5.8. piatok o 20:15 ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU – ODPROSENIE ZA HRIECHY SLOVENSKÉHO NÁRODA

za slovensko final

5.8.2022 BUDEME ODPROSOVAŤ ZA HRIECHY VOČI VII. A X. PRIKÁZANIU. NÁMET NA POBOŽNOSŤ NÁJDETE NIŽŠIE ALEBO SI JU MÔŽETE STIAHNUŤ TU:

Mnohí z nás už dlho cítia, že vôkol zúri veľký duchovný boj. V našom národe mnohé veci nepovažujeme za hriech. Hriech však má dôsledky a ak sa neobrátime a nebudeme kričať k Bohu o milosť a odpustenie tak skončíme zle. „Musíme sa odvrátiť od neprávosti. Vráťme sa k Bohu celým svojím srdcom!“ 

Živé vysielanie v piatok 5.8. o 20:15 bude TU:

Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy 3. tisícročia… (Ján Pavol II.)

Z radov kňazov ale aj laikov vznikla iniciatíva odprosovať za hriechy celého národa. Len vtedy, keď konáme pokánie máme srdce pripravené na prijatie Boha. Po vzore Poľska, kde o. Piotr Glas konal veľkú kajúcu pobožnosť na ktorej sa zúčastnilo 100 000 Poliakov a na kolenách prosili Boha o odpustenie je viditeľné, že im to prinieslo veľké požehnanie. Pre súčasnú situáciu nie je možné vykonať takéto spoločné zhromaždenie. Môžeme sa však spojiť – v rovnaký deň – vždy 1. piatok v mesiaci v spoločnom úmysle v mnohých farnostiach po celom Slovensku. A takto spoločne odprosovať Boha za hriechy celého národa. Osem mesiacov budeme odprosovať za hriechy voči jednotlivým prikázaniam z Desatora. Následne za vládu a svetských predstaviteľov, za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi. Odprosovanie pobožnosti ukončíme odprosením za hriechy Slovenska. 

4.2.  odprosovanie za hriechy proti I. prikázaniu

5.3. odprosovanie za hriechy proti II. prikázaniu

1.4. odprosovanie za hriechy proti III. prikázaniu

6.5. odprosovanie za hriechy proti IV. prikázaniu

3.6. odprosovanie za hriechy proti V. prikázaniu

1.7. odprosovanie za hriechy proti VI. a IX.prikázaniu

5.8. odprosovanie za hriechy proti VII. a X. prikázaniu

2.9. odprosovanie za hriechy proti VIII. prikázaniu

7.10. odprosovanie za hriechy vlády a svetských predstaviteľov

4.11. odprosovanie za hriechy za hriechy mnohých neverných
členov a neverných služobníkov Cirkvi

2.12. odprosovanie za hriechy slovenského národa

BUDEME VYSIELAŤ VŽDY 1. PIATOK O 20:15! ODPORÚČAME VŠAK VŠETKÝM KTO MÔŽE MODLIŤ SA PRED VYSTAVENOU OLATÁRNOU SVIATOSŤOU V KOSTOLE.

Odprosujúce pobožnosti

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Nestačí, aby Cirkev túto výzvu Ježiša Krista ohlasovala. Členovia Cirkvi majú ako prví túto výzvu aj uskutočňovať: v pokore vyznávať „moja preveľká vina“ (slová z úkonu kajúcnosti v latinskej omšovej liturgii) a s vierou prijímať radostnú zvesť Ježiša o odpustení. Pokánie má zodpovedať veľkosti a povahe hriechov. 

Mnohé z hriechov nášho národa sú:

 • tzv. do neba volajúce (potrat, zadržiavanie mzdy, sužovanie chudobných…)
 • pod vplyvom verejnej mienky bagatelizované (zľahčované a podceňované)
 • sú legitímne zvolenými autoritami schvaľované
 • mnohými členmi Cirkvi zostávajú neuznané, nevyznané a neodčinené.

Verejné odprosenie, ktoré zodpovedá závažnosti hriechov sa môže nazývať aj kajúcna tryzna. Slovo tryzna je odvodené od slova trýzeň – vnútorná bolesť duše. Prídavné meno kajúcna znamená, že ide o bolesť spojenú s úprimnou a hlbokou ľútosťou pred Bohom. Kajúcnou tryznou chceme vyjadriť, že bolesť Božieho srdca je aj našou bolesťou. Teda nie je to spomienková udalosť. Je to verejné a spoločné odprosenie ľudí dobrej vôle, ktorí uznávajú vlastnú zodpovednosť a prijímajú na seba zodpovednosť za hriechy, ktoré spáchali ich otcovia. Problematiku odprosenia rozvinula Medzinárodná teologická komisia pred slávením Veľkého jubilea 2000 v dokumente Pamäť a zmierenie: Cirkev a zlyhania minulosti.

Kajúcna tryzna má charakter odprosenia, pokánia a zmierenia. Je výpoveďou, ktorú adresujeme našim blížnym a zároveň Bohu – Stvoriteľovi. Okrem toho je to akt zástupnej modlitby, a to v dvojakom zmysle:

 • autority sa modlia v mene spoločenstva,
 • súčasníci odprosujú aj za hriechy minulých generácií.

Prax zástupnej modlitby nachádzame u mnohých postáv Biblie: u Abraháma (Sodoma a Gomora), Mojžiša (zlaté teľa adruhý dekalóg), Dávida (po hriechu s Betsabe), Samuela (archa u filištíncov a pokánie Izraela), Eliáša (vrch Karmel a baalovi kňazi), Elizeus (vzkriesenie syna sunamitky), Nehemiáš (obnova Jeruzalema), Daniela a troch mládencov (ohnivá pec) a iných, no nadovšetko u samotného Krista. „Skrze (zástupníctvo a autoritu) Krista, s Kristom a v Kristovi“ (slová z tzv. doxológie v latinskej omšovej liturgii) máme všetci prístup k Otcovi.

Cieľom kajúcnej tryzny je uznať veľkosť našich vín („Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom“; Dan 3, 29), dokončiť pokánie („Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj“; Iz 58, 7) a získať pokoj, radosť a požehnanie, ktoré udeľuje Boh („Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti odpovie: ‚Tu som.‘… Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská“; Iz 58, 8-9.12).

VYZÝVAME PRETO KŇAZOV AJ LAIKOV, CELÝ SLOVENSKÝ NÁROD ABY SME SA ZJEDNOTILI V MODLITBE A ČINILI POKÁNIE. BOH CHCE ZACHRÁNIŤ NÁŠ NÁROD I KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA. NO VOLÁ: POKÁNIE, POKÁNIE, POKÁNIE. PRETO CHCEME PONÚKNUŤ BOHU POKÁNIE ZA HRIECHY CELÉHO SLOVENSKA. POKÁNIE, PRI KTOROM SA ZAČNE KAJAŤ CELÝ NÁROD. NAJSKÔR SVIATOSŤ SVÄTEJ SPOVEDE, NÁHRADA A ZADOSŤUČINENIE ZA HRIECHY, KTORÉ ŽIAĽ DNES TAK VEĽMI NIČIA NÁŠ NÁROD. 

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 2.2.2022:

(1. PRIKÁZANIE)

Buď zvelebený a oslávený Ježišu Kriste, tu živý a prítomný v najsvätejšej Eucharistii. Oslavujeme veľkosť tvojej lásky, ktorá ťa priviedla na kríž, kde si kopijou dovolil prebodnúť svoje srdce, aby si nám v plnosti vyjavil lásku svojho srdca. Cez Margitu Máriu Alacocque nás pozývaš, aby sme odprosovali za nevďačnosť a zadosťučiňovali za chlad ľudstva. Kľačiac tu pred tebou, ťa chceme v tejto chvíli zjednotení po celom Slovensku odprosovať za všetky hriechy proti tvojmu božstvu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 12, 28 – 30)

V tom čase pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý počúval, ako sa faruzeji s ním hádajú.  A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“

K: Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, národ slovenský, sklonení pred tvojim oltárom, túžime ťa osobitnou pobožnosťou odprosiť za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými sme urážali a urážame tvoje najláskavejšie Srdce. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nevšímavosť k tvojej láske, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za nevernosť k tvojej láske, OŤPJ
 • Za hriechy falošného klaňania sa iným božstvám v podobe peňazí, kariéry, či majetku, OŤPJ
 • Za opovážlivé spoliehanie sa na tvoju lásku a nekonanie pokánia OŤPJ
 • Za hriechy nevďačnosti nás i našich predkov za ponúknutú spásu OŤPJ
 • Za to, že sme ťa neuznávali za Pán svojho života OŤPJ
 • Že sme sa ti neklaňali a neuctievali ťa prítomnému v najsvätejšej Eucharistii OŤPJ
 • Za zanedbávanie viery a nezáujem o tvoje slovo OŤPJ
 • Za povrchnosť, ľahostajnosť a vlažnosť našich rodín i celého Slovenska OŤPJ
 • Za hriechy modloslužby akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za hriechy ateizmu, odpadu od viery a nezávislosti od Boha OŤPJ
 • Za zbožšťovanie stvorených vecí a iných osôb OŤPJ
 • Za hriechy čarodejníctva, veštenia, mágie, astrológie a okultizmu OŤPJ
 • Za hriechy ezoteriky, liečiteľstva a jasnovidectva akéhokoľvek druhu OŤPJ
 • Za vieru v horoskopy, tarotové karty, amulety, kyvadlá, liečivé kamene, červené šnúrky a mnohé iné povery OŤPJ
 • Za vieru v reinkarnáciu, východné filozofie, bojové umenia, guruov, reiki, čakry, mandaly a im podobné OŤPJ
 • Za hriechy svätokrádeží, nehodných svätých prijímaní a zneužívania Eucharistie OŤPJ
 • Za hriechy materializmu, hedonizmu, ateistického humanizmu, členstva u slobodomurárov a iných bohu nepriateľských spolkov OŤPJ
 • Za hriechy spolupráce s nacizmom, fašizmom, komunizmom, liberalizmom a ostatnými bezbožnými ideológiami OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 4.3.2022:

(2. PRIKÁZANIE)

Ž 71: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, – aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. – Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť. – Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. – Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať * z pokolenia na pokolenie. – Ako dážď spadne na trávu * a ako voda, čo zem zavlažuje. – V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne. – A bude panovať od mora až k moru * a od rieky až na kraj zeme. – Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú * a jeho nepriatelia budú lízať prach. – Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. – Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy. – On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha. – Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom. – A vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. – Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, * stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. – Na zemi bude hojnosť obilia, * bude sa vlniť až po temená hôr. – Jeho ovocie bude ako Libanon * a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. – Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. – V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy. – Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * čo jediný koná zázraky. – Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

K: Pane, koľkokrát sa denne v modlitbe Otče náš modlíme, aby sa posvätilo tvoje meno.  A predsa ako často a ľahko toto sväté meno vyslovujeme nadarmo. Na teba zvaľujeme našu nešikovnosť, horkosť srdca či jednoducho akýkoľvek nezdar. A predsa stále nás pozývaš skrze svoje meno k svätosti. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky tieto veci.

Za našu nevšímavosť voči Tebe, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za to, že často v hneve vyslovujeme tvoje sväté meno, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • Za každé zbytočné slová, zvlášť kedy sme s ľahostajnosťou vyslovovali tvoje meno, OŤPJ
 • Že neprijímame tvoje meno ako prostriedok spásy, OŤPJ
 • Za každé preklínanie a zlorečenie, v ktorom bolo použité tvoje meno (Bodaj by ťa atď) OŤPJ
 • Ak boli deti pomenované nekresťanskými menami, OŤPJ
 • Za spôsobenú bolesť Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Matky, ktorej meno sme tiež vyslovovali nadarmo, OŤPJ
 • Za naše myšlienky pri modlitbe, ktoré boli unášané márnosťami a nevzývali sme úprimne tvoje sväté meno, OŤPJ
 • Že tvoje sväté meno používame ako zlozvyk OŤPJ
 • Za rúhania sa tvojmu svätému menu od slovenského národa OŤPJ
 • Za hrešenia, pri ktorých sme používali tvoje sväté meno OŤPJ
 • za hrešenia, pri ktorých sme používali meno tvojej Najčistejšej a Najsvätejšej Matky OŤPJ
 • za všetky vyslovené vulgarizmy OŤPJ
 • za všetky nevyslovené prekliatia a bohorúhania OŤPJ
 • Že sme sa vysmievali zo svätých veci a sviatostí cirkvi OŤPJ
 • že sme ľahkovážnosťou a vlažnosťou strácali zmysel pre posvätné veci a vieru OŤPJ
 • že sme svojou nedôverou tvojim prisľúbeniam dávali zlí príklad tomuto svetu OŤPJ
 • za každé použitie tvojho mena pri mágii a liečiteľstve OŤPJ
 • že sme ti vyčítali mnohé nezdary nášho života OŤPJ
 • za všetky krivé prísahy OŤPJ
 • za všetky nedodržané prísahy a sľuby OŤPJ
 • za všetky krivé výpovede na súdoch OŤPJ
 • za všetky vyslovené zbytočné prísahy OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny  slovenského národa i každého z nás a daj, aby sme zostali verí tebe, tvojmu slovu i povolaniu ohlasovať ťa tomuto svetu. Daj nám milosť vytrvať v dobrom až do konca, aby sme posilňovaní tvojou milosťou boli svedkami tvojej lásky v tomto svete.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca: 1.4.2022

(III. PRIKÁZANIE)

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. Nech ťa žehná Pán zo Siona, ktorý stvoril nebo i zem. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné; veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi. (Ž 134 – 135)

K: Najdrahší Ježišu, tu prítomný tajomným spôsobom v podobe chleba, klaniame sa ti a dobrorečíme ti za tvoju lásku s akou si sa rozhodol prebývať medzi nami. V každom chráme si prítomný v bohostánku a predsa ako často v ňom ostávaš sám a opustený. Všetko ostatné je nám prednejšie nielen počas týždňa, ale častokrát aj počas nedieľ. Tvoje  Srdce, ktoré túži spaľovať každý hriech a zapaľovať svojou láskou naše vlažné srdcia ostáva opustené. Aj nedeľu už iba dobiehame, aby sme si síce splnili povinnosť ale utekáme hneď preč, aby azda tvoja láska nezmenila naše srdce. V tejto chvíli túžime odprosovať tvoje Najsvätejšie Srdce za všetky hriechy nezáujmu, vlažnosti a nesvätenie nedele. 

Za náš nezáujem o tvoju prítomnosť v chráme, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • Za nezáujem, akým obklopujeme tvoju neustálu prítomnosť medzi nami, odprosujme ťa Pane Ježišu (OŤPJ)
 • za to, že si tak ľahko vieme nájsť výhovorky prečo nemôžeme ísť v nedeľu do chrámu, OŤPJ
 • za to, že sme si v nedeľu nenachádzali čas pre Boha, OŤPJ
 • Za našu nedochvíľnosť pri príchode do chrámu, OŤPJ
 • Za bezdôvodné postávanie pred či okolo chrámu počas liturgie, OŤPJ
 • Za nesvätenie nedieľ ako sviatočných dní, OŤPJ
 • Za nepokoj a pozeranie na hodinky počas návštevy chrámu a bohoslužby OŤPJ
 • Že sme sa vyhovárali na nedostatok času keď sa nám nechcelo navštíviť chrám OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným správaním v chráme OŤPJ
 • Za pohoršenia spôsobené neslušným obliekaním v chráme OŤPJ
 • Za uprednostňovanie online liturgie pred osobnou účasťou v chráme OŤPJ
 • Za posudzovanie iných pri návšteve chrámu  OŤPJ
 • Za ľahkovážny prístup k Eucharistii či jej nedôstojné prijímanie  OŤPJ
 • za všetky naše rúhania sa voči Bohu v Najsvätejšej Eucharistii, OŤPJ
 • za naše spochybňovanie skutočnej prítomnosti Boha v Eucharistii, OŤPJ
 • za našu nevďačnosť, OŤPJ 
 • za ľahkovážny prístup k sviatosti zmierenia a jej zanedbávanie, OŤPJ
 • za našu lenivosť dôkladne si spytovať svedomie, OŤPJ
 • za našu lenivosť a neochotu formovať si svedomie vhodnou nábožnou literatúrou či duchovnými cvičeniami, OŤPJ
 • za to, že si nevážime kňazov, rehoľníkov, biskupov a pápeža ktorí sú mostom medzi nebom a zemou, OŤPJ
 • za to, že kňazov, rehoľníkov, biskupov a nášho pápeža  tak ľahko kritizujeme, ohovárame a osočujeme, OŤPJ
 • za to, že kňazom v našej farnosti, biskupom a pápežovi neprejavujeme dostatočnú úctu, vďačnosť, uznanie, podporu a modlitbu, OŤPJ
 • za to, že radšej trávime čas starostlivosťou o svoje telo, športom a zábavou ako s Tebou, OŤPJ
 • Za návštevu obchodov počas sviatkov a nedieľ, OŤPJ
 • Za nadbytočnú prácu a karierizmus počas nedieľ, OŤPJ
 • Že sme sa v nedeľu nevenovali Bohu a rodine ale vlastným záujmom, OŤPJ
 • Za zaneprázdnenosť, s akou sme ľahkovážne zabúdali na sviatky a pracovný pokoj, OŤPJ
 • Za pracovné otroctvo a kult peňazí, ktorý nahradil svätenie tvojho vzkriesenia OŤPJ
 • Za konzumizmus, ktorý pohltil naše srdcia OŤPJ
 • za to, že sa staráme o naše telá ale len málo o svoju duši OŤPJ
 • Za uprednostňovanie športu pred návštevou chrámu OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novým záujmom o prebývanie v tvojom chráme, lebo ty sám prebývaš medzi nami.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 6.5.:

(IV. PRIKÁZANIE)

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu. (Kol 3,13 – 25)
Ďakujeme ti Bože, že už v raji si stvoril a povolal človeka do rodiny a v Káne Galilejskej si ukázal, že manželstvo je hodné úcty a povýšil si ho tým na sviatosť. Ty sám si dal človeku rodinu ako prostriedok záchrany a povýšil si spolužitie muža a ženy na manželstvo. Chceme Ťa v tejto chvíli odprosovať, ak sme dostatočne nedbali na tieto Tvoje prikázania a dovolili sme nepriateľovi našej spásy aby postupne ničil naše rodiny svojimi prekrútenými pravdami. Chceme v tejto chvíli pred Tvojou prítomnosťou odprosovať a konať pokánie za naše rodiny, ako zadosťučinenie za hriechy, ktorými sme ich postupne ničili.

Ľud odpovedá: Odprosujeme ťa, Pane Ježišu. (po každej invokácii)

 • za to, že sme si dostatočne nevážili rodinu, OŤPJ
 • za to, že sme rodinu nechránili pred rôznymi ideológiami, OŤPJ
 • za nejednotu v našich rodinách, OŤPJ
 • za každé neláskavé a neúctivé správanie a za našu nevďačnosť voči rodičom, starým rodičom a príbuzným, OŤPJ
 • za posudzovanie, ohováranie a osočovanie rodičov, OŤPJ
 • za náš hnev a nenávisť voči rodičom, OŤPJ
 • za to, že sme častokrát rodičov zarmucovali svojim správaním, OŤPJ
 • za to, že sme sa o nich nestarali, keď to potrebovali, v starobe, chorobe či inej núdzi, OŤPJ- za to, keď sme svojím rodičom fyzicky ublížili, OŤPJ
 • za neposlušnosť a nerešpektovanie rodičovských príkazov, OŤPJ
 • za našu lenivosť, neohľaduplnosť či egoizmus vo vzťahu k rodičom, keď sme im nepomáhali, keď to potrebovali, OŤPJ
 • za to, že sme prechovávali hnev voči rodičom, pre rozdelenie dedičstva či majetku, OŤPJ- za súrodenecké hádky a rozbroje, OŤPJ
 • za zlé, neohľaduplné správanie voči nevestám a zaťom i voči svokrovcom, OŤPJ- za to, že ako rodičia sme neprejavovali dostatok lásky, úcty, vďačnosti a porozumenia svojim deťom, OŤPJ
 • za to, že sme si dostatočne neuvedomovali veľký dar otcovstva či materstva, OŤPJ- že sme deti považovali za samozrejmosť a zabúdal sme za nich ďakovať, OŤPJ
 • za to, že v mnohých rodinách na Slovensku otcovia či matky opustili svoju rodinu, OŤPJ – za to, že častokrát máme pomýlené hodnoty a za dôležitejšie ako je naša rodina pokladáme kariéru, peniaze, sebarealizáciu, kamarátov, šport či oddych, OŤPJ
 • za to, že častokrát tie najväčšie rany na duši sme spôsobili my rodičia našim deťom, OŤPJ- za všetky neprimerané telesné tresty, OŤPJ – za všetky zlorečenia, nadávky a prekliatia ktoré sme vyriekli nad našimi deťmi, OŤPJ- za to, že sme naše deti vychovávali príliš tvrdo, či sme im naopak ublížili voľnou výchovou, OŤPJ
 • za to, že sme uprednostňovali niektoré dieťa pred ostatnými, OŤPJ – za to, že sme ako rodiny nenasledovali príklad Svätej rodiny, OŤPJ
 • za to, že sme pohoršili svojim správaním naše deti a neboli im dobrým príkladom, OŤPJ- za to, že sme zanedbali kresťanskú výchovu našich detí, OŤPJ
 • že sme ako rodičia neodovzdávali živú vierunaším daťom, OŤPJ
 • za to, že ako žiaci, študenti sme boi neúctiví ku svojmu učiteľovi, OŤPJ
 • za to, že ako učitelia, pedagógovia sme boli nespravodliví voči žiakom, študentom a častokrát sme neboli ani dobrým vzorom, OŤPJ
 • že sme naše rodiny i štát dostatočne nechránili pred liberalizmom a prijímali sme pomýlené pseudohodnoty dneška a presadzovali ich, OŤPJ
 • za konzumizmus, ktorý pohltil naše rodiny, OŤPJ
 • že sa ako rodina nevieme spoločne modliť, OŤPJ
 • za ochladnutie vzťahov v rodinách a sekularizmus, ktorý sa vkradol aj do nich, OŤPJ- že sme hriešne rešpektovali “voľné spolužitie” naších detí, pre pokoj v rodinách, OŤPJ

V spojení s tvojou predrahou krvou, preliatou za spásu každého z nás, prijmi toto odprosenie a obmy nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daj, aby sme nanovo zatúžili po tvojej blízkosti medzi nami i vo svätom prijímaní a posilňovali naše rodiny tvojou prítomnosťou v nich. Nech tvoj Svätý Duch zapáli naše srdcia novou láskou, aby sme mali sväté rodiny a takto svedčili o Božej láske tomuto svetu.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 3. 6.:

(V. PRIKÁZANIE)

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.                                                                 (Gn 1,26 – 31) 

Zvelebujeme Ťa a dobrorečíme Ti Bože za dar života, ktorý si vdýchol do človeka pri stvorení. Stvoril si nás na svoj obraz a podobu k slobode a láske pre večnosť s Tebou. Aj keď sme ju hriechom stratili, Ty sám v osobe svojho Syna si prišiel, aby si obnovil svoj obraz v nás a pozdvihol človeka padnutého v hriechu. Neodvrátil si sa od svojho stvorenia, ale svojím Synom si ho pozdvihol na prvotnú dôstojnosť. Obnovujúc našu prirodzenosť si nám znova ponúkol večnosť s Tebou. Predsa napriek tomu všetkému si človek dneška namýšľa, že on sám vládne a Teba nepotrebuje. Zabúda na svojho Stvoriteľa a sám rozhoduje o živote, ktorý je Tvojím darom. Chceme Ťa v tejto chvíli, tu pred Tebou, prítomným v Eucharistii odprosovať za hriechy proti životu a dôstojnosti človeka. Odpusť Pane, že zabúdame, že sme Tvojím najlepším dielom a prijmi toto odprosenie ako náhradu za dar života, ktorý nám dávaš.

 • že sme si dostatočne necenili dar života, ktorý nám dávaš, odprosujeme ťa, Pane Ježišu, OŤPJ
 • za škodenie si na zdraví závislosťou na cigaretách, nikotíne, alkohole, drogách či liekoch, OŤPJ
 • že nechránime život človeka od jeho počiatku, OŤPJ
 • za všetky hriechy potratov, ktoré volajú do neba po odplate, OŤPJ
 • za každé zmarenie ľudského života v jeho počiatku podaním antikoncepcie, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • že sme sa báli prijať viacero detí v manželstve, OŤPJ
 • za to, že život človeka vnímame len v jeho ekonomickom rozmere prínosu pre spoločnosť, OŤPJ
 • ak sme nahovárali iných na potrat, OŤPJ
 • že si neceníme život ako najvyššiu hodnotu, OŤPJ
 • ak sme embryo nepovažovali za plnohodnotného človeka, ale iba zhluk buniek, OŤPJ
 • za neprijatie vlastného života a samovražedné myšlienky, OŤPJ
 • za samovraždy v našich rodoch a rodinách, OŤPJ
 • za každé odmietnutie života, OŤPJ
 • za eutanáziu ako riešenie problému staroby, OŤPJ
 • že sa hráme na Boha pri umelých oplodneniach, OŤPJ
 • za pokusy na ľuďoch, ktoré sú proti dôstojnosti človeka, OŤPJ
 • za každé mučenie a týranie ľudí, OŤPJ 
 • že sme zabúdali na právo na život každého človeka, OŤPJ
 • za to, že sme volili politikov, ktorí presadzovali potraty a pro choice agendu, OŤPJ
 • za podporovanie vojny a vojenských riešení konfliktov, OŤPJ 
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za násilie a ozbrojené konflikty medzi ľuďmi, OŤPJ
 • že stále viac a viac zbrojíme v nádeji, že zbrane vyriešia každý problém, OŤPJ 
 • za každý únos a zadržiavanie rukojemníkov, OŤPJ
 • za nadmerné požívanie alkoholu OŤPJ
 • za nebezpečné vedenie vozidla a porušovanie dopravných predpisov, OŤPJ
 • za nepodporovanie prorodinnej politiky, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a vyhadzovanie jedla, OŤPJ
 • za pohoršenie, ktoré sme spôsobovali ľahkovážnosťou a vlažnosťou k Božím zákonom, OŤPJ
 • za to, že sme málo alebo vôbec neďakovali za život, OŤPJ
 • že sme zabúdali na večný život a žili v nekajúcnosti, OŤPJ
 • za všeobecnú neúctu voči životu a človeku, OŤPJ

Drahý Ježišu, ktorý si svoju presvätú krv prelial na kríži za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech Tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Vdýchni nanovo svoj dych života do našich sŕdc, aby sme ako kresťania skutočne svedčili o živote, ktorý nám dávaš, lebo Ty jediný si Darca života a my Ti vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.


Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 1.7.:

(VI. a IX.PRIKÁZANIE)

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy. (1Kor 6,15-20; 3,16-17)

Buď oslávený a zvelebený Bože za lásku, ku ktorej si nás stvoril a povolal. A aj keď skrze hriech sme sa ju rozhodli vymeniť za túžbu a žiadostivosť, predsa si nás neodvrhol a skrze príchod svojho Syna na zem si nám znova ukázal jej skutočnú hodnotu a tvár. Neodsúdil si Samaritánku, ale ponúkol jej živú vodu, ktorá uhasí jej smäd po láske. Nezatratil si cudzoložnicu, aj keď ju Izraeliti chceli kameňovať, ale povedal si jej: „Choď a viac nehreš.“ So skrúšeným srdcom plným pokory aj my chceme v tejto chvíli vyznať, že nie našu dcéru, ale nás samých trápi neuhasiteľný smäd po skutočnej láske, ktorú zaháňame telesnosťou a nie sme ju schopní naplniť. Preto prichádzame k Tebe, prameň živej vody, aby sme Ťa v tejto chvíli adorácie odprosili zvlášť za hriechy, kvôli ktorým mnoho duší prichádza do pekla. Sme slabí a hriešni, ale prijmi naše úprimné odprosenie ako náhradu za hriechy, ktoré sú dnes tak zvlášť rozšírené v našej kultúre hedonizmu a vďaka ktorým človek dneška zabúda na večný cieľ, pre ktorý bol stvorený a povolaný.

 • že sme zabudli na čistotu ako nádhernú čnosť a ponorili sa do bahna nečistoty, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • že sme sexualitu povýšili na bôžika, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • že sme lásku a sexualitu zredukovali len na pocity a potreby tela, OŤPJ
 • za každú chlipnosť a nezriadenú túžbu po rozkoši a pôžitok z nej bez skutočnej lásky, OŤPJ
 • že sme oddelili sexualitu od plodivého rozmeru a vyhľadávali ju pre ňu samú, OŤPJ
 • že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
 • za hriechy masturbácie a sebaukájania, OŤPJ
 • že sme sa ako spoločnosť nepostavili proti pornografii, ale ju tolerujeme, OŤPJ
 • za hriechy pornografie, jej rozširovanie a distribúciu, OŤPJ
 • že ako spoločnosť ospravedlňujeme nezriadenú sexualitu a ospravedlňujeme ju, OŤPJ
 • že si zakrývame oči pred smilstvom a nehovoríme o ňom ako o ťažkom hriechu, OŤPJ
 • že tzv. „život nadivoko“ ospravedlňujeme a zľahčujeme, OŤPJ
 • že manželstvo „bez papiera“ sa stalo prirodzenou vecou v našej spoločnosti, OŤPJ
 • že prostitúciu podporujeme a akože nevidíme , OŤPJ
 • za všetky hriechy znásilnenia a vynútenej pohlavnej rozkoše, OŤPJ
 • za hriechy zneužívania detí a mladistvých, zvlásť zástupcami cirkvi, OŤPJ
 • za schvaľovanie a podporovanie homosexuality na všetkých úrovniach, OŤPJ
 • za nepochopenie, že homosexualne skutky sú z prirodzenosti zlé a hriešne, OŤPJ
 • za každý homosexuálny skutok a hriech, OŤPJ
 • že sme nedokázali pomôcť homosexuálne cítiacim nachádzať Krista, OŤPJ
 • že sme zľahčovali tieto hriechy a schvaľovali ich, OŤPJ
 • za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
 • za promiskuitu, ako riešenie sexuality človeka, OŤPJ
 • za každú manželskú neveru a cudzoložstvo, OŤPJ
 • za telesnú neveru a cudzoložstvo s inými osobami, OŤPJ
 • za emocionálnu a citovú neveru v myšlienkach, pohľadoch a skutkoch, OŤPJ
 • že manželia zabúdali na plodnosť ako dar a cieľ manželstva, OŤPJ
 • že namiesto prirodzených metód plánovania používali antikoncepciu ako riešenie, OŤPJ
 • že túžbu po dieťati povýšili nad boží plán, OŤPJ
 • za krvismilstvo a zneužívanie detí rodičmi či vychovávateľmi, OŤPJ
 • za hriešne túžby po iných osobách, OŤPJ
 • že sme nepestovali mravnosť a cudnosť v našich rodinách, OŤPJ
 • že čistota srdca pre nás nebola dôležitá, OŤPJ
 • za necudné obliekanie v chrámoch aj bežnom živote, OŤPJ
 • za nepestovanie miernosti a čistoty srdca vo vzťahoch a postojoch, OŤPJ

Milosrdný Ježišu, ktorý si celý svoj život ukazoval a upriamoval človeka k skutočnej láske a svoju presvätú krv na kríži si prelial za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu mravne a čisto žiť v dnešnej presexualizovanej dobe, na svedectvo tomuto svetu o skutočnej láske a hodnote čistoty. Obnov čistotu našich sŕdc i tiel a vdýchni do nás nanovo svojho Svätého Ducha, ktorého chrámom sme sa stali pri svätom krste. Stvor v nás srdce čisté a obnov v nás ducha pravého.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, najčistejšie a uchránené od akéhokoľvek hriechu, tebe zasväcujeme a odovzdávame naše túžby, pohľady, telá i duše a prosíme ťa, veď nás týmto životom, aby sme sa stali účastníkmi večnej radosti a blaženosti

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu
(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)


Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.
Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.
Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.
Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.
Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.
Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.
Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.
Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen. Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.


Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 5. 8.:

(VII. a X. PRIKÁZANIE)


A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi. (Jak 5,1 – 9)

Chválim ťa, Bože že si nás stvoril z lásky a ustanovil si človeka za pána všetkého a povolal si ho, aby vládol nad zvieratami i celým stvorenstvom. Avšak my sme skrze hriech zatúžili po nezávislosti od teba a zabudli, že poriadok stvorenia odzrkadľuje tvoju lásku. Dobro a lásku sme vymenili za egoizmus a mysliac si, že sme neobmedzenými vládcami všetkého, ničili sme našu planétu i vzájomné vzťahy medzi sebou navzájom. Koľkokrát sa nám skrze stvorenie znova prihováraš a pozývaš, aby sme sa rozpamätali na tvoje povolanie starať sa o všetko okolo nás. My však, nevšímavo nedbáme na našu zodpovednosť a aj preto ťa chceme v tejto chvíli odprosovať za hriechy sebectva vo vzťahu k stvoreniu i sebe navzájom.

 • že sme majetok a túžbu po ňom povýšili na zmysel nášho života, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • za túžbu po majetku, ktorá ovláda ľudské srdce, OŤPJ
 • že pozemské dobrá sme si nevážili, OŤPJ
 • za prácu, ktorá sa stala novým bôžikom, OŤPJ
 • že sme zabúdali na právo na súkromné vlastníctvo, OŤPJ
 • že sme zveľaďovali spoločné dobrá na úkor osobného vzťahu a duchovného života, OŤPJ
 • za krádeže a neoprávnené prisvojovanie si cudzieho majetku, OŤPJ
 • že sme si ľahkovážne nechávali požičané veci a zabúdali ich vrátiť skutočnému majiteľovi, OŤPJ
 • za daňové podvody a krátenie daní, OŤPJ
 • za to, že peniaze sa stali bôžikom, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • za nevyplácanie zaslúženej mzdy a platu robotníkom a pracovníkom, OŤPJ
 • za nadbytočné zvyšovanie cien za účelom zisku, OŤPJ
 • za každú zanedbanú a zle vykonanú prácu, OŤPJ
 • za daňové úniky a falšovanie faktúr, OŤPJ
 • za nadmerné plytvanie prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • za ľahkovážny prístup k hazardu a jeho podporovanie, OŤPJ
 • za hriechy gemblerstva a stávkovanie, ktorými okrádame rodinu, OŤPJ
 • za prehnanú staroslivosť o zvieratá na úkor detí, OŤPJ
 • že sme nepestovali čnosť miernosti vo vzťahu k stvoreným veicam, OŤPJ
 • že sme nedokázali vnímať vzájomnú solidaritu vo vzťahu k chudobnejším, OŤPJ
 • že zisk sme povýšili nad človeka, OŤPJ
 • že v túžbe „mať“, sme zabudli „byť“, OŤPJ
 • že v túžbe za hromadením majetku zabúdame na oddych a pracujeme aj v nedeľu, OŤPJ
 • za prehnanú lásku k bohatstvu namiesto chudobným, OŤPJ
 • za zanedbávanie skutkov telesného i duchovného milosrdenstva, OŤPJ
 • že radšej „kŕmime“ bohatých ako chudobných, OŤPJ
 • za chamtivosť pri nadobúdaní potrebných vecí k životu, OŤPJ
 • za závisť vo vzájomných vzťahoch, OŤPJ
 • že sme zabúdali na chudobu ducha a srdca, OŤPJ
 • za nezriadenú žiadostivosť k veciam a majetku, OŤPJ
 • že sme zabúdali na ochranu životného prostredia devastovali sme ho v honbe za užívaním si, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • že sme zabúdali, že nie sme majiteľmi, ale správcami zeme, OŤPJ

Milosrdný Ježišu, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti, celé Slovensko i našu planétu. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu zodpovedne pristupovať k stvoreným veciam a s láskou a vzájomnou úctivosťou aj k sebe navzájom. Obnov skrze Svätého Ducha poriadok v medziľudských vzťahoch a daj, aby sme mali úctu k celému stvoreniu, ktoré odzrkadľuje tvoju lásku. Zapáľ naše srdcia väčšou láskou a zodpovednosťou voči budúcim generáciám ľudstva a premieňaj nás, aby sme boli skutočnými správcami, ako si nás stvoril, teraz i vždycky, i na veky vekov, amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu
(prednesené o. biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)


Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.
Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.
Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.
Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.
Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.
Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.
Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.
Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.
Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.

Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

15 Responses

 1. [url=https://pharmacy.golf/]canada pharmacy online legit[/url] [url=https://viagraetabs.quest/]discount viagra from india[/url] [url=https://viagrastab.quest/]viagra pills 100 mg[/url] [url=https://baclofen.digital/]lioresal[/url] [url=https://viagragtabs.quest/]buy sildenafil no prescription[/url] [url=https://buyneurontin.boutique/]buy gabapentin 100mg online uk[/url] [url=https://xenical.digital/]where to buy orlistat in usa[/url]

 2. The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly believed youd have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you werent too busy seeking attention.

 3. Ďakujeme za Vašu iniciatívu.
  Lučenci sú dve farnosti – obidve sme sa zladili a pripojili v kostole k odprosujúcej pobožnosti.
  Vďaka sa výstižne pripravené odprosenia a prosby.

  Otázka: v ďalších mesiacoch bude stále nová prosba alebo sa budú opakovať slová terajšej modlitby?

 4. Ďakujeme za skvelú iniciatívu. Pridáme sa večer pri poklone vo farnosti Sereď. Mohli by ste nám, prosím, pravidelne posielať informácie na tento mail.
  S požehnaním pre všetkých
  o. Ján

 5. Krásna aktivitka, určite sa pridám, ale rada by som upozornila, že tam máte chybný dátum – prvý piatok v marci nie je 5.3, ale 4.3.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás