Vlci v rúchu barančom alebo kto je monsignor Halík

Vlci v rúchu barančom alebo kto je monsignor Halík?

Hostia: otec Pavel Dokládal, Erik Zbiňovský

Téma: Tomáš Halík a liberalizmus v Cirkvi

Otec Pavel: Hnutie apoštolátu Fatimy v Čechách, je hnutím celosvetovým, založeným Svätou stolicou, rozšíreným v 210 krajinách sveta. Podľa stanov šíri evanjelium a aktualizuje Fatimské posolstvá, výzvy Panny Márie.

Sú tri okruhy: 1.) význam zasvätenia 2.) význam prvých sobôt 3.) spoločná modlitba sv. ruženca. V našom kláštore konáme púte, duchovné obnovy, prichádzajú k nám rôzni ľudia a exercitátori.

Vo všetkých veľkých aktivitách biskupskej konferencie spolupracujeme, riadime ich a  organizujeme. Zabezpečujeme všetky pútnické aktivity už mnoho rokov.

Vlci v rúchu barančom alebo kto je monsignor Halík 1

Erik: Dnešnou reláciou reagujeme na podcast, uverejnenom na Zelený štvrtok, kde vstup do Veľkonočného obdobia zabezpečoval otec Halík. Vyjadroval sa k rôznym témam a jedno z jeho vyjadrení bolo smerom k otcovi Marošovi Kuffovi… Zjavne bol celý podcast útokom na kňazov, ktorí zostávajú verní učeniu katolíckej Cirkvi. Už pápež Pius XI. vo svojej encyklike Divini redemptoris, v čl. 38 písal, ako liberalizmus pripravoval komunizmus.

Dnešný tzv. „noví“ komunisti, čiže neomarxisti  sú sympatickí otcovi Halíkovi. Ich názory obhajuje a na všetkých, ktorí sú v súlade s učením katolíckej Cirkvi, útočí. Kam má smerovať veriaci človek, ktorý sa chce vo svojom živote riadiť učením rímskokatolíckej Cirkvi?

Otec Pavel: Otca Halíka som spoznal pred tridsiatimi rokmi na púti v Ríme, kde som obdivoval jeho intelekt, vystupovanie, schopnosti. Po tejto stránke si myslím, že ho je veľká škoda.

Pražský arcibiskup je osobnosť, ktorá má srdce, obrovské vzdelanie, oveľa väčšie a širšie než Tomáš Halík. Napätie medzi ním a Tomášom Halíkom je tak silné, že súčasná pozícia Tomáša Halíka nezodpovedá kánonickému právu z pohľadu biskupa diecézy, v ktorej pôsobí. To je naozaj veľmi vážne. Nie je tu slobodné konanie biskupa rímskokatolíckej Cirkvi v súčasnej dobe. Svojím spôsobom je to čiastočne podobné, ako v totalite. Vtedy v určitých situáciách ordinár nemohol vystupovať ako ordinár katolíckej Cirkvi, ale musel byť čiastočne k dispozícii štátnej bezpečnosti, krajskému tajomníkovi atď. Takže zo svojej slobodnej vôle nekonal. V súčasnom napätí, ktoré vládne medzi tzv. liberalizmom a čistým učením katolíckej Cirkvi a celej českej biskupskej konferencie, lebo ona jasne vystúpila proti gender ideológii a proti podpísaniu Istanbulského dohovoru, je taká, že pozícia Tomáša Halíka je čiastočne vynútená.

Erik: V roku 2016 napádal Tomáš Halík obsah referenda organizovaného Alianciou za rodinu… Počas pražského pochodu hrdosti konal sprievodné podujatia, kvôli ktorým prišiel do konfliktu s otcom kardinálom. Minulý rok som zaregistroval ďalší konflikt v Brne… Prečo práve taký človek, ako otec Halík je vyberaný médiami a je prezentovaný ako reprezentant rímskokatolíckej Cirkvi? Kam tým mieria a čo tým chcú dosiahnuť?

Otec Pavel: V Českej televízii beží kresťanský magazín. Jedného pracovníka odtiaľ som poznal z dávnejších čias, keď som konal púte do Svätej zeme. Pri jednej ceste som si dovolil pomodliť sa Hymnus ku Kristovi Kráľovi. Bol som upozornený, že to spadá do súkromnej záležitosti a že verejne si to vôbec nemôžem dovoliť. Tak v tom kresťanskom magazíne redaktor prezentoval Pána Ježiša ako homosexuála so sv. Jánom. Lebo vraj podľa neho tým, že Ján ležal pri poslednej večeri Ježišovi na prsiach, mal byť dôkaz, že spolu obcovali.  Ďalšia relácia toho istého magazínu prezentovala svadbu katolíckeho kňaza, študovaného v Ríme, ktorého sme všetci poznali, s homosexuálnym partnerom. To som sa už obrátil na biskupa, ale nikto nevedel, ako to s televíziou riešiť.

Naozaj sú tieto tendencie úplne jednoznačné a ovládané liberalizmom. Čo sa týka úprimného veriaceho kresťana, môže byť úplne normálny, bude to nebezpečné. Pretože u týchto ľudí prezentujúcich sa v médiách, je základom až taká vzdelanosť v rozhovoroch, že tomu vlastne nikto nerozumie. Ich viera viera je určená len pre najvyšších intelektuálov. Raz som sa snažil sústrediť na ich reč. Úvod začínali záverom, vôbec to k ničomu neviedlo a všetko to bolo postavené na princípe, ktorý absolútne nezodpovedá evanjeliu.

Kristov princíp hovorí jasne: „Božie slovo je účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku…“ Predsa evanjelium musí byť úplne zrozumiteľné. To nie sú veci, o ktorých smiem diskutovať či je to myslené tak alebo onak, či sa to týka tejto alebo inej doby. Desatoro Božích prikázaní je základ, od ktorých sa všetko odvíja. List Židom 1, 1: „Mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet.“ Toto sú základné normy! Pokiaľ to budem prezentovať do preintelektuálnej roviny, tak priamo zastieram evanjelium.

Otec Halík spolu s ďalšími intelektuálmi zhromažďujú okolo seba najmä mládež a chcú vytvárať hnutia cez vysokoškolákov, ktoré vytvoria inú cirkev. Majú to teda premyslené. On ich vedie iným smerom.

Veľakrát je tam veľká snaha útočiť proti Kristovi a jeho krížu. Preto som sa vrátil k biblickým hodinám, aby som sa skutočne opieral o Bibliu. Máme ich na našich stránkach www.cm-fatima.cz. Je tam aj moje  stručné, vecné a jasné vyjadrenie, prečo je koronavírus. Je tu kvôli prítomnosti hriechu a jeho následkov. To nie sú tresty. Boh nikoho nechce trestať. Ale pokiaľ neustále vytvárame hriechy – tú negatívnu energiu, pretože hriech má sociálny charakter –  tak sa nám potom vracia v rôznych podobách ako bumerang. Zlo sa šíri a bytostne sa nás týka. Liberalizmus a všetko s ním spojené, likviduje hlavné poslanie Cirkvi – hlásať a niesť veľkonočnú zvesť na odpustenie hriechov. Jedine skrze Kristovu obetu sa dá hriech zmazať.

Myslím, že pre Slovensko je nebezpečná pozitívna fascinácia, žiaľ, negatívneho učenia.

Erik: Podobný názor, má aj český katolícky historik Radomír Malý, ktorý vníma otca Halíka ako vlka v rúchu barančom. Napísal mu otvorený list, citát z neho: „Bol by som neúprimný, keby som nepovedal, že tvoje názory hlásané v mene Cirkvi, spojené s tvojim nevšedným umom a vzdelaním, považujem v tomto smere za jedno z najväčších nebezpečenstiev.“

Otec Pavel: Radomíra Malého poznám dobre, je to bojovník podobný Mariánovi Kuffovi a ešte k tomu aj historik. Vážim si ho. Odkrýva sa nám tu ten západný smer, s ktorým sme stále viac konfrontovaní.

Erik: Je evidentné, že tí, čo podporujú liberálne prúdy v Cirkvi, majú problém s modlitbou ruženca, s mariánskou úctou, s adoráciou, so základnými dogmami, ktoré sú v katolíckej Cirkvi. Otec Halík tvrdí, že zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je mýtus, prítomnosť Ježiša Krista v eucharistii neuznáva…

Otec Pavel: Áno, ide mu o vyprázdnenie podstaty Eucharistie a popiera sprítomnenie Kristovej obety na odpustenie hriechov. To je to hlavné, čo je vo všetkých zvestiach evanjelia. Pri zmŕtvychvstaní Krista, pri zoslaní Ducha Svätého, všetko je spojené s týmto. Naozaj hriech a jeho dôsledky to je to základné. Celý svet je pod vplyvom satana, Zjv 12,7-12. Všetko máme napísané v Božom slove. Pokiaľ máme Desatoro, ktoré je dané Bohom, prečo ním opovrhujeme? Na dennom poriadku je teraz koronavírus a všetci vravíme, že keď to za dva – tri mesiace prejde, vrátime sa k normálnemu životu. Pýtam sa – k akému normálu sa chceme vrátiť? Pokiaľ máme na mysli, že pôjdeme na futbal, na hokej, na vychádzku – to sú všetko krásne veci. Ale keď sa vrátime k „normálu“ tým, že budeme ďalej pokračovať v potupovaní Boha, v útokoch proti jeho zákonom, navyšovať urážky, rúhania, ľahostajnosť, kde Božie pravdy nebudeme obhajovať, ale ich ešte budeme rozdrobovať, aby vlastne nebolo ani o čo stáť… Tak musíme brať vážne na vedomie varovanie Panny Márie, ktoré dala vo Fatime sr. Lucii…

Našu situáciu s koronavírusom musíme brať ako znamenie! Chováme sa ako úplný pohania.

Chýba nám vo vyjadrovaní hierarchie jasné slovo k súčasnej situácii. V horizontále ďakujeme lekárom, zdravotníkom, robíme rôzne opatrenia, nosíme rúška, všetko možné, vážime si to, ale máme tu vertikálu! A keď v tej vertikále zaznieva modlitba – vďaka Bohu – ale za čo tá modlitba je? Nikto nám neosvetlí a nepoukáže na základnú vec, čo máme robiť, že iba v konaní pokánia a v osobnom obrátení je naša záchrana!  Hriech a jeho dôsledky! Toto nám naozaj vážne chýba. Kde je celá pravda o tom, čo sa deje a ako je potrebné to vnímať? Nerád by som, aby sme sa vyložene sústredili iba na otca Halíka a na jeho vystupovanie. Ale aby sme to celé chápali ako smer, ktorý sa stále viac presadzuje, kde ale na druhej strane rýdze evanjelium sa stáva nežiadúce.

Erik: Mali sme na našich plagátikoch pre duchovne založených ľudí, čo je Istanbulský dohovor, výňatok z listu sr. Lucie kardinálovi Caffarovi: „Posledný boj pred druhým príchodom Ježiša Krista, bude práve boj o rodinu a každý, kto bude bojovať za ňu, bude zosmiešňovaný.“ Preto si myslím, že sme na správnej ceste, tie slová to potvrdzujú.

Video ukážka: Pápež František: „Dnes je veľkým nepriateľom manželstva Genderová teória. Je to svetová vojna, ktorá sa snaží zničiť manželstvo. Nesnaží sa ho zničiť armádou, ale ideami, iným spôsobom myslenia, ideologickou kolonizáciou. Gender je devastujúca. Devastuje vedomie a srdce nášho ľudu. Mlčanie v tomto prípade je prejav absolútneho nedostatku viery.“

Pápež František nazýva gender ideologickou kolonizáciou, pápež Benedikt XVI. hovorí, že je to horšie ako marxizmus a Ján Pavol II. ju nazýva o kultúrou smrti. Traja pápeži nás súhlasne poučujú aká hrozba sa v nej skrýva.

Erik: Tých myšlienok pápežov bolo viac. Sú to jasné slová, že gender ideológia je zlo a každý, kto ho bude propagovať, môže mať kolárik, červenú čiapočku na hlave, tak je vlk v rúchu barančom a každý veriaci by si mal na tieto slová spomenúť a nedať sa oklamať.

Otec Pavel: Je to naozaj zápas. Ale nám patrí jasné  jasné víťazstvo. Pán Ježiš povedal: „Pekelné mocnosti Cirkev nepremôžu.“ V tomto vyjadrení pekelných mocností nie je len, že vyhráme, ale že to bude poriadna mela. Aj Panna Mária povedala: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Aj keď sme slabí a hriešni, máme k dispozícii prostriedky na odpustenie hriechov, máme Božie milosrdenstvo, môžeme sa teda hneď vrátiť a pokračovať v zápase o víťazstvo. Na západe sa napr. 10 rokov vôbec nespovedá. Ľudia nepristupujú k sviatosti zmierenia. Keď Ján Pavol II. napísal Bulu Incarnationis mysterium, ktorou vyhlásil Jubilejný rok 2000, povedal v nej: „Áno, dostanete odpustky veľkého Jubilea, ale iba pod podmienkou prijatia osobnej sv. spovede.“ Vtedy odkázali pápežovi, že túto vec nespravia. Podmienkou osobnej sv. spovede je vyznanie všetkých ťažkých hriechov kňazovi, ktorý je Kristov zástupca a dobrovoľne nezamlčať žiaden hriech. Tento pohľad na vec sme úplne stratili. Trochu sa obávam teraz tej separácie od kostolov, od sviatostí… Samozrejme dišpenzovať sa dá, obrady a sv. omše sledovať online sa dá, ale sv. spoveď, spojenie s Ježišom, prijatie odpustenia nám nič nenahradí. Je to strašne dôležité, pretože satan útočí. Je nebezpečné tieto veci zľahčovať. Takto nejak sa začínal odpad od pravej viery diať na západe.

Ďakujem vám, že sme sa týmto spôsobom mohli stretnúť a žehnám vašej práci.

Celý rozhovor s o. Pavelom o mons. Halíkovi si môžete vypočuť v tomto videu!!!!

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás