Hodina milosti – Rosa Mystica

ruža rosa mystica sdzr

Mária je ruža mystická, mystické mesto. Je svetlom svetla. Láskou lásky. Životom života. Je púčikom rozvinutým uprostred Božej trojice. Je stromom života, ktorý vypučal. Rastie a rozkladá svoje úrodné vetvičky po celom svete. Duše vykúpené v Jej krvi Ju právom nazývajú Matkou a vzývajú Ju pod týmto menom. Vytvárajú najkrajšiu ozdobu Otcovho domu. 

V dnešných časoch nám mariánske zjavenia mnoho povedia. Zjavenia v Montichiari sú ďalším z Jej výkrikov, kde nás žiada, aby sme počúvali a prebrali sa.  Mária pri zjaveniach hovorí, čo nás čaká a ako sa na to môžeme pripraviť. Ona sa zjavuje pred udalosťami, ktoré sa stanú, ale stále opakuje, že tieto udalosti sa môžu napraviť a takto nám dáva nádej. Len pokáním dokážeme nápravu. Ak sa obrátime na Máriu, Ona nás bude bezpečne viesť k svojmu Synovi. S Máriou zvíťazíme, len nemajme strach a buďme odvážni!

Na konci relácie vás pozývame pozrieť si a prehĺbiť sa do pobožnosti Hodiny milosrdenstva, o ktorú prosila Panna Mária v Montichiari. 

ZJAVENIA V MONTICHIARI 

V Montichiari sa udialo niekoľko zjavení. Prvé zjavenie sa uskutočnilo 24. novembra 1946 a zjavenia trvali do roku 1983. Panna Mária sa v tomto talianskom mestečku predstavila ako Mária – Matka Cirkvi, Mária – mystická ruža, ruža duchovná a tiež ako Rosa Mystica. 

,,Akí sú úbohí ľudia, ktorí v Márii, Matke Božej vidia len obyčajnú ženu. Veď z pozemského hľadiska pochádza z kráľovského rodu Dávidovho. Z morálneho hľadiska je počatá bez dedičného hriechu, nikdy počas svojho života sa nedopustila ani toho najmenšieho hriechu. Z hľadiska duchovného – Jej duša bola úbohá od vždy. Pred stvorením neviditeľného i viditeľného sveta. Od vždy prebývala v Najsvätejšej trojici. Od vždy sa tak Mária tešila Božej prítomnosti. To je základná hierarchia nadprirodzených hodnôt, kde Ona – ruža, má svoje jedinečné a nevyvrátiteľné postavenie. Po Ježišovej smrti sa k Nej utiekajú aj Jeho apoštoli, uctievajúc Ju ako Božiu rodičku, ale aj ako Kráľovnú apoštolov, Matku Cirkvi, Matku mystického Tela Krista. Dnes, na konci časov, keď Mária ako žena odetá slnkom, celkom otvorene preberá vedenie boja proti silám zla a stavia sa do čela armády, oddaných a zasvätených duší, z ktorými porazí veľkého nepriateľa Satana, sú nám potvrdzované základné pravdy, tiež podrobnosti Jej pozemského života, ako aj logické pravdy. A práve v Montichiari, kde sily temna útočia zvonka aj zvnútra na pápežský stolec, sa Mária po 2. svetovej vojne postavila do čela Cirkvi a predstavuje sa titulom, Mária – Rosa Mystica, Mária – mystická ruža, inak povedané – Matka Cirkvi. Predovšetkým tu, v Montichiari sa Mária obracia na svoje zasvätené dcéry a synov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a sľubuje im mnohé milosti, ak sa sklonia a budú Ju o ne prosiť. A samozrejme, obracia sa aj na svoje ostatné deti, predovšetkým odlúčené a pobáda ich k návratu do Otcovského domu, sľubujúc, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné, ak budú robiť pokánie – bude im odpustené.“ (z českej brožúrky Mária – mystická ruža

KOMU SA ZJAVOVALA MÁRIA A AKÉ POSOLSTVÁ NÁM ODOVZDALA 

Panna Mária sa začala zjavovať v roku 1946 prostej mladej žene Pierine Gilliovej, ktorá zomrela v roku 1991. Pierina pracovala v miestnej nemocnici ako zdravotníčka, kde poznala aj miestne rehoľníčky a v roku 1944 sa rozhodla vstúpiť k nim do rádu. Bola tam 3 mesiace, keď utrpela mozgovú príhodu a 12 dní bola v bezvedomí, ležala v predsmrtnej agónii. Práve vtedy sa jej udiala zvláštna príhoda. Matka predstavená tohto rádu jej priniesla masť, ktorou jej pomazala čelo, aby sa uzdravila, ale pod podmienkou, že bude niesť ťažký kríž. Po dvoch rokoch (24.11.1946) v tejto izbe došlo k prvému zjaveniu. Pierina sa na kolenách modlila večernú modlitbu, keď sa jej zjavila Svätá Panna vo fialovom šate s bielym závojom na hlave. Bola veľmi smutná, jej oči boli plné sĺz, ktoré stekali až na zem. Jej hruď bola prebodnutá troma veľkými mečmi. Význam troch mečov: 1. meč – opustenie kňazského alebo rehoľného povolania. Druhý meč – kňazi a rehoľné osoby sú v stave smrteľného hriechu. 3. meč – kňazi a rehoľníci spáchajúci Judášovu zradu. Pierine vtedy povedala 3 slová: modlitba, pokánie, náprava. Keď to Pierina povedala spovedníkovi a neuveril jej, vedela, že sa jej zjavila Panna Mária. S troma mečmi sa Panna Mária zjavila iba raz, potom sa zjavovala už s troma ružami. S bielou ružou, ktorá symbolizovala ducha modlitby, červenou ružou – duch zmierenia a zlatá ruža – duch pokánia.

Pri druhom zjavení, čo bolo 31.mája 1947, Pierine bolo ukázané peklo. V prvom z radov boli duše zasvätené Bohu, ktoré zradili svoje povolanie – nenapravili sa, preto boli odsúdené. Druhý zástup boli duše zasvätených Bohu, ktoré však zomreli v smrteľnom hriechu – preto boli odsúdené. Tretí zástup tvoria kňazi Judáši. Tieto duše sa vzájomne nenávideli, lebo nenávideli aj Pána. A Pierine bolo povedané: ,,Pokánie, pokánie. Aby sa zabraňovalo tomu, aby duše prichádzali do pekla.“ 

Siedme zjavenie sa konalo 8.decembra 1947 a Panna Mária povedala: ,,Som Nepoškvrnené počatie. Som Mária milostí. To znamená Milostiplná – Matka môjho Božského Syna Ježiša Krista. Mojím príchodom sem, do Montichiari, si želám, aby som bola nazývaná Rosa Mystica. Želám si, aby každoročne 8.decembra napoludnie, sa slávila hodina milosti pre celý svet.“ 

13.januára 1951 pri modlitbe v kaplnke Pierina uvidela žiarivými ružovými písmenami napísané: ,,Staň sa stvorenie.“ Nižšie pod tým v krvavej farbe bolo napísané: ,,Staň sa vykúpenie.“ A ešte nižšie v modrej farbe písalo: ,,Mária spoluvykúpenie.“ Anjelský hlas pri tomto posolstve povedal Máriino Fiat, ktoré je porovnateľné s Fiat pri stvorené sveta. Lebo Máriino Fiat spôsobilo, že od Boha obdržala všetky milosti. Na nedeľu Božieho milosrdenstva Boh Máriu opäť pošle na túto zem, aby ľudstvu priniesla hojnosť milosti. Matka povedala: ,,Nech ďakujú Pánovi, že je taký dobrotivý a milosrdný, a že daroval do Montichiari toľko lásky a milostí.“ 

V poslednom zjavení 24.marca 1983 sa Panna Mária zjavila Pierine celkom nečakane a povedala, že ľudská veda chcela zničiť Božie dielo, ale Boh je mocnejší a nekonečne milosrdní. Hovorila:,,Moje deti, skutočne sa nenechajte zmiasť. Držte sa vždy pohromade, verne pokračujte v modlitbách. Tu ostanem neustále prítomná, aby som vypočula vaše prosby a ťažkosti, a odovzdala ich svojmu Božskému Synovi Ježišovi. Som tu, aby som zo svojho materského srdca rozdávala všetky milosti.“ Toto boli Máriine posledné slová smerované Pierine. Od tej doby sa jej už nezjavovala. Po ôsmych rokoch Pierina 13.januára 1991 zomrela. 

Mária pri zjaveniach vravela, že ju Boh posiela, aby priniesla túto mariánsku úctu všetkým inštitútom, rehoľným rádom, svetským kňazom, ktorí ju budú oddane uctievať a dostanú zvláštnu ochranu a prídu nové duchovné povolania. Praje si, aby trinásty deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Deň zmierenia za urážky, ktoré Pánovi spôsobili duše, Bohu zasvätené. Svojimi vinami prebodli Jej materské srdce a srdce Božieho Syna Ježiša Krista, akoby troma mečmi. Povedala, že neučiní žiadny viditeľný zázrak, lebo najväčší bude ten, že duše zasvätené Bohu, ktoré zvlažneli, či dokonca Ho zradili, dudú opäť žiť v pôvodnom duchu svätých rehoľných pravidiel. Titul novej zbožnosti svätej Panny sa bude nazývať Rosa Mystica, čiže skutočná Matka duší zasvätených Bohu. 

POCHYBNOSTI O ZJAVENIACH V MONTICHIARI

V Montichiari sa bezpochyby a s určitosťou Panna Mária zjavovala. Pápež Pius XII. prijal osobne Pierinu na audiencii a poprosil ju o modlitby. Takisto pápež Ján XXIII. pred otvorením 2. Vatikánskeho koncilu žiadal v apoštolskom liste celý svet, aby sa modlil za zdar koncilu a vzýval Matku Božiu ako Mystickú Ružu. Tiež Pavol VI. vo svojej koncilovej reči vyhlásil, že si praje, aby Panna Mária bola vzývaná a uctievaná všetkými kresťanmi práve pod titulom Rosa Mystica. Traja pápeži sa takto, aj keď nie priamo vyjadrili, že nie je dôvod pochybovať o Matke, ako o Mystickej Ruži z Montichiari. 

KRÍZA REHOĽNÝCH POVOLANÍ 

V Montichiari sa robia kajúce púte na pomoc kňazom i rehoľníkom za ich hriechy i za to, čo videla Pierina vo svojej vízii pekla. Kňazi potrebujú nás, laikov, aby sme im v tomto pomáhali, pretože toto je výzva Panny Márie. Kňazi sú jej milovaní synovia. Panna Mária hovorila, že ak budú zachránení kňazi ako pastieri, bude zachránené celé stádo. Je veľmi potrebné a nutné obetovať sa za kňazov. Panna Mária robí všetko pre záchranu kňazov, a aby sme aj my, Jej deti, boli uzdravení. 

podporte nás sdzr

TRI RUŽE A MÁRIA AKO SPOLUVYKUPITEĽKA 

Víťazstvo Máriinho Nepoškvrneného Srdca nebude nebude skôr, ako bude prijatá piata dogma – Spoluvykupiteľka. Tento titul má byť poslednou dogmou, vyhlásenou v tejto dobe na konci časov. Mária sa zjavovala s troma ružami – bielou, červenou a zlatožltou, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou všetkých Jej sôch, prostredníctvom ktorých sa kult Márie – mystickej ruže, rozšíril po celom svete. 

Biela ruža znamená, že Mária je najčistejšia dcéra Boha Otca. Nepoškvrneným počatím je súčasne obrazom Božej múdrosti, svetla, čistoty, jednoty, poriadku, harmónie a tvorivej činnosti

Červená ruža vyjadruje, že Mária je Matkou Božieho Syna, Matkou bolestnou, Matkou milosrdenstva. Je skutočne obrazom Božej lásky, milosrdenstva, kráľovskej súdenej moci kríža, spásy, Kristovej krvi. 

Zlatá ruža predstavuje Máriu ako Nevestu Ducha Svätého. Kráľovná nebies i zeme. Matku rodiacej sa Cirkvi. Matku mystického Tela Kristovho. Je súčasne obrazom Božej svätosti, Božieho majestátu, mocnej Božej pôsobosti. 

Takto je v týchto troch dušiach symbolicky uzavretá celá mariánska teológia vo sojej zázračnej sile a bohatosti. 

P.Mária: ,,Môj Syn ma chcel za spoluvykupiteľku, lebo som s ním na kalvárii počala v strašných a nevýslovných bolestiach.“ 

,,Moje deti, modlite sa, modlite sa, pretože nepriateľ v týchto dobách chce zatemňovať svetlo môjho Syna. Ja zhromažďujem vaše modlitby a príhovory, tie sú premenené v milosť pokoja, svornosti a svetla.“ P. Mária 

,,Moje Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí!“ 

Spracovala: Dominika Knapová

CELÚ RELÁCIU ROSA MYSTICA – HODINA MILOSTI NÁJDETE TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás