Slávnosť Všetkých svätých – je správne vzdávať úctu svätým?

V novembri si Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky. Prvý z nich, 1. novembra, je slávnosť Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

Cirkev je podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi spoločenstvom svätých osôb. Existuje v troch stavoch: putujúca (bojujúca), očisťujúca sa (trpiaca), oslávená (víťazná, blažená). Všetci totiž – či živí alebo už zosnulí – tvoria jedinú Cirkev a sú navzájom spojení v Kristovi. A podľa stálej viery ich vzájomné spojenie sa upevňuje spoluúčasťou na duchovných dobrách. Svätý apoštol Pavol skutočnosť osobného spoločenstva s Kristom a v Kristovi vyjadril symbolicky pojmom telo, kde Kristus je hlava a veriaci ľudia sú jeho údy – bunky. 

Cirkev učí a vyhlásila za dogmu, že „existuje spoločenstvo svätých osôb.“ Spoločenstvo svätých, tajomné Kristovo telo, sa skladá podľa cirkevného učenia z ľudí aj z anjelov, ktorí nie sú zatratení. Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježišovou smrťou, umieraním prechádza do večného života. Pavol v liste Rimanom napísal: „Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.“

podporte nás sdzr

Dogmou tiež je, že „Svätých treba uctievať a vzývať.“ Úcta (česť, rešpekt) k človeku je žiadosťou samotného Boha, ktorý prikázal „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“. Úcta k svätým ľuďom má tiež biblický základ: Apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ Polykarp v 2. storočí napísal: „Kristovi sa klaniame, lebo je Boží Syn; pokiaľ ide o mučeníkov, tých milujeme ako učeníkov a nasledovníkov Pána a to je aj správne pre ich nenapodobiteľnú oddanosť svojmu Kráľovi a Majstrovi; kiež by sme aj my mohli byť ich spoločníkmi a spoluúčeníkmi“ .

Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 – 373) a sv. Ján Zlatoústy (354 – 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov. Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. Slávnosť Všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je slávnosť Všetkých svätých dňom pracovného pokoja.

Podľa knihy: Marián Chovanec – Eschatológia spracoval Radovan Pavlík

Na sviatok Všetkých svätých nadväzuje sviatok Pamiatky na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaný Dušičky.

Plnomocné odpustky pre duše zosnulých bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to dnes Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí.

dekréte podpísanom 27. októbra hlavným penitenciárom kardinálom Maurom Piacenzom a regensom Mons. Nykielom sa píše, že Apoštolská penitenciária „potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá udelené dekrétom z 22. októbra 2020 (Prot. č. 791/20/I)”.

Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej cirkvi”, píše sa v tohtoročnom dekréte Apoštolskej penitenciárie.

Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

Prevzaté z: tkkbs.sk

Bývalý exorcista o. Matúš Marcin pripomína, aby veriaci dôrazne odmietli slávenie Halloweenu – ktoré býva v predvečer sviatku Všetkých svätých a obrátili svoju pozornosť práve na nebo:

„Milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rastúci trend oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. Povedal: „Halloween je sviatok, ktorý je našej tradícii cudzí” a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie. (TK KBS) Biskupi Anglicka a Walesu prišli s výzvou, aby sme my všetci dopomohli znovu objaviť pravý zmysel kresťanskej slávnosti Všetkých svätých. Ide o aktivitu, ktorá je zameraná proti okultistickému sviatku „Halloween“, ktorý sa stal komerčnou záležitosťou i v tradične katolíckych krajinách. Osvetľovanie tekvíc, masky čarodejníc či strašidiel sa stalo dobrým obchodom. „Halloween“ sa stal po Vianociach a Veľkej noci ekonomicky najvýnosnejším sviatkom. Britskí veriaci sú vyzvaní k oslave vigílie tejto slávnosti účasťou na svätej omši a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Deti sa môžu preobliecť za svätých, alebo si obliecť biely odev na znak svojej vernosti Kristovi, ktorý je Svetlom sveta. Pozývam a vyzývam aj kňazov, aby o tejto téme prehovorili počas kázní ešte pred samotným Hallowenom a aby počas sviatkov Všetkých svätých pripravili dôstojný tradičný katolícky program, skutočnú oslavu všetkých svätých. Nech sú to oslavy neba, svetla, dobra, lásky a pravdy. Pamätajme že len Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Svätí si tou cestou už prešli a dnes nám nádherným spôsobom pomáhajú v našom každodennom živote a aj mne ako exorcistovi pri vyháňaní toho Zlého. Mohol by som hodinami hovoriť, ako na príhovor svätých či blahoslavených démoni kričali od strachu a báli sa dotyku relikvií, či ich príhovoru. Svätí sú Božími deťmi a v tieto dni by sme mali naše deti učiť ako sa stať svätými, vysvetľovať im prečo by sme sa mali stať svätými. Priblížiť im životy svätých, pomáhať im spoznať a naučiť uctievať si relikvie svätých, ich obrazy, ikony, sochy, naučiť ich ako sa ku nim modliť, ako ich vzývať, ako ich spoznať. Bude to tá najlepšia katechizácia a evanjelizácia, na ktorú nezabudnú a ktorá prinesie ovocie Svätého Ducha do ich života.“

Modlitba na slávnosť Všetkých svätých:

S obdivom obraciam dnes svoje oči k vám, slávne zástupy vyvolených, a teším sa z blaženosti, ktorú požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktorým tak často podlieham, i vy ste boli uprostred tohto sveta, ktorý ma tak často sklamal. Lenže vy ste hrdinsky bojovali a vo všetkom hľadali zaľúbenie u Boha a túžili ste len po službe Bohu a po záchrane svojej duše. Týmto ste sa stali hodnými prijať korunu večnej slávy. Udeľte mi, blahoslavení bratia a sestry, zo svojej trpezlivosti, tichosti a zo všetkých čností, vďaka ktorým ste sa stali ozdobou neba. Zmilujte sa nad mojou biedou a chudobou! Pomáhajte mi, aby som premohol(a) svet, ako ste ho vy premohli, aby som raz bol(a) prijatý(á) medzi vás.
Amen.

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás