Kytica modlitieb májovej Panne Márii

8. deň – Poníženosť Márie

Ó, od Boha vysoko povýšená a predsa sama v sebe hlboko ponížená blahoslavená Panna Mária, vypros aj nám u Boha dar úprimnej pokory a poníženosti, aby sme nikdy nezabudli na slová svätého Písma, že Boh dáva svoje milosti poníženým. S čím sa aj máme pýšiť, keď sme len prach a popol? Načo sa pýšiť, keď všetko, čo máme podľa tela i duše, máme len z darovania Boha? Mária, buď nám zrkadlom poníženosti, aby sme tiež našli milosť u Boha. Amen.

9. deň – Viera Márie

Mária, zrkadlo pevnej viery v Boha a v jeho zjavenia, vypros nám u Boha tiež takú pevnú vieru, aby sme nielen verili v Boha, ale aby sme pevne verili i to, čo nám Boh skrze Ježiša Krista, svojho Syna, ráčil zjaviť. Vypros nám, aby sme pevne vytrvali na tej nepremožiteľnej skale, na ktorej založil svoju Cirkev. Nech nikdy nezabudneme na slová tvojho Synáčika: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby kto uverí v neho nezahynul, ale mal život večný. Amen.

10. deň – Nádej Márie

Mária, príčina našej radosti, plesala si nad tým, že milosrdný Boh splnil tvoju nádej, s ktorou si očakávala príchod Spasiteľa sveta! Aj my s Tebou plesáme, lebo je splnené nielen Tvoja nádej, ale aj nádej celého ľudského pokolenia, ktoré podobne dychtilo po príchode svojho Vykupiteľa. Plesáme i nad Tebou, ktorá si počala a porodila nám Syna Božieho, nášho Pána a Spasiteľa. Ó, buď nám u Neho príhovorkyňou, aby sme boli nielen vykúpení, ale i spasení. Amen.

11. deň – Láska Márie

Mária, matka krásnej lásky, príklad vrúcnej a úprimnej lásky k Bohu a k blížnemu, vypros nám u Boha ten svätý oheň, ktorý by zapálil v našom srdci naozajstnú lásku, aby sme nielen slovom a jazykom, ale aj skutkom milovali Boha nadovšetko, a blížneho svojho ako seba samého. Dúfame, že ak budeme Tebe podobní v láske, budeme mať s Tebou niekedy účasť na nebi i v sláve. Amen.

12. deň – Povďačnosť Márie

Mária, príklad Bohu milej vďačnosti, buď nám vzorom Bohu dlhujúcej vďačnosti! Vypros nám u Neho vďačné srdce, aby sme nikdy nezabúdali na dobrodenia, ktoré nám Božia nekonečná láska a dobrota, ako pre telo, tak i pre dušu, neprestáva preukazovať. Vypros nám, aby sme plnili napomenutie svätého Pavla, ktorý na nás volá: Buďte vďační! Amen.

13. deň – Máriine úzkosti

Mária, na tebe máme príklad, ako sa máme zachovať, keď na nás Boh dopustí nejaké trápenia a úzkosti. Ty si sa spoľahla na múdre Božie riadenie a dúfala si, že Boh tvoje úzkosti privedie k dobrému. Ó, vypros aj nám trpezlivosť a oddanosť do vôle Božej, aby sme neklesali duchom, ale potešovali sa tým, že čo Boh dopúšťa a koná, smeruje k nášmu časnému i večnému dobru. Amen.

14. deň – Chudoba Márie

Mária, na ktorej vidíme odblesk pravej ceny človeka! Bola si chudobná na statky tohto sveta, ale bohatá na Bohu milé cnosti, preto Syn Boží, Pán neba i zeme, si Ťa nevyvolil za Matku pre zemské poklady, ale pre cnosti, ktoré sú pravými pokladmi, za ktoré Boh dáva spravodlivým nebeské kráľovstvo. Ó, vypros svojim ctiteľom, a svojim deťom, aby sa nenaháňali len za statkami a márnosťami tohto sveta, ale si zhromažďovali poklady cností, ktorými sa nadobúda nebeské kráľovstvo. Amen.

15. deň – Máriine radosti

Mária, prevznešená a presvätá Panna, ktorá si bola od Boha ustanovená za matku Božieho Syna, a porodila Ho v Betleheme., vypros nám u Boha, aby sme sa radovali s Tebou nielen pri jeho jasličkách na zemi, ale niekedy i pred jeho trónom v nebi, aby sme sa Mu podľa príkladu mudrcov u východu podrobili a venovali svoj rozum, vôľu a srdce, a zostávali mu vernými až do smrti, a obsiahli tak korunu večného života. Amen.

podporte nás sdzr

16. deň – Obeť očisťovania Márie

Mária, ty nám svietiš svojím príkladom na ceste Bohu milého života zachovávajúc nielen božie prikázanie, ale i nábožné predpisy a obyčaje, Vypros nám u Boha, aby sme sa toho pevne pridŕžali, čo nám Boh a jeho cirkev prikazuje, aby sme mali v úcte, čo cirkev predpisuje a schvaľuje, čo svätí boží a nábožní kresťania zachovávali a zachovávajú, aby sme tak po ceste Bohu milej kráčať nikdy neprestávali. Amen.

17. deň –  Obetovanie Márie

Mária, ako nebeský Otec poslal svojho Syna, Ježiša Krista, na svet, aby ho spasil, tak aj Ty obetuješ svojho Syna, Ježiša, aby bol svet skrze Neho vykúpený a spasený. Ako ho nebeský Otec poslal z lásky k nám, tak i Ty ho obetuješ z lásky k nám. Keď ďakujeme nebeskému Otcovi za jeho nekonečnú lásku k nám, ďakujeme i Tebe za tvoju materinskú lásku a prosíme: vypros nám u Boha, aby sme sa pevne pridŕžali tvojho Syna Ježiša a skrze bohabojný život sa stali hodnými jeho kráľovstva. Amen.

18. deň – Žalosť Márie v chráme 

Mária, so zármutkom si ťa predstavujeme v tej žalosti tvojho srdca, keď si počula, že tvoj Synáčik, Ježiš Kristus, bude mnohým na pád a na znamenie, ktorému bude odporované. Ach, nedopusť také nešťastie i na nás, ale vypros nám u Boha, aby sme boli verní vo viere i kresťanskej mravnosti a tak sa stali hodnými vykúpenia a večného spasenia. Útočište hriešnikov, vypros pravé obrátenie sa hriešnikov k Bohu, aby skrze pokánie našli u Neho milosrdenstvo. Amen.

19. deň – Útek Márie do Egypta

Mária, tvoje materinské srdce bolo také ustarostené o tvoje nebeské Dieťa Ježiša, aby si ho zachránila pred nebezpečenstvom a nestratila ho. Vypros nám u Boha, aby sme boli opatrní, neprišli do nebezpečenstva a pokušenia, v ktorom by sme upadali do hriechu a skrze neprávosti nestratili Ježiša. Vypros nám, aby sme si Ho nadovšetko vážili a zostávali Mu verní na zemi, a aby sme sa s Tebou nad ním večne radovali aj v nebi. Amen.

20. deň – Opatrnosť Márie

Mária, ty si bola opatrná a ostražitá, aby tvoj Synček neupadol do nebezpečenstva a záhuby, vypros nám u Boha, aby sme boli opatrní na svoje oči a kroky, myšlienky a žiadosti, na prebývanie s ľuďmi a na nebezpečenstvá i úklady, ktoré by nás mohli uviesť do pokušenia a do pádu. Vypros nám, aby sme vždy pamätali na slová Ježiša: Chráň si čo máš, aby ti nikto neodňal korunu. Amen.

21. deň – Bolesť Márie nad stratou Ježiša

Mária, Útočište hriešnikov, s bolesťou si hľadala strateného Ježiša, pros za nás, aby sme Ho, keď sme Ho stratili pre hriechy, skrze kajúce slzy a skrúšené pokánie hľadali a našli. Ak sa nedostaneme do nebeského kráľovstva nevinní, nech sa tam dostaneme aspoň ako kajúci. Amen.

Kytica modlitieb májovej Panne Márii 1

22. deň – Prvý príhovor Márie

Mária, Pomocnica kresťanov, vzhliadni na nás a na naše duchovné i telesné potreby! Vzdycháme k Tebe: prihováraj sa za nás u svojho božského Syna, aby nám na tvoj príhovor ráčil udeliť, čo potrebujeme k časnému a tiež aj večnému životu. Amen.

23. deň – Verejná pochvala Márie

Blahoslavená Mária, ktorá si v živote nosila a svojimi prsami dojčila Ježiša, Syna Božieho, vrúcne Ťa spolu s anjelmi i tou nábožnou ženou zo zástupu pozdravujeme! Vypros nám však u svojho Synáčika, aby sme Ťa nielen pozdravovali, ale nasledovali aj v cnostiach, aby sme sa tak raz dostali do kráľovstva tvojho Syna a spolu s Tebou sa tam radovali. Amen.

24. deň – Rozlúčenie Márie s Ježišom

Mária, Ty si oprávnená k nám volať: Ó vy všetci, ktorí idete cestou okolo, pozorujte a viďte, či je podobnej bolesti, ako bolesť moja? Vypros nám dar trpezlivosti, aby sme aj my podľa tvojho príkladu boli trpezliví vo svojich trápeniach a bolestiach, odovzdávali sa do múdreho a nedosiahnuteľného Božieho riadenia hovoriac: Nebeský Otče, buď vôľa tvoja! Amen.

25. deň – Mária pod krížom Ježiša

Mária, Kráľovná mučeníkov, pri spomienke na tvoje nesmierne bolesti, ktoré si podstúpila pod krížom svojho Syna, pociťujeme v srdci úprimnú ľútosť nad tvojimi bolesťami a budeme nasledovať tvoju hrdinskú trpezlivosť v trápení a protivenstve! Ďakujeme Ti za tú lásku, že si svoje bolesti spojila s bolesťami svojho Syna a obetovala Bohu za nás. Pros za nás, aby sme my, ktorí sme trúchlili s tebou na zemi, radovali sa s Tebou v nebi. Amen.

26. deň – Mária pri Ježišovej smrti

Mária, kto sa Ti vyrovná v bolestiach i trpezlivosti, s ktorou si tie nesmierne bolesti znášala? Vypros nám dar trpezlivosti, keď nás Božia múdrosť navštívi protivenstvom a trápením, biedou a chorobou, aby sme nezúfali a nereptali, ale tíšili sa slovami svätého Pavla: Utrpenia tohto sveta sa nedajú porovnať s tou budúcou slávou, ktorá bude na nás zjavená. Amen.

27. deň – Mária pri pohrebe Ježiša

Mária, ktorá si sa pri pohľade na zranené mŕtve telo svojho Syna s bolesťou rozpomenula na jeho prehorké muky, ktoré podstúpil za hriechy sveta, vypros aj nám ten cit bolesti, aby sme často rozjímali o jeho prehorkých mukách, ktorými trpel i za naše hriechy, aby sme ho hriechmi znovu nemučili a neukrižovali, ale verne a stále milovali až do smrti a potom v nebeskom kráľovstve na veky vekov. Amen. 

28. deň – Plesanie Márie nad vzkriesením Ježiša

Mária, ó, ako sa radujeme s Tebou, že sa tvoj veľký a trvajúci zármutok obrátil v radosť. Vypros nám od Boha, aby sme pevne stáli vo viere kresťanskej, ktorú tvoj božský Syn zázračným zmŕtvychvstaním potvrdil. Vypros nám i to, aby sme viedli taký čnostný a Bohu milý život, aby sme niekedy tiež mali slávne vzkriesenie tela a život večný. Amen.

29. deň – Mária a zoslanie Ducha Svätého

Mária, ďakujeme ti za tú lásku, že si sa prihovárala u svojho božského Syna, Ježiša Krista, aby zoslal z neba Ducha Svätého, i na apoštolov, aby ich osvietil a posilnil k budovaniu jeho kráľovstva na zemi, i na svoju Cirkev, aby s ňou zostával a zachovával pri jeho čistej pravde. Vypros nám teraz od Ježiša, aby sme sa chránili bludov a pevne, až do smrti sa pridŕžali tej pravej cirkvi, s ktorou zostáva Duch Svätý, aby sme skrze vieru a kresťanskú spravodlivosť došli do večného spasenia. Amen.

30. deň – Nanebovzatie Márie

Mária, tak preveľmi sa tešíme z tvojho Nanebovzatia a z tej radosti a slávy, ktorú požívaš u svojho Synáčika v nebi! Ó, pros tam za nás, aby i nám dal tú milosť, aby sme Ťa nasledovali v tom svetle viery, ktoré priniesol na svet a po tej ceste cnosti, ktorú nám slovom i príkladom ukazoval, aby sme sa aj my niekedy dostali tam, kde si Ty so svojim milým Ježišom. Amen.

31. deň – Mária v nebesiach

Modlitba svätého Bernarda

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien, Kráľovná anjelov a Matka nášho Pána, Ježiša Krista,  k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš, volajúceho z hlbokosti srdca v tomto plačlivom údolí: Matka, buď mi na pomoci, vrúcne Ťa prosím, vo každom mojom súžení a trápení, teraz i vždycky, zvlášť v hodinu mojej smrti. 

Ó, dobrotivá, ó, prívetivá, ó láskavá Panna Mária, útočisko hriešnikov, oroduj za nás! Pod Tvoj materinský plášť a do Tvojho milosrdenstva porúčame všetkých hriešnikov. Nedaj, ó Matka milostivá, aby zahynuli vo svojej neprávosti, ktorých Tvoj najmilší Syn ráčil vykúpiť predrahou krvou. Vypros nám aj im kajúcnosť a dokonalé polepšenie života. Amen.

Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2021/05/kytica-modlitieb-majovej-panne-marii.html

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Kytica modlitieb májovej Panne Márii 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás