Niektoré výsady svätého Jozefa

Svätý Jozef, najšťastnejší zo všetkých mužov, dovŕšil šesťdesiat rokov a niekoľko dní. Ako tridsaťročný sa zasnúbil s blahoslavenou Pannou Máriou a žil s ňou vyše dvadsaťsedem rokov ako jej manžel. Keď svätý Jozef zomrel, Svätá Panna mala štyridsaťjeden rokov a šesť mesiacov. Svätému Jozefovi bola zasnúbená ako štrnásťročné dievča.

Panna Mária cítila prirodzený zármutok nad smrťou svätého Jozefa, pretože ho milovala ako svojho snúbenca, muža vynikajúcich kvalít a svätosti, aj ako svojho ochrancu a dobrodincu. Zármutok Panny Márie bol usporiadaný a veľmi dokonalý, ale nebol preto zďaleka menej hlboký, pretože jej láska bola veľká. Naopak, cítila tým väčší zármutok, čím bola lepšie informovaná o jeho vysokej pozícii, ktorú zaujímal medzi svätými, ktorí sú zapísaní v knihe večného života a vo večnej pamäti Najvyššieho. Nestrácame bez zármutku ani to, čo milujeme obyčajnou mierou, náš zármutok je však oveľa väčší, pokiaľ strácame to, čo sme veľmi milovali.

Nie je náhoda, že si ho Boh vybral za snúbenca najčistejšej Panny, keby bol na svete iný, dokonalejší muž, ktorý by bol viac hoden tvoriť s prečistou Pannou rodinu, vyvolil by si ho za snúbenca svojej Matky, ale pretože si Boh vyvolil svätého Jozefa, bol teda nepochybne najdokonalejším mužom na svete. Iste, že Boh, ktorý ho stvoril a určil k splneniu takého vysokého cieľa, ho vo svojej nekonečnej moci pripravil a zdokonalil úmerne tomuto cieľu, to znamená (podľa nášho spôsobu zmýšľania), že jeho svätosť, cnosti, dary, milosti, vliate i prirodzené zvyky boli uspôsobené tak, aby s pomocou božského vplyvu odpovedali cieľu, pre ktorý bol zvolený.  

Niektoré výsady svätého Jozefa 1

Ctihodná Mária od Ježiša z Agredy píše: „Vnímam istý rozdiel medzi milosťami, udelenými tomuto veľkému patriarchovi a milosťami, udelenými iným svätcom. Mnohí svätí boli obdarení milosťami a darmi, ktoré im neboli dané pre rozmnoženie ich svätosti, ale preto, aby iné duše pokročili v službe Najvyššiemu. Boli to dary a milosti takmer zadarmo udelené, ktoré nezáviseli na svätosti toho, kto ich obdržal. Ale u blahoslaveného patriarchu Jozefa všetky božské dobrodenia prispievali k jeho osobným cnostiam a dokonalosti, pretože tajomný účel, ku ktorému smerovali a ktorý podporovali, bol úzko spojený so svätosťou jeho vlastného života.“

Čím viac sa život svätého Jozefa stával anjelským, tým sa stával tiež hodnejším postu snúbenca najsvätejšej Márie, schránky a pokladnice nebeských tajomstiev. Mal byť divom svätosti, čím skutočne aj bol. Táto obdivuhodná svätosť začala už pri utváraní jeho tela v lone matky. Do toho zasiahla samotná Božia Prozreteľnosť, ktorá riadila zloženie štyroch hlavných štiav jeho tela s najväčšou jemnosťou a primeranosťou, a zaopatrila ho tou vyrovnanou mierou povahou, ktorá učinila jeho telo požehnanou zemou, vhodným príbytkom výbornej, dobrej duše a rozvážnej mysle.

Svätý Jozef bol posvätený už v lone jeho matky, sedem mesiacov po jeho počatí a kvas hriechu bol v ňom zničený pre celý jeho život, takže nikdy ani nepocítil nečisté alebo nezriadené pohnútky. Aj keď zároveň s týmto prvým posvätením, ktoré spočíva hlavne v ospravedlnení od dedičného hriechu, nedostal užívanie rozumu, jeho matka napriek tomu v tej dobe pociťovala neobyčajnú radosť Ducha Svätého. Bez toho, aby tomuto tajomstvu úplne rozumela, vzbudzovala veľké úkony cnosti a tušila, že jej syn, alebo koho v lone nosí, bude obdivuhodný pred Bohom i pred ľuďmi.

Sväté dieťa Jozef sa narodilo krásne a dokonalé telom, svojim rodičom i príbuzným spôsobilo neobyčajnú radosť, skoro podobnú tej radosti, ktorú spôsobilo narodenie svätého Jána Krstiteľa (aj keď v jeho prípade bola príčina toho viac skrytá). Pán u neho urýchlil používanie rozumu a vo veku troch rokov ho zdokonalil vliatím vedomostí a rozšírením jeho duše novými milosťami a cnosťami. Dieťa odvtedy začalo poznávať Boha vierou a tiež prirodzeným zmýšľaním a vedomosťami, ako príčinu Pôvodcu všetkých vecí.

Dychtivo načúval a hlboko chápal všetko, čo ho učili o Bohu a jeho skutkoch. V tomto predčasne zrelom veku sa už cvičil v najvyšších druhoch modlitby a rozjímania, horlivo sa oddával cvičeniu cností, primeraných jeho mladému veku, takže v dobe, kedy iné deti začínajú používať rozum, ako sedemročný, alebo i neskôr, bol už svätý Jozef v používaní rozumu a vo svätosti dokonalým mužom. 

Svätý Jozef bol láskavej povahy, dobrosrdečný, prívetivý, úprimný, prezradzujúci nielen sväté, ale i anjelské sklony, rástol v cnosti a dokonalosti a žil takým bezúhonným životom až do zásnub s najsvätejšou Máriou. K upevneniu a rozmnoženiu jeho dobrých vlastností prispeli aj príhovory svätej Márii, pretože hneď, ako sa dozvedela, že si Pán praje, aby s ním vstúpila do manželstva, vrúcne prosila Pána, aby svätého Jozefa posvätil a prenikol najčistejším zmýšľaním a túžbami, ktoré by sa zhodovali s jej. Pán jej modlitby vyslyšal a ukázal Jej, aké veľké veci vykonala jeho Pravica v mysli a duši patriarchu svätého Jozefa.

podporte nás sdzr

Tieto dary boli také hojné, že sa ľudskými slovami nedajú opísať. Pán vlial do duše svätého Jozefa najdokonalejšie vlastnosti všetkých cností a darov. Znovu vyrovnal všetky jeho schopnosti a naplnil ho milosťou, ktorú obdivuhodne upevnil. V cnosti dokonalej čistoty bol povznesený nad serafínov, pretože čistotu, ktorú majú oni bez tela, mal svätý Jozef v pozemskom smrteľnom tele. Žiadna z jeho schopností sa nikdy, ani na okamih, nezapodievala nejakým nečistým obrazom, alebo prirodzenými telesnými pocitmi. Toto oslobodenie od všetkých týchto predstáv a jeho anjelská jednoduchosť ho robili vhodným pre spoločné súžitie s Najčistejšou zo všetkých tvorov, bez tejto čistoty by ani nebol hodný takej veľkej dôstojnosti a výsady. 

Svätý Jozef vynikal tiež aj v iných cnostiach, zvlášť v láske, pretože žil pri prameni živých vôd, tečúcich do večného života. Bol v bezprostrednej blízkosti strediska ohňa, ktorý bez odporu stravuje. Láska k Bohu bola u svätého Jozefa príčinou jeho smrteľnej choroby i smrti. 

Spôsob jeho smrti bol výsadou jeho neobyčajnej lásky, pretože jeho sladké vzdychy lásky prekonali jeho choroby a napokon ich aj ukončili, pretože boli oveľa silnejšie. Pretože predmety jeho lásky – Ježiš a jeho Matka, boli s ním stále a obaja s ním boli spútaní užšie, než s ktorýmkoľvek iným človekom, jeho najčistejšie a najvernejšie srdce bolo teda nevyhnutne stravované účinkami lásky takého blízkeho spojenia. Svätý Jozef si teda právom zasluhuje, aby bol známy a chválený všetkými ľudskými pokoleniami a národov, pretože Pán nevykonal takéto veci žiadnemu inému človekovi a k nikomu neprejavil toľko lásky.

Požehnaný buď Pôvodca takých veľkých divov a požehnaný buď najšťastnejší z pozemšťanov, svätý Jozef, ktorý si tak znamenito odpovedal ich láske. 

Pán vo svojej nesmiernej múdrosti a láske, obohatil svätého Jozefa aj o božské vízie a zjavenia. Niektoré poznáme zo svätého Písma, ale okrem nich dostal svätec ešte veľa iných. Azda najväčším zo všetkých bolo to zjavenie, v ktorom sa dozvedel o tajomnom vzťahu medzi Ježišom Kristom a jeho Matkou, a o tom, že bude po veľa rokov žiť v ich spoločnosti ako domnelý otec Pána a pravý manžel Kráľovnej nebies. 

Najvyšší udelil svätému Jozefovi aj zvláštne výsady, pre jeho veľkú svätosť a ktoré sú zvlášť dôležité pre tých, ktorí ho správnym spôsobom prosia o príhovor. Mocou týchto zvláštnych výsad je príhovor svätého Jozefa veľmi silný, pokiaľ žiadame o:

– dosiahnutie cnosti čistoty a premáhanie telesných zmyselných náklonností

– získanie mocnej pomoci pre uniknutie hriechu a znovuzískanie Božieho priateľstva

– rast v láske a oddanosti k najsvätejšej Márii

– získanie milosti šťastnej smrti a ochrany proti démonom v poslednej hodine

– naplnenie diablov hrôzou pri obyčajnom vyslovení jeho mena jeho chránencovi

– získanie telesného zdravia a pomoc pri všetkých ťažkostiach

– za narodenie detí v rodine

Tieto a mnoho iných dobrodení udeľuje Boh tým, ktorí náležitým spôsobom a s dobrým úmyslom prosia o príhovor snúbenca našej Kráľovnej, svätého Jozefa.  

„Aj keď je svätý Jozef najvznešenejší medzi kniežatami a svätými nebeského Jeruzalemu, pozemšťania nemôžu náležite vystihnúť jeho vynikajúcu svätosť, ani dokonale poznať, pokým nedôjdu v nebesiach k nazeraniu na Boha. Potom budú všetci plní obdivu a chvály, až ich Pán uschopní porozumieť tomuto tajomstvu. V posledný deň, kedy budú všetci ľudia súdení, zavrhnutí budú oplakávať svoje hriechy, ktoré im bránili vážiť si tento silný prostriedok k získaniu spásy, aj to, že nevyužili pre seba možnosť ľahko získať prostredníctvom tohto príhovorcu priateľstvo spravodlivého Sudcu. Celé ľudské pokolenie veľmi podceňuje výsady a prednosti, udelené môjmu požehnanému snúbencovi a nevedia, čo jeho príhovor u Boha zmôže. Uisťujem ťa, že on je jedným z tých svätých, ktorí sú u Boha vo veľkej priazni a má veľkú moc pri zadržiavaní trestajúcej Božej ruky,“ povedala Panna Mária ctihodnej Márii od Ježiša z Agredy a dodala: „Chváľ Pána za cnosti a výsady, ktorými obdaroval svätého Jozefa v takej vysokej miere a za to, že ma tak veľmi potešil poznaním všetkých jeho predností. Vo všetkých svojich potrebách musíš využívať jeho príhovor. O čo môj snúbenec v nebi požiada Pána, to je na zemi udelené a na jeho príhovore závisí mnoho zvláštnych dobrodení, pokiaľ sa ľudia sami nespravia nehodnými. Všetky tieto výsady sú odmenou za milostnú dokonalosť tohto obdivuhodného svätca a za jeho veľké cnosti, pretože je nimi božská dobrotivosť vábená a pozerá na svätého Jozefa s veľkou štedrosťou a ochotou zahrnúť neuveriteľným milosrdenstvom všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú o príhovor.

ZDROJ: https://sv-jozef.blogspot.com/2021/03/niektore-vysady-svateho-jozefa.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás