Zjavenia v Quito – úpadok príde v 20. storočí

Mária v Quito povedala: ,,Skúška, akou prejde Cirkev bude strašná a bolestná, ale nebuďte znechutení, nedajte sa znechutiť, lebo skúška skončí a príde milosť, príde zmŕtvychvstanie.“ 

Zjavenia v Quito sa udiali v 16. storočí sestre Mariane de Jesús Torres. Sestra bola predstavenou v kláštore v Ekvádore. Medzi rokmi 1560 až 1635 zazneli zjavenia, ktoré rozprávali o tom, čo sa bude diať v 20. storočí. Zjavenia hovoria o útoku na sviatosti (zvlášť svätú spoveď a Eucharistiu), rodinu, rehoľné povolania, ďalej o infiltrácii slobodomurárstva do všetkých spoločenských vrstiev, záplave necudnosti a nečistoty a tiež o ľahostajnosti a veľkej zodpovednosti kňazov v týchto časoch. Slová Matky Božej z týchto zjavení sú šokujúce. Dokonca bola napísaná aj kniha, ktorá tieto zjavenia potvrdila, niektoré zjavenia boli potvrdené do detailov. Kniha je v súlade s učením katolíckej cirkvi. Každý pochybujúci človek si môže overiť, že zjavenia sa dajú dohľadať, s akou presnosťou sa naplnili. Zjavenia sú schválené diecéznym biskupom, takže v žiadnom prípade nejde o nijakú legendu.

PREČO MARIANA? 

Sestra Mariana odišla na misie do Ekvádoru, kde vstúpila do kláštora. Veľmi túžila, aby sestry v tomto kláštore žili v neustálom obrátení. Sestru mnohí prenasledovali za jej vieru, uväznili ju, vyhodili ju zo spoločenstva. V tomto momente prišla Panna Mária a začala k nej hovoriť. 

Zjavenia v Quito - úpadok príde v 20. storočí 1
Sestra Mariana
podporte nás sdzr

PRVÉ ZJAVENIE 

Prvé zjavenie Matky Božej sa udialo spomínanej sestre vo väzení. Mária povedala, že Satan sa snaží Božie dielo zničiť, ale neuspeje, pretože Ona je Matkou dobrého diela. V tom čase vznikla socha Matky dobrého diela. Typické pre túto sochu je, že v pravej ruke drží berlu opátky a tiež kľúče, ako znamenie, že je vlastníčkou kláštora. 

ĎALŠIE ZJAVENIA

Ďalšie zjavenie bolo 20. januára 1610, kde Matka Božia povedala pri zjavení okrem iného: Vedz, že koniec 19., a zvlášť potom 20. storočie bude v znamení explózie náruživosti a dôjde k úplnému zničeniu morálky. Pretože Satan vtedy bude celkovo panovať skrze slobodomurárske sekty. Aby k tomu mohlo dôjsť, sústredí sa najmä na deti. Beda deťom v týchto časoch! Bude ťažké prijať sviatosť krstu i birmovania. Podmanením si osôb, majúcich moc rozhodovania, bude diabol usilovať o zničenie sviatosti pokánia, a bohužiaľ rovnako tak i sviatosti Eucharistie. Ako veľmi ma zarmucuje, že ti musím oznámiť tieto tak ohavné svätokrádeže! Ako skrytú, tak i verejnú, páchanú so zámerom celkovej profanácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V týchto časoch, nepriatelia Ježiša Krista, zvedení diablom budú kradnúť z kostolov konsekrované hostie, aby znesvätili ich božskú podstatu. Môj Najsvätejší Syn vidí seba samého hodeného na zem a pošliapaného poškvrnenými nohami.“ Presne toto sa deje, a preto vatikánsky arcibiskup zakázal podávanie hostií na ruku, lebo sa znesväcuje pri satanských úkonoch. 

Matka Božia ďalej hovorila o zľahčovaní sviatosti posledného pomazania, z dôvodu ktorého sa nedostane mnohým dušiam v rozhodujúcich okamihoch smrti potrebnej milosti a útechy. 

ÚTOK NA SVIATOSŤ MANŽELSTVA

,,Sviatosť manželstva symbolizujúca zväzok Krista s jeho Cirkvou, bude predmetom útokov a rafinovaného rozkladu v tom najhoršom zmysle slova. Slobodomurárstvo, ktoré v tomto čase bude riadiť vlády, ustanoví nespravodlivé zákony, majúce za cieľ zničiť túto sviatosť. To umožní každému viesť neviazaný život v ťažkom hriechu a zároveň spôsobí vzrast počtu detí narodených v nelegálnych zväzkoch mimo Cirkev. Kresťanský duch rýchlo upadne, drahocenné svetlo viery pohasne do tej miery, že nastane takmer úplné skazenie mravov.“

ÚTOK NA REHOĽNÉ POVOLANIA 

,,Sviatosť kňazstva bude zosmiešňovaná, hanobená a bude ňou pohŕdané. Diabol bude prenasledovať služobníkov Pána všemožným spôsobom. Demoralizovaní duchovní, ktorí pohoršia kresťanský ľud, vyvolajú nenávisť vlažných veriacich a tí spolu s nepriateľmi rímskokatolíckej Cirkvi sa obrátia proti všetkým kňazom. Tento zdanlivý triumf satana spôsobí ohromné utrpenie dobrým pastierom Cirkvi.“

NEZASTAVITEĽNÁ ZÁPLAVA NEČISTOTY 

,,Okrem toho v onom nešťastnom čase prepukne nezastaviteľná záplava nečistoty, ktorá vženie zvyšok ľudí do hriechu a následne stiahne nespočetné ľahkomyseľné duše do večného zatratenia. Nebude možné nájsť nevinnosť u detí, ostýchavosť u dievčat. V týchto chvíľach najväčších potrieb Cirkvi tí, ktorí majú hovoriť, budú mlčať. Na konci zjavenia Matka Božia opäť prikázala zhotoviť sochu k jej cti.“

Sestra Mariana prijala výzvu utrpenia za hriechy 20. storočia. Diali sa rôzne mystické veci, sestra Mariana počas svojho života 3x zomrela a bola vyhlásená za mŕtvu, ale následne vstala zmŕtvych. 

Zjavenia v Quito - úpadok príde v 20. storočí 2

HLAVNÉ ZJAVENIE 

Sestra Mariana sa modlila pred Sviatosťou oltárnou vo svojom kláštore, keď náhle zhaslo večné svetlo. 

Zhasnutie večného svetla vysvetľuje Mária v piatich bodoch: 

Prvý – Na konci devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia v krajinách, ktoré budú toho času už samostatnými štátmi, budú mať prevahu rôzne herézy. Vtedy pod ich vládou zhasne v dušiach cenné svetlo viery z dôvodu úplného zatmenia mravov. Nastanú veľké morálne i materiálne pohromy. Stane sa tak preto, aby bola preverená viera a dôvera spravodlivých. Potom nastane šťastný počiatok celkovej obrody. 

Druhý – Symbolizuje spoločenstvá, ktoré spustnú stratené v bezodnom oceáne horkosti a zmätkov, topiace sa v oných temných vodách nešťastia. Koľko naozajstných povolaní zostane zmarených zlou formáciou aj neschopnosťou duchovného vedenia! 

Tretí – Atmosféra týchto časov bude presýtená duchom nečistoty, ktorá ako ohavná povodeň zaplaví všetky verejné miesta do tej miery, že ťažko bude nájsť čo i len jednu panenskú dušu. 

Štvrtý – Slobodomurárske sekty, ktoré sa infiltrujú do všetkých spoločenských vrstiev a s diabolskou prefíkanosťou rozšíria svoje bludy v rodinách, aby zničili predovšetkým morálku. Najmä je tu popísaný útok na detskú nevinnosť. Ale skupinka ľudí na konci, ako pevné stĺpy budú stáť a nepodajú sa. Predpovedané posolstvo z Fatimy – ,,Moje Nepoškvrnené Srdce napokon zvíťazí!“

Piaty – Osoby majúce v Cirkvi vplyv sa budú s ľahostajnosťou pozerať na jej rozklad, prenasledovanie verných služobníkov a úspechy diabla. Nepoužijú v zhode s Božou vôľu svoju moc k vojne so zlom, či obnove viery. A tak ľudia postupne zľahostajnejú v prosbách Boha, prijmú ducha zla a poddajú sa dychtivo všetkým spôsobom hriechu. Moja drahá dcéra, keby si musela žiť v tejto strašnej dobe, zomrela by si bolesťou, keby si videla, ako sa napĺňa to, čo som ti zjavila. Avšak láska môjho Najsvätejšieho Syna k zemi je tak veľká, že chceme, aby tvoje obete a dobré skutky sa od tejto chvíle zaslúžili o skrátenie dĺžky tejto najtemnejšej katastrofy. 

ZJAVENIE NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO o kríze v Cirkvi 

Mariane sa zjavilo Božské Srdce, ktoré bolo obtočené tŕňmi, ktoré ho zraňovali. Ježiš vysvetlil význam tŕňov: „Vedz, že tie tŕne znázorňujú ťažké aj ľahké hriechy mojich kňazov a rehoľníkov, ktorých povolávam zo sveta a privádzam do kláštorov. To ich nevďačnosť a ľahostajnosť tak nesmierne zraňuje moje Srdce. Prichádza doba, kedy moja náuka bude známa učeným aj prostým. Bude sa písať veľa knižiek s duchovným obsahom, avšak praktizovať toto učenie a cnosť sa odhodlá len niekoľko duší. Svätci budú vzácnosťou. Preto moji kňazi a rehoľníci upadnú do úplnej ľahostajnosti. Ich ochabnutosť zahasí oheň Božej milosti. Toto počínanie nepredstaviteľne zraňuje moje milujúce Srdce, ako malé tŕne, ktoré vidíš. Vedz tiež, že Božia spravodlivosť zošle strašné tresty na celé národy, nielen za hriechy ľudí, ale predovšetkým za previnenie mne zasvätených osôb, keďže tí sú povolaní, aby skrze dokonalosť svojho stavu boli soľou zeme, majstrami pravdy, zadržiavajúce Boží hnev. Oni však odvrhujú svoje Bohom dané poslanie, ponižujú úrad, ktorý majú zastupovať do tej miery, že v očiach Božích ešte znásobujú tvrdosť trestov.“

POSLEDNÉ ZJAVENIE MATKY DOBRÉHO DIELA 

Matka opäť a stále kládie dôraz na závažnosť Eucharistie a spovede a veľkej zodpovednosti kňazov. 

Spovedeľnice sú dnes skladmi na metly, či čistiace prostriedky. Ľudia nemajú potrebu spovedať sa. Hriech je to, čo nás vzďaľuje od lásky Boha, od slobody, spokojnosti, hojnosti, citlivosti, od toho, po čom srdce najviac túži. Ak nebudeme hriech v sebe vidieť, hrozia nám svätokrádeže. V spovedi prichádza Duch Svätý, aby nás učinil svätými. 

Mária v Quito povedala: ,,Skúška, akou prejde Cirkev bude strašná a bolestná, ale nebuďte znechutení, nedajte sa znechutiť, lebo skúška skončí a príde milosť, príde zmŕtvychvstanie.“ 

NÁPRAVA TÝCHTO HRIECHOV 

– Ruženec (Mária povedala: ,,Modlite sa každý deň ruženec.“)

– Modlitba a pôst

– Život v sviatostiach 

Celú online reláciu: Zjavenia v Quito: úpadok príde v 20. storočí si môžete pozrieť tu:

Zdroj obrázkov: modlitba.sk

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. Myslím, že toto je čas výzvy pre každého katolíka, aby sa upevňovali vo viere štúdiom Svätého Písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi, udržiavaním posvätcujúcej milosti a hlavne prijímaním sviatostí.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás