Katolíci boli vyzvaní, aby absolvovali 5 prvých sobôt a zmiernili tak duchovné tresty

 • Fatimské centrum vyzýva na vykonanie si 100 000 prvých sobôt do r. 2025.
 • Pobožnosť prvých sobôt je dôležitá pre spásu duší a mier vo svete.
 • Pobožnosť prvých sobôt je odpoveďou na rúhanie a urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu.
 • Plnenie pobožnosti prvých sobôt je dôležité pre získanie mieru vo svete a zmiernenie trestu.

Fatimské centrum v Kanade vyhlásilo výzvu prvých sobôt, ktorej cieľom je odovzdať Najsvätejšej Matke kyticu 100 000 vyplnených prvých sobôt do 10. decembra 2025, kedy uplynie 100 rokov od jej žiadosti o túto pobožnosť.

Nič menšie ako spása duší a mier vo svete nie sú v stávke, rovnako ako uzmierenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za urážky namierené proti nej. Patria k nim nevýslovné a rúhavé odkazy na ňu v popkultúre od hudobných umelcov, ako sú Madonna, Ghost a mnohí ďalší, ako aj nepravdy o Najsvätejšej Matke, ktoré na ňu uvalili nekatolíci.

“Nevieme si ani predstaviť, akú silu má prvá sobotná pobožnosť, aby sme Pannu Máriu utešili za strašné rúhania, urážky a nevďačnosť, ktoré znáša v každej chvíli, a ktoré prebodávajú jej Nepoškvrnené srdce ako kruté tŕne,” píše Fatimské centrum.

Prihláste sa tu a splňte výzvu prvých sobôt.

podporte nás sdzr

13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala: „Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili Jeho trón“.

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok úplné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

ZJAVENIA VO FATIME

Pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je osobitný dar pre dnešné časy. Počas fatimských zjavení (1917) po hrozivom videní pekla, deti z Fatimy (František, Hyacinta a Lucia), počuli z Máriiných úst slová: ,,Videli ste peklo, do ktorého idú duše úbohých hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce šíriť na svete pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí, čo vám poviem, mnohí budú pred peklom zachránení a vo svete nastane pokoj.“ 

O niekoľko rokov neskôr, 10. decembra 1925, sa ukázala sestre Lucii (ktorú ako jedinú z pastierikov Boh ponechal na zemi) s Dieťaťom v náručí a so srdcom ovinutým tŕňmi. Dieťatko povedalo: ,,Maj súcit so srdcom tvojej Najsvätejšej Matky, ovinutým tŕňmi, ktorými Ju nevďační ľudia stále nanovo zraňujú, pričom niet nikoho, kto by úkonom vynáhrady tieto tŕne vytrhal.“ 

Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kňazi súhlasiť. Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem alebo deväť:

„Dcéra moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie:

 1. rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu,
 2. rúhanie proti panenstvu Matky Božej,
 3. rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia,
 4. skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie, či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke,
 5. skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.*

Hľa, drahá dcéra, toto je dôvod, ktorý dal podnet Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu prosiť ma o tento malý úkon vynáhrady. A vzhľadom na Ňu som chcel vzbudiť milosrdenstvo, aby odpustilo tým dušiam, ktoré ho  urazili. Pokiaľ ide o teba, neustále sa usiluj svojimi modlitbami a obetami, aby som prejavil milosrdenstvo týmto chudobným dušiam.“

Ježiš ešte setre Lucii povedal: ,,Je pravda, dcéra moja, že veľa duší modlitby a pobožnosti začína, ale málokto ich aj končí a tí, ktorí skončia, majú za cieľ získať prisľúbené milosti. Uprednostňujem však tých, ktorí robia päť prvých sobôt, aby zadosťučinili Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Nebeskej Matky, nie tých, ktorí si ich robia pätnásť, no bezducho a ľahostajne.“

Panna Mária ukázala podstatu pobožnostivynáhrada a získanie konkrétnych darov, o ktoré žiadame. Avšak – plná nekonečnej dobroty – odplatí všetkým, ktorí túto pobožnosť praktizujú, prehĺbeným vzťahom s Ňou. Môžeme chcieť ešte niečo úžasnejšie? Táto pobožnosť vytvára osobitné puto lásky medzi modliacimi sa a Máriou. Sľubuje, že ich príde zachrániť v čase odchodu z tohto sveta a zabezpečí im večnú spásu. 

David Rodriguez, koordinátor Fatimského centra, pre LifeSiteNews uviedol, že pobožnosť prvých sobôt je jednou z dvoch kľúčových častí riešenia, ktoré Panna Mária dala na riešenie kríz, ktorým čelí Katolícka cirkev a svet. Zatiaľ čo o druhej časti, zasvätení Ruska Nepoškvrnenému srdcu, sa veľa diskutuje, na pobožnosť prvých sobôt sa akoby do značnej miery zabudlo, povedal Rodriguez. Obe sú dôležité pre získanie mieru vo svete.

Rodriguez zdôraznil, že je dôležité plniť žiadosť Panny Márie, keďže sa blíži jej 100. výročie v roku 2025. Poukázal na to, že Francúzsko utrpelo veľa krviprelievania počas Francúzskej revolúcie 100 rokov po tom, ako Panna Mária požiadala francúzskeho kráľa prostredníctvom svätej Margity Márie Alacoque, aby zasvätil Francúzsko Najsvätejšiemu Srdcu v roku 1689. 

“Kráľ(i) meškal(i). O 100 rokov neskôr, na deň, francúzski revolucionári zbavili kráľa moci. Neskôr bol uväznený a potom gilotinovaný a jeho rodová línia skončila. Takže 100 rokov by mohlo byť významných ako časový úsek, ktorý Boh poskytne pred hrozným trestom,” povedal Rodriguez.

“Mohli by sme čeliť podobnej časovej hranici 100 rokov? V snahe zmierniť trest chceme Panne Márii ukázať, že sa snažíme poslúchať. Preto je motiváciou táto duchovná kytica 100 000 (prvých sobôt) do 100. výročia.”

Rodriguez upozornil, že pápež Ján Pavol II. povedal, že trestu sa už svet nemôže vyhnúť, ale že ho možno zmierniť modlitbou, pokáním a ružencom.

Pre LifeSiteNews vysvetlil, že “trest sa už začal. Nejde primárne o fyzický, ani o vyhladenie národov, ale predovšetkým o trest duchovný. Žiaľ, nemáme oči, aby sme videli s vierou, a mnohí STÁLE nevidia duchovný trest: toľko duší padá do pekla a kanály milosti nám uzatvárajú dokonca aj cirkevné autority! Možno jediné, čo prebudí naše zatvrdnuté srdcia a pyšné mysle, budú strašné fyzické pohromy, ktoré nikto nemôže poprieť.”

Katolíci boli vyzvaní, aby absolvovali 5 prvých sobôt a zmiernili tak duchovné tresty 1

AKO PRAKTIZOVAŤ POBOŽNOSŤ PRVÝCH SOBÔT V MESIACI 

Svätý Otec, pápež Pius X.: „aby zveľadil pobožnosť veriacich k Preslávnej a Nepoškvrnenej Matke Božej a povzbudil túžbu dávať vynáhradu, ktorá chce byť zo strany veriacich akýmsi odčinením sa odsúdeniahodné zlorečenia, ktorými ničomní ľudia znesväcujú najsvätejšie meno a vznešenú hodnosť svätej Panny, z vlastného rozhodnutia udeliť ráčil plnomocné odpustky, ktoré sa môžu obetovať i za mŕtvych, všetkým tým, čo prvú sobotu mesiaca po svätej spovedi a svätom prijímaní vykonajú v duchu vynáhrady nejaké osobitné cvičenia na česť Preblahoslavenej a Nepoškvrnenej Panny a pomodlia sa na úmysel Sv. Otca“.

V súlade s prianím Panny Márie, treba počas piatich po sebe nasledujúcich sobôt: 

 1. Pristúpiť k sviatosti pokánia, vzbudiac si úmysel zadosťučinenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento úmysel si môžeme vzbudiť pred spoveďou alebo počas nej, keď dostaneme rozhrešenie. Aj trochu neskoršia spoveď bude platná, pod podmienkou, že chceme zadosťučiniť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zostať v stave milosti. 

Pred spoveďou sa môžeme modliť slovami: ,,Najsvätejšia Panna, obetujem Ti túto spoveď ako zadosťučinenie za urážky (alebo spomeniem jednu z piatich urážok*), ktoré dostáva od nás Nepoškvrnené Srdce. Príjmi, ó, dobrá Matka, toto zadosťučinenie ako úkon mojej lásky, úcty a oddanosti. Buď požehnaná, Milostiplná, skrze Ktorú na svet prišla spása.“

 1. Prijať sväté prijímanie a obetovať ho ako zadosťučinenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Po prijatí Kristovho tela sa môžeme modliť slovami: ,,Najsvätejšia Panna Mária, obetujem Ti toto prijímanie ako zadosťučinenie za urážky (alebo spomeniem jednu z 5 urážok*), ktorých sa dostáva Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prijmi, prosím, moje zadosťučinenie za naše hriechy, ktorými Ťa tak veľmi zraňujeme. Milujem Ťa a celý som Tvoj.“

 1. Pomodliť sa akúkoľvek časť ruženca (5 tajomstiev). Po každom tajomstve vyslovujeme modlitbu uvedenú vo fatimskom posolstve: ,,Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.“ 
 2. Pätnásť minút rozjímať o vybranom tajomstve alebo o všetkých tajomstvách z časti ruženca. Pri tejto meditácii nám môže pomôcť Božie Slovo. Môžeme si vybrať dlhší evanjeliový úryvok alebo jednu vetu, dokonca len pár slov a premýšľať nad nimi, opakovať ich, meditovať o nich. Je možné rozjímať o jednom obraze z daného tajomstva a ,,očami srdca“ sa pozerať na Krista, byť s Ním a Jeho Matkou.        

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE PRE TÝCH, KTORÍ PRAKTIZUJÚ PRVÝCH 5 SOBÔT MESIACI

Najsvätejšia Panna povedala Lucii: „Dcéra moja, pozri na moje srdce ovinuté tŕňmi, ktorými ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďačnosťou. Usiluj sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.“

Fatimské centrum zdôraznilo, že “najdôležitejšou časťou prvej sobotnej pobožnosti je horlivosť, s akou vykonávame tieto úkony, konkrétne na zadosťučinenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Je potrebné poznamenať, že každá ukončená prvá sobota, a nielen každá séria piatich prvých sobôt, sa započítava do cieľa 100 000 obetovaných prvých sobôt.

Centrum’s FAQ stránka o pobožnosti uvádza, že tí, ktorí si zabudnú vytvoriť úmysel pokánia počas vykonávania úkonov pobožnosti, môžu si tento úmysel vytvoriť pri ďalšej spovedi, ako to zjavil náš Pán Lucii.

Prihláste sa tu na splnenie výzvy 100 000 prvých sobôt

Rodriguez zdôraznil, že Boh si želá zaviesť popri Najsvätejšom Srdci aj úctu k Nepoškvrnenému Srdcu a že “hlavným spôsobom, ktorým sa môžeme zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu a plniť Božiu vôľu, je fatimská pobožnosť.”

“Môžu to robiť jednotlivci, rodiny, farnosti pod vedením svojich kňazov a dokonca aj diecézy pod vedením svojich biskupov. Potrebujeme čo najviac ľudí, ktorých môžeme osloviť, odhodlaných k pobožnosti prvej soboty, aby sme získali veľa milostí a ponúkli potrebné zadosťučinenie. To je cieľom tejto duchovnej kytice.”

Zdroj: 36951 | Katolíci boli vyzvaní, aby absolvovali 5 prvých sobôt a zmiernili tak duchovné tresty | LifeNews Slovakia

S konaním pokánia a odprosovaním môžeme začať už vo štvrtok pred prvým piatkom a to svätou hodinkou zmiernej adorácie, o ktorú prosil Pán Ježiš sv. Máriu Margitu Alacoque. S Ježišom tak môžete bdieť v Getsemanskej záhrade a mať tak podiel na smrteľnej úzkosti, ktorú prežíval. Vysielame pre vás pravidelne vždy vo štvrtok o 23:00! Viac informácií ako aj živé vysielanie nájdete tu:

Svätá hodinka – domáva nočná adorácia: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/svata-hodinka-domaca-nocna-adoracia/

Prvé piatky odčiňujeme urážky, ktoré sa dostávajú Božskému Srdcu Ježišovmu. Preukazujeme tak aspoň kúsok lásky Jeho Najsvätejšiemu Srdcu, ktoré je našimi hriechmi tak veľmi urážané. Ježiš nám za to pripravil hojné milosti. Viac o pobožnosti prvých piatkov sa dočítate tu:

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – dôležitosť prvých piatkov: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/ucta-k-najsvatejsiemu-srdcu-jezisovmu-dolezitost-prvych-piatkov/

S prvými piatkami kedy odčiňujeme za urážky, ktoré sme spôsobili Božskému Srdcu Ježišovmu je úzko spätá aj pobožnosť fatimských sobôt, o ktorej si môžete viac prečítať tu:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Katolíci boli vyzvaní, aby absolvovali 5 prvých sobôt a zmiernili tak duchovné tresty 2
Katolíci boli vyzvaní, aby absolvovali 5 prvých sobôt a zmiernili tak duchovné tresty 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás