Očistec 2. časť – ako môžeme pomôcť dušiam v očistci? Ako sa môžeme očistcu „vyhnúť“?

Očistec 2.časť 

V druhej časti série článkov očistci sa dozviete: 

Zohráva Panna Máriu dôležitú úlohu v očistci? Čo je to škapuliar a kto ho môže nosiť? Ktorí svätci mali blízky vzťah k očistcu? Ako môžeme my pomôcť dušiam v očistci? Prečo sú odpustky také potrebné a dôležité? Ako sa môžeme vyhnúť očistcu alebo ako si v ňom aspoň môžeme skrátiť čas? 

,,Duše v očistci sú už sväté, lebo každá z nich sa dostane do neba.“ 

PANNA MÁRIA A OČISTEC 

Mária si v deň Nanebovzatia želala, aby spolu s ňou vyšli všetky duše, ktoré boli v tomto čase v očistci. Bola udelená hromadná amnestia pre všetky duše a spolu s ňou vystúpili do neba a chvíľu bol očistec prázdny. Od tohto dňa sa stala Panna Mária kráľovnou očistca. ,,Prenikla som do morských hlbín, po vlnách mora som kráčala.“ (Sir 24, 8) – vlny znamenajú očistcové bolesti (,,Lebo sú dočasné a na rozdiel od pekla, ktoré sa nikdy neskončia, nazývajú sa morskými vlnami. Sú také trpké. Mária svojich trpiacich ctiteľov často navštevuje a utešuje v očistci.“)                                                                   Sv. Brigita počula Ježiša ako hovorí o svojej Matke: ,,Ty si moja Matka. Ty si Matka milosrdenstva. Ty si útechou duší, ktoré sú v očistci.                                                                                                               Mária povedala pápežovi Jánovi XXII.: ,,Všetkých, ktorí nosia škapuliar z Karmelskej hory oslobodím z očistca najbližšiu sobotu po ich smrti.“                                                                                                     

ŠKAPULIAR 

,,Je dar Panny Márie, skrze ktorého nás chce uchrániť a priviesť do neba.“ 

Očistec 2. časť - ako môžeme pomôcť dušiam v očistci? Ako sa môžeme očistcu "vyhnúť"? 1

Škapuliar je Máriine rúcho, je znakom pokánia a obrátenia. Kto prijíma škapuliar, zrieka sa zlého ducha , obnovuje krstné prisľúbenia a odovzdáva sa Márii ako jej dieťa. Škapuliar znamená zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Pri nosení škapuliara sa vzťahuje niekoľko povinností – žiť a snažiť sa najmä o čistotu. Nosenie škapuliara nie je nič zložité. Ak sa bojíme smrti, je to jeden zo spôsobov ako sa dostať do neba – lístok do neba.  Je jeden zo spôsobov, ako môžeme obísť našu hriešnosť a skrátiť si pobyt v očistci. Jeho nosenie nám prináša nespočetné množstvo úžitku. Škapuliar je určený pre každého. 

 • Prisľúbenia karmelitánskeho škapuliara
 • 1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.
 • 2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
 • 3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti; je to tzv. privilégium soboty (Ján XXII., bula Sacratissimo uti culmine, 3. 3. 1322).
 • 4. Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty …
 • Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar:
 • 1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza a nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik ako viditeľný znak, že patria Márii, k rodine Karmelu. Tento škapuliar treba nosiť na krku deň i noc, teda stále.
 • 2. Žiť ako Máriini bratia a sestry v spoločenstve s Karmelom, v prehlbovaní jeho ducha, žiť jeho ideály, modliť sa a spolupracovať s ním.
 • 3. Dávať Márii priestor vo svojom živote, nasledovať ju v jej spôsobe života, žiť duchom Márie – vo viere, nádeji a láske.
 • 4. Rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu a modliť sa každý deň modlitbu, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara. Zúčastňovať sa na liturgii Cirkvi, najmä na Eucharistii, každodenne sa modliť aspoň časť Liturgie hodín alebo niektoré žalmy či svätý ruženec, vo svojom živote uskutočňovať hlavné prikázanie lásky k Bohu a blížnemu.
 • 5. Napojiť sa na Kristovo veľkonočné tajomstvo dobrovoľným sebazapieraním.
 • 6. Pracovať na diele evanjelizácie. Kto nosí škapuliar, stotožňuje sa s poslaním Karmelu. Byť apoštolom škapuliara, apoštolom chudobných, apoštolom zmierenia, spravodlivosti, starostlivosti o chorých a chudobných.

ÚLOHA PANNY MÁRIE V OČISTCI 

marianska ucta panna maria

Úloha Panny Márie v očistci podľa knihy Pohľad na očistec, ktorú napísal autor s niekoľkými víziami očistca: ,,Dnes som videl niečo veľmi utešujúce. Panna Mária prešla po celom svete a klopala na všetky dvere, na všetky srdcia všetkých svojich detí. Niekde ju prijali pekne a dali jej niečo – kvety, sviece, slzy, modlitby. Ale niekde, žiaľbohu veľmi často, ju nechceli prijať, alebo spali, keď jemne a potichu klopala na dvere. Nevystierala ruky, otvárala svoje srdce, ktoré prekypuje tisícmi darmi pre nás, a ktoré zároveň prijíma všetko, čo mu dáme. Často ho naše hriechy a slabosti zraňujú. Videl som Pannu Máriu, ako kráčala a zbierala vo svojom Nepoškvrnenom Srdci všetky naše dary a obety. Potom predstúpila pred trón Božej trojice a ukázala svoje srdce plné toho, čo sme mu dali. Ježiš to prijal, ale veľkú časť vrátil do Máriinho srdca. Vlial doň len krv a vodu z Jeho Božského srdca. So srdcom naplneným Božími darmi, vody a krvi, Mária hneď odišla do očistca, ktorému otvorila svoje materinské srdce. Voda a krv, ktoré tam vlial Ježiš padali ako blahodarný dážď, ku ktorému Mária pridala svoje slzy a svoju lásku, z čoho duše získali nesmierne úľavy. Na to Panna Mária opustila očistec so srdcom naplneným vďačnosťou a modlitbami trpiacich duší, ktoré šla odovzdať Ježišovi. Ten ich prijal a vymenil znovu za krv a vodu. Panna Mária sa vrátila na zem do putujúcej Cirkvi, ktorou sme my a vyliala na nás vodu a krv. Vzápätí prechádzala po celom zemskom povrchu, aby pozbierala modlitby, prosby, dobré skutky a odovzdala ich svojmu Božiemu Synovi, ktorý ich premenil na útechy a milosti pre sväté duše v očistci.“ 

,,Pozri, ako vás naša Kráľovná miluje. Ona je strážkyňou pokladu a rozdávačkou milostí, veľkou prostrednicou milostí. Nikdy Jej nič neodmietajte. Zo všetkého, čo jej dáte zhromažďuje poklad užitočný pre celú svätú Cirkev, ktorý sa pre vás premení na dary lásky. V Cirkvi sa ustavične obchoduje s láskou medzi nebom, očistcom a zemou a Mária sa do tohto obchodu s láskou aktívne zapája. Zúčastňujú sa na ňom aj svätí a my sami spolu s našou Vládkyňou. Ale Ona všetko spája, pretože je prostredničkou lásky. Tieto veci pochopíte až v nebi, ale musíte ich prežívať už tu, na zemi.“ (citácia z knihy Pohľad na očistec

podporte nás sdzr

SVÄTÍ A OČISTEC 

Mnoho svätcov malo blízki vzťah k očistcu: 

 • Sv. Faustína Kowalska – mala vízie očistca 
 • Anna Katarína Emmerichová – dlhoročnú chorobu obetovala za duše v očistci, mala vízie s dušami, ktoré jej ukazovali väzenie, v ktorom trpeli 
 • Páter Pio – povzbudzoval iných, aby sa modlili za duše v očistci, veľa sa obetoval, z jeho lásky ,,odomkol“ Pán v očistci a mohli ísť za ním a žiadať od neho modlitby i sväté omše 
 • Ján Mária Vianney 
 • Sv. Mikuláš z Tolentína 
 • Sv. Filip Neri 
 • Mária Magdaléna de Pazzi 
 • a ešte mnoho ďalších

 AKO POMÁHAŤ DUŠIAM V OČISTCI 

 • Svätá omša za duše v očistci, ak sme v milosti posväcujúcej, môžeme za dušu obetovať i sv. prijímanie 
 • Modlitba sv. ruženca (najsilnejšia modlitba, ktorá pomáha dušiam)
 • Krížová cesta
 • Dobré skutky
 • Obetovanie svojich vlastných zásluh
 • Almužny 
 • Pôst za duše v očistci 
 • Znášanie krívd 
 • Pri vstupe do kostola pri prežehnaní pokropiť v duchu svätenou vodou i duše v očistci (pri každej príležitosti) 
 • Pokropiť svätenou vodou hrob zosnulých, pri tom vysloviť nejakú strelnú modlitbu
 • Odpustky (najmä teraz v novembri, ale aj hocikedy počas roka) – plnomocné, či čiastočné, je mnoho spôsobov. Koľkokrát sme my na zemi využívali možnosť odpustkov, tak po našej smrti za nás budú iní presne toľkokrát využívať odpustky a odprosovať za naše hriechy. 

,,Odpustkom dosiahneme čiastočné alebo úplné zadosťučinenie za hriechy nejakej duše. Cirkev udeľuje takéto zadosťučinenie z pokladnice zásluh Spasiteľa a svätých. Robí to na základe moci kľúčov, ktorú dostala od Krista. ´Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.´ (Mt 18,18)“ 

,,Všetky tieto duše v očistci veľmi milujem. Splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober im z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne. Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si sa obetovala za ne, duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti.“ (Ježiš sv. Faustíne) 

AKO SA VYHNÚŤ OČISTCU, ČI AKO SI ASPOŇ SKRÁTIŤ POBYT V ŇOM 

Boh nám tu na zemi dáva také prostriedky, aby sme sa očistcu mohli vyhnúť alebo si ho skrátiť. 

 1. Pri všetkom, čo konáme, pri každej modlitbe, utrpení, prosme Boha o milosť vstúpiť po smrti priamo do neba a vyhnúť sa očistcu. Stále myslieť na to, že jedného dňa budeme musieť predstúpiť pre Pána. Prosiť o milosť dobrej smrti
 2. Snažiť sa plniť Božiu vôľu. Je to najlepšie aj pre náš pozemský život aj pre večný život. Plnenie Božej vôle vedie náš život k šťastiu, konanie v rozpore s Božou vôľou vedie do utrpenia. S úctou a vážnosťou hovorme slová modlitby v Otčenáši: Buď vôľa Tvoja. Mať veľkú vieru, aj keď je to ťažké, lebo náš život je v Pánových rukách – tých najlepších. 
 3. Keď prijmeme všetky sklamania, prekážky, choroby, problémy, ktoré pochádzajú od Boha a znášame to pokojne a z lásky, zväčšujú našu lásku. Ak to znášame v hneve, zbytočne zväčšujú naše utrpenie a nezískame potrebné zásluhy pre našu dušu. Utrpenie nás neminie, je len na nás aký spôsob znášania si vyberieme. Zvoliť si príklad života Krista. Ježiš prijal všetky utrpenia a musíme ich prijať aj my. 
 4. V srdci nemať žiadne krivdy. Všetko odpustiť a mať nádej, že Boh odpustí všetko aj nám. 
 5. Riadiť sa modlitbou Otčenáš 
 6. Vyhýbať sa akémukoľvek smrteľnému hriechu a častým bežným hriechom. Osobitne si dávať pozor na hriechy proti láske k blížnemu a proti čistote. Kvôli týmto hriechom sú duše v očistci veľmi dlhú dobu. 
 7. Konať milostivo, láskavo, dávať almužnu, nesťažovať sa druhým, ale byť prívetiví, robiť druhým dobro a všetko prijať ako formu pokánia. Ťažkosti obetovať za duše. 
 8. Robiť všetko, čo je v našich silách na pomoc dušiam v očistci. Venovať im modlitby, obety a povzbudzovať k tomu i ostatných. 
 9. Nie je silnejšia cesta, ako dosiahnuť od Boha záchranu svojej duše, ako cez týždennú sv. spoveď a dennú účasť na sv. prijímaní. Žiť sviatostný život. Využívať poklady Cirkvi, ktoré máme vo forme sviatostí. 
 10. Denná návšteva Bohostánku. Často chodiť za Ježišom a uvedomovať si, že sme na Ňom závislí. 

,,Rozdiel pekla a očistca je v tom, že v pekle sa všetci nenávidia a v očistci sa všetci milujú. Každá duša v očistci praje tej druhej duši, aby sa čo najskôr dostala do neba.“ 

Zdroj obrázku: https://www.sistersofcarmel.com/purgatory.php

ONLINE RELÁCIU S MARTINOM HANDZUŠOM O OČISTCI 2. ČASŤ – AKO POMÔCŤ DUŠIAM V OČISTCI A AKO SA OČISTCU VYHNÚŤ, SI MÔŽETE POZRIEŤ TU:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás