NOC ZÁSTUPNÉHO POKÁNIA ZA POTRATY VYKONANÉ NA SLOVENSKU – POZÝVAME!! 12.-13.7.

Slovenský dohovor za rodinu a Rytieri Nepoškvrnenej Vás srdečne pozývajú v rámci prípravy na Národný pochod za život na NOC ZÁSTUPNÉHO POKÁNIA ZA POTRATY vykonané na Slovensku, ktorá sa uskutoční 12. – 13.7.2024 v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Špeciálnym hosťom bude o. Dušan Škurla, ktorý sa nám prihovorí v kázni a bude viesť krížovú cestu za nenarodené deti. V rámci programu bude aj premiéra nového dokumentu Potrat je satanistická obeť.

Táto téma je skutočne veľmi závažná. Každý potrat je satanistami zasvätený samotnému Luciferovi a vďaka tomu diabol naberá na sile. Preto je kľúčové, ak chceme, aby sa niečo zmenilo, začať bojovať na tomto fronte. Potrat je najmä duchovný boj, ako budete mať možnosť dozvedieť sa aj v novom dokumente, kde to vysvetľuje bývalý najvyšší satanistický veľkňaz, ktorý sa obrátil zázračným zásahom Matky Božej. Preto sme vybrali tie najsilnejšie zbrane – sväté omše, modlitbu sv. ruženca a celonočnú adoráciu zástupného pokánia.


V rámci tejto modlitbovej akcie budete mať možnosť dať odslúžiť svätú omšu za prijatie potrateného dieťaťa do nebeského kráľovstva – adoptovať si potratené dieťa, či dať odslúžiť sv. omšu za ukončenie potratov na Slovensku.

 
Začiatok o 18:00 – sv. liturgia, po nej bude nasledovať krížová cesta.

20:30 premiéra najnovšieho dokumentu s názvom Potrat je satanistická obeť, ktorý odhaľuje šokujúcu pravdu o vraždách nenarodených a aj spôsob ako efektívne bojovať proti potratom.

Po dokumente bude nasledovať noc zástupného pokánia za potraty vykonané na Slovensku s adoráciou, modlitbou sv. ruženca a modlitbami za život

22:00 Vzácnym hosťom, ktorý odštartuje noc zástupného pokánia bude PETER JANKŮ.

NOVINKA!! MODLÍME SA NAŽIVO AJ Z TRNAVY!! V BAZILIKE SV. MIKULÁŠA

PROGRAM:

NOC ZÁSTUPNÉHO POKÁNIA ZA POTRATY VYKONANÉ NA SLOVENSKU - POZÝVAME!! 12.-13.7. 1

NOVINKA!! MODLÍME SA NAŽIVO AJ Z LÚČOK PRI RUŽOMBERKU!!

PROGRAM BUDE ROVNAKÝ AKO V ĽUTINE – BUDEME VYSIELAŤ PRIAMY PRENOS Z ĽUTINY V KOSTOLE POVÝŠENIA SV. KRÍŽA.

Noc pokánia bude pokračovať až do nasledujúceho dňa, kedy bude 24 hod. ruženec za Slovensko, obetovaný za ukončenie potratov na Slovensku.

PROGRAM 24h ruženca z Ľutiny:

6:00 – Farnosť Rabčice

7:00 – Spoločenstvo svätého Jozefa

8:00 – Patrik Daniška – Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

9:00 – Rodina Panny Márie

10:00 – Českomoravská Fatima – Koclířov

11:00 – Spišská katolícka charita

12:00 – Duchovný otec Martin Dudok + 33 dňové zasvätenie

13:00 – Aliancia za rodinu

14:00 – Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce

15:00 – Medžugorská rodina

16:00 – Spoločenstvo manželské stretnutia

17:00 – Svedectvo + modlitba sv. ruženca

18:00 – Sv. liturgia

19:00 – Večeradlo MKH – Prešov

20:00 – Večeradlo spoločenstva rodín Bardejov

21:00 – Rytierstvo Nepoškvrnenej – Rytierky srdca

22:00 – Slovenský dohovor za rodinu + 33 dňové zasvätenie

23:00 – Rytieri Nepoškvrnenej

Prosíme pozvite svojich priateľov či známych, prepošlite im informácie o tejto modlitbovej akcii. Ak nemôžte prísť osobne, spojte sa s nami aspoň na diaľku z vašich domovov. Ďakujeme Vám ❤️

Pri tejto príležitosti, sme vám všetky kľúčové informácie zo svedectva Zachary Kinga o duchovnom boji proti potratom spísali do novej brožúry, v ktorej nájdete aj modlitby za uzdravenie a oslobodenie po umelom či spontánnom potrate. Brožúru si budete mať možnosť objednať na adrese: sdzr2023@gmail.com

NOC ZÁSTUPNÉHO POKÁNIA ZA POTRATY VYKONANÉ NA SLOVENSKU - POZÝVAME!! 12.-13.7. 2

Prečo NOC ZÁSTUPNÉHO POKÁNIA?

„2000 rokov v modlitbe svätých mystikov a tých, ktorí všetko prijímajú od Boha poukazuje na to, že Boh špeciálne vypočúva modlitby tých, ktorý sa modlia vnoci. Nepoznám ľudí, ktorí by nedostali od Boha to, o čo prosili keď si odopreli spánok. Neviem prečo to tak je, ale noc má špeciálnu moc na vyprosenie zvláštnych milostí. Preto je nočná adorácia veľmi silná. Je však jedna špeciálna modlitba – zástupného pokánia…“

Vypočujte si krátke vysvetlenie od o. Dominika Chmielewskeho:

Cesta pokánia

Pokánie má tri fázy: uznanie, vyznanie a nárek.

Uznanie je prijatie, že konkrétny čin a správanie v minulosti bolo zlé. Vyžaduje si to pokoru srdca a odvahu pomenovať veci tak, ako boli. „Hrešili sme ako naši otcovia, konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť…“ (Ž 106, 6).

Vyznanie zahŕňa priznanie hriechu ako urážky Boha a prosbu o odpustenie. V Písme nachádzame príklady mužov, ktorí prednášali modlitbu pokánia. Tak milovali svoj národ, že sa vo svojej modlitbe identifikovali s ich hriechmi. Napr. Daniel a Nehemiáš boli spravodliví ľudia a nespôsobili to, že sa ocitli v babylonskom zajatí, no žali dôsledky rozhodnutí svojich otcov: „Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili“ (Neh 1, 7; porov. tiež Dan 9).

Nárek zahŕňa žiaľ celej osoby, vnútornú ľútosť, reakciu srdca nad otrasnou realitou hriechu. Náreky sú v skutočnosti jedna z foriem hebrejskej modlitby, ktorá vyplýva z precítenia Božej svätosti: „Oči mám zoslabnuté od sĺz, vnútro mám rozbúrené, pečeň sa mi na zem rozteká pre skazu dcéry môjho ľudu, že nemluvňa i dojča hynú na uliciach mesta… Zo srdca volaj k Pánovi, sionská dcéra, panna; sťa potok nech ti tečú slzy vo dne i v noci; nedaj si odpočinku, nech ti neustáva zrenica! Povstaňže, kvíľže v noci začiatkom nočných bdení; vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k nemu si dvíhaj ruky za život život svojich detí“ (Nár 2, 11.18-19).

Zástupné pokánie

Ako môžeme robiť pokánie za hriechy, ktoré sme nevykonali? Pápež Ján Pavol II. v liste Incarnationis mysterium, ktorým vyhlásil Veľké jubileum roku 2000, píše:

„Treba však uznať, že dejiny zaznamenávajú aj nemálo prípadov, ktoré sú určitým protisvedectvom kresťanstva. Pre puto, ktoré nás v tajomnom tele spája jedných s druhými, my všetci, hoci za to nenesieme osobnú zodpovednosť, a ani nechceme nahrádzať súd Boha, ktorý jediný pozná srdcia, nesieme ťarchu omylov a previnení tých, ktorí nás predišli. Ale aj my, dietky Cirkvi, sme zhrešili a Kristovej Neveste zabránili, aby zažiarila v plnej svojej kráse. Náš hriech bol prekážkou pôsobenia Ducha Svätého v srdci mnohých ľudí. Naša slabá viera zavinila upadnutie do ľahostajnosti a vzdialila mnohých od opravdivého stretnutia s Kristom. Ako Petrov nástupca žiadam, aby Cirkev, silná svätosťou, ktorú prijíma od svojho Pána, kľakla si v tomto roku pred Bohom a prosila o odpustenie za minulé i prítomné hriechy svojich dietok. Všetci zhrešili a nikto sa nemôže pokladať pred Bohom za spravodlivého (porov. 1 Kr 8, 46). Nech sa bez strachu opakuje: ,Zhrešili sme‘ (Jer 3, 25), ale nech sa udržuje aj živá istota, že ,kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť‘ (Rim 5, 20). Objatie, ktoré Boh rezervuje tomu, kto mu v pokání ide v ústrety, bude spravodlivou odmenou za pokorné uznanie vlastných i cudzích previnení, založené na povedomí hlbokého puta, ktoré spája medzi sebou všetky údy tajomného Kristovho tela“ (IM 11).

Vo vyznávaní hriechov je koncept identifikácie veľmi dôležitý. Aj naša spása sa uskutočnila tak, že Ježiš (nevinný a čistý od hriechu!) sa s nami identifikoval. Napr. Ján Krstiteľ vidí jasnú nevhodnosť krstu Ježiša, ktorý je bez hriechu: „Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ (Mt 3, 14). Ale Ježiš odpovedá: „Nechaj to teraz! Patrí sa nám naplniť všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15). Naplnenie tejto identifikácie nastalo na Kalvárii, keď Ježiš naplnil Božiu spravodlivosť. Ide o tzv. „solidaritu v hriechu“. Spomína ju sám Ježiš, keď varuje zákonníkov a farizejov: „Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! … aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie“ (Mt 23, 32.35-36).

Súkromné a spoločné pokánie

Naše odprosovanie môže mať charakter súkromnej modlitby alebo oficiálny rozmer. Navzájom sa podporujú. Súkromná iniciatíva sa odohráva v skrytosti a už na tejto úrovni sa možno identifikovať: napr. muž so všetkými mužmi, otcami či lekármi, ktorí si nevážili život; žena za všetky ženy, matky či zdravotné sestry, ktoré neprijali alebo nechránili dieťa; rodičia sa môžu identifikovať so svojimi deťmi alebo deti so svojimi rodičmi, ak niekto z nich podstúpil umelý potrat a pod. Tieto súkromné iniciatívy (osobné modlitby, domáce modlitebné stretnutia) sú niekedy prípravou na oficiálne (verejné) iniciatívy; inokedy je to naopak: verejné odprosenie môže pohnúť človeka k osobnému, súkromnému odprosovaniu.

Pri oficiálnych iniciatívach hlavnými nositeľmi odprosenia sú autority (či už na základe voľby, stavu, alebo odbornosti a pod.), ktoré reprezentujú danú oblasť či skupinu ľudí. Odprosovanie za ľud a v mene ľudu je súčasťou ich služby, do ktorej boli ustanovení. Napr. kňaz (biskup) ako zástupca Cirkvi a reprezentant všetkých duchovných, primátor (starosta) ako zástupca miestnej komunity a reprezentant verejných činiteľov, lekár ako zástupca zdravotníkov a pod.

Cieľom kajúcnej tryzny je pokánie a následné prijatie odpustenia a dosiahnutie uzdravenia na všetkých úrovniach (mnohé z nich si bežne ani neuvedomujeme). „…(ak) môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím“ (2 Krn 7, 14).

Zdroj: 4. téma: Potreba pokánia (pochodzazivot.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

21 Responses

  1. Spätné upozornenie: Tajomstvá ruženca sú zrkadlom
  2. Hello i think that i saw you visited my weblog so i came to Return the favore Im trying to find things to improve my web siteI suppose its ok to use some of your ideas

  3. Spätné upozornenie: Zázrak v Douai
  4. Spätné upozornenie: Vediem vás a milujem
  5. Spätné upozornenie: Vráťte sa k modlitbe v rodine
  6. Spätné upozornenie: Škapuliar, vzácny dar Panny Márie
  7. Spätné upozornenie: Návšteva Panny Márie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás