Môj rok na exorcizmoch s pátrom Amorthom. Pohľad psychológa na exorcizmus v 21. storočí. 1. časť

amorth rok

??Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Hostia: otec Ján Kulan, Erik Zbiňovský

Téma: Exorcizmus

Ján: V Ríme som študoval v rokoch 2014 – 2018 na Gregoriánskej univerzite, inštitút psychológie.

Exorcizmus a psychológia sú v jednej línii, pretože aj psychológia, ako veda, študuje tzv. paranormálne javy a skúma ich na základe rôznych prirodzených chorobných symptómov.

Démoni sú padlí anjeli, ktorí sa rozhodli na čele s najkrajším anjelom Luciferom, nositeľom svetla, neposlúchať Pána Boha a tak boli zvrhnutí z nebeskej sféry do podsvetia.

Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zničil moc démonov, ktorí ohrozujú dušu človeka. V evanjeliách čítame, ako Pán Ježiš vyháňal zlých duchov z rôznych posadnutých ľudí a túto moc neskôr odovzdal aj samotným apoštolom. Jednotliví apoštoli tú moc odovzdávali svojim nasledovníkom.

Od 5. storočia obrad exorcizmu Cirkev vyhradila vysväteným kňazom. Samotné ríty exorcizmu v Cirkvi prechádzali postupným vývojom. Posledná revízia sa udiala v 21. storočí.

Exorcistom sa môže stať len kňaz, ktorého touto službou poverí biskup.

Erik: Čo je posadnutie zlým duchom? Ako zistíme, že je nejaký človek ním posadnutý?

Ján: Samotné posadnutie zlým duchom znamená, že zdravý človek je zrazu ovládaný zlými myšlienkami, jedným alebo viacerými démonmi. Môžu posadnúť a ovládať jeho psychiku, jeho telo, ale nikdy nemôžu ovládať jeho dušu a vôľu. Spôsobujú mu nepríjemnosti v rôznych oblastiach. Človek prežíva ťažké trýznivé obdobia, akoby  bol otrokom vo vlastnom tele.

Erik: Čo je exorcizmus a kedy k nemu dochádza?

Ján: Exorcizmus obsahuje v sebe tri významy. Prvý význam je uzdraviť, čo je choré. Druhý význam je naliehavo prosiť, aby bol človek oslobodený od vplyvu zlého. Tretí význam je oslobodiť od ducha zlého.

Ak je človek psychicky narušený, napr. diagnózou schizofrénie, disociačnou poruchou, rozpoltenosťou osobnosti, tieto prejavy skúma a lieči psychiatria.

Ak je človek zdravý, ale pri požehnaní svätenou vodou reaguje negatívne, nechce pobozkať kríž, zdráha sa prijať svätené predmety, môže ísť o posadnutie zlým duchom. Vtedy sa pristupuje k exorcizmu. Exorcizmus sa vykonáva jednorázovo alebo opakovane.

Každým exorcizmom, ktorý páter Amorth vykonal u konkrétneho človeka, zlý duch strácal svoju moc. Ešte viacej sa oslabil jeho vplyv, keď páter zistil jeho meno. Účinnosť je rôznorodá, je to tajomstvo a Boží plán s každým človekom osobitne.

Erik: Doba oslobodenia je často závislá od toho, akým spôsobom človek hrešil alebo akým spôsobom démon do neho vstúpil. Či šlo o jednorázové prekliatie alebo šlo o preklínanie dlhodobé, prípadne ten človek dlhodobo hrešil…

Ján: Sú rôzne spôsoby ako sa človek môže dostať do stavu posadnutia. Ak to Boh dovolil, mohli byť posadnutí aj svätí ľudia, aby z toho vzišlo ešte väčšie dobro. Ďalej sú posadnutí takí, ktorí vykonali nejaké závažné zlé skutky, hazardovali so zlým a zúčastňovali sa špiritistických seansí. Ľahko môžu podľahnúť posadnutiu zlým duchom ľudia, ktorým je duchovný život ľahostajný. Keď im chce totiž niekto zlorečiť a vážne ublížiť duchovnou cestou, stane sa to, lebo nie sú chránení. Človek žijúci trvalo v ťažkom hriechu, otvára sa pre posadnutie zlým duchom. Kto žije pod Božou ochranou, modlí sa, pravidelne sa spovedá, pristupuje k sviatostiam, nijaké zlorečenie mu nemôže ublížiť.

Prvé exorcizmy vykonával Pán Ježiš, keď vyháňal zlých duchov z posadnutých ľudí. Svoju moc odovzdal apoštolom a oni ďalším predstaveným v Cirkvi.

Rok 416 n. l. môžeme považovať za prelomový, kedy vývoj exorcizmu začal. Boli vydané viaceré knihy.

1580 – Aby diabol zhorel v pekle.

1580 – Kompendium umenia exorcizmu.

1720 – Manuál exorcizmov.

1871 – Veľký slovník o predpeklí.

1950 – Tajná kniha veľkých tajomstiev exorcizmu a požehnaní.

Zo všetkých týchto kníh sa postupom času vytvoril v r. 1952 samotný Rímsky rituál exorcizmu.

V KKC, bod 1673 sa hovorí o exorcizme, ako o jednej zo svätenín: „Keď Cirkev verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené proti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovorí sa o exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má Cirkev moc a poslanie vyháňať diablov. V jednoduchej forme sa exorcizmus vykonáva pri slávení krstu. Slávnostný, tzv. „veľký exorcizmus“ môže vykonávať len kňaz, a to s dovolením biskupa. Treba pritom postupovať rozvážne a prísne zachovávať predpisy, stanovené Cirkvou. Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu a to duchovnou autoritou, ktorú Ježiš zveril svojej Cirkvi. Veľmi odlišný je prípad chorôb, najmä psychických, ktorých liečenie patrí do oblasti lekárskej vedy. Preto skôr než by sa vykonal exorcizmus, je dôležité presvedčiť sa, že ide o prítomnosť zlého ducha a nie o dajakú chorobu.“

Rítus „veľkého exorcizmu“ sa vykonáva v latinčine, lebo tento cirkevný jazyk má svoju moc.

S pátrom Amorthom som sa prvý krát stretol 14. apríla 2015 v Generálnom dome, blízko baziliky sv. Pavla za hradbami. Bol veľmi potešený, že nejaký kňaz zo Slovenska sa zaujíma o exorcizmus a veci s ním súvisiace, lebo mnohí aj z radov Cirkvi, či už kardináli, biskupi alebo kňazi neveria, že zlý duch existuje. Je to veľmi čudné, lebo pri exorcizmoch sa dá vidieť, ako sa diabol manifestuje v tele posadnutého človeka a zároveň má možnosť si ešte viacej posilniť svoju vieru v Boha.

Páter Amorth ako hlavný Rímsky exorcista bol v službe od roku 1986. Až do svojej smrti vykonal okolo 70000 exorcizmov. Mal okolo seba tím pomocníkov, modliacich sa ľudí, laikov i zasvätených.

Prvý krát som bol účastný na exorcizme pátra Amortha 27. apríla 2015. Boli to pre mňa veľmi vzácne chvíle. Pred tým som pristúpil k sviatosti zmierenia, aby som mal čo najviac milosti posväcujúcej. Mojou úlohou bolo modliť sa. Obrad začal tým, že páter Amorth si preložil svoju kňazskú fialovú štólu a rovnako tak aj cez posadnutého človeka, ktorého usadil do špeciálneho kresla. On si sadol vedľa neho. Boli tam ešte dvaja chlapi, ktorí stáli po stranách posadnutého človeka. V prípade vystrájania zlého ducha v ňom, boli pripravení ho pevne držať. Skôr, než začal páter Amorth rítus v latinčine, požehnal najskôr každého jedného svätenou vodou. Posadnutému človekovi dal do rúk benediktínsky kríž, ktorý pobozkal a po celý čas trvania exorcizmu ho ten posadnutý držal v rukách. Hneď, ako začal páter Amorth konať exorcizmus, tomu človeku asi päťdesiatnikovi, milému, pekne oblečenému, sa tvár úplne zmenila, akoby na zviera a jeho oči, ktoré boli dovtedy normálne, zrazu boli celé biele. Jeho tvár bola na nepoznanie a začal vydávať čudné zvieracie zvuky. Páter Amorth sa nedal vyrušovať, modlil sa všetky modlitby, ktoré sú predpísané v rituáli a potom sa snažil zistiť meno toho posadnutého zlého ducha. Spočiatku nechcel vyjaviť svoje meno, ale po určitom čase, keď páter už naliehal s prísnosťou, vážnosťou, s emóciou spravodlivého hnevu, tak následne zlý duch povedal, že je Satan. A dodal, že je nás mnoho. Popri tom sa ironicky smial, vydával príšerné zvuky… Tí dvaja chlapi ho tam držali, pretože mal agresívne výpady.

Exorcizmus páter Amorth ukončil asi po polhodine, keď videl, že posadnutý človek je už veľmi vyčerpaný. Zlý duch sa doslova vyšantil na jeho tele. Mocne bojoval proti exorcistovi. Následne ten človek akoby zaspal. Po chvíli ho páter jemným poklepaním po hlave zobudil. Tvár i oči už mal normálne. Vôbec si neuvedomoval, že bol v tranze a čo všetko sa s ním počas exorcizmu dialo.

Za ten rok, čo som mal možnosť byť na exorcizmoch s pátrom Amorthom, možno boli dva – tri prípady, kedy sa posadnutý zvíjal. Raz takého posadnutého šiesti chlapi držali, ale nikdy to nebolo také, že by ten človek a zlý duch v ňom, fyzicky niekomu ublížil.

Tieto manifestácie zlého cez posadnutie, moju vieru posilnilo. Videl som, že reálne existuje zlý duch. A teda keď on existuje, o to viac musí existovať Pán Boh.

Nie my sme tí, ktorí sa máme báť zlého, ale je to diabol, ktorí sa má báť nás. Lebo my sme Božie deti, máme krst, máme sviatosti a keď žijeme duchovne, sviatostne, tak sa nemáme čoho báť, lebo Boh je s nami. Diabol chce človeka zastrašiť. Vďaka exorcizmom sa Boh oslávi.

Erik: Stretám sa s mnohými kňazmi, ktorí o tejto téme nemajú ani základné vedomosti. Telefonujú mi ľudia s problémami, ktorí oslovili kňazov vo svojej diecéze, či farnosti, ale tí kňazi im absolútne nedokázali pomôcť. Nemyslíš, že sa tu robí chyba už pri výuke kňazov v seminároch? Môžeš nám povedať, čo si sa ty konkrétne dozvedel v seminári o tejto téme?

Ján: Určite sme preberali tieto veci v rámci morálky, katechetiky, dogmatiky, rovnako aj v spirituálnej teológii, ale výslovne na túto tému sa neviedla väčšia diskusia, alebo prednáška. Skôr si pamätám, že otec Imrich Degro, košický exorcista, pre nás bohoslovcov, ponúkol zopár večerov prednášok o pôsobení zlého ducha vo svete. Od neho viem asi najviac.

Všeobecne prevláda názor radšej sa nepúšťať do týchto oblastí, lebo vládne strach z diabla. Ale na druhej strane, keď je Boh za nás, kto je proti nám? Vidím veľký deficit vo výuke a v príprave ku kňazstvu. Mohlo by sa naozaj viacej o tejto téme rozprávať.

Predpeklie je výraz, kde očakávali spravodliví zo Starého zákona ako napr. Adam, Eva, Mojžiš, Abrahám, Izák, a iní vyslobodenie, kým Pán Ježiš vykoná dielo spásy na kríži a vstane zmŕtvych. Keď Pán Ježiš za nás zomrel a zostúpil k zosnulým, prišiel zvestovať do predpeklia, že sú už vykúpení, a môžu vstúpiť do neba. Pojem predpeklie už stratil svoj význam. Padlí anjeli spadli do stavu odlúčenia od Boha – do pekla.

Ak sa chcete dozvedieť viac o téme exorcizmu, odporúčame Vám tieto články:

  1. https://slovenskydohovorzarodinu.sk/exorcizmus-nicole-aubrey-ktory-potvrdil-skutocnu-pritomnost-pana-v-eucharistii/
  2. https://slovenskydohovorzarodinu.sk/pocuvame-posledne-mariino-volanie/
  3. https://slovenskydohovorzarodinu.sk/svata-hyacinta-marto-patronka-rozjimania-o-pekle/
Môj rok na exorcizmoch s pátrom Amorthom. Pohľad psychológa na exorcizmus v 21. storočí. 1. časť 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás