Sv. Dominik Guzmán – svätec, ktorému Panna Mária dala modlitbu svätého ruženca

Dnes si pripomíname sv. Dominika Guzmána, ktorého Panna Mária naučila modlitbu svätého ruženca a skrze neho sa táto modlitba rozšírila do celého sveta. Svätý Dominik Guzmán, je jeden zo svätcov, o ktorom sa každému mariánskemu ctiteľovi skutočne oplatí dozvedieť niečo viac.

Sv. Dominik – bojovník proti herézam

Dnes – 8. augusta – si pripomíname jednu z najväčších postáv Cirkvi, Dominika Guzmána, známejšieho ako svätý Dominik. Narodil sa v Španielsku v roku 1170 do šľachtickej rodiny. Jeho matkou bola bl. Jana z Azy, ktorá tiež mala známy prorocký sen o tom, že jej dieťa bude „psom, ktorý zapáli celý svet“. Aj preto jej chlapec dostal meno Dominik, čo inak znamená „Boží pes“ (po lat. je to Domini canis).

Keď Španielsko v roku 1191 zasiahol hladomor, Dominik, vtedy študent teológie a umenia, predal všetok svoj majetok, vrátane rukopisov a vlastného oblečenia, aby nakŕmil chudobných. Známa je jeho veta: „A vy by ste chceli, aby som sa učil z kože týchto mŕtvych ľudí, keď umierajú od hladu?“ Neskôr sa chcel mladík sám predať do moslimského otroctva, aby mohol vyslobodzovať otrokov.

V roku 1194 sa Dominik pripája k rádu Benediktínov. V tom čase zameral pápež Inocent III. svoju pozornosť na juh Francúzska a konkrétne na sektu albigéncov, ktorá od svojich členov požadovala podivné, až protiľudské spôsoby (napríklad oslavovala samovraždu sebavyhladovaním). (prevzaté z Christianitas)

Benediktíni mali ísť do tohto kraja kázať ľuďom, aby sa obrátili a vstúpili do pravej Cirkvi, no neboli úspešní, čo Dominika veľmi trápilo. Keď si už nevedel rady, jediné čo mu ostávalo, bola modlitba. Keď sv. Dominik videl, že zločiny ľudí boli prekážkou obráteniu albigéncov, vošiel do lesa pri Toulouse a tam strávil tri dni a tri noci v neustálej modlitbe a pokání. Neprestával žalostiť, plakať a ranami trýzniť svoje telo, dokedy neupokojil Boží hnev až tak, že padol polomŕtvy.

Panna Mária dáva Dominikovi hlavnú zbraň: ruženec

Zjavila sa mu svätá Panna sprevádzaná troma nebeskými kniežatami a povedala mu: „Vieš ty, môj drahý Dominik, akými zbraňami si poslúžila Svätá Trojica k obnove sveta? Ó Pani, Ty to vieš lepšie ako ja, pretože po svojom Synovi Ježišovi Kristovi si ty bola hlavným nástrojom našej spásy. Ona dodala: Vedz, že hlavnou zbraňou bol Anjelský žaltár, ktorý je základom Nového zákona. Preto ak chceš získať pre Boha tie zatvrdlivé srdcia káž môj žaltár (sv. ruženec).“ Svätec sa zodvihol celkom potešený a žiariaci horlivosťou za spásu týchto ľudí a vstúpil do katedrály. Zvučiace zvony zneli prispením anjelov zhromaždiť obyvateľov. Na začiatku kázne sa strhla strašná búrka. Zem sa chvela, slnko sa zatmelo, všetci poslucháči zbledli a rozochveli sa od hromov a bleskov. Ich hrôza vzrástla, keď uvideli ako svätá Panna na obraze vystavenom na čelnom mieste zdvihla ruky trikrát k nebu aby žiadala pomstu Boha proti tým, ktorí sa neobrátia a nebudú sa utiekať k posvätnej ochrane Božej Matky. Nebo chcelo týmito divmi zväčšiť novú úctu svätého ruženca a učiniť ju známejšou. Búrka napokon na modlitby svätého Dominika prestala. Pokračoval vo svojej reči a vysvetľoval jedinečnosť svätého ruženca s takou vrúcnosťou a silou, že obyvatelia Toulouse si ju takmer všetci zamilovali. I zriekli sa svojich omylov a zakrátko došlo v živote mesta k veľkej zmene mravov a života.

Toto zázračné zavedenie svätého ruženca, ktoré má akýsi vzťah k spôsobu, ktorým Boh dal svoj Zákon ľuďom na hore Sinaj, jasne ukazuje vzácnosť tejto Božskej praktiky. Svätý Dominik inšpirovaný Duchom Svätým, poučený svätou Pannou i vlastnou skúsenosťou, zvyšok svojho života kázal svätý ruženec príkladom i živým slovom. V mestách, dedinách, pred veľkými i malými, pred vzdelanými i neučenými, pred katolíkmi i bludármi. Svätý ruženec, ktorý sa denne modlil bol pred kázňou jeho prípravou a po kázni jeho zaľúbenou schôdzkou.

Svätému Dominikovi sa neskôr zjavil sám Pán Ježiš Kristus a povedal mu: „Dominik, som rád, že sa neopieraš o vlastnú múdrosť, ale v pokore sa usiluješ o spásu duší viac, než zaľúbiť sa márnym ľuďom. Mnoho kazateľov brojilo proti ťažkým hriechom, no neuvedomovalo si, že než sa podá ťažko znesiteľný liek, treba urobiť prípravu, aby bol liek osožný a účinný. Preto najprv treba ľudí viesť k zbožnej modlitbe a osobitne k môjmu Anjelskemu žaltáru (sv. ružencu). Až keď sa ho všetci začnú modliť, niet pochýb, že tým, ktorí vytrvajú bude Božská dobrotivosť naklonená. Káž teda môj žaltár.“

Všetci rečníci a kazatelia povzbudzujú kresťanov, aby na začiatku kázne vyprosovali milosť Anjelským pozdravom. To má podklad v zjavení sv. Dominikovi, ktorému blahoslavená Panna povedala: „Dominik, synu, nediv sa, že máličko dosiahneš. Veď pracuješ na pôde nezavlaženej dažďom. Vedz, že keď Boh chcel obnoviť svet, najprv zoslal dážď Anjelského pozdravu, teda tak bol lepšie obnovený. Vzývaj teda ľudí aby sa neustále modlili môj ruženec a zožneš ovocie mnohých duší.“ To svätý Dominik verne robil a tak jeho kázanie prinášalo znamenité ovocie.

Keď kazatelia podľa príkladu svätého Dominika šírili pobožnosť svätého ruženca, v rehoľných rádoch, čo ju praktizovali a v kresťanskom svete kvitla zbožnosť a horlivosť. Avšak keď bol tento dar z neba zanedbávaný zavládli len hriechy a neporiadky.“ (Spracované z knihy sv. Ľudovíta Mária Grigniona: Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca)

Dnes už albigénska sekta zrejme neexistuje. Ruženec, ktorý dala Panna Mária svätému Dominikovi, túto herézu poslal raz a navždy do pekla, kam patrí. Keby sa ruženec modlil dostatočný počet ľudí, aj všetky dnešné herézy a nepravdy by dopadli takisto. Veď to koniec-koncov tvrdí sama Najsvätejšia Panna.

V roku 1216 potom dostal už od pápeža Honoria III. povolenie na založenie vlastného rádu Dominikánov, ktorí boli nazvaní „rád kazateľov“. Svätý Dominik chodieval po mestách a dedinkách kázať o Kristovi a Jeho Matke. Chodieval bosý a nikdy nespal na posteli. Ako kráčal, neustále sa modlil. Rozprával sa buď s Bohom alebo s inými o Bohu. Jeho jediným vlastníctvom bol malý uzlík a palica. V uzlíku mal Evanjelium sv. Matúša a listy sv. Pavla. V júli 1221 Dominik náhle ochorel a už o pár týždňov na to zomrel vo veku 51 rokov. (prevzaté z Christianitas)

Svätý Dominik, oroduj za nás!

Podporte nás

Sv. Dominik Guzmán: Koho sa démoni najviac z ľudí boja?

Zo života svätého Dominika Guzmána rád rozprával svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort túto epizódu:

Keď Dominik kázal o ruženci v blízkosti Carcassone, predstavili mu jedného albigénskeho bludára, ktorý bol posadnutý démonmi. Svätec pred zástupom vyše dvanásťtisíc osôb prikázal démonom povedať, koho sa medzi všetkými svätými neba najviac boja a kto si zaslúži najviac lásky a úcty od ľudí. Pri tejto otázke pekelní duchovia začali kričať. A keď videli naliehanie svätého a nechceli odpovedať, začali lamentovať a plakať a dúfali, že tak sa nad nimi zľutuje, no on neochvejne pokračoval. Vtedy mu sľúbili, že odpovedia, ale v tajnosti, do ucha, nie pred všetkými. Svätý Dominik odolal a prikázal im hovoriť nahlas, každé jeho naliehanie však bolo zbytočné, démoni zaryto mlčali. Vtedy si svätý kľakol na kolená a začal prosiť Máriu: „Pani premocná, Mária, pre svoj ruženec prikáž týmto nepriateľom ľudského pokolenia, aby odpovedali na moju otázku!“ hneď po tomto zvolaní horiaci plameň vyšiel z uší, nozdier a úst toho posadnutého človeka, prítomní sa triasli od strachu, ale nikomu to neuškodilo. Démoni znovu prosili svätého, aby ich nemučil. On sa vtedy na kolenách opäť obrátil k Panne Márii: „Ó, najdôstojnejšia Matka múdrosti, prosím ťa pre tu prítomný ľud, ktorý sa začal modliť, ako treba, anjelský pozdrav (Zdravas, Mária), prinúť týchto svojich nepriateľov vyhlásiť verejne plnú a jasnú pravdu o ruženci!“ Po skončení modlitby uvidel pri sebe Pannu Máriu obklopenú množstvom anjelov, ako zlatou palicou udrela démona a hovorila: „Odpovedz môjmu služobníkovi Dominikovi na jeho požiadavku!“ Máriu nevidel ani nepočul nikto okrem svätého Dominika. Pri tomto rozkaze démoni začali kričať: „Ó, naša nepriateľka, naša skaza a naša obava! Prečo si zišla z neba – aby si nás toľko trápila? Ó, obhajkyňa hriešnikov, ktorá vytrhuješ z pekla, ó, bezpečná cesta do raja, práve my sme prinútení, nechtiac, povedať celú pravdu? Musíme uznať pred všetkými to, čo nás zahanbí a spôsobí našu skazu? Beda nám! A večné zlorečenie našim vládcom temnôt! Teda počúvajte vy, kresťania: Táto Matka Kristova je všemohúca a môže zabrániť, aby jej služobníci padli do pekla. Je to Ona, ktorá ako slnko rozptyľuje temnoty našich nástrah a prefíkaností; Ona kazí naše intrigy, ničí naše pasce a robí zbytočnými a neúčinnými naše pokušenia. Musíme sa vám priznať, že nik, kto vytrvá v jej službe, nie je s nami zatratený. Jeden jej vzdych, ktorý ponúkne Najsvätejšej Trojici, váži viac ako všetky modlitby, sľuby a túžby svätých. My sa jej bojíme viac ako všetkých svätých spolu a nič nezmôžeme proti jej verným sluhom. Ba stáva sa, že mnohí kresťania, ktorí by podľa riadnych zákonov boli odsúdení, vzývajúc ju vo chvíli smrti, dokážu sa zachrániť na jej príhovor. Keby sa táto Mariena (tak ju totiž v hneve volali) nepostavila našim plánom a úsiliam, už dávno by sme prevrátili a zničili Cirkev a uvrhli do omylu a nevernosti všetky jej hierarchie, jej členov každého postavenia a stupňa. Vyhlasujeme, prinútení násilím, použitým proti nám, že nikto z tých, čo vytrvajú v modlitbe ruženca, nebude zatratený, pretože Ona získa pre svojich verných služobníkov úprimnú ľútosť nad hriechmi, a tak dostanú odpustenie a milosť.“

Prevzaté z: modlitba.sk, úryvok z knihy: Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov, ktorú si môžete zakúpiť TU.

Ďalšie zaujímavé články o sv. Dominikovi a sv. ruženci si môžete prečítať tu:

Zdroj titulného obrázka: https://catholicsay.com/did-st-dominic-invent-the-rosary/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás