Čo je to očistec? 1.časť

V mesiaci november, kedy si zvlášť pripomíname a modlíme sa za duše v očistci, sme si pre vás pripravili sériu článkov o očistci. V nich sa dozviete viac o tom, čo asi väčšinu z nás po smrti čaká. Je našou povinnosťou kresťana – a prikazuje nám to láska, aby sme sa za duše v očistci modlili a obetovali a oni sa potom prihovárajú za nás u Všemohúceho Boha. Chcete sa dozvedieť viac?

V 1. časti sa dočítate:

Čo je to očistec a ako o ňom hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi? Kde vo Svätom písme nájdeme zmienky o očistci a povzbudenia modliť sa za zomrelých? Pomáha aj nám, ak sa modlíme za duše zosnulých? Ako vnímala očistec prvotná Cirkev a čo na to hovorili tamojší duchovní otcovia? 

ČO JE OČISTEC 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi (čl. 1031-1032) hovorí o očistci takto: ,,Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených nazýva Cirkev očistcom.“ Učenie viery o očistci formulovala Cirkev na konciloch. Tradícia Cirkvi odvolávajúc sa na niektoré texty zo Sv. Písma hovorí o očistcovom ohni. Treba veriť, že pred Posledným Súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože Ten, ktorý je Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu. Niektoré viny mu môžu byť odpustené v tomto veku a iné v budúcom. Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej už hovorí Sv. Písmo, preto Júda Makabejsky nariadil zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu (2 Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby, najmä Eucharistickú obetu aby boli očistené a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny, odpustky a kajúce skutky. Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybujeme, že naše obety za tých, čo zomreli im prinesú nejakú útechu. Láska nemá hraníc a ide aj po smrti. 

SVÄTÉ PÍSMO A OČISTEC 

Starý zákon

V Starom zákone je prvá zmienka o očistci v druhej Knihe Machabejcov (2 Mach 12,40-46): ,,Tu našli pod oblekom u každého z padlých amulety modiel z Jamnie, čo zákon Židom zakazuje. Všetkým bolo zrejmé, že padli pre túto príčinu. Všetci velebili Pána ako spravodlivého sudcu, ktorý vyjavil tajnosti. Potom sa začali modliť a prosili, aby im toto previnenie, ktorého sa dopustili, bolo úplne odpustené. Šľachetný Júda napomínal však ľud, aby sa chránil hriechov, keď na vlastné oči videli následky hriechu u padlých. Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.“ 

V Knihe Sirachovcovej: ,,Úprimnosť tvojho daru nech je známa každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!“ (Sir 7,37) ,,Rob dobre spravodlivému a dostaneš veľkú odplatu: ak aj nie od neho, určite od Pána.“ (Sir 12,2) ,,Horiaci plameň uhasí voda a dobročinnosť bude na zmierenie za hriechy.“ (Sir 3,30) 

Knihe Tobias: ,,Rozdávaj štedro svoj chlieb a lej svoje víno pri pohrebe spravodlivých, ale nedávaj ich hriešnikom!“ (Tob 4,17) 

A v Knihe Rút: ,,Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvym.“ (Rút 2,20) 

Nový zákon

Evanjelista Matúš: ,,Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Mt 5,25) – Toto väzenie je dočasným stavom existencie, v ktorom je človek kvôli trestu za hriech. Nie je to ani nebom, ani peklom, teda je to očistec. ,,Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.“ (Mt 12,31-32) 

Evanjelista Lukáš: ,,Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Lk 12, 58-59) 

,,Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: »Môj pán voľajako nejde,« a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“ (Lk 12, 42-48) 

Svätý Pavol v liste Korinťanom: ,,Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.“ (1 Kor 3, 11-15) – Oheň je Božia spravodlivosť, kde sa Boh pozerá na naše skutky. Tie dobré nás posunú do neba a tie zlé spáli. Ak dobré prevažujú, ideme do očistca, ak je ich málo, končíme v pekle. 

podporte nás sdzr

ČO SA DEJE AK POMÁHAME ZOSNULÝM DUŠIAM 

Ak pomáhame zosnulým dušiam, je to na úžitok duší a aj na náš vlastný úžitok. Nám sa odrátava z hriechu a tým činíme pokánie. ,,Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom.“ (Jak 2,13) ,,Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7) Zabezpečujeme si milosrdenstvo Božie. Naša láska ide za hranice smrti a myslíme na tých, čo zomreli. 

AKO OČISTEC VNÍMALA PRVOTNÁ CIRKEV A TAMOJŠÍ CIRKEVNÍ OTCOVIA 

V prvotnej Cirkvi cirkevní otcovia jednomyseľne súhlasili s vierou v očistec. Vo svojich náukách sa vyjadrovali rozdielne, ale všetci verili, že miesto očistenia po smrti existuje. Pripomínali si zosnulých a modlili sa i slávili sv. omše. Verili, že dušiam, za ktorých sa modlia počas sv. omše sa dostáva veľmi veľkej úľavy. Medzi najznámejších cirkevných otcov sa radí grécky cirkevný učiteľ a teológ Origenes. Raz povedal: ,,Pretože ak ste na Kristovom základe postavili nielen zlato, striebro a drahé kamene, ale aj drevo, seno a slamu, čo čakáte, keď bude duša oddelená od tela. Vstúpili by ste do neba so svojim drevom, senom a slamou, a tak by ste poškvrnili Božie Kráľovstvo? Alebo by ste kvôli týmto prekážkam zostali a nedostali by ste žiadnu odmenu za svoje zlato, striebro a drahé kamene? Ani to nie je spravodlivé. Zostáva potom, aby ste boli oddaní ohňu, ktorý bude spaľovať ľahké materiály. Pretože náš Boh sa pre tých, ktorí dokážu pochopiť nebeské veci, nazýva očistný oheň. Ale tento oheň nespotrebováva tvora, ale to, čo sám si tvor postavil. Drevo, seno a slamu.  Je zrejmé, že oheň ničí drevo našich priestupkov a potom nám vracia odmenu za naše veľké diela.“   Po ukončení očistenia, dostane duša svoju odmenu. Sv. otec Augustín po smrti svojej matky napísal: ,,Moja matka skutočne žila tak, že svojou vierou a čistotou svojich mravov oslavovala Tvoje meno, Pane. Kiežby som si dovolil vyhlásiť, že nijaké slovo proti Tvojim prikázaniam neprešlo jej perami. Aký je však najsvätejší život, ak ho skúmaš svätou spravodlivosťou. Preto, Pane, nebudem hovoriť o dobrých skutkoch svojej matky, ale Ťa budem prosiť, aby si odpustil jej hriechy. Prosím o to pre zásluhy krvácajúcich rán, ktorý za ňu zomrel na kríži a ktorý je po Tvojej ruke, náš Sprostredkovateľ. Daj, aby všetci Tvoji služobníci, naši bratia a všetci, ktorí čítajú tieto riadky, pamätali na úbohé duše svojich blízkych. 

,,Do neba nemôže vstúpiť nič nedokonalé. Tam sú všetky hriechy odpustené.“ 

ONLINE RELÁCIU OČISTEC S MARTINOM HANDZUŠOM SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

2 Responses

 1. V prvom rade sa musíme riadiť Písmom a nie tým čo hovorili ľudia. Verše z Matúša 5,25 a Lk 12,58-59 nehovoria o očistci ako ich nesprávne vykladá katolícka cirkev. Písmo treba chápať v kontexte a ako celok. Skôr ako budem pokračovať treba pripomenúť rímskym katolíkom že už nežijeme pod Starou zmluvou ale pod Novou zmluvou teda pod milosrdenstvom.
  Takže ak by verše z Písma z Matúša 5,25 a Lk 12,58-59 hovorili o očistci potom by vykupiteľské dielo Ježiša Krista nebolo dokonalé a museli by sme sa sami pričiniť o to aby sme boli zachránený. Lenže Písmo jasne hovorí že vykupiteľské dielo Ježiša Krista bolo dokonalé a dokonané.
  Ježiš zomrel, aby zaplatil pokutu za všetky naše hriechy (Rimanom 5:8). Izaiáš 53:5 tvrdí, „a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho ranami sme uzdravení.” Ježiš trpel za naše hriechy, aby sme my mohli byť oslobodení od utrpenia. Povedať, že aj my musíme trpieť za naše hriechy, je rovnaké ako povedať, že utrpenie Ježiša bolo nedostatočné. Povedať, že my si musíme odčiniť svoje hriechy očistením v očistci, je poprieť dostatočnosť obete Ježiša za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Predstava, že musíme trpieť za naše hriechy po smrti je v rozpore so všetkým, čo Biblia hovorí o spasení.
  Rim 3,23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
  Rim 5,9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou!
  Rim 8,1 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi;
  Rim 10,9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
  Rim 6,14 A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
  Ef 2,5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –
  Ef 2,8-9 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
  Ef 1,7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
  Kol 1,14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
  Kol 1,20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.
  1 Pt 2,24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
  1 Jn 1,7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
  Treba čítať Písmo pozorne a v kontexte. Ježišovo vykupiteľské dielo bolo dostatočné a každý znovuzrodený kresťan ak prijal Ježiša Krista ako svojho Pána a spasiteľa a uveril že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych pôjde po smrti do neba pretože je spasený. Je to Boží dar.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás