Odhalenie tajomstva Vianoc I. časť – cesta Panny Márie s Jozefom do Betlehemu

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás ❤

Tento predvianočný čas radostného očakávania narodenia nášho Spasiteľa sme sa Vám rozhodli obohatiť úryvkami z knihy Mystické mesto Božie, ktorej autorkou je ctihodná Mária z Agredy. Toto najrozsiahlejšie mariánske dielo má 5 pápežských schválení a stovky imprimatúrov. Dnes sa začítame do udalostí, ktoré predchádzali narodeniu Ježiška. Sv. Jozef sa dozvedá, že cisár Augustus vydal nariadenie na sčítanie ľudu. Sv. Jozef uvažuje čo by bolo najlepšie urobiť, keďže Panna Mária je už v pokročilom štádiu tehotenstva. Svätá Panna hoci poznala Božiu vôľu chcela byť poslušná sv. Jozefovi preto prosí Boha o odpoveď na Jozefovu otázku, či sa má na cestu vydať sám alebo vziať so sebou aj Najčistejšiu Pannu. Potom ako dostáva odpoveď sa pripravujú na cestu. Pred cestou Svätá Panna padá pred sv. Jozefom na kolená a prosí ho o jeho požehnanie. Sv. Jozef sa cíti nehodný udeliť požehnanie Najsvätejšej Panne, no nakoniec jej požehnanie udelí. Následne padá s plačom na kolená a prosí Pannu Máriu, aby odporúčala svojmu Najsvätejšiemu Synovi a vyprosila mu od Neho Jeho Božské odpustenie a milosť. Takto pripravení sa vydali na cestu plnú strastí a útrap – na cestu do Betlehema. Na záver si môžete prečítať poučenie Panny Márie, Kráľovnej nebies. Veríme, že čítanie nasledujúcich riadkov bude pre Vás obohatením.

Odhalenie tajomstva Vianoc I. časť - cesta Panny Márie s Jozefom do Betlehemu 1

Cisár Augustus vydal nariadenie všetkým poddaným svojej ríše, aby sa dali zapísať a čo urobil svätý Jozef, keď sa o tom dopočul

Nezmeniteľnou vôľou Prozreteľnosti bolo ustanovené, že Jednorodený Syn Otca sa má narodiť v mestečku Betleheme (Mich 5, 2) a preto tak predpovedali svätí proroci predošlých vekov (Jerem 10, 9) lebo ustanovenia neobmedzenej vôle Božej sú isté, a preto im nemôže nič prekážať, (Ester 13, 9), lebo prv pominú nebo a zem, než by sa Jeho ustanovenia nesplnili (Mt 24, 35). Splnenie tohto nezmeniteľného ustanovenia dosiahol Pán prostredníctvom nariadenia cisára Augusta, ktorý nariadil, aby sa v celom rímskom mocnárstve vykonalo sčítanie a popísanie celého sveta, ako hovorí svätí Lukáš (Lk 2, 1). Rímske cisárstvo obsahovalo v tom čase väčšiu časť vtedy známeho sveta, preto sa nazývali pánmi sveta, ignorujúc všetky ostatné národy. Účelom tohto sčítania bolo, aby tým všetkých obyvateľov prinútili uznať sa za cisárových poddaných, aj aby platili svojmu dočasnému pánovi isté dane. K tomuto zápisu mal každý ísť do svojho rodného mesta, aby tam bol zapísaný. Toto nariadenie bolo vyhlásené tiež v Nazarete a dopočul sa o ňom svätý Jozef, keď bol niečo vybavovať. Vrátil sa domov zarmútený a zvestoval tú novinu, ktorá sa šírila o onom nariadení, svojej nebeskej Snúbenici. Nanajvýš múdra Panna odpovedala: „Neznepokojuj sa pre toto nariadenie pozemského vladára, môj pán a snúbenec, lebo všetko, čo sa nám prihodí, ustanovil Pán, Kráľ neba a zeme; a vo všetkom, čo nás stretne, jeho Prozreteľnosť nám bude pomáhať a nás riadiť (Sir 22, 28). Odovzdajme sa do Jeho rúk a nebudeme sklamaní.“

Najsvätejšia Mária bola spôsobilá na to, aby sa Jej zverili všetky tajomstvá týkajúce sa najsvätejšieho Syna a poznala proroctvá o ich splnení; preto tiež vedela, že jednorodený Otca i Jej sa má narodiť v Betleheme ako cudzinec a nepoznaný. Ale Jozefovi o tom nepovedala nič, lebo bez príkazu Pána nezverovala žiadne tajomstvá. Všetko, čo Jej nebolo nariadené zjaviť, s obdivuhodnou opatrnosťou tajila i napriek tomu, že si priala potešiť svojho nanajvýš verného a svätého manžela. Priala si zveriť sa jeho vedeniu a usporiadaniu a nemať žiaden podiel s tými, ktorí sa považujú za múdrych, ako nás Múdrosť varuje (Prísl 3, 7). Preto sa radili spolu, čo by mali urobiť, lebo tehotnosť nebeskej Panej už ďaleko pokročila a blížil sa čas Jej pôrodu. Svätý Jozef povedal: „Kráľovná nebies a moja Pani, ak Ti Všemohúci nedal príkaz, zdá sa mi, že bude nutné, aby som išiel sám. Cisárov rozkaz sa síce týka iba hlavy rodiny, ale nechcem ťa opustiť bez pomoci, a tiež nemôžem bez Teba byť; nemal by som pokoj ani na okamih, keby som sa vzdialil od Teba, lebo moje srdce by nemalo žiaden pokoj, keby som Ťa nevidel. Tvoj pôrod je už veľmi blízky, nemôžem Ťa žiadať, aby si išla so mnou do Betlehema, kam nás rozkaz volá a tiež sa bojím vystaviť Ťa nejakému nebezpečenstvu, ako s ohľadom na Tvoj stav, tak tiež pre moju chudobu. Keby sa pôrod dostavil na ceste, za nepriaznivých okolností, ktorým by som nemohol odpomôcť, bolo by to pre mňa srdcervúce. To sú myšlienky, ktoré ma znepokojujú. Prosím Ťa, Pani, predlož ich Najvyššiemu a pros Ho, aby splnil moju túžbu, aby som nebol od Teba odlúčený.“

Pokorná Snúbenica poslúchla svätého Jozefa, hoci poznala vôľu Božiu; ale nechcela vynechať tento úkon poslušnosti, ako najpoddanejšia manželka. Predniesla Pánovi vrúcne prianie svätého Jozefa a dostala túto odpoveď: „Moja najdrahšia Holubička, vyhovej prianiu môjho služobníka Jozefa v tom, čo navrhuje. Choď s ním. Ja budem s tebou a budem ti s otcovskou láskou pomáhať v útrapách, ktoré kvôli Mne vytrpíš; hoci budú veľmi veľké, Moja mocná ruka ti pomôže, aby si z nich vyšla víťazne. Tvoje kroky budú v Mojich očiach krásne (Veľp 7, 1), neboj sa teda, lebo je to Moja vôľa.“ Potom za prítomnosti nebeskej Márie dal Pán jej anjelom strážcom nový zvláštny príkaz, aby jej so zvláštnou pozornosťou a starostlivosťou slúžili, ako prísluší pri takých vznešených tajomstvách, ktoré sa majú uskutočniť. Okrem tisíc anjelov, ktorí Jej obyčajne slúžili ako stráž, nariadil Pán ďalším deviatim tisícom anjelov, aby sprevádzali svoju Kráľovnú a Paniu a slúžili jej ako čestná stráž desiatich tisícov silných od prvého dňa, kedy sa vydá na cestu. Túto službu, ako najvernejší služobníci Pána vykonali, čo poviem neskoršie (v č. 456, 489, 616, 622, 631, 634). Veľká Kráľovná bola osviežená a posilnená novým osvietením pre ťažkosti a útrapy, aké zažije Herodesovým prenasledovaním a inými príhodami pri narodení dieťaťa Božieho (Mt 2, 16) keď Jej nepremožiteľné srdce bolo tak posilnené, odovzdala sa Pánovi bez akéhokoľvek nepokoja a ďakovala Mu za všetko, čo a ako sa rozhodol urobiť a zariadiť v nasledujúcich udalostiach.

Po tomto nebeskom rozhovore vrátila sa k svätému Jozefovi a oznámila mu vôľu Najvyššieho, že má podľa Jeho priania ísť s ním do Betlehema. Jozef nadobudol novú nádej a radosť, a uznávajúc toto veľké dobrodenie, ktoré mu pravica Najvyššieho udelila, vzdával zaň vďaky vrúcnymi úkonmi vďačnosti a pokory a povedal svojej Snúbenici: „Pani moja, žriedlo mojej radosti a môjho šťastia, jedinou príčinou zármutku budú teraz tie obtiaže, ktoré na ceste zažiješ, pretože nemám bohatstvo na zaistenie pohodlia, aké by som ti pre túto cestu rád poskytol. Ale v Betleheme nájdeme príbuzných, známych a priateľov našej rodiny a dúfam, že nás pohostinne príjmu, a budeš si tam môcť odpočinúť po namáhavej ceste, ak nám dožičí Pán, ako by som si ja, Tvoj služobník prial.“ Tak svätý snúbenec Jozef láskyplne plánoval, ale Pán už všetky veci vopred usporiadal úplne ináč, než svätý Jozef očakával, a preto cítil oveľa väčšiu horkosť za sklamanie, keď všetko jeho láskavé očakávanie zlyhalo, ako ďalej uvidíme. Najsvätejšia Mária nepovedala svätému Jozefovi nič o tom, čo vedela o ustanovení Pána ohľadne Jeho narodenia, hoci dobre vedela, že to bude celkom ináč, než on očakával. Radšej ho povzbudila slovami: „Snúbenec a pán môj, veľmi rada pôjdem s tebou a vykonáme tú cestu ako chudobní ľudia v mene Pána, lebo Najvyšší nepohŕda chudobou, ktorú prišiel hľadať s takou láskou. Budeme cestovať spoliehajúc sa na jeho ochranu a pomoc v našich potrebách a námahách. Zver, Pane môj, Jemu všetky svoje obtiaže.“

Zároveň aj ustanovili deň, kedy sa vydávajú na cestu a svätý Jozef usilovne hľadal v Nazarete nejakého oslíka, ktorý by niesol Paniu sveta. Nebolo ľahké ho nájsť, pretože mnohí ľudia išli do rôznych miest, aby splnili požiadavok cisárskeho nariadenia. Ale po mnohom starostlivom hľadaní predsa našiel skromného oslíka, ktorý – ak môžeme také zviera nazvať šťastným – bol najšťastnejším zo všetkých nerozumných zvierat, lebo bol vyznamenaný nielen tým, že niesol Kráľovnú všetkého tvorstva a požehnaný plod Jej života Kráľa kráľov a Pána pánov, ale bol potom prítomný tiež pri Jeho narodení (Iz 1, 3) a tiež vzdal svojmu Stvoriteľovi poctu, ktorú Mu ľudia odopreli, ako budem rozprávať v časti 448. Zaobstarali si veci na cestu, aby im vydržali na päť dní. Výbava týchto nebeských pocestných bola rovnaká, akú mali na predošlej ceste do domu Zachariáša pri návšteve Alžbety. A niesli so sebou chlieb, ovocie a niečo rýb, čo bolo ich obvyklým jedlom. Pretože najmúdrejšia Panna bola osvietená o ich dlhšej neprítomnosti, z opatrnosti vzala so sebou potajomky prádielko a šatôčky potrebné pre pôrod dieťaťa, lebo chcela všetky veci zariadiť podľa vysokých úmyslov Pána v príprave na udalosti, ktoré očakávala. Svoj dom, do toho času než sa vrátia, dali na starosť susedke.

Nastal deň a hodina ich odchodu a nanajvýš verný a šťastný svätý Jozef, z úcty, ktorú začal prejavovať svojej vznešenej Snúbenici, snažil sa pilne a úzkostlivo vykonať všetko, čo mohol, aby sa Jej zavďačil; s veľkou vrúcnosťou Ju prosil, aby mu zdelila Svoje priania a upozornila ho na všetko, čo by snáď pozabudol urobiť podľa Jej vôle a pre Jej pohodlie, alebo čo by sa páčili Pánovi, Ktorého nosila vo svojom živote. Pokorná Kráľovná mu ďakovala za jeho láskavú pozornosť a prisudzovala to všetko pre slávu a službu svojho najsvätejšieho Syna a povzbudila svätého Jozefa, aby odhodlane prijal obtiaže cesty a opätovne ho uisťovala, že Všemohúcemu sa páči jeho láskyplná starostlivosť a opatrovanie. Povedala mu tiež, že vôľa Jeho Velebnosti je, aby trpezlivo a s radostným srdcom prijímali a znášali obtiaže, ktoré cestou skúsia v dôsledku svojej chudoby. Cisárovná nebies pokľakla pred svätým Jozefom a žiadala ho o požehnanie. Hoci muž Boží sa takej žiadosti zhrozil a veľmi sa tomu bránil kvôli dôstojnosti svojej snúbenice, Ona predsa vo svojej pokore zvíťazila a prinútila ho, že Jej dal požehnanie. Svätý Jozef Jej vyhovel s veľkou skromnosťou a úctou a hneď na to sa plačom vrhol k Jej nohám a prosil Ju, aby ho znovu odporúčala svojmu najsvätejšiemu Synovi a vyprosila mu od Neho jeho božské odpustenie a milosť. Tak pripravení vydali sa na cestu z Nazareta do Betlehema v polovici zimy, ktorá urobila ich cestovanie plnšie útrap a obtiaží. Avšak Matka Božia, ktorá niesla Život večný v sebe, všímala si iba božské úkony a rozhovory Pána, a pozorujúc Ho v komôrke svojho panenského lona, napodobňovala Ho v Jeho úkonoch a poskytovala mu viac rozkoše a cti, než všetci ostatní tvorovia dohromady.

Poučenie Panny Márie, Kráľovny nebies

Dcéra moja, vo všetkých pojednaniach o mojom živote a v každej kapitole i v každom tajomstve, ktoré sa doteraz povedalo, zisťuješ obdivuhodnú prozreteľnosť Najvyššieho a Jeho otcovskú lásku ku mne, Jeho pokornej služobnici. Hoci ľudská schopnosť nemôže úplne preniknúť a oceniť tie obdivuhodné diela tak veľkej múdrosti, predsa ich musí zo všetkých síl ctiť a snažiť sa podieľať sa na tých dobrodeniach, aké mi Pán preukazoval tým, že sa bude snažiť napodobňovať ma. Smrteľní ľudia nesmú myslieť, že iba kvôli mne si Boh prial ukazovať sa ako sväté, mocné, nekonečné dobro. Isté je, že keby sa niektorá duša alebo i všetky duše zverili vedeniu a riadeniu tohto Pána, že by čoskoro prežívali tú istú vernosť, presnosť a sladké pôsobenie, s akou Jeho božská Velebnosť usporiadala všetky veci týkajúce sa Jeho cti a služby v mojom živote. Tiež oni by okúsili podobné rozkoše a božské dojmy, aké som ja cítila, keď som sa spoliehala na Jeho svätú vôľu; a taktiež obdržia z hojnosti Jeho darov, ktoré sú uzavreté v Jeho Božstve ako v nekonečnom oceáne. A práve tak, ako vody oceánu rýchle vtekajú, kde nájdu vhodný otvor, tak tiež milosti a požehnania Pána pretekajú na rozumné tvory, keď sú dobre pripravené a neprekážajú ich pretekaniu. Táto pravda je pred smrteľníkmi skrytá, pretože sa nezastavia, aby premýšľali a uvažovali o skutkoch Všemohúceho.

455. Prajem si, aby si o tejto pravde premýšľala a zapísala si ju do srdca a naučila sa podľa môjho konania skrytej činnosti svojho vnútra a poznala, čo sa deje v tebe; a tiež aby si sa cvičila v rýchlej poslušnosti a podriadenosti iným a dávala vždy prednosť dobrým radám iných než svojim názorom a úsudkom. Toto musíš plniť až do takej miery; že preto, aby si poslúchala svojich predstavených a duchovných vodcov; nebudeš si všímať to, o čom predvídaš, že sa stane opak toho, čo oni očakávajú; tak ako ja, keď som vedela, že to, čo môj snúbenec Jozef očakával, sa nestane na našej ceste do Betlehema. Ba aj keď niekto tebe rovný alebo i nižší ti prikáže také veci, mlč a skry to, že vopred lepšie vieš, ako vec dopadne; urob všetko, čo nie je hriech alebo nedokonalosť. Načúvaj všetkým pozorne a mlčky, aby si sa poučila; k hovoreniu nebuď náhlivá, radšej zdržanlivá, lebo v tom spočíva múdre a opatrné jednanie s inými. Vždy pamätaj na to, aby si žiadala Pána o požehnanie pre všetko, čo chceš podniknúť, aby si sa neodchýlila od toho, čo sa Mu páči. Kedykoľvek máš príležitosť, žiadaj tiež o dovolenie svojho duchovného otca a vodcu, aby si neprišla o tie najväčšie zásluhy a dokonalosť vo svojich skutkoch, a aby si tiež mne poskytla útechu, ktorú si od teba žiadam.

Odhalenie tajomstva Vianoc I. časť - cesta Panny Márie s Jozefom do Betlehemu 2

Tieto úryvky sú z knihy MYSTICKÉ MESTO BOŽIE II – VTELENIE, ktorú si môžete zakúpiť tu: https://www.zachej.sk/produkt/36382/mysticke-mesto-bozie-ii-vtelenie/

Odhalenie tajomstva Vianoc I. časť - cesta Panny Márie s Jozefom do Betlehemu 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás