Biskupi chcú, aby sa opäť povinne po omši modlilo k sv. Archanjelovi Michalovi za ochranu Cirkvi

Biskupi chcú, aby sa opäť povinne po omši modlilo k sv. Archanjelovi Michalovi za ochranu Cirkvi
Tomáš Dominik, 26.9.2018, Od roku 1886 až do liturgickej revolúcii v roku 1960 bolo všeobecným zvykom v Katolíckej cirkvi, že sa každá svätá omša skončila modlitbou k sv. Archanjelovi Michalovi. Táto modlitba vznikla v roku 1886 potom, čo pápež Lev XIII mal pri oltári po slávení Svätej omše démonické videnie, kedy počul rozhovor medzi Luciferom a Bohom. Lucifer Bohu hovoril, že potrebuje 100 rokov, aby zničil Katolícku cirkev.
Bezprostredne po tomto úkaze Lev XIII zostavil modlitbu k sv. Archanjelovi Michalovi, ako veliteľovi Božích vojsk, ktorý v nebi už raz Lucifera porazil. V prítomnosti pápeža sa nachádzali aj iní kardináli, ktorý dosvedčili, že videli náhlu zmenu v tvári a celkovej kondícii pápeža počas zjavenia. Rozhovor mal navodzovať podobný dialóg, ako je v prípade spravodlivého Jóba, kedy Boh dovolil diablovi preskúšať vieru človeka, ktorý sa proti nemu nikdy neprevinil. Cirkev a veriaci ľud, má byť rovnako preskúšaná vo svojej vernosti Bohu.
Modlitba k sv. Archanjelovi Michalovi sa stala aj dôležitou modlitbou pre osobný exorcizmus na zvolávanie pomoci pri útoku zlého.
V kontexte vážnej krízy v Cirkvi americkí biskupi individuálne a spontánne sa pridávajú k praxi odriekania modlitby kňazmi, za ochranu Matky cirkvi. Arcibiskup Sample z Portlandu nazval krízu v Cirkvi „morálnou, duchovnou a krízou viery,“ pričom na jej boj je potrebné použiť „modlitbu, obetu a pokánie.“
Modlitba k sv. Archanjelovi Michalovi je v dvoch formách: dlhšej a v skrátenej verzii. Skrátená verzia modlitby je uverejnená tu.
http://svetlosveta.sk/biskupi-chcu-aby-sa-opat-povinne-po-omsi-modlilo-k-sv-archanjelovi-michalovi-za-ochranu-cirkvi/

 

Podľa Kevina Symondsa, autora „Pápež Lev XIII. a modlitba k sv. Michalovi“, sa vízia u pápeža vyskytla v rokoch 1884 až 1886 a konala sa počas slávenia svätej omše. O tejto príhode existuje niekoľko zápisov a v poniektorých sa píše, že pápež bol počas vízie bledý a ustrašený.

Vedeli ste? Pápež Ján Pavol II chcel, aby sme sa vrátili k modlitbe k Sv. Michalovi Archanjelovi?

30. Jan 2017, Aleteia.org, Sto rokov po tom, čo Lev XIII napísal po zjavení svoju slávnu modlitbu, nás svätec z 20. storočia volal k obnoveniu tejto modlitby.
Modlitba k Sv. Michalovi Archanjelovi bola spísaná v roku 1884 Pápežom Levom XIII. Po odslúžení sv. omše pápež ostal aby vykonal svoju modlitbu vďakyvzdania pri oltári. Ako pomaly končil svoje modlitby začul hlasy – konverzáciu medzi dvomi hlasmi, jedným jemným a druhým ostrým. Zdalo sa že sa rozhovor skladá zo Satanovho vychvaľovania sa, že hoci Ježiš povedal, že brány pekla Cirkev nepremôžu, mohol ju v skutočnosti zničiť ak by mal „o trochu viac času a moci – od 75 do 100 rokov.“

Podobne ako v knihe Jóbovej, hlas jemnosti a milosti vyhovel žiadosti.

Podľa otca Domenica Pechenina, ktorý bol svedkom tejto udalosti, bol výraz Pápeža Leva plný „hrôzy a úžasu…niečo nezvyčajné a vážne sa v ňom dialo. […]“

Konečne akoby prichádzajúc k rozumu ľahko ale pevne sa rukou vzoprel a vstal. Zamieril do svojej súkromnej kancelárie. Jeho pomocník ho úzkostlivo a starostlivo následoval šepkajúc: „Svätý otec, cítite sa zle? Potrebujete niečo?“ On odpovedal: „Nič, nič.“ O asi polhodinu neskôr zavolal Sekretára Kongregácie obradov a podávajúc mu list papiera ho požiadal, aby bol tento vytlačený a poslaný do všetkých farností po celom svete.

Tá modlitba sa stane známa ako Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi a o dva roky neskôr pápež rozhodol, že bude prednášaná na konci omše v celej Cirkvi.

Táto praktika pokračovala až po Druhý vatikánsky koncil ktorý ju ukončil odporúčajúc aby veriaci pokračovali v tejto pobožnosti v súkromí.

Pápež Ján Pavol II ju vyzdvihuje
Sto rokov po tom, čo Pápež Lev napísal svoju známu modlitbu iný pápež – nenariadiac opätovné zavedenie prednesenia modlitby na konci omší – požiadal všetkých katolíkov aby znovu vykonávali túto prosbu k Princovi anjelov. V roku 1984, počas medzinárodného roku rodiny, Pápež Ján Pavol II varoval, že osud ľudstva je vo veľkom nebezpečenstve a vyzval katolíkov po celom svete aby sa túto modlitbu každodenne modlili, aby tak spoločne prekonali sily temnoty a zla vo svete.

Žena odetá Slnkom
Vo svojom posolstve Regina Caeli z nedele 24. apríla 1994 hovoril Sv. Ján Pavol o „žene odetej Slnkom,“ o ktorej zmienku nájdeme v apokalyptickej vízii Sv. Jána kde sa drak chystá pohltiť jeho novorodeného syna (Zj. 12: 1-4).
Svätý otec toho času povedal, že v našej dobe „predtým ako sa proti žene nahromadia všetky hrozby voči životu…musíme sa obrátiť na ženu odetú Slnkom a obklopiť sa jej materskou starostlivosťou…“

Toto posolstvo povzbudilo katolíkov aby znova zvolávali Sv. Michala Archanjela skrz modlitbu Pápeža Leva XIII:
Nech nás modlitba posilní na duchovný boj spomenutý v Liste Efezanom: Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.“ (Efezanom 6, 10). A k rovnakému boju, ktorý spomína Kniha zjavení pripomínajúca nám pred vlastnými očami obraz Sv. Michala Archanjela ( Ap 12, 7). Určite mal Pápež Lev XIII na mysli scénu, kedy na konci minulého storočia skrze celú Cirkev predstavil špeciálnu modlitbu k Sv. Michalovi: „Svätý Michal Archanjel chráň nás v boji pred zlobou a úkladom diabla a buď našim útočiskom….“

Modlitba k Sv. Michalovi Archanjelovi
Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.


Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Co si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.
http://www.lifenews.sk/content/vedeli-ste-p%C3%A1pe%C5%BE-j%C3%A1n-pavol-ii-chcel-aby-sme-sa-vr%C3%A1tili-k-modlitbe-k-sv-michalovi-archanjelov

 

Exorcizmus proti Satanovi a zlým duchom vydaný z príkazu Jeho Svätosti Leva XIII.

Kde je znamenie +, robíme pred sebou kríž (neprežehnávame sa). Z cirkevného zákonníka z roku 1983 (CIC can 1172) vyplýva, že tento exorcizmus sa môže modliť každý, pretože sa nejedná o exorcizmus nad posadnutými. Nad posadnutými môže exorcizmus konať len kňaz, ktorého na to poveril miestny ordinár.

ÚVOD: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k svätému Michaelovi archanjelovi:
Slávny Knieža nebeských vojsk, svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji proti kniežatám a mocnostiam, proti vládcom týchto temnôt vo svete, proti zlým duchom v ovzduší (Ef 6,12). Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril na svoj obraz a podobu a za veľkú cenu vykúpil zo Satanovho otroctva. Teba uctieva Svätá Cirkev ako svojho strážcu a ochrancu, tebe zveril Boh vykúpené duše, aby si ich privádzal do večnej blaženosti. Pros Boha pokoja, nech pod našimi nohami rozdrví Satana, aby už nemohol držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby pred tvár Najvyššieho, aby na nás čím skôr zostúpilo Pánovo milosrdenstvo. Chyť draka, starého hada, ktorým je diabol a satan, a spútaného ho zvrhni do priepasti, aby už nikdy nezvádzal národy (Zjav 20).

V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, a na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Božej Matky Márie, svätého Michaela archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, bezpečne pristupujeme k boju proti útokom diabolských úkladov.

Žalm 68, 2-3: „Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.“

V:        Hľa, kríž Pána, utekajte nepriateľské mocnosti!
R:        Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Dávidov.
V:        Tvoje milosrdenstvo nech je nad nami, Pane!
R:        Ako sme dúfali v Teba.

HLAVNÁ ČASŤ:
Vymetáme ťa, každý nečistý duch, každá satanova moc, každý nápor pekelného protivníka, každá légia, každé diabolské združenie a sekta! V mene a mocou nášho Pána Ježiša Krista + nech je vykorenený a vyhnaný z Božej Cirkvi, + z duší stvorených na obraz Boží + a vykúpených drahocennou Krvou Božieho Baránka! +

Neodvažuj sa už, prefíkaný had, klamať ľudské pokolenie, + prenasledovať Božiu Cirkev, + ani vyvolených Božích preosievať a triediť ako pšenicu (Lk 22,31).

Rozkazuje ti to Najvyšší Boh, + ktorému sa vo svojej veľkej pýche doteraz odvažuješ pripodobňovať, ktorý chce, aby všetci ľudia dosiahli spásu a dospeli k poznaniu pravdy (1Tim 2,4).

Rozkazuje ti to Boh Otec! + Rozkazuje ti to Boh Syn! + Rozkazuje ti to Boh Duch Svätý! +

Rozkazuje ti to Kristov Majestát, + večné Božie Slovo, ktoré sa vtelilo, + ktoré sa ponížilo pre spásu nášho pokolenia, strateného tvojou závisťou, a stalo sa poslušným až na smrť; ktoré vybudovalo svoju Cirkev na pevnej skale a prehlásilo, že ju pekelné brány nikdy nepremôžu a že s ňou zostane po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,20)!

Rozkazuje ti to sväté znamenie Kríža + a sila všetkých tajomstiev kresťanskej viery! +.

Rozkazuje ti to mocná Božia Rodička Panna Mária, + ktorá od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného Počatia potrela vo svojej pokore tvoju pyšnú hlavu!

Rozkazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla + a ostatných apoštolov!

Rozkazuje ti to krv mučeníkov + a zbožný príhovor všetkých svätých a svätíc!

Nuž, prekliaty drak a celý diabolský pluk, zaklíname ťa skrze Boha živého, + skrze Boha pravého, + skrze Boha svätého, + skrze Boha, ktorý tak miloval svet, že vydal svojho Jednorodeného Syna, aby žiadny, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný (Jn 3,16)! Prestaň klamať ľudské tvory a podávať im jedovatý nápoj večného zatratenia!

Prestaň škodiť Cirkvi a spútavať jej slobodu.

Odíď, satan, pôvodca a učiteľ každého klamu, nepriateľ ľudskej spásy!

Uvoľni miesto Kristovi, na ktorom si nenašiel nič zo svojho diela! Uvoľni miesto Cirkvi, jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú si Kristus sám získal cenou svojej Krvi (Ef 1,7)!

Pokor sa pod mocnou Božou rukou! Chvej sa a uteč pred naším vzývaním hrozného a svätého Mena Ježiš, pred ktorým sa trasie peklo a ktorému sú poddané nebeské Sily, Mocnosti a Panstvá, ktorého chvália Cherubíni a Serafíni a bez prestania volajú: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov!“

V:        Pane, vypočuj moju modlitbu.
R:        A moje volanie nech príde ku Tebe.
V:        Pán s vami.
R:        I s duchom tvojim.

ZÁVER:
Modlime sa: Bože nebies, Bože zeme, Bože anjelov a archanjelov, Bože patriarchov, Bože prorokov, Bože apoštolov, Bože mučeníkov, Bože panien, Bože, ktorý máš moc dávať život po smrti a pokoj po práci, pretože niet Boha okrem Teba, a nemôže byť iný, ako Ty, Stvoriteľ všetkých vecí viditeľných aj neviditeľných, a ktorého Kráľovstvo nebude mať konca. Pokorne prosíme Tvoju mocnú velebnosť, aby si nás vyslobodil od každej moci, pasce, klamu a neprávosti pekelných duchov a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane. (3x)
Aby sme v bezpečnej slobode slúžili Tvojej Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ponížil nepriateľa Svätej Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Modlitba ku svätému Michaelovi, archanjelovi (Lev XIII.)
Svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji:
buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diabla.
Nech mu Boh prikáže, pokorne prosíme:
a ty, knieža nebeského vojska,
zvrhni satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete,
božskou mocou do pekelnej priepasti.
Amen.

http://modlitba.sk/?p=8155

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás