V BOSTONE SA KONÁ NAJVÄČŠIE SATANISTICKÉ ZHROMAŽDENIE SATANCON – NALIEHAVÁ VÝZVA K MODLITBÁM

diabol

(foto: JESSICA RINALDI/GLOBE STAFF)

Drahí priatelia, v týchto dňoch od 28. do 30. apríla sa uskutočňuje v Bostone oficiálna národná satanistická konferencia s názvom SatanCon. Francesco Bamonte –  prezident Asociácie exorcistov rozposlal naliehavú výzvu k modlitbám!

MY SA ZAPÁJAME A BUDEME MODLIŤ Z PIEŠŤAN – 13 HOD. RUŽENEC PRED VYLOŽENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU NA ÚMYSEL ODPROSENIA BOHA ZA URÁŽKY, KTORÉ SA MU DOSTANÚ POČAS TÝCHTO DNÍ. VIAC INFO TU: 13 HOD. Modlitba sv. ruženca pred vyloženou Sviatosťou oltárnou – Piešťany – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Taktiež sa modlíme počas celého trojdnia na seminári s o. Matúšom Marcinom, ktorá prebieha na Drienici.

Prinášame Vám celé znenie tejto správy, pre jej naliehavosť nestihla prejsť jazykovou korektúrou.

Trojdnie  proti demonštrácii satanistov…

Vážení priatelia, prezident Asociácie exorcistov otec Francesco Bamonte, nám

predložil a odoslal silnú a dramatickú VÝZVU, ku ktorej sa chceme pripojiť zorganizovaním Špeciálneho Trojdnia .

Uvedieme tu jeho tlačovú správu ,:

Drahí spolubratia, exorcisti a vy všetci pomocníci ,

V prílohe je veľmi dôležitá správa nášho koordinátora pre anglicky hovoriace krajiny, otca Roberta-Joel Cruza ohľadom prvého satanského verejného hromaždenia v histórii, ktoré sa bude konať v

Bostone v dňoch 28. – 30. apríla 2023.

Prilkladáme aj originálny text listu Mons.Marka O’Connela, pomocného biskupa

bostonskej arcidiecézy, ktorý dostal poverenie od Kardinála Sean O’Malley dať odpoveď

veriacim, ktorých táto dramatická udalosť znepokojuje .

Ako z toho môžeme vyčítať,  dospeli sme do bodu, že satanizmus prichádza otvorene , už sa neskrýva a tento fakt poukazuje na  závažnosť času, v ktorom sa nachádzame.

Posilnime našu odpoveď cez naše spoločenstvá prostredníctvom slávenia Svätých Omší, v denných modlitbách k Matke Boha cez posvätný ruženec, v

modlitbe k vodcovi Nebeských vojsk svätému Michaelovi archanjelovi a v dennom exorcizme uvádzanom v Prílohe k rituálu exorcizmu

(Modlitby a exorcizmus pre zvláštne okolnosti).

Modlime sa aj za týchto našich bratov a sestry, ktorí padli do pasce nepriateľa ľudstva, aby spoznali pravú identitu toho, ktorého

nasledujú v tejto chvíli , aby otvorili ich srdcia nekonečnej láske, ktorá

vyviera z Kristovho Srdca a zriekli sa Satana, všetkých jeho diel a všetkých jeho zvodov.

Boh žehnaj každému z vás a nech vás ochraňuje Nepoškvrnená Panna a svätý Michal archanjel

.

Prezident Medzinárodnej asociácie exorcistov

Otec Francesco Bamonte

Ako sme si mohli prečítať , ide o dramatický apel, po prvýkrát sa satanisti verejne prezentujú

a nie je to dôvod k radosti,  lebo sa deje to isté ako pri všetkých ostatných

ideológiach: diabol, ktorý je princom zvrátenosti, chce, aby sa zvrátenosť stala prirodzenou a aby nahradila zdravý rozum i samotné stvorenie Boha. Avšak, namiesto toho aby sme preto upadli do zúfalstva, strachu alebo úzkosti,vnímajme , ako hovorí otec Bamonte, že to vyzerá ako zúfalé gesto Satana.

Vážnosť týchto chvíľ veľmi pociťujeme všetci, ale nezabúdajme, že na druhej strane máme oveľa mocnejšiu Pannu Máriu, svätých,

najmä v túto hodinu a svätého Michaela Archanjela.

Každá farnosť je pozvaná, aby bola počas týchto dní obzvlášť obozretná pri rozdávania Svätého Prijímania.

A preto sme sa vzhľadom na dátumy, ktoré nikdy nie sú náhodou, rozhodli

Prispôsobiť  im túto výzvu a začať krátke, ale silné Trojdnie:

27. apríla štvrtok (nie náhodou si pripomíname Zázračnú medailu);

28 je piatok (San Grignon de Montfort) e

29. apríla je sobota (Svätá Katarína Sienská) 

MOCNÉ TROJDNIE K SVÄTÉMU MICHELOVI ARCHANIELOVI.. čo myslíš??

 A v nedeľu 30. je svätého Pia V…

Navrhujeme nasledujúce modlitby pamätajúc na to, že svätý ruženec dňa

bude mať za svoj úmysel, zámer všetkých kňazov, najmä exorcistov, ktorí

v týchto dňoch sa tam za nás budú modliť a pomáhať nám pri ich exorcizmoch ‚ my ich chceme duchovne nasledovať naprieč celým svetom s modlitbou, odložiac ( v týchto dňoch) bokom

všetky naše osobné úmysly.

27. deň: (pôst o chlebe a vode pre tých, ktorí môžu)

AKT ZASVÄTENIA SA zázračnej medaile

Ó zázračná medaila, ktorou je Mária, naša Matka!

Ó, Mária bez dedičného hriechu počatá, Matka Božia a Matka ľudí,

učeníčka Ježiša Krista, si požehnaná medzi všetkými ženami a všetkými pokoleniami, ktoré Ťa

vyhlasujú za blahoslavenú..

Si vzorom zasvätenia sa Bohu, svätá Katarína Labouré, ktorá stratila mamu v útlom veku si Teba zvolila za matku, podľa jej vzoru si teraz aj ja volím Teba za matku, aby som sa mohol

zasvätiť  Bohu Otcovi. 

Stojac pri úpätí kríža bolo tvoje Nepoškvrnené Srdce prebodnuté

bolesťou ako mečom a Tvoje Srdce sa spojilo so Srdcom Tvojho Syna.

Milosť totiž prúdi z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na nás všetkých, prechádzajúc cez Tvoje ruky, prijmi celú moju bytosť, vezmi si moje telo i dušu, aby som kráčal za Kristom a prijímal svetlo a silu od Ducha Svätého.

Na znak tohto zasvätenia budem s dôverou nosiť zázračnú svätú medailu, aby Boh lásky, Otec, Syn a Duch Svätý, kraľovali v mojom pokrstenom srdci a vo všetkých srdciach Jemu buď sláva na veky vekov. Amen.

Zdravas kráľovná….

Ó, Mária bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Daj mi, aby som ťa chválil, ó, Najsvätejšia Panna – daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

V BOSTONE SA KONÁ NAJVÄČŠIE SATANISTICKÉ ZHROMAŽDENIE SATANCON - NALIEHAVÁ VÝZVA K MODLITBÁM 3 AKT ZASVÄTENIA SA DUCHU SVÄTÉMU

Ó, Duchu Svätý, Láska, ktorá vychádza z Otca a Syna, nevyčerpateľný zdroj

Milosťi a života Tebe chcem zasvätiť svoju osobu, svoju minulosť, svoju

prítomnosť, svoju budúcnosť, moje priania, moje voľby, moje rozhodnutia, moje myšlienky, 

moje náklonnosti, všetko, čo mi patrí a všetko, čím som.

Každého, koho stretnem, na koho si pomyslím, koho poznám, koho milujem a všetkých tých, s ktorými sa počas môjho

života dostanem do kontaktu: a aj všetkých tých  , ktorým môže prospieť sila Tvojho Svetla, Tvojho Tepla,

Tvojho Pokoja.

Ty si Pán a Ty dávaš život a bez Tvojej sily nie je nič bez chyby.

Ó, Duch Večnej Lásky, príď do môjho srdca, obnov ho a urob ho stále viac podobným

Máriinmu Srdcu, aby som sa teraz a navždy stal chrámom a svätostánkom

Tvojej Božskej Prítomnosti – Amen!

Otčenáš, Zdravas Maria a Sláva.Modlitba na získanie milostí a ochrany od svätého Jozefa

Ó, slávny svätý Jozef, otec a strážca panien, patrón Cirkvi svätej,

Verný strážca, ktorému Boh zveril svojho Božského Syna Ježiša, a nevinnosť a čistotu

Najčistejšej Panny Márie : Vzývam Ťa a prosím Ťa pre zásluhy Ježiša

Krista a cudnú lásku, ktorú si mal k svojej Neveste, ktorá Ti bola tak

drahá: učiň, aby sme boli uchránení od všetkej špiny, neskromnosti, aby sme so skrúšeným srdcom

očistenom pokáním mohli dôstojne slúžiť plánu Božského Otca, a aby sme sa stali

hodnými Ježišovými učeníkmi a poslušnými služobníkmi Najsvätejšej Márie s dokonalou láskou; v c udnosti; v naplnení života podľa Božích zákonov. Nech sa tak stane.

K Svätému Michaelovi Archanjelovi:

Sancte Michaël Archangele, defende nos in prælio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ cælestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji; buď nam ochrancom proti zlobe a úkladom diabla ,pokorne prosíme nech mu Boh ukáže svoju moc a Ty knieža nebeských zástupov Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete túlajú. Amen

Exorcizmus Leva XIII. – kliknite sem a otvortte si ho a stiahnite si aj jeho 

Verziu  v latinčine – proti satanovi a rebelujúcim anjelom – časť, ktorú sa môžu modliť aj všetci laici, pamätajte, vety v hranatých zátvorkách zvýraznené kurzívou, môžu vyslovovať LEN kňazi. Keď vidíte nakreslené

krížiky, urobte  znamenie kríža ( prežehnajte sa)


Pre tých, ktorí môžu, kľaknite si pred kríž alebo ho držte v rukách; kto je v kostole, nech si kľakne pred svätostánkom.

In nómine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi

Slávny princ nebeských milícií, archanjel svätý Michael, bráň nás v

boj proti mocnostiam temnoty a ich duchovnej zlobe. Príď na pomoc

ľuďom stvorených Bohom na Jeho obraz a podobu a vykúpených za veľkú cenu tyranie diabla.

Cirkev si Ťa ctí ako jej strážcu a patróna, Tebe

Pán zveril duše, ktoré jedného dňa obsadia nebeské stolice.

Modli sa teda k Bohu za pokoj, aby Satana držal pod našimi nohami,

aby nemohol naďalej zotročovať ľudí a škodiť Cirkvi.

Predlož naše modlitby Najvyššiemu spolu s Tvojimi, aby na nás čoskoro zostúpili

Jeho Božské Milosti, aby si mohol spútať draka, prastarého hada,

Satana a spútaného ho zaženieš naspäť do priepasti, kde už nemôže zvádzať duše.

Amen.

Exorcizmus

V mene Ježiša Krista, nášho Boha a Pána, a na príhovor Nepoškvrneného PočatiaPanny Márie, Matky Božej, svätého Michala Archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých [a spoliehajúci sa na autoritu nášho posvätného úradu ] dôverujúci podnikáme boj proti útokom a nástrahám diabla.

Žalmy 68:1-6 SSV

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

V. Hľa, kríž Pánov (pobozkaj kríž) , utekajte nepriateľské mocnosti.

R. Lev z pokolenia Júdovho, potomok Dávidov, zvíťazil.

V. Nech na nás zostúpi Tvoje milosrdenstvo, Pane.

R. Ako sme dúfalI v Teba

EXORCIZMUS

Prikazujeme ti utiecť, nečistý duch, satanská sila, invázia pekelného nepriateľa

, so všetkými tvojimi légiami, stretnutiami a diabolskými sektami, v mene a moci nášho PánaJežiša† Krista:  buď vytrhnutý z Cirkvi Božej, odňatý z duší stvorených na Boží obraz a vykúpených vzácnou Krvou Božského Baránka †.

Odteraz sa neopováž, prefíkaný had, klamať ľudskú rasu, 

prenasledovať Cirkev Božiu a triasť a preosievať ako pšenicu vyvolených

Boh †. Najvyšší Boh † ti prikazuje, tebe ktorý si vo svojej  veľkej pýche opovažuješ myslieť , že sa Mu  podobáš.

Boh Otec ti prikazuje †; Boh Syn ti prikazuje †; Boh Duch Svätý ti prikazuje

Svätý †. Kristus ti prikazuje, večné Slovo Božie, ktoré sa stalo Telom †, ktorý sa kvôli spáse nášho pokolenia strateného kvôli tvojej žiarlivosťi, pokoril  a urobil sa poslušným až na smrť; ktorý postavil svoju Cirkev na pevnej Petrovej skale a uistil nás, že pekelné sily ju nikdy nepremôžu a že s ňou zostane navždy až do konca vekov.

Posvätné znamenie Kríža ti prikazuje † ako aj sila všetkých našich tajomstiev 

Kresťanskej viery †. prikazuje ti vznešená Matka Božia, Panna Mária † ktorá od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného počatia pre svoju pokoru rozdrvila tvoju pyšnú hlavu.

Viera svätých Petra a Pavla a ostatných apoštolov ti prikazuje †. Prikazuje ti to krv mučeníkov a mocný príhovor všetkých svätých  †.

Preto ťa, prekliaty drak a každý zlý zástup, zaprisahávame pri Bohu†

živom, pre Boha † Pravého pre Boha † Svätého; pre Boha, ktorý tak miluje svet, že zaň obetoval  svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí ale mal večný život; prestaň klamať ľudské stvorenia a dávať im jed večného zatratenia: prestaň ubližovať Cirkvi a klásť prekážky jej slobode.

Choď preč, Satan, vynálezca a majster všetkých podvodov, nepriateľ spásy

človeka. Ustúp z  cesty Kristovi, nad ktorým tvoje úskoky nemali moc;

ustúp z  Cirkvi, jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú sám Kristus

Vykúpil Jeho Krvou.

Pokor sa pod mocnou rukou Božou, tras sa a utekaj pred naším vzývaním

svätého a hrozného mena toho Ježiša, ktorý spôsobuje, že sa chveje peklo, ktorému sú podriadené nebeské Mocnosti,

Sily a Panstvá , ktorého Cherubíni a Serafíni ustavične chvália

hovoriac: «Svätý, Svätý, Svätý je Pán, Boh nebeských

zástupov“.

iba kňazi:

[V. Naša pomoc v Mene Pánovom. R. Ktorý stvoril nebo a zem.

V. Pán s vami. R. I s duchom tvojím.]

Záver pre laikov:

V. Pane, vyslyš moju modlitbu. R. A moje volanie necj dôjde ku Tebe .

Modlime sa

Boh nebies, Boh zeme, Boh anjelov, Boh archanjelov, Boh patriarchov,

Boh prorokov, Boh apoštolov, Boh mučeníkov, Boh vyznávačov, Boh panien,

Boh náš , Ty máš moc dať život po smrti a odpočinok po únave, 

niet iného Boha okrem Teba, ani nemôže byť iný okrem Teba, večný Stvoriteľ všetkých

veci viditeľných a neviditeľných, ktorých vláda nebude mať konca; pokorne Ťa prosíme, aby si nás ráčil

oslobodiť od všetkej tyranie, nástrah, klamstva a zamorenia pekelnými duchmi a 

vždy nás drž v bezpečí. Pre Krista, nášho Pána. Amen

V. Z nástrah diablových, 

R. Vysloboď nás, Pane.

V. Aby tvoja Cirkev bola slobodná v Tvojej službe, 

R. Prosíme ťa, vyslyš nás, Pane.

V. Aby si ráčil ponížiť nepriateľov Cirkvi svätej, 

R. Prosíme ťa, vyslyš nás

A teraz pokropte svätenou vodou miesto, kde sa nachádzate a snažte sa utiahnuť do ticha  a zostaňte v tomto ovzduší prosieb, nápravy a dôvery v Boha.

28. deň: (pôst o chlebe a vode pre tých, ktorí môžu);

AKT ZASVÄTENIA SA PANNE MÁRII podľa Montforta

Ja, .. (každý potichu povie svoje meno), neverný hriešnik, obnovujem si dnes a potvrdzujem v Tvojich rukách, ó, Nepoškvrnená Mária, svoje krstné sľuby 

skrze akt zasvätenia Tvojmu najčistejšiemu Srdcu.

Navždy sa zriekam Satana, jeho okázalosti a jeho skutkov a dávam seba a zasväcujem sa  

úplne Ježišovi Kristovi, vtelenej múdrosti, chcem niesť   môj kríž a

nasledovať Ho po všetky dni môjho života.

A aby som mu bol vernejší ako v minulosti, volím si dnes Teba, ó Mária, za

prítomnosti celého Nebeského dvora, za moju Matku a Kráľovnú.

Tebe, ako otrok, odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov minulých, súčasných i budúcich

A prenechávam Ti úplné právo nakladať so mnou a so všetkým, čo mám a čo mi

patrí bez výnimky podľa Tvojho zaľúbenia k väčšej sláve

Božej v čase a vo večnosti. Nech sa tak stane.

Ó, Mária bez dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Daj mi, aby som ťa chválil, ó, Najsvätejšia Panna – daj mi silu proti Tvojim nepriateľom.

Potom sa pomodlite od strany 2 akt zasvätenia Duchu Svätému, aj k Svätému Jozefovi

a exorcizmus zo strany 3

29. deň: (pôst o chlebe a vode pre tých, ktorí môžu);

Modlitba svätej Kataríny Sienskej, učiteľky Cirkvi, patrónky Talianska

a spolupatrónky Európy

PRÍHOVOR ZA SLUŽOBNÍKOV CIRKVI A ZA UČENÍKOV

Prosím, nasmeruj srdcia a vôľu služobníkov Tvojej svätej Cirkvi ‚ Tvojej nevesty ku Tebe: nech Ťa nasledujú, obetovaný baránok, chudobný, pokorný a mierny, nech Ťa nasledujú po

ceste najsvätejšieho kríža, nech idú Tvojou cestou, a nie ich cestou; nech sú anjelskými stvoreniami,

nech sú pozemskými anjelmi v tomto živote, keďže majú spravovať Telo a Krv Tvojho

Jednorodeného Syna, nepoškvrneného Baránka . A nech sa z nich nestanú  kruté zvieratá, lenže zvieratá nemajú rozum a tí, čo sa im podobajú, nie sú  hodní tohoto úradu. Teraz ich zjednoť a vykúp   ich, ó, Božie Milosrdenstvo, v pokojnom mori Tvojej dobroty,

aby už viac nemeškali a nestrácali čas, ktorý majú čakaním na to, čo

nemajú.

Zhrešila som proti Pánovi, zmiluj sa nado mnou.

Vypočuj svoju služobníčku: vo svojej úbohosti Ťa prosím, aby si vypočul môj hlas, ktorý ťa volá,

najsúcitnejší Otec. Stále sa modlím za všetky deti, ktoré si mi dal, pretože ich milujem

osobitnou láskou, skrze Tvoju neoceniteľnú lásku, Zvrchovaný Večný a Nevýslovný

Bože. Nech sa tak stane.

Ó, Kráľovná Prostredníčka všetkých milostí, učinená všemocnou z milosti

Dobrotivého Boha,  s dôverou v silu prosby svätého Alfonza de Liguori, s ním 

opakujeme: „Ukáž, že miluješ svojho Božského Syna, naša Nepoškvrnená Matka,

pretože pre Neho nás musíš teraz zachrániť!“. Vypros nám nebeskú priazeň

aby boli naše rodiny oslobodené od zlých vplyvov, od závisti a od

žiarlivosti, ktoré podkopávajú domáci pokoj a poskytni nám Tvoju materinskú podporu, na

slávu Najsvätejšej Trojice. Nech sa tak stane. (3 Zdravasy)

Potom preberá od strany 2 akt zasvätenia Duchu Svätému, sv

Jozefovi a exorcizmus zo strany 3

deň 30: (je nedeľa, pôst sa nekoná);

Domine Jesu, clementissime Salvator

Modlitba za obrátenie (Svätý Pius X.)

Pane Ježišu, milosrdný Spasiteľ sveta, pokorne Ťa prosíme pre

Tvoje najsvätejšie Srdce , aby sa k Tebe vrátili všetky stratené ovečky k Tebe Pastierovi a

Biskupovi ich duší. Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. + Amen.

Dómine Iesu, clementissime Salvator mundi, te per sacratissimum Cor tuum

supplices exoramus, ut omnes oves errantes ad te Pastorem et Episcopum animarum

suarum convertantur: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. + Amen

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

Pane, Ty si veľký, Ty si Boh, Ty si Otec, ku  Tebe sa modlíme

Aby na príhovor a s pomocou archanjelov Michaela, Rafaela, Gabriela, boli naši

bratia a sestry oslobodení od zlého, ktorý ich zotročil.

Ó, všetci svätí, príďte nám na pomoc.

Od úzkosti, od smútku, od posadnutosti. Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane.

Od nenávisti, od smilstva, od závisti. Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane.

Z myšlienok žiarlivosti, hnevu, smrti. Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane.

Od každého pokušenia proti životu. Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane

Od všetkých foriem žiadostivosti a zlej sexuality.

Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane.

Z rozdelenia rodiny, z každého zlého priateľstva.

Modlíme sa k Tebe, vysloboď nás, Pane.

Od akejkoľvek formy kliatby, porobenia, čarodejníctva a akéhokoľvek skrytého zla.

Prosíme ťa, vysloboď nás, Pane.

Ó, Ježišu, Bože, najláskavejší Otče, Najsvätejšia Trojica, ktorý si povedal: „Pokoj vám zanechávam,

Svoj pokoj vám davam“, na príhovor Panny Márie daj, aby sme boli oslobodení

od každej kliatby a aby sme vždy mali Tvoj pokoj.

Pre Krista, nášho Pána. Amen.

In nómine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

Potom sa preberá od strany 2 akt zasvätenia Duchu Svätému, sv

Jozefovi a exorcizmus zo strany 3

S TELEGRAM CHANNEL

https://t.me/cooperatoresveritatis

NOVINKY TELEGRAMOVÉHO KANÁLA, KTORÉ VYSIELAJÚ MODLITBY

https://t.me/pietropaolotrinita

pre whatsApp Apoštolovia  Večeradla Panny Mariemodlitby (+39) 3662674288

Virtuálna farnosť Peter Paul Trinity na Youtube:

https://www.youtube.com/c/PietroPaoloTrinita

Cooperators Veritatis stránku: https://cooperators-veritatis.org/

na Youtube: https://www.youtube.com/c/CooperatoresVeritatis/videos

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás