Výzva Matky Božej Cirkvi

sdzr

Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca!

Slovenský dohovor za rodinu vyzýva biskupov, kňazov a veriacich na celom Slovensku

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Panna Mária v knihe Kňazom, najmilším Synom Panny Márie nám v posolstve z 25. marca 1984 hovorí:

„Pohliadnite na nevysloviteľný okamih zvestovania archanjelom Gabrielom, ktorého poslal Boh, aby dostal moje ,Áno‘, a aby tak uskutočnil v mojom panenskom lone Boží vykupiteľský plán a veľké tajomstvo vtelenia Slova – a porozumiete, prečo vás prosím o zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Áno, sama som vo Fatime vyslovila toto svoje prianie, keď som sa tam zjavila v roku 1917. Viackrát som žiadala moju dcéru Luciu, ktorá ešte žije ako rehoľná sestra, aby splnila toto poslanie, ktoré som jej zverila. V týchto rokoch som prostredníctvom Mariánskeho kňazského hnutia dôrazne o to prosila. Dnes prosím znovu všetkých o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prosím o to predovšetkým pápeža Jána Pavla II., môjho prvého milovaného syna, ktorý ho z popudu tohto sviatku vykonal slávnostným spôsobom a vyzval písomne všetkých biskupov na svete, aby ho uskutočnili v jednote s ním. Žiaľ, nie všetci biskupi prijali túto výzvu. Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami. Požehnávam tento odvážny čin ,môjho‘ pápeža, ktorý chcel celý svet a všetky národy zasvätiť môjmu Nepoškvrnenému Srdcu; prijímam tento akt s láskou a vďačnosťou a sľubujem zasiahnuť, aby sa skrátili hodiny očisty a aby boli uľahčené skúšky. Ale prosím aj všetkých biskupov, kňazov, rehoľné osoby a laikov o ich zasvätenie sa. Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca!“ (úryvok z posolstva Panny Márie, 25.3.1984; celé nájdete na konci článku)

V poslednom čase sa stretávame s týmto textom z Modrej knihy. Stalo sa tak po oznámení, že bude vykonaná mimoriadna udalosť v dejinách Cirkvi, o ktorú prosila Panna Mária pred viac ako 100 rokmi vo Fatime. Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Názory, či bolo alebo nebolo Rusko v minulosti zasvätené sa rozchádzajú.

Fatimská Panna Mária varovala ľudstvo, že ak jej nebude špecificky zasvätené Rusko, krajina rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené. Hoci už boli tri zasvätenia vykonané pápežmi panujú pochybnosti, či boli vykonané správne, resp. či išlo naozaj o zasvätenie Ruska alebo o zasvätenie celého sveta.

1) Čo je to zasvätenie?

Je to obrad, kedy je osoba, skupina osôb, alebo vec (v tomto prípade krajina) venovaná službe Bohu.

2) Čo to znamená „zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie?“

  1. júla 1917 vyslovila Panna Mária vo Fatime tieto slová: „Boh potrestá svet za jeho hriechy vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého otca. Na to, aby sa tomu predišlo, požadujem, aby bolo sv. prijímanie obetované za tieto hriechy, a aby bolo Rusko zasvätené môjmu Nepoškvrnenému srdcu … Nakoniec bude moje Nepoškvrnené srdce triumfovať. Svätý otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a obdobie mieru bude dané celej zemi.“

Požiadavka našej Pani je veľmi jednoduchá: aby bolo Rusko – krajina, z ktorej vzišlo v 20. storočí toľko zla – zasvätené pápežom v zjednotení s biskupmi sveta Matke Božej.

3) Prečo je potrebné zasvätiť práve Rusko?

Pretože je to Božia vôľa. Panna Mária povedala vo Fatime sestre Lucii nasledujúce: „Rusko sa stane nástrojom trestu pre celý svet – vybraným priamo z Neba, ak nedôjde k obráteniu tohto úbohého národa …“

Sestra Lucia napísala vo svojich listoch a pamätiach, že sám Pán sa jej zdôveril, že neobráti Rusko, kým nebude vykonané požadované zasvätenie, „pretože chcem, aby celá Cirkev uznala toto zasvätenie ako triumf Nepoškvrneného srdca Márie, aby sa začalo uctievať v celej Cirkvi; a aby úcta k Nepoškvrnenému srdcu Márie bola rovnaká, ako úcta k Môjmu Nepoškvrnenému srdcu.“ Sestra Lucia vysvetlila, že keďže je Rusko taká známa krajina, jeho obrátenie sa po jeho zasvätení Nepoškvrnenému srdcu Márie by bol nepopierateľným dôkazom, že sa obrátilo práve kvôli zasväteniu a ničomu inému. Vo svete by sa potom rozmohol kult Nepoškvrneného srdca Márie tak, ako si to žiada Boh.

pastierikovia fatima
Sv. Hyacinta a František, Lucia

4) Čo by sa stalo, ak by k zasväteniu Ruska nedošlo?

Panna Mária vo Fatime varovala, že ak nedôjde k zasväteniu Ruska, „krajina rozšíri svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú usmrtení, Svätý otec bude veľmi trpieť a mnohé národy budú zničené.“ Rovnako bolo povedané, že ak sa krajina zasvätí, dôjde k jej zázračnému obráteniu sa a svetu bude dané obdobie mieru, čo bude znakom moci Božej.

5) Ako presne sa malo zasvätenie vykonať?

Slová, ktoré mala panna Mária povedať vo Fatime sestre Lucii: „Ten moment príde, keď Boh požiada Svätého otca, v jednote so všetkými biskupmi sveta, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Nepoškvrnenému srdcu.“ Po zasvätení Ruska malo nastať jeho obrátenie. Takže bez zasvätenia Ruska nedôjde k jeho obráteniu a táto krajina bude naďalej rozširovať svoje bludy do celého sveta, čím spôsobí perzekúciu Cirkvi, prenasledovanie dobrých, strašné utrpenie Svätého otca a v neposlednom rade zničenie mnohých národov tak, ako to bolo vo Fatime predpovedané.

Sestra Lucia neustále opakovala, že právoplatné zasvätenie vyžaduje, aby pápež „stanovil čas, kedy Jeho svätosť nariadí biskupom celého sveta, aby každý, vo svojej katedrále, v stanovenom čase spolu s pápežom verejne vykonali zasvätenie Ruska… “

6) Ale nebola Fatima len súkromné zjavenie, ktorému bežný Katolík nemusí veriť?

Ani zďaleka. Fatima bola potvrdená zázrakom, ktorého svedkom bolo 70 tisíc ľudí – takzvaný Slnečný zázrak. Sám pápež Ján Pavol II. sa o Fatime vyjadril, že „je to záväzok pre Cirkev.“ Dokonca verejne vyhlásil, že to bola panna Mária Fatimská, ktorá ho zachránila od istej smrti po jeho postrelení v roku 1981.

Pápež sa dokonca až dva krát pokúsil o zasvätenie Ruska, ale názov krajiny pri tomto úkone nikdy nebol spomenutý a zasvätenia sa ani nezúčastnili biskupi. Toto dokazuje, že sám pápež považoval zasvätenie za veľmi dôležitý úkon, aj keď nebolo vykonané podľa požiadaviek Našej Pani: aby šlo o verejný ceremoniál, kedy bude presne a špecificky pomenované Rusko, a jeho súčasťou budú všetci biskupi sveta. Napriek tomu nás Naša Pani ubezpečila, že k tomuto úkonu jedného dňa dôjde. A vyzerá to tak, že to bude už čoskoro.

7) Zasvätenie Ruska 25. marca 1984 nebolo úspešné?

Nie. Sama sestra Lucia v roku 1985 povedala, že zasvätenie neuspokojilo Pannu Máriu, pretože „sa na ňom nezúčastnili biskupi a vôbec nebolo spomenuté, že ide o Rusko.“ V ten deň bol zasvätený svet ako taký, bez špecifického pomenovania Ruska. Aj Svätý otec sa nechal počuť, že ľud Ruska stále čaká na „svoje zasvätenie a obrátenie.“ Tieto slová sa objavili vo vatikánskych novinách L´Osservatore Romano. Aj napriek tomu, že neboli splnené požiadavky Panny Márie, prinieslo svetu toto zasvätenie požehnanie.

(To, že nebolo špecificky spomenuté Rusko, ale bol zasvätený skôr svet ako taký, malo svoje – hlavne politické – dôvody. Cirkev, ale celkovo Západ, sa obával, že by okázalá verejná sviatosť na zasvätenie Ruska rozzúrila a vyprovokovala komunistický Sovietsky Zväz k nečakaným akciám a protiútokom. Samozrejme, toto nie je nejaké ospravedlnenie, len vysvetlenie dobovej situácie – pozn. prekl.)

8)  Zasvätenie sveta z roku 1984 teda nenaplnilo požiadavky Panny Márie Fatimskej?

Nie. Požiadavka, ktorá bola daná sestre Lucii znela, že Rusko musí byť zmienené.

V roku 1978 v interview s otcom Umbertom Pasqualem, ako aj v jej liste otcovi Pasqualemu zaznela otázka: ´Povedala vám Panna Mária, aby bol zasvätený svet?´ Sestra Lucia odpovedala:

„Nie, otče. O tom nikdy nepadla zmienka! Naša Pani nám v roku 1917 povedala: ´Žiadam vás, aby bolo zasvätené Rusko …´ V zjavení v roku 1929 mi naša Pani povedala, že treba naliehať na Svätého otca, aby zasvätil tú krajinu, že na to nadišiel čas.“

Vo svojom liste z roku 1980 píše: ´Panna Mária Fatimská požadovala zasvätenie len Ruska.´ Interview so sestrou Luciou, ako aj jej listy, boli zverejnené vo vatikánskom denníku L´Osservatore Romano 12. mája 1982.

Výzva Matky Božej Cirkvi 1
Sv. Ján Pavol II.

9) Avšak nie je náhodou pád komunizmu po zasvätení vykonanom v roku 1984 dôkazom toho, že bolo predsa len úspešné, aj keď v ňom nebolo Rusko špecificky menované?

Napriek tomu, že komunizmus padol a veríme, že je to zásluha práve aktu zasvätenia celého sveta, ktorý vykonal Ján Pavol II. Samotná Panna Mária povedala, že Boh prijal toto zasvätenie. Ján Pavol II. urobil všetko, čo bolo v jeho silách a čo v danom období urobiť mohol. O tom, že sa vyplnil prísľub Panny Márie, že Rusko sa po zasvätení obráti však nemožno hovoriť. Aj to svedčí o tom, že síce zasvätenie sveta prinieslo požehnanie, to skutočné zasvätenie Ruska, tak ako si to Panna Mária žiadala nebolo uskutočnené. V roku 1997 prijalo Rusko balík zákonov, ktoré diskriminujú Katolícku cirkev a naopak, nahrávajú Ortodoxnej cirkvi, Budhizmu, Islamu a Judaizmu. Katolícke farnosti musia byť každoročne ´registrované´ , kňazi a mníšky môžu dostať len trojmesačné vízum, ktoré nie je možne predĺžiť.  Vatikán odsúdil tieto zákony ako veľký krok späť.

V celom Rusku žije dnes približne 300 000 katolíkov, menej ako v roku 1917, keď došlo ku fatimskému zjaveniu, ako aj ku komunistickej revolúcii. Komunizmus naplnil predpovede Našej Pani o exporte ruských bludov do celého sveta. Dnes Moslimovia v Rusku prečíslujú katolíkov v pomere 10:1. Panna Mária prisľúbila, že sa Rusko obráti. Obrátilo sa? Porovnajte si to so zjavením v Guadalupe v Mexiku v 16. storočí: za necelých 9 rokov sa 9 miliónov Aztékov obrátilo od uctievania démonických ´bohov´ a ľudských obetí na katolicizmus. Napriek tomu, dnes, v Rusku, po 14 rokoch od ´zasvätenia´ došlo sotva k nejakým obráteniam sa. Naopak, je tam menej katolíkov, ako pred 80 rokmi!

Dokonca ešte aj ruský Ortodoxný patriarcha Alexej II. v decembri 1998 priznal, že ´od pádu komunizmu´ Kresťanstvo v Rusku nie je len potláčané a zabúdané, ale je tiež úmyselne zosmiešňované … ako niečo staré a nepotrebné. Alexej tiež hovoril o nástupe neopaganizmu … totalitných siekt, čiernej mágie, astrológov a okultistov v ´postkomunistickom´ Rusku.

Tým najvýstižnejším prejavom ´zasvätenia Ruska´ je ale toto: od roku 1984, kedy malo k zasväteniu dôjsť, bolo priamo v lonách svojich matiek zabitých viac ako 600 miliónov detí po celom svete. Vojna proti nenarodeným je tou najväčšou vojnou v dejinách. Takže je viac ako jasné, že obdobie mieru, ktoré predpovedala Naša Pani vo Fatime, ešte nenastalo.

Obrátenie Ruska, prisľúbené po jeho zasvätení, neprišlo. To jedine dokazuje, že k zasväteniu Ruska jednoducho nedošlo, pretože zjavenie z Fatimy je pravé.

10) Nie je k zasväteniu príliš neskoro, keďže k rozšíreniu ruských bludov už došlo?

To v žiadnom prípade! Sestra Lucia sa už v roku 1931 nechala počuť: ´Na moje naliehania nikto nereaguje! … Tak ako francúzsky kráľ (počas fr. revolúcie), budú sa kajať , dokonca Rusko zasvätia. Ale to už bude neskoro! Rusko už dnes rozširuje svoje bludy po celom svete … ´

Všetko nasvedčuje tomu, že k zasväteniu nakoniec naozaj dôjde a to už tento piatok 25.3.2022 na Sviatok Zvestovania Panny Márie. Pápež František oznámil, že Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasvätí menovite Rusko a pozval k tomuto aktu biskupov, kňazov aj veriacich na celom svete aby sa s ním o 17. hodine rímskeho času zjednotili v modlitbách. Skutočne stojíme pred zasvätením, pri ktorom budú pravdepodobne splnené všetky požiadavky Panny Márie. Veď aj Naša Pani predpovedala: ´Na konci bude moje Nepoškvrnené srdce triumfovať. Svätý otec mi Rusko zasvätí, to sa obráti, a obdobie mieru bude dané celému svetu.´ Sám Boh upozornil sestru Luciu, že ´nikdy nie je neskoro na obrátenie sa k Ježišovi a Márii.´

A preto v piatok 25.3., zjednotení so svätým otcom, pripojme sa aj my kňazi i laici, veriaci na celom Slovensku a vo všetkých krajinách sveta k modlitbám zasvätenia Ruska. Pripravme sa na túto veľkú udalosť! Zintenzívnime svoje modlitby už v tieto dni. Modlime sa v rodinách, kostoloch či spoločenstvách každý deň svätý ruženec na tento úmysel. Pridajme k modlitbám aj pôst.

Odohráva sa veľký duchovný boj, Panna Mária potrebuje naše modlitby a obety.

Zdroj: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/04/22/zasvatenie-ruska-naozaj-k-nemu-doslo/

Modrá kniha 25. marca 1984 Sviatok Zvestovania Pána

Všetkých prosím o zasvätenie

„Pohliadnite na nevysloviteľný okamih zvestovania archanjelom Gabrielom, ktorého poslal Boh, aby dostal moje ,Áno‘, a aby tak uskutočnil v mojom panenskom lone Boží vykupiteľský plán a veľké tajomstvo vtelenia Slova – a porozumiete, prečo vás prosím o zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Áno, sama som vo Fatime vyslovila toto svoje prianie, keď som sa tam zjavila v roku 1917. Viackrát som žiadala moju dcéru Luciu, ktorá ešte žije ako rehoľná sestra, aby splnila toto poslanie, ktoré som jej zverila. V týchto rokoch som prostredníctvom Mariánskeho kňazského hnutia dôrazne o to prosila. Dnes prosím znovu všetkých o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prosím o to predovšetkým pápeža Jána Pavla II., môjho prvého milovaného syna, ktorý ho z popudu tohto sviatku vykonal slávnostným spôsobom a vyzval písomne všetkých biskupov na svete, aby ho uskutočnili v jednote s ním. Žiaľ, nie všetci biskupi prijali túto výzvu. Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami. Požehnávam tento odvážny čin ,môjho‘ pápeža, ktorý chcel celý svet a všetky národy zasvätiť môjmu Nepoškvrnenému Srdcu; prijímam tento akt s láskou a vďačnosťou a sľubujem zasiahnuť, aby sa skrátili hodiny očisty a aby boli uľahčené skúšky. Ale prosím aj všetkých biskupov, kňazov, rehoľné osoby a laikov o ich zasvätenie sa. Je tu hodina, keď sa musí celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočišti môjho Nepoškvrneného Srdca!

Prečo vás prosím o zasvätenie? – Keď je nejaká vec zasvätená, je vyňatá z každého iného užívania, aby sa používala len na jeden posvätný cieľ. Tak to býva s predmetom, ktorý je určený na posvätný kult – na bohoslužbu. Ale môže sa to týkať aj osoby, keď ju Boh povolal priniesť mu dokonalú úctu. Rozumejte teda, že vykonaný úkon vášho zasvätenia je ako krst. Touto sviatosťou, ustanovenou Ježišom, dostávate milosť, ktorá vás povýši do vyššieho poriadku, ako je váš prirodzený – to znamená do nadprirodzeného poriadku. Dostávate podiel na Božej prirodzenosti, vstupujete do spoločenstva lásky s Bohom a vaše činy dostávajú novú hodnotu, prevyšujúcu vašu prirodzenosť, lebo majú skutočne božskú hodnotu. Po krste ste určení len na dokonalú slávu Najsvätejšej Trojice a k tomu ste zasvätení, aby ste žili v láske Otcovej, v nasledovaní Syna a v dokonalom spoločenstve s Duchom Svätým. Okolnosť, ktorá charakterizuje úkon zasvätenia, je úplnosť: keď ste zasvätení, potom celí a navždy. Keď vás prosím o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, potom to znamená, že sa mi musíte celkom zveriť, úplne a navždy, aby som vami mohla disponovať podľa Božej vôle. Musíte sa mi dokonale zveriť a všetko mi darovať; nemôžete mi dať len niečo a ostatné si ponechať pre seba; musíte byť celkom, ale celkom moji! Potom sa mi máte zveriť nie na jeden deň a druhý deň si ponechať pre seba, alebo mne sa zveriť len na chvíľočku, ktorú si vy určíte, ale musíte to urobiť natrvalo a bez časového obmedzenia. Práve túto dôležitú okolnosť dokonalého a trvalého vlastníctva vašej nebeskej Matky chcem zdôrazniť, keď vás prosím o zasvätenie. Ako máte žiť v zasvätení? Keď rozjímate o nevysloviteľnom tajomstve, ktoré vám Cirkev dnes pripomína, pochopíte, ako máte žiť v zasvätení, o ktoré vás prosím: Otcovo Slovo sa mi z lásky dokonale zverilo. Po mojom ,áno‘ zostúpilo do môjho panenského lona. Zverilo sa mi aj so svojím božstvom. Večné Slovo, druhá Osoba Najsvätejšej Trojice, sa po vtelení schovalo a urobilo malým v malom obydlí, ktoré mu Duch Svätý obdivuhodne pripravil v mojom panenskom lone. Ako človek sa mi zveril takým hlbokým spôsobom, ako sa zveruje matke každé dieťa, lebo od nej očakáva všetko: krv, telo, dych, potravu a lásku, aby vyrastalo každodenne najprv v jej lone a potom – po narodení – po celé roky po boku svojej matky. Preto som – práve tak ako matka vtelenia – aj Matkou vykúpenia. Vykúpenie malo už pri zvestovaní svoj podivuhodný začiatok. Hľaďte preto, ako som bola vnútorne spojená so svojím Synom Ježišom. Spolupracovala som na jeho spasiteľskom diele: počas jeho detstva, mladosti, počas tridsiatich rokov jeho skrytého života v Nazarete, počas jeho verejného pôsobenia, bolestného utrpenia až pod kríž, kde som sa mu obetovala a prijala jeho posledné slová lásky a bolesti, ktorými ma daroval celému ľudstvu ako naozajstnú Matku.

Milovaní synovia, ste povolaní nasledovať Ježiša vo všetkom, lebo ste jeho služobníkmi. Napodobňujte ho aj v tomto dokonalom zverení sa nebeskej Matke. Preto vás prosím, odovzdajte sa mi svojím zasvätením. Budem vám pozornou a usilovnou Matkou, lebo chcem, aby ste v Božom pláne vzrastali a aby ste v svojom živote uskutočnili veľký dar kňazstva, ku ktorému ste boli povolaní. Každý deň vás povediem k dokonalejšiemu nasledovaniu Ježiša, ktorý musí byť vaším jediným vzorom a vašou najväčšou láskou. Budete jeho opravdivými nástrojmi, vernými spolupracovníkmi jeho vykupiteľského diela. Dnes je to nevyhnutné pre záchranu celého ľudstva, ktoré je také choré a vzdialené od Boha a jeho Cirkvi. Pán ho môže zachrániť mimoriadnym zásahom svojej milosrdnej lásky. A vy, Kristovi kňazi a moji milovaní synovia, ste povolaní stať sa nástrojmi triumfu milosrdnej lásky Ježišovej. Toto je dnes bezpodmienečné pre moju Cirkev, ktorá musí byť uzdravená od rán nevery a odpadlíctva, aby sa vrátila k obnovenej svätosti a svojmu lesku. Vaša nebeská Matka ju uzdraví prostredníctvom vás, moji kňazi. Čoskoro to urobím, ak mi dovolíte účinkovať vo vás, keď sa s jednoduchosťou a poddajnosťou zveríte môjmu milosrdnému materskému pôsobeniu. Preto dnes opäť všetkých úpenlivo prosím, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“

Spracovala: Natália Senderáková

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. ❤️ Annie want to meet you! Click here: https://clck.ru/ehhNY?h=44e2f9dd71cf9d0972f16b7131b5b7a3- ❤️ píše:

    pe98wdk

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás