Bohu najdrahší zo všetkých svätých – Svätý Jozef

sv. jozef sdzr

„Úcta k svätému Jozefovi je jedna z najvzácnejších milostí, aké Boh môže udeliť duši, lebo je porovnateľná so zjavením celého pokladu milostí nášho Pána. Keď si Boh praje pozdvihnúť dušu do výšin, zjednotí ju so svätým Jozefom tým, že ju obdarí veľkou láskou k tomuto dobrotivému svätcovi.“ (svätý Peter Julián Eymard)

Svätý Jozef mal vždy zvláštne miesto v srdciach kresťanov. Po stáročia svätí, pápeži, mystici, teológovia a laici chválili a oslavovali jeho veľké meno. V istej chvíli Duch Svätý použil Teréziu z Avily, aby si Cirkev ešte viac uvedomila osobu svätého Jozefa. Ale už pred ňou poukázali na jeho výnimočnosť takí svätci ako Bernard z Clairvaux, Bernardín Sienský a Vavrinec z Brindisi. V  nedávnejšej dobe to boli blahoslavený William Joseph Chaminade, svätý Peter Julián Eymard, blahoslavená Petra od svätého Jozefa a svätý André Bessette, kto veľmi zdôrazňoval úctu k  svätému Jozefovi v  živote Božieho ľudu.

Vo výnimočnom roku svätého Jozefa vyšla nová kniha o. Donalda Callowaya – Zasvätenie sa sv. Jozefovi. O. Donald hovorí, že práve teraz prichádza čas svätého Jozefa. Tento tichý a pokorný svätec objavujúci sa popri Panne Márii a malom Ježiškovi akosi vždy prenechával vzdávanie úcty, (ktorá im aj právom patrí) svojej manželke a Božiemu Synovi. No o. Donald tvrdí, že teraz je čas spoznať tohto výnimočného svätca a zasvätiť sa mu. Dokonca hovorí, že toto zasvätenie môže zachraňovať rodiny, cirkev ba dokonca môže výrazne dopomôcť v mnohých krízach, v ktorej sa nachádza dnešný svet.

P. Calloway vysvetľuje: “Zasvätenie svätému Jozefovi je v podstate prídavkom k zasväteniu Panne Márii. Ak sa nad tým zamyslíte, uvedomíte si, že všetci sme krstom zasvätení Ježišovi. On je naším Pánom a Spasiteľom. A svoj život zverujeme Márii, pretože ona je našou duchovnou Matkou. A čo svätý Jozef? On je naším duchovným otcom a patrónom univerzálnej Cirkvi. Ak ho teda milujeme, ctíme si ho a chceme byť ako on, dostávame sa naozaj do tesnej blízkosti nášho Pána a Matky Božej a rastieme vo svätosti. Zasvätenie sv. Jozefovi teda je zverenie svojho života do rúk nášho duchovného otca, aby nám on, spolu s Pannou Máriou, pomáhal rásť vo svätosti. A podľa mňa je práve teraz na to najvhodnejší čas.”

„Radujte sa, zbožní služobníci svätého Jozefa, lebo ste blízko raja; rebrík, ktorý k nemu vedie, má len tri stupne: Ježiš, Mária, Jozef.“ (svätý Leonard z Port Maurice)

Je na to veľa dôvodov, ale dva z nich pokladám za obzvlášť závažné. Po prvé, potrebujeme, aby nám duchovné otcovstvo svätého Jozefa pomohlo chrániť manželstvo a rodinu. Manželstvo a rodina boli odjakživa vystavené útokom, ale hrozby súčasného sveta dosahujú mimoriadne rozmery. Ľudia veľakrát už ani nevedia, čo znamená byť mužom a ženou a tobôž čo tvorí manželstvo a rodinu. Mnohé krajiny sa dokonca odvážia tvrdiť, že predefinovali manželstvo a rodinu. V týchto záležitostiach panuje veľký zmätok, väčší než v ktoromkoľvek predchádzajúcom období ľudských dejín. Božia služobnica sestra Lucia dos Santos, najdlhšie žijúca vizionárka z Fatimy, poznala vážnosť doby a vyjadrila sa k tejto téme. Napísala:

 „Posledný zápas medzi Pánom a  kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu.“

Aby Cirkev bojovala so satanovými podvodmi a zvíťazila, nezaobíde sa bez svätého Jozefa. Jeho príklad a ochrana sú jediné východiská z chaosu, v ktorom sa nachádzame. Ku komu inému sa môžeme obrátiť, aby nám pomohol pochopiť, čo je manželstvo a rodina, ak nie k hlave Svätej rodiny a postrachu zlých duchov?

Po druhé, celý svet potrebuje reevanjelizáciu vrátane veľkej väčšiny pokrstených kresťanov. Svätý Jozef ako prvý misionár dnes opäť túži prinášať Ježiša národom. Situácia je taká, že mnoho kedysi kresťanských národov a kultúr odpadlo od kresťanských koreňov a sú na ceste k sebazničeniu; štáty, pôvodne založené na židovsko-kresťanských princípoch, ovládajú ideológie a organizácie, ktoré chcú odstrániť zo spoločnosti všetko, čo je posvätné. Ak nedôjde k zásadnému obratu, celá civilizácia sa zrúti do záhuby.

Svätý Ján Pavol II. nám v  apoštolskej exhortácii o  svätom Jozefovi z roku 1989 pripomína nutnosť vzývať svätého Jozefa pri diele reevanjelizácie sveta. Píše: „Cirkev musí neprestajne vzývať Jozefovu ochranu, čo je nielen nevyhnutnou obranou proti všetkým nebezpečenstvám, ale aj, a najmä, impulzom na obnovenie jej angažovanosti pre vec evanjelizácie vo svete a  reevanjelizácie v  tých krajinách a u tých národov, v ktorých… ‚kedysi prekvitalo náboženstvo a kresťanský život a… teraz sú vystavené tvrdým skúškam‘.“

Boh hovorí svojej Cirkvi, že aby uchránila manželstvo a rodinu, pozdvihla morálku, opäť získala stratené územia a získala duše pre Ježiša Krista, musí priviesť svätého Jozefa na bojové pole. On je postrach zlých duchov! Cirkev sa vďaka jeho plodnému duchovnému otcovstvu, neuveriteľnej láske k  svojim duchovným deťom a  neustálemu orodovaniu môže obnoviť ako svetlo národov, krásne mesto na návrší (porov. Mt 5, 14-16)!

Ak toto číta niekto, kto sa už úplne zasvätil preblahoslavenej Panne Márii, a kladie si otázku, či sa môže zasvätiť aj svätému Jozefovi a všetko mu odovzdať, odpoveď znie: „Tisíckrát áno!“ Boh túži, aby sa všetky deti zverili do lásky a starostlivosti tak matky, ako aj otca. Duchovná rodina,  ktorej ste členom, nemá len jedného rodiča. Mária je vaša duchovná matka a svätý Jozef je váš duchovný otec. Pre váš vnútorný rast je duchovné otcovstvo svätého Jozefa nesmierne dôležité. Nech si nik nemyslí, že úplným zasvätením sa svätému Jozefovi sa umenšuje úplné zasvätenie sa Márii. Mária chce, aby ste sa zasvätili svätému Jozefovi! Všetko, čo ste dali Ježišovi a Márii, môžete dať aj svätému Jozefovi. Buďte pokojní. Srdcia Ježiša, Márie a svätého Jozefa sú jedno.

„Hoci [svätý Jozef] nebol jeho [Ježišovým] rodným otcom, bol jeho otcom vo výchove, starostlivosti a láske svojho srdca. Preto sa mi Jozef javí nesporne najsvätejší zo všetkých svätých, svätejší než patriarchovia, než proroci, než apoštoli, než všetci ostatní svätí. Tak ako manžel a manželka sú jedno telo, aj Jozef a  Mária boli jedno srdce, jedna duša, jeden duch. A  tak ako v prvom manželstve Boh stvoril Evu, aby sa podobala Adamovi, aj v tomto druhom manželstve stvoril Jozefa, aby sa podobal preblahoslavenej Panne vo svätosti a spravodlivosti.“

„Ak Kristus sedí po Otcovej pravici v sláve raja nad všetkými zbormi anjelov, lebo bol prvý zo všetkých predurčených a bol najsvätejší z najsvätejších na tomto svete, a ak preblahoslavená Panna pre svoju svätosť zastáva druhé miesto po Kristovi, lebo je tiež druhá po ňom z hľadiska predurčenia od večnosti a milosti v čase, usudzujem, že keďže Jozef má tretie miesto po Kristovi vo večnom predurčení a časnej milosti, z toho istého dôvodu má aj tretie miesto v sláve raja. Svätý Jozef je najväčší svätý v nebeskom kráľovstve, lebo Boh ho predurčil na túto hodnosť. Naše srdcia by mali plesať od radosti!“

„Kto by nevedel, že po preblahoslavenej Matke je svätý Jozef spomedzi všetkých svätých najdrahší Bohu?“  (svätý Alfonz Liguori)

Svätého Jozefa milovala a  vrúcne uctievala ďalšia učiteľka Cirkvi, svätá Terézia z Avily. Svätá Terézia vo svojom životopise rozpráva príbeh o  tom, ako sa na orodovanie svätého Jozefa uzdravila z  vážnej choroby. Po svojom zázračnom uzdravení horlivo šírila úctu k svätému Jozefovi – s takou hlbokou vierou v silu a účinnosť orodovania svätého Jozefa, že vyzývala ľudí, aby úctu k nemu podrobili skúške. Terézia z Avily bola odvážna žena! Vo svojej autobiografi i napísala:

„Kiež by som mohla každého presvedčiť, aby si ctil slávneho svätého Jozefa, lebo som mocne pocítila požehnania, ktoré dokáže získať od Boha. Nepamätám sa, že by som si od neho pýtala niečo, čo by mi nemohol poskytnúť, a  žasnem nad tým, aké veľké milosti mi Boh udelil skrze tohto blahoslaveného svätca a ako ma vyslobodil z nebezpečenstiev duše i tela. Iným svätým Pán, zdá sa, dal milosť, aby nám pomohli v niektorých našich potrebách, ale zo svojej skúsenosti viem, že svätý Jozef nám pomáha v každej potrebe. A tiež že nás Pán chce naučiť, že ako sa na zemi podriadil svätému Jozefovi, tak aj v nebi urobí všetko, o čo ho Jozef požiada. Podobnú skúsenosť mali aj iní, ktorým som radila, aby sa zasvätili tomuto svätcovi. Tých, ktorí mi neveria, len pre Božiu lásku prosím, aby sami vyskúšali, či hovorím pravdu. Na vlastné oči budú vidieť, akým veľkým požehnaním je odporučiť sa tomuto slávnemu patriarchovi a uctievať si ho.“

A tak na sviatok Sv. Jozefa v tomto výnimočnom roku sv. Jozefa Vás aj my povzbudzujeme a pozývame k zasväteniu sa tomuto veľkému svätcovi! Pozývame Vás čoraz viac spoznávať sv. Jozefa, tak pokorného, poslušného, tichého a predsa silného a odvážneho strážcu Božieho Syna a preblahoslavenej Panny Márie.

Prinášame Vám aj meditáciu k slávnosti svätého Jozefa od blahoslaveného Williama Josepha Chaminada. Prečítať si ju môžete TU.

Tento text je spracovaný z knihy O. Donalda Callowaya – Zasvätenie sa svätému Jozefovi. V tejto knihe nájdete okrem množstva zaujímavých informácií o svätom Jozefovi aj 33 – dňovú prípravu na zasvätenie sa tomuto svätcovi s rozjímaniami na každý deň. Taktiež sú v nej zhrnuté rôzne modlitby k tomuto veľkému svätcovi. Veríme, že táto kniha bude veľkým obohatením v roku svätého Jozefa a pomôže Vám v pochopení a vo väčšej úcte k tomuto veľkému svätcovi. Objednať si ju môžete TU. Alebo po kliknutí na obrázok.

Bohu najdrahší zo všetkých svätých - Svätý Jozef 1

O svätom Jozefovi si môžete prečítať aj tieto nasledujúce články:

podporte nas - prispevky

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás