončenie: trikrát Sláva Otcu…

Prevzaté z: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2017/04/plamen-lasky.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás